Engleski za finansiste i računovođe

36,000.00 дин.

Kada: po formiranju grupe – Gde: Beograd, Bul. Mihajla Pupina 10 b/I
Za koga: Engleski za finansiste i računovođe

Kategorija:

Opis

Finansisti i računovođe znaju da je engleski – globalni komunikacijski jezik. Ko ne zna engleski – van je komunikacije koja je postala globalna. Biti finansista ili računovođa i gajiti aspiraciju za više mesto podrazumeva znati engleski

Ciljevi kursa

Pravi računovođa je komunikator, on mora finansijske pojave ne samo znati, nego ih i efektno tumačiti. Računovođa mora sve više da čita tekstove na engleskom jeziku, ali i da na engleskom podnosi izveštaje.

Ovaj kurs je dokazano sredstvo jačanja sposobnosti komunikacije na engleskom. Kurs omogućiće sticanje neophodnog samopouzdanje za sigurno i precizno korišćenje širokog spektar finansijskog vokabulara, razumevanje i unapređenje Vaših opštih sposobnosti korišćenja engleskog jezika.

Karakter i organizacija kursa

Tri nivoa kursa. Kurs, kao celina, sastoji se iz tri nivoa. Svaki nivo ima 36 časova, u koje je uključena i revizija (forma utvrđivanja i potvrđivanja usvojenog znanja) i test na kraju kursa.

Aktiviranje jezičkih sposobnosti – glavni naglasak. Nastava se organizuje u malim grupama u kojima je obezbeđena mogućnost aktivnost učešća i govornog vežbanja. Sve se organizuje da se stvore uslovi da se znanje aktivira i iskazuje u komunikaciji tokom nastave.

Grupe. Broj polaznika u grupi je ograničen i rad se organizuje tako da se maksimiraju znanja i aktiviraju komunikacijske veštine.

Nivo I: Uvod u računovodstvo i finansije – English for Accounants, basic

Težište Nivoa I je formiranje računovodstvenog i finansijskog vokabulara i komuniciranje u računovodstvenom odnosno finansijskom okruženju.

Teme koje su obrađuju odnose se na bazične finansijske kategorije, na finansijske izveštaje (bilans stanja, bilans uspeha, bilans novčanih tokova, bilans promena na kapitalu, napomene uz finansijske izveštaje) i posebno izabrane kategorije kao što su prihodi, zalihe, amortizacija.

Verifikacija dostignuća. Na kraju Nivoa I obavlja se test da bi polaznici imali informaciju o svojim dostignućima.

Nivo II: Engleski za računovođe - English for Accounants Level 1

Ovde je težište stavljeno na specifične finansijske kategorije. Nakon savladavanja znanja i veština koje se doziraju u okviru Nivoa I, gde su polaznici dobro savladali bazične pojmove, ovde se produbljeno razmatraju pojave kao što su: nematerijalna imovina, materijalna imovina, troškovi, prihodi, interna kontrola, interna revizija.

Verifikacija dostignuća. Na kraju Nivoa II obavlja se test da bi polaznici imali informaciju o svojim dostignućima.

Nivo III: Engleski za finansiste – Financial English Level 2

Najviši, finalni nivo, na kursu Engleski za računovođe posvećen je razmatranju kompleksnih pojava kao što su: poresko računovodstvo, analiza finansijskih izveštaja, solventnost, likvidnost, rentabilnost, eksterna revizija i finansijsko izveštajne prevare.

Certifikat. Nakon završena sva tri nivoa i položenih testova na svakom nivou, organizuje se završni ispit, pa nakon što se ovaj položi izdaje se certifikat.

Organizovanje in-house kurseva

Za zainteresovane institucije organizujemo In-house kurseve, o čemu sačinjavamo poseban dogovor.

Cena

Po Nivou kursa je 30.000 RSD bez PDV-a. Cena uključuje nastavu, operativni nastavni materijal i certifikat.

Informacije

Kontakt:

Tanja Krtolica e-mail: tanja.krtolica@rsm.rs tel.: 011 205 3 550 fax: 011 205 3 559