MRS 16 – Obaveza fer vrednovanja nekretnina, postrojenja i opreme

Priprema za izradu i prezentaciju godišnjeg računa podrazumeva mnoga vrednovanja. Vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme (NPO) je deo tog posla. Ove stavke se od drugih razlikuju po visokim vrednostima, a time po uticaju na strukturu bilansa stanja.

Vrednovanje NPO uslovljava ne samo iskazivanje u bilansu stanja, a time iskaza finansijskog stanja, nego i bilansa uspeha. Ako je NPO vrednovana više nego što je to realno biće nerealno visoko iskazani troškovi, a time i niži dobitak. Uz to, viša je i osnovica za osiguranje imovine, pa će doći novi nameti u vidu troškova osiguranja. Drugačije posledice nastaju u slučaju vrednovanja ispod realnog.

Zato, NPO valja vrednovati po fer vrednosti, upravo da bi u bilansima bilo ravnotežno iskazivanje imovine i rezultata poslovanja. MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema zahteva fer vrednovanje ovih stavki. O fer vrednosti valja uvek misliti, krajem godine intenzitet pažnje prema ovim stavkama je naročito potenciran. Razlog: sačinjavanje i prezentacija godišnjih izveštaja.

Kako postupiti u vrednovanju NPO?

MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema definiše uslove kada treba pristupiti ispitivanju da li su nastali uslovi da se pristupi novoj proceni ovih stavki. Reč je o dugoročnoj imovini koja podleže različitim uticajima koji mogu dovesti do pojave razilaženja u knjigama iskazanih vrednosti ove imovine i vrednosti koja je označena kao fer. Kada to nastane, uprava preduzima korake da preispita stepen saglasnosti knjigovodstvene vrednosti sa fer vrednošću. Ukoliko je to slučaj, koraci koje valja preduzeti su sledeći:

 • Angažovanje procenitelja. Za dobijanje fer vrednosti stavki NPO treba visoke ekspertnosti, jer treba znati sve faktore koji utiču na vrednosti i vrednovanje izvršiti primenom odgovarajućih metoda. Vrlo često primena različitih metoda daje različite rezultate procene, pa valja znati učiniti najrealističniji izbor. Izbor procenitelja je, takođe važna odluka. Procenitelj mora imati široka znanja o vrednosti, i naročito znanja o računovodstvu. Nije stvar u tome da se neka vrednost postavi, nego i svest o posledicama koje uknjižene vrednosti proizvode.
 • Usvajanje procene. Procenu koju procenitelj dostavlja rukovodstvu treba posebno razmotri, naročito obzirom na efekte koje njeno usvajanje proizvodi. Propust je prihvatiti procenu bez odmeravanja posledica njenog knjiženja.
 • Knjiženje usvojene procene. Usvojena procena je nalog knjigovodstvu da ih unese u knjige.
 • Obračuni po osnovu procene. Ukoliko se procena odnosi na početak godine za koju se podnose izveštaji, onda njeno dejstvo proizvodi ne samo promenu startnih vrednosti nabavne, otpisane i sadašnje vrednosti, nego i promenu obračuna amortizacije. Promenjena osnova obračuna vodi ka promenjenim iznosima amortizacije.

Tri kritično važna faktora u procenama

 

Procene su pojava koja je mnogo ozbiljnija nego što to izgleda na prvi pogled. Tri su aspekta od kritične važnosti u procenama:

 • Vrednosti koje stoje u bilansima, a koje su proizvod mnogih pretpostavki i prosuđivanja.
 • Dejstvo vrednosti na bilans stanja i na bilans uspeha. Vrednosti utiču na prikaz finansijske pozicije, ali i na prikaz uspeha. Pri svakoj proceni treba odmeriti posledice promena vrednosti u bilansima i odgovoriti na pitanja kao što su: Koliko promena u vrednosti? Koliko promena u amortizaciji? Koliko promena troškova osiguranja? Kakve poreske posledice? Koliko promena u razultatu?
 • Gledišta menadžmenta na vrednosti, a koja su uslovljena znanjima i motivacijom da se vrednovanja, koja su sve učestalija pojava, izvode na način koji proizvodi najbolje rezultate.

Zašto Vam možemo biti vredni kao procenitelji?

Kroz dve decenije angažmana na procenama izveli smo skoro hiljadu i petsto procena za različite potrebe. U tom poslu akumulirali smo ogromno iskustvo i formirali svoje postupke i procedure koje obezbeđuju najbolje rezultate. Mi znamo da:

 • Procene čine mnogo više nego samo određivanje cena po kojima će se stavke voditi u knjigama;
 • Procene zahtevaju široko znanje i adekvatne procedure koje integrišu veliku raznovrsnost faktora vrednosti i ocena o budućim koristima koje predmet procene donosi;
 • Procene čine odraz svih okolnosti u kojima se stavka procenjuje, odnosno da se tek u određenju tih okolnosti može utvrđivati fer vrednost.

Naš program usluga u procenama je razvijen tako da pružamo kompletnu uslugu, od momenta postavljanja i vrednovanja ciljeva procene, preko savetovanja menadžmenta o alternativama u procenjivanju, pa sve do uvođenja promena u poslovne knjige.

Kako da započnete komunikaciju s nama radi procene NPO?

Dve su mogućnosti:

 • Pozovite nas radi predhodnih usmenih konsultacija
 • Jednostavno ispunite priloženi upitnik, mi ćemo odgovoriti sa ponudom

Preuzmite naš UPITNIK za procenu nekretnina, postrojenja i opreme.