Godišnji popis – predmet popisa

Predmet popisa je kompletna nefinansijska i finansijska imovina: nematerijalna ulaganja, nekretnine, oprema, ostala sredstva, ulaganja u sticanje delova stalne imovine, zalihe materijala, nedovršena proizvodnja, gotovi proizvodi i roba, stalna sredstva namenjena prodaji, sredstva poslovanja koje se obustavlja, finansijski plasmani i potraživanja, gotovinski ekvivalenti i gotovina, dugoročne i kratkoročne obaveze.

Predmet popisa je ukupna imovina, bez obzira da li se zatekne prilikom vršenja popisa ili se na osnovu dokumentacije utvrdi da pripada obvezniku popisa.

Predmet popisa je i tuđa imovina koja se zatekne prilikom popisivanja, evidentira se u posebnim popisnim listama koje se dostavljaju vlasniku sredstava.