Specijalna revizija

Specijalne revizije imaju raznovrsne svrhe, koje se mogu tipizirati na sledeći način:

 • Revizija ispunjenja ugovornih obaveza (revizija saglasnosti)
 • Revizija finansijskih izveštaja u statusnim promenama: spajanja ili podele
 • Revizija specijalnih stavki finansijskih izveštaja
 • Dokapitalizacije
 • Revizija projektovanih finansijskih informacija

Revizija saglasnosti

Revizija saglasnosti je posebno angažovala našu pažnju u slučajevima donacija koje primaju mnoge institucije u našem društvu:

 • državni organi (ministarstva, lokalna samouprava),
 • nevladine organizacije,
 • univerzitetske i istraživačke organizacije,
 • škole i druge organizacije.

Uobičajeno je da je finansijer neki davalac sredstava (donator), koji zahteva izveštaj revizora kojim se utvrđuje stepen saglasnosti u trošenju sredstava sa propozicijama pod kojima su ta sredstva data.

Revizija finansijskih izveštaja u statusnim promenama: spajanja ili podele

Svako spajanje ili deljenje kapitala je složena operacija koja tangira mnoge interese, a da bi operacija imala nameravani ishod potrebna je pomoć revizije.

Revizija specijalnih stavki finansijskih izveštaja radi utvrđivanja osnovanosti tvrdnji o njima

Angažmani u reviziji specijalnih stavki finansijskih izveštaja cilja na utvrđivanje osnovanosti tvrdnji u njima, odnosno stepena saglasnosti ovih informacija sa osnovom za sastavljanje i prezentiranje.

Revizija dokapitalizacije

Dokapitalizacija je proces unošenja novog kapitala radi jačanja postojeće kapital osnove.
Ona može uslediti kao posledica:

 • unosa kapitala spolja: prema raspisu za akcionarska društva, odnosno po odluci udeoničara,
 • odlukom o dokapitalizaciji iznutra, dakle pretvaranjem dobitka ili rezervi kapitala u osnovni kapital.

Suština ove revizije je sprovođenje revizorskih postupaka kojima se utvrđuje osnovanost tvrdnji podnosioca finansijskih izveštaja o dokapitalizaciji.

Revizija projektovanih finansijskih informacija

Sve projekcije finansijskih iskaza su tvrdnje koje se baziraju na odgovarajućim pretpostavkama i obračunima. Na osnovu njih se donose odluke, pa ih treba testirati i na osnovu sprovedenih procedura izvući odgovarajuće zaključke koji čine osnov za pouzdavanje onom ko donosi odluke.