Put unapređenja finansijskog izveštavanja u Srbiji

Centar za reformu finansijskog izveštavanja koji deluje u okviru Svetske banke je, na osnovu svojih nalaza prezentiranim u ROSC za Srbiju , sačinio niz preporuka za jačanje kvaliteta finansijsko-izveštajnog okruženja Srbije, kao uslova za višu atraktivnost za investicije i uopšte za razvoj. Preporuke ukazuju na potrebe za sledećim:

  • Usaglašavanje zakona sa EU standardima. Treba sve zakone usaglašavati, a za finansijsko izveštavanje su kritično važni Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji. Ono sa čim se treba ravnati su Računovodstvena direktiva i Revizorska direktiva. To usaglašavanje će uneti značajne novine za čije savladavanje treba jak kapacitet.
  • Obrazovna prilagođavanja. Školski sistem mora pokazati više smisla za izmene svojih programa koji su bliski potrebama razvoja profesije. Isto tako, sistem kontinuiranog obrazovanja mora da ide linijom razvijanja potencijala na koje se ovo oslanja.
  • Bolji balans u nadležnostima i izoštravanje funkcija institucija finansijskog izveštavanja. Neke funkcije su nerazvijene i treba insistirati na njihovom uvođenju i razvijanju (recimo, funkcija istraživanja nelegalne prakse u finansijskom izveštavanja, funkcija gonjenja prekršioca pravila finansijskog izveštavanja). Neke funkcije treba drugačije komponovati (recimo, odvojiti funkciju kontrole kvaliteta od Komore ovlašćenih revizora i premestiti na mesto gde se garantuje nezavisnost od revizora, istraživanje nelegalne prakse izveštavanja dodeliti nekom nezavisnom organu).
  • Ojačati funkciju disciplinovanja revizora. Jedno je da treba jačati funkciju kontrole kvaliteta revizorskih firmi i revizora, drugo je da treba kontrolu proširiti na šire područje nego što je sada, ali i ojačati njene kapacitete. Treće je da je neophodno izoštriti disciplinu revizora i jasno im staviti u izgled procesuiranje svih nelegalnih praksi. Vrhunac je da treba uvesti u funkciju sud, formirati specijalna odeljenja koja se time bave, kapacitirati ih i jačati radi jačanja kvaliteta finansijskih izveštaja.
  • Jačanje kontrole nad javnim preduzećima. Javna preduzeća imaju jaku praksu dirigovanja od strane političkih partija i zloupotrebe poverenja građana. Puno je učinjeno na njihovom izveštavanju, ali još uvek su daleko od poverenja koje bi trebalo da imaju. Kontrola nad njihovim radom se mora jače institucionalizovati.
  • Promovisati beneficije koje donosi zdravo finansijsko izveštavanje. Poverenje u finansijske izveštaje se stvara jasnim saznanjima o beneficijama koje ono donosi. Valja investirati u razumevanje finansijskih izveštaja, i toga da su oni faktor od opšte koristi, da je ulaganje u njih investicija koja donosi prinose. Zato ih treba promovisati na svim nivoima, uporedo sa strpljivim i upornim radom na poboljšanju svih faktora izveštavanja.

 

Na osnovu ovih preporuka u ROSC-u za Srbiju očekujemo promene u sistemu finansijskog izveštavanja u Srbiji.