Revizija projekata Evropske unije

Pibližavamo se Evropskoj uniji i sve je više projekata koji su usmereni prema nama. Projekti su raznovrsni i odnose se na najrazličitije korisnike sredstava EU. Da bi se sredstva dobila potrebno je imati odgovarajuće projekte, ali i predati formalno obrazložene projekte. Posebna je aktivnost pisanja projekata, kao i njihovog odobravanja.

Uobičajeno je da dobitnik sredstava angažuje revizora radi dostavljanja izveštaja o tome da li su sredstva utrošena u skladu s propozicijama projekta.

Revizor je faktor usešnog finansijskog izveštavanja o realizaciji projekta. A saradnja sa revizorom je kompleksna. Ona je daleko od toga da se svodi samo na pregledanja dokumentacije i dostavljanja mišljenja u skladu s nalazima. Ona, pravilno shvaćena znači: revizorovo razumevanje svih okolnosti vezanih za dobijanje sredstava; razumevanje entiteta koji troši sredstva radi izvođenja projekta; upoznavanje upravljanja projektom i ljudi koji te projekte vode; razumevanje internih kontrola i posebno računovodstva. Kratko: revizor mora sve znati da bi mogao prosuđiavati saglasnost trošenja sredstava sa ugovornim uslovima.

Nekoliko pravila pomaže u uspešnom vođenju i definitivnom pravdanju projekata EU:

  • Na početku posla, misliti na svršetak! Sve treba promisliti, programirati i sačiniti akcioni plan. U taj plan uključiti sve aktere koji deluju na realizaciji projekta. Treba i revizora kontaktirati u fazi sačinjavanja projekta. Njegovo iskustvo može biti značajan faktor u Vašim opredeljenjima.
  • Angažujte revizora u ranoj fazi. Kad Vam je projekt odobren i ulazite u operativnu fazu realizacije projekta, odmah stupite u vezu sa revizorom kojeg ste odabrali. Treba anticipirati mnoge dileme finansijskog izveštavanja, stvoriti sigurnost u pogledu izveštavanja i posvetiti se realizaciji projekta.
  • Budite u komunikaciji s revizorom čim dobijete projekt. Otpočinjanje rada na projektu vezano je za uspostavljanje upravljačkog sistema. Računovodstvo je deo upravljačkog sistema, pa valja započeti sa dobrim rešenjima.
  • Rešavajte značajne dileme uz konsultaciju revizora. Svaki posao ima mnoge dileme i nedoumice, pored ostalog i u pogledu saglasnosti datog trošenja sredstava sa uslovima finansiranja. Na vreme rešene dileme oslobađaju vas mnogih strepnji, i otvaraju mogućnost za slobodno kretanje napred.
  • Dokumentujte se, dokumentujte. Sve potrošeno mora biti adekvatno dokumentovano. Ispravno i dosledno dokumentovanje otvara vrata poverenja.

Oslonjeni na široko iskustvo koje smo stekli radeći sa najširim krugom dobitnika projekata EU, radimo na poslu širenja poverenja u finansijske izveštaje. Time i kredibiliteta korisnika fondova EU.

Bogato iskustvo naših revizora pomaže nam da jasno i brzo sagledavamo specifičnosti naših klijenata i njihovih potreba i da budemo deo njihovih rešenja.