Revizija opštinskih budžeta

Iako je zakonom predvi?eno da revizija budeta zapo?ne ranije, taj po?etak datira od prethodne godine. Ovo je druga godina u kojoj optinske uprave angauju nezavisnog eksternog revizora.

Dobra priprema pola posla zavreno, kae narodna mudrost. Pa kad je tako, ovde Vam nudimo nekoliko informacija koje pomau bolje razumevanje okolnosti organizovanja revizije budeta. Uz to, dodajemo i informacije o nama kao revizorima, sa kojima moete stupiti u vezu radi angamana na polju revizije optinskog budeta.

Korisna saznanja o reviziji budeta: