Upravo je izašao novi broj 81 časopisa REVIZOR, sa novim prilozima:

REČ UREDNIKA

FINANSIJSKO-IZVEŠTAJNE PROMENE U SRBIJI U 2018.
Miroslav M. Milojević Rezime/Summary

MOGUĆNOSTI PRIMENE MODELA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U PROCESIMA AUTSORSINGA VELIKIH POSLOVNIH SISTEMA
Rajko Ković Rezime/Summary

TEORIJSKI I EMPIRIJSKI ASPEKTI TROUGLA PREVARE
Predrag Vukadinović,Miloje Obradović Rezime/Summary

PRIMENA MODELA POSLOVNE IZVRSNOSTI U SAVREMENOM POSLOVNOM OKRUŽENJU
Violeta Domanović, Vesna Janjić Rezime/Summary

EFEKTI KLJUČNIH PITANJA REVIZIJE NA IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Kosana Vićentijević Rezime/Summary

UVERAVANJE 0 INTERNOJ KONTROLI
Mile Stanišić Rezime/Summary

ZNAČAJ ANALIZE KREDITNOG ZAHTEVA U PROCESU FINANSIRANJA PREDUZEĆA
Zoran Jović Rezime/Summary

KORUPCIJA KAO OBLIK FINANSIJSKE PREVARE I NJENA ZASTUPLJENOST U SRBIJI
Marija Đekić, Marija Čukanović-Karavidić, Predrag Filipović Rezime/Summary

REVIZOR 1998-2018

POJMOVNIK NEZAVISNE REVIZIJE
Dušan Milojević Rezime/Summary

FINANSIJSKI AFORIZMI
Miloje A. Milenković

Miroslav M. Milojević

FINANSIJSKO-IZVEŠTAJNE PROMENE U SRBIJI U 2018.

FINANCIALREPORTING CHANGES IN SERBIA IN 2018

Revizor 81/2018UDK: 657.631.6(497.11)“2018″657.635

Rezime Summary
Finansijsko-izveštajna scena Srbije je pod neprekidnim pritiskom za promenama. Promene podrazumevaju zakonsko i insitucionalno menjanje, ali i suštinski drugačije ponašanje koje znači kvalitativno novi odnos prema finansijskim informacijama. Nakon promena koje su izvedene pre pet godina, na redu su niveliranja dva fundamentalna zakona jednog o računovodstvu a drugog o reviziji kao i niz institucionalnih inovacija. Sve to treba da vodi ka reformama koje otvaraju širi prostor dejstva kapitala kroz serviranje pouzdanim finansijskim informacijama. U tekstu koji sledi prezentirane su glavne intencije u primenama dva zakona i u regulaciji procenjivanja u Srbiji. Financial reporting environment in Serbia is under pressure to change. Changes not only demand laws and institutional upgrading, but also behavioural innovations in order to reflect modern attitude toward financial information. Five years ago Serbia experienced financial reporting changes. Now we are demanded to make a step further, to harmonize our law on accounting as well as law on auditing with new EU requirements. This will trigger changes in institutional order. All these changes shall give way to new reforms that open the space of reliable financial information, and help economy become prosperous.
Ključne reči: finansijsko izveštavanje, računovodstvo, revizija, vrednovanje, direktive EU Keywords: Financial reporting, Accounting, Auditing, Valuation, EU directives.

Rajko Ković

MOGUĆNOSTI PRIMENE MODELA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U PROCESIMA AUTSORSINGA VELIKIH POSLOVNIH SISTEMA

IMPLEMENTATION POSSIBILITIES OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP MODEL IN PROCESSES OF OUTSOURCING IN LARGE BUSINESS SYSTEMS

Revizor 81/2018UDK: 658.114.2:656.2(497.11)

Rezime Summary
Implementacija javno-privatnog partnerstva u velikim poslovnim sistemima, kao važnog modela za finansiranje javne infrastrukture, posebno je aktuelna u sadašnje vreme, kada država vrši restrukturiranje javnih preduzeća, sa ciljem da značajno smanji direktna ulaganja u ove sisteme i time konsoliduje javne finansije, odnosno smanji veliki i hronični budžetski deficit. Paralelno s tim, aktuelni procesi autsorsinga dovode do fleksibilnih organizacionih i upravljačkih struktura u velikim poslovnim sistemima, što bi trebalo da rezultira njihovom povećanom ekonomskom efikasnošću, većim nivoom kvaliteta usluga, većim poslovnim efektima i većom efektivnom tražnjom, što može imati samo pozitivan uticaj na ukupan privredni rast i razvoj. Implementation of public-private partnership, an important public infrastructure financing model, in large business systems is especially notable in the current times, when the country is conducting a restructuring of public companies with a goal of greatly reducing direct investment in these systems, which will consolidate public finances and reduce the large and chronic budget deficit. In parallel, the current processes of outsourcing are leading to flexible organizational and managemental structures in large business systems, which should influence a greater economical efficiency, higher level of service quality, bigger business effects, and bigger effective demand, which can only produce a positive outcome on the overall growth and development of the economy.
Ključne reči: javno-privatno partnerstvo, autsorsing, veliki poslovni sistemi, javno preduzeće, projektno finansiranje. Keywords: public-private partnership, outsourcing, large business systems, public company, project financing.

Predrag Vukadinović, Miloje Obradović

TEORIJSKI I EMPIRIJSKI ASPEKTI TROUGLA PREVARE

THEORETICAL AND EMPIRICAL ASPECTS OF FRAUDTRIANGLE

Revizor 81/2018UDK: 343.72 005.22:657.632

Rezime Summary
Trougao prevare je prvi model koji je koncipiran na osnovu sprovedenog empirijskog istraživanja sa ciljem da posluži kao instrument za otkrivanje prevara. Teorijska i empirijska istraživanja su nedvosmisleno pokazala potrebu za modifikacijom ovog modela. U radu su prikazani predlozi koji imaju teorijski karakter, ali i predlozi koji su nastali posle empirijskih istraživanja. Pored predloga koji idu u pravcu modifikacije ovog modela, izneta su i mišljenja koja osporavaju korisnost trougla prevare u otkrivanju i sprečavanju izvršenja prevara. Teorija i praksa su saglasne da je potreban novi model. Fraud Trouble is the first model that has been designed on the basis of an empirical research conducted to serve as a fraud detection tool. Theoretical and empirical research has unambiguously demonstrated the need for modification of this model. The paper presents proposals that have a theoretical character, as well as suggestions that have arisen after empirical research. In addition to the proposals that go towards the modification of this model, opinions are also raised that challenge the usefulness of fraud triangles in detecting and preventing fraud. The theory and practice agree that a new model is needed.
Ključne reči: trougao prevare, prevara, pritisak, prilika, racionalizacija. Keywords: fraud triangle, fraud, pressure, opportunity, rationalization

Violeta Domanović, Vesna Janjić

PRIMENA MODELA POSLOVNE IZVRSNOSTI U SAVREMENOM POSLOVNOM OKRUŽENJU

IMPLEMENTATION OF BUSINESS EXCELLENCE MODELS IN CONTEMPORARY BUSINESS ENVIRONMENT

Revizor 81/2018UDK: 005.336.1:005.22 005.61

Rezime Summary
U cilju dugoročnog opstanka, rasta i razvoja preduzeća u savremenom poslovnom okruženju, neophodno je biti izvrstan u poslovanju. Poslovna izvrsnost podrazumeva razvijanje i jačanje sistema upravljanja i procesa u cilju poboljšanja performansi i kreiranja vrednosti za sve interesne grupe. Ona podrazumeva da je preduzeće izvrsno u svemu što radi (uključujući liderstvo, strategiju, fokus na kupce, upravljanje informacijama, Ijude i procese) i da ostvaruje superiorne poslovne rezultate. Cilj istraživanja je da se ukaže na značaj merenja performansi i poslovne izvrsnosti i komparativne analize primene istih. Rezultati istraživanja pokazuju da samo integrativni i holistički model poslovne izvrsnosti doprinosi poboljšanju uspešnosti poslovanja preduzeća u dugom periodu. In order to obtain a long-term survival, growth and development of companies in today’s business environment, it is necessary to obtain the business excellence. Business Excellence involves developing and strengthening management systems and processes to improve performance and create value for all stakeholders. It means that the company is excellent in everything it does (including leadership, strategy, focus on customers, managing information, people and processes) and achieves superior performances. The research aim is to highlight the importance of performance measurement and business excellence and comparative analysis of their implementation, as well. The survey results show that only a holistic and integrative model of business excellence contributes to the business performance improvement in the long run.
Ključne reči: efikasnost, poslovna izvrsnost, Usklađena lista rezultata, upravljanje ukupnim kvalitetom, EFQM model poslovne izvrsnosti. Keywords: efficiency, business excellence, Balanced Scorecard, Total Quality Management, EFQM

Kosana Vićentijević

EFEKTI KLJUČNIH PITANJA REVIZIJE NA IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

THE EFFECTS OF KEY AUDIT MATTERS ON THE INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

Revizor 81/2018UDK: 657.6-051 005.332.8:657.635

Rezime Summary
Ovaj rad istražuje uticaj ključnih pitanja revizije (KPR) navedenih u izveštaju nezavisnog revizora na kvalitet tog izveštaja. Implementacija KPR u izveštaj nezavisnog revizora (na osnovu zahteva novog Međunarodnog standarda revizije 701 – Raspravljanje o ključnim pitanjima revizije u izveštaju nezavisnog revizora) je jedna od najvećih promena u revizorskim standardima od uvođenja tih standarda. Ključna pitanja revizije su pitanja koja su prema profesionalnoj proceni revizora bila od najveće važnosti za reviziju finansijskih izveštaja izveštajnog perioda. Komunikacija u izveštaju nezavisnog revizora za svako identifikovano KPR obezbeđuje jasan, koncizan, razumljiv i specifičan opis ključnog pitanja kod klijenta revizije. Forma pisanja odeljka KPR u radu je data kroz: primere, navođenje razloga zašto se neko pitanje smatra jednim od najvažnijih u reviziji, objašnjenje kako je pitanje rešeno u reviziji i upućivanje na srodna obelodanjivanja u finansijskim izveštajima This paper investigates the influence of key audit matters (KAM), named in a report of independent auditor on a quality of that report. Implementation of KAM in a report of independent auditor (based on a demand of new International standard of auditing (ISA) 701 Communicating key audit matters in the independent auditor’s report) is one od the largest changes in auditing standards since implementation of such standards. The key audit matters are the ones what were the most important according to the auditor’s estimation for a audit of finance reports of the report period. The communication in a report of independent auditor for each of the identified KAM secures clear, concise, understandable and specific description of the key question to a audit client. The writing form of KAM section in a paper is given through: examples, giving the reasons why some question is considered as the one of the most important in audit, explanation how such question is sloved in an audit and referral on the related disclosure in finance reports.
Ključne reči: ključna pitanja revizije,MSR701, komuniciranje,izveštaj nezavisnog revizora Keywords: key audit matters, ISA 701, communication, independent auditor’s report

Mile Stanišić

UVERAVANJE O INTERNOJ KONTROLI

INTERNAL CONTROL ASSURANCE

Revizor 81/2018UDK: 005.336.1:657.633005.51:657.6

Rezime Summary
Povećan fokus na uloge i odgovornosti višeg rukovodstva i odbora doveo je do toga da mnoge organizacije moraju da stave veći naglasak na aktivnosti uveravanja o efikasnosti delovanja sistema internih kontrola. Retke su organizacije u Republici Srbiji koje imaju sistematičan pristup sistemima internih kontrola na procesnim nivoima i na nivou cele organizacije. Danas se u svetu poklanja velika pažnja sistemu internih kontrola, veća nego ikada ranije. Odbor i više rukovod- stvo treba da budu sigurni da je ukupan proces uveravanja adekvatan i dovoljno snažan da potvrdi da su interne kontrole odgovarajuće dizajnirane i da efikasno funkcionišu u skladu sa primenjenim okvirom sistema interne kontrole. Increased focus on the roles and responsibilities of senior management and board leads to the fact that many organizations need to put more emphasis on the activities of assuring the effectiveness of the functioning of the internal control system. There are few organizations in the Republic of Serbia that have systematic access to internal control systems at process levels and at the level of the entire organization. Today, the attention of the internal control systems is greater in the world than ever before. The board and senior management should ensure that the overall assurance process is adequate and strong enough to confirm that internal controls are adequately designed and function effectively in accordance with the internal control framework applied.
Ključne reči: interna kontrola, mape uveravanja, revizor, pouzdanost interne kontrole, plan uveravanja Keywords: internal control, assurance maps, auditor, reliability of internal control, adjustment of the plan

Zoran Jović

ZNAČAJ ANALIZE KREDITNOG ZAHTEVA U PROCESU FINANSIRANJA PREDUZEĆA

THE IMPORTANCE OF LOAN APPLICATION ANALYSIS IN THE FINANCING PROCESS OF COMPANY

Revizor 81/2018UDK: 336.77:338.3(497.11) 658.14

Rezime Summary
Podnošenje kreditnog zahteva je prvi korak u postupku kreditiranja klijenta banke, a na rezultatima njegove analize zasniva se konačna odluka banke u pogledu (ne)odobravanja plasmana. Kvalitet kreditnog zahteva, njegova struktura i prezentirani podaci u njemu, uveliko mogu olakšati ili otežati proces donošenja kreditne odluke koji je usko povezan sa procesom upravljanja rizicima u banci. Aktivna saradnja klijenta i banke u procesu analize kreditnog zahteva olakšava i ubrzava proces finansiranja preduzeća i donošenje ispravne odluke sa aspekta banke. The submission of a loan application is the first step in the process of lending to the bank’s client, and based on the analysis result, the final decision of the bank is based on (non) approval of the placement. The quality of the loan application, its structure and the data presented therein can greatly ease or hinder the process of making credit decision that is closely related to banking risks in the risk management process. Active cooperation between the client and the bank in the process of analyzing the loan application, facilitates and accelerates the process of financing the company and making the right decision from the aspect of the bank.
Ključne reči: kreditni zahtev, finansiranje, analiza, banke, odlučivanje Keywords: loan application, financing, analysis, banks, decision making

Marija Đekić, Marija Čukanović-Karavidić, Predrag Filipović

KORUPCIJA KAO OBLIK FINANSIJSKE PREVARE I NJENA ZASTUPLJENOST U SRBIJI

CORRUPTION AS A FORM OF FINANCIAL FRAUDAND ITS INCIDENCE IN SERBIA

Revizor 81/2018UDK: 657.632(497.11)343.352:657.631.6

Rezime Summary
Korupcija podrazumeva zloupotrebu moći u cilju sticanja lične koristi ili koristi za drugoga. Istraživanja pokazuju da zemlje sa višim stepenom korupcije imaju sporiji ekonomski razvoj, izraženije siromaštvo i nejednakost, lošije koriščenje resursa, niže investicije i veču političku nestabilnost. Korupcija utiče na poslovnu nesigurnost, slabi razvoj privrede, a pored toga, ugrožava društvena uverenja i poverenje javnosti u sistem. U Srbiji su učinjeni napori da se korupcija svede na što je moguće manju meru, međutim, ta nastojanja još nisu dala dovoljno dobre rezultate, te se može smatrati da je ovo jedan od dugoročnih problema domaće ekonomije. Corruption implies the abuse of power in the aim of gaining personal or someone else’s benefit. Research have shown that countries with a higher level of corruption have a slower economic development, more extreme poverty and inequality, inadequate use of resources, lower investments and higher political instability. Corruption’s got an impact on business uncertainty, weak economic development and, in addition, it threatens social beliefs and public’s trust in the system. Serbia has made efforts to reduce corruption to the lowest possible level, however, these efforts haven’t made good results yet, and hence we can say this is one of the burning issues for the domestic economy.
Ključne reči: korupcija, finansijske prevare, šteta, računovodstvo, revizija Keywords: corruption, financial fraud, damage, accoun- ting, auditing