Godišnji popis – obveznici popisa

Pravna lica

privredna društva, Narodna banka Srbije, banke i druge finansijske institucije nad kojima, saglasno zakonu, nadzor vrši Narodna banka Srbije, društva za osiguranje, davaoci finansijskog lizinga, penzijski fondovi i društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, investicioni fondovi i društva za upravljanje investicionim fondovima, berze i brokersko-dilerska društva, faktoring društva, zadruge, ustanove koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, pravna lica koja u skladu sa posebnim propisima primenjuju odredbe Zakon o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013) i druga pravna lica utvrđena ovim Zakonom

Druga pravna lica

pravna lica čije se poslovanje delom finansira iz javnih prihoda ili drugih namenskih izvora, a delom ili u celini po osnovu učlanjenja i koja se ne osnivaju radi sticanja dobiti (političke organizacije, sindikalne organizacije sa svojstvom pravnog lica, fondacije i zadužbine, udruženja, komore, crkve i verske zajednice, u delu obavljanja privredne ili druge delatnosti u skladu sa propisima kojima je uređeno obavljanje tih delatnosti, kao i druge organizacije organizovane po osnovu učlanjenja)

Preduzetnici

fizička lica koja samostalno obavljaju privrednu delatnost radi sticanja dobiti, a koja poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, ako posebnim propisima nije drukčije uređeno

Korisnici budžetskih sredstava

budžet Republike, budžeti teritorijalnih autonomija i lokalnih samouprava, direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava

Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja

Republički zavod za zdravstveno osiguranje, republički fondovi penzijskog i invalidskog osiguranja, republički fond nadležan za poslove zapošljavanja

Korisnici sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje