Časopis REVIZOR 82

Upravo je izašao novi broj 82 časopisa REVIZOR, sa novim prilozima:

REČ UREDNIKA

MULTIASPEKTNOST SUŠTINE AUTSORSINGA
Rajko Ković Rezime/Summary

BANKARSKI SEKTOR U SRBIJI 2017. U ESENCIJALNIM CRTAMA
Miloje Obradović Rezime/Summary
 

INTERNE KONTROLE PROTIV KRIMINALNIH RADNJI U FUNKCIJI POUZDANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA
Aleksandar Petković, Dragan Cvetković Rezime/Summary

FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA PRIMENOM INFORMACIONIH SISTEMA
Biljana Tešić,Ivana Damnjanović,Filip Đoković  Rezime/Summary

MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA REGULATIVE I METODOLOGIJE ZADRUŽNE REVIZIJE U SRBIJI
Vladimir Zakić, Marija Nikolić, Vladimir Tasić Rezime/Summary

UTICAJ FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA NA TRŽIŠNE CENE AKCIJA
Slaviša Vučurević Rezime/Summary

MODELIRANJE VOLATILNOSTI DEVIZNOG KURSA DINARA PREMA EVRU PRIMENOM ARCH/GARCH MODELA
Borjana B. Mirjanić, Luka M. Filipović Rezime/Summary

PRAVILNIK – INSTRUMENT REGULACIJE INTERNE KONTROLE
Zoran Vukolić Rezime/Summary

FINANSIJSKI AFORIZMI
Miloje A. Milenković

POJMOVNIK NEZAVISNE REVIZIJE
Dušan Milojević

Rajko Ković

MULTIASPEKTNOST SUŠTINE AUTSORSINGA

MULTI-ASPECT CHARACTERISTICS OF OUTSOURCING SUMMARY

Revizor 82/2018UDK: 005.7005.591.4:334.7

Rezime Summary
U radu je učinjen pokušaj da se osvetli teorijska suština autsorsinga kao savremenog upravljačkog instrumenta, koji deluje putem izmena organizacione strukture. Iako autsorsing nije nova pojava, u uslovima primene informacionih i komunikacionih tehnologija u poslovanju, on postaje jedna od osnovnih poslovnih strategija. U tim uslovima, novo je to što autsorsing u prvi plan ističe fleksibilnost organizacione strukture dovodeći je do virtuelnosti i na taj način pretvara je u najvažniji strateški resurs za postizanje i održavanje konkurentske sposobnosti. Istraživanje suštine autsorsinga dovodi do spoznaje o njegovoj multiaspektnosti, na koju upućuju savremene teorije organizacije. Istraživanje je preduzeto sa ciljem da se osvetli uloga ovih procesa u restrukturiranju javnih preduzeća i u implementaciji koncepta javnoprivatnog partnerstva, kao instrumenta finansiranja tekućeg poslovanja i investicija u javnu infrastrukturu. This paper aims to present the theoretical essence of outsourcing as a modern management instrument which acts through the changes in organizational structures. Although outsourcing is not a new practice, in conditions of constant usage of informational and communicational technologies in business, it has become one of the key business strategies. In these conditions, the innovation comes from outsourcing highlighting the flexibilities of organizational structures, leading them to their core and, therefore, transforms them into the most important strategic resource for achieving and maintaining competitive abilities. Exploring the essence of outsourcing leads to knowledge of its multi-aspect nature, the fact pointed out by modern organizational theories. The research is conducted with the goal of illuminating the role of these processes in restructuring of public companies and in implementation of public-private partnership concepts, as the means of financing the current businesses and investments in the public infrastructure.
Ključne reči: autsorsing, specijalizacija, optimizacija, restrukturiranje. Keywords: outsourcing, specialization, optimization, restructuring.

Miloje Obradović

BANKARSKI SEKTOR U SRBIJI 2017. U ESENCIJALNIM CRTAMA

BANKING SECTOR OF SERBIA IN 2017 ESSENTIALLY

Revizor 82/2018UDK: 336.71(497.11)"2017"

Rezime Summary
Efikasan bankarski sektor opstaje samo u zdravom političkom i ekonomskom okruženju, pa je prvi interes bankara da imaju takvo okruženje. A ono je u Srbiji sve povoljnije, što pokazuju statistički i kvalitativni pokazatelji. Na bazi podataka koje zvanično objavljuje Narodna banka Srbije, u ovom radu je analitički ispitano stanje u bankarskom sektoru Srbije, po svim bitnim parametrima koji ga odliikuju. Analitički nalazi ukazuju na značajna poboljšanja u bankarskom sektoru, koja su povezana sa postepenim poboljšanjima u ukupnim ekonomskim okolnostima Srbije. Efficient banking sector only exists in a healthy political and economic environment, so it is of utmost interest of bankers to have such an environment. Banking sector environment of Serbia is increasingly favorable, according to statistical and qualitative indicators presented for 2017. Based on the data officially published by the National Bank of Serbia, this paper analyzes the situation in the banking sector of Serbia, taking into account all the essential parameters that distinguish it. Analytical findings point to significant improvements in the banking sector, coupled with gradual improvement in the overall economic circumstances in Serbia.
Ključne reči: bankarski sistem, banke, finansijska pozicija, finansijska uspešnost, Pareto analiza. Keywords: banking system, banks, financial position, financial performance, Pareto analysis.

Aleksandar Petković, Dragan Cvetković

INTERNE KONTROLE PROTIV KRIMINALNIH RADNJI U FUNKCIJI POUZDANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

INTERNAL CONTROLS AS A PREVENTION AGAINST FINANCIAL REPORTING CRIME

Revizor 82/2018UDK: 005.334:657.632

Rezime Summary
Pouzdani finansijski izveštaji predstavljaju zdravu osnovu za donošenje primerenih poslovnih odluka. Međutim i pored sve snažnije uloge informatičkih tehnologija u kontroli poslovnih procesa, kao veliki društveni problem i dalje ostaje pojava velikih korporativnih prevara koje izazivaju sumnje u pouzdanost procesa finansijskog izveštavanja. Iako sistemi internih kontrola umanjuju verovatnoću nastanka kriminalnih radnji, uvek postoji rizik da one neće delovati na način na koji su osmišljene. Cilj ovog rada je da ukaže na ulogu i zadatke menadžmenta u osmišljavanju specifičnih internih kontrola protiv prevarnih radnji i da istraži kakve odgovore po tom pitanju daje. Savremena teorija i praksa računovodstva, revizije I menadžmenta. Reliable financial statements are a sound basis for making appropriate business decisions. Despite the growing role of computer technologies in controlling business processes, as one of major corporate problems remains the occurrence of large corporate frauds that create doubts about the reliability of the financial reporting process. Although internal control systems reduce the likelihood of criminal activities, there is always a risk that they will not work in the way they are designed. The aim of this paper is to determine the role and tasks of management in the design of specific internal controls directed against frauds, as well as to investigate whether contemporary theory and practice of accounting, auditing and management has answers to these specific questions.
Ključne reči: sistemi internih kontrola, kriminalne radnje, etičko ponašanje, aktivne kontrole, pasivne kontrole. Keywords: internal control systems, frauds, ethical behavior, active internal controls, passive internal controls.

Biljana Tešić, Ivana Damnjanović, Filip Đoković

FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA PRIMENOM INFORMACIONIH SISTEMA

FINANCIAL REPORTING OF BUDGETARY BENEFICIARIES THROUGH APPLICATION OF INFORMATION SYSTEMS

Revizor 82/2018UDK:004:007]:657658.14/.17

Rezime Summary
Zakonom o budžetu i budžetskom sistemu, kojim se uređuje budžetsko računovodstvo I izveštavanje, utvrđen je način pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja trezora lokalne vlasti, kao i direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava. Definisan je sadržaj i format obrazaca finansijskih izveštaja, kao i rokovi i način dostavljanja nadležnim institucijama. Budžetski korisnici, kao osnovni subjekti sistema budžetskog računovodstva, imaju obavezu izveštavanja o svojim finansijskim aktivnostima i usko su povezani sa centralnim (republičkim ili lokalnim) računovodstvenim sistemima kako bi se obezbedila potpuna konzistentnost podataka. Cilj rada je da ukaže na značaj i ulogu razvoja i implementacije informacionih sistema za upravljanje javnim finansijama na lokalnom nivou, kao integratora informacija koje obezbeđuju računovodstvenu transparentnost I kvalitet finansijskog izveštavanja. The Law on budget and the budgetary system that regulates budgetary accounting and reporting determines the manner of preparation and submission of financial reports of the local government treasury, as well as of direct and indirect users of budget funds. The content and format of the financial statements forms, as well as the deadlines and manner of submission to the competent institutions are defined. Budgetary beneficiaries, as the main subjects of the budgetary accounting system, have an obligation to report on their financial activities and are closely linked to central (republic or local) accounting systems in order to ensure complete data consistency. The aim of the paper is to point out the importance and role of the development and implementation of information systems for public finance management at the local level, as an integrator of information that provides accounting transparency and quality of financial reporting.
Ključne reči: finansijsko izveštavanje, budžetsko računovostvo, informacioni sistem, lokalne javne finansije. Keywords: financial reporting, budgetary accounting, information system, local public finances.

Vladimir Zakić, Marija Nikolić, Vladimir Tasić

MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA REGULATIVE I METODOLOGIJE ZADRUŽNE REVIZIJE U SRBIJI

THE POSSIBILITIES OF IMPROVING THE REGULATIVE AND METHODOLOGY OF THE COOPERATIVE AUDIT IN SERBIA

Revizor 82/2018UDK:657.63:340.13(497.11)005.521:334.7

Rezime Summary
Specifičnost zadruga ogleda se u ciljevima poslovanja, pri čemu je primarni cilj zadruge zadovoljenje različitih potreba članova, a ne sticanje profita. Usled toga i zadružna revizija treba da bude usmerena ka proveri ostvarenja opštih ciljeva poslovanja, kao i da li su odluke menadžmenta u skladu sa ovim ciljevima. Time se ispituje i process upravljanja zadrugom radi provere da li se uporedo sa finansijskim ili ekonomskim ciljevima ostvaruju I socijalni ciljevi članova. Usvajanjem novog Zakona o zadrugama u Srbiji krajem 2015. Godine postavljeni su samo okviri uspostavljanja savremenog sistema zadružne revizije, koji moraju biti dopunjeni odgovarajućim izmenama regulative i prihvatanjem jedinstvene metodologije vršenja ove revizije. The specificity of the cooperative is reflected in the goals of the business, whereby the primary goal of the cooperative is to satisfy the different needs of members, and not to gain profit. Therefore, the cooperative audit
Should be aimed at checking whether the general objectives have been achieved, and whether the management decisions are in line with these objectives. In this way, the process of managing a cooperative is also examined to determine whether the social objectives of the members are realized along with the financial or economic objectives. By adopting the new Law on Cooperatives in Serbia at the end of 2015, only frameworks for the establishment of a modern system of cooperative audit are set, which must be supplemented by appropriate changes to the regulations and by adopting a unique methodology for conducting this audit.
Ključne reči: zadruge, zadružna revizija, zakon o zadrugama, pravilnik o zadružnoj reviziji. Keywords: cooperatives, cooperative audit, the law on cooperatives, rulebook on cooperative audit.

Slaviša Vučurević

UTICAJ FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA NA TRŽIŠNE CENE AKCIJA

INFLUENCE OF FINANCIAL REPORT ON MARKET PRICES

Revizor 82/2018UDK:336.761.5657.631.6

Rezime Summary
U radu se analizira uticaj finansijskog izveštavanja na kretanje tržišnih cena akcija kompanija čije su akcije uključene na Primelisting i Standard listing Beogradske berze a.d. Beograd. Definisan je pojam finansijskog izveštavanja, kao i rentabilnost i tržišna cena akcije. Akcenat je stavljen na utvrđivanje racija rentabilnosti i racija tržišne vrednosti. Cilj rada je da ukaže kako navedeni analizirani pokazatelji iz finansijskih izveštaja utiču na tržišne cene akcija. The paper analyzes the impact of financial reporting on the movement of market prices of shares of companies whose shares are included in the Prime Listing and Standard listing of the Belgrade Stock Exchange Belgrade. The definition of financial reporting as well as the profitability and market price of shares is defined. The emphasis was placed on determining profitability and market value. The aim of the paper is to indicate that the analyzed indicators from the financial statements influence the market prices of the shares.
Ključne reči: finansijsko izveštavanje, rentabilnost, knjigovodstvena vrednost akcije, tržišna cena akcije, dobitak. Keywords: financial reporting, profitability, book value of the action, market share price, profit.

Borjana B. Mirjanić, Luka M. Filipović

MODELIRANJE VOLATILNOSTI DEVIZNOG KURSA DINARA PREMA EVRU PRIMENOM ARCH/GARCH MODELA

MODELING THE VOLATILITY OF DINAR EXCHANGE RATE ACCORDING TO THE EURO BY APPLICATION OF THE ARCH / GARCH MODELS

Revizor 82/2018UDK: 336.748330.45:519.2

Rezime Summary
Učesnici na finansijskom tržištu, finansijski analitičari i investitori, koji su motivisani za kvantitativno sagledavanje budućih oscilacija deviznog kursa, u cilju zaštite od rizika deviznog kursa, razvili su niz ekonometrijskih modela pomoću kojih se analizira kretanje prinosa deviznog kursa. Među ovim modelima, istaknuto mesto pripada modelima autoregresione uslovne heteroskedastičnosti i modelima uopštene autoregresione uslovne heteroskedastičnosti, odnosno ARCH i GARCH modelima. Osnovni zadatak ARCH i GARCH modela jeste analiza vremenskih serija u kojima se nalazi nestabilnost uslovne varijanse. U radu su ispitivane performance GARCH i ARCH modela sa ciljem izračunavanja određenih pokazatelja volatilnosti, kako bi se pomoću njih mogle doneti kvalitetne finansijske odluke. Financial market participants, financial analysts and investors, motivated to quantify the future fluctuations in the foreign exchange rate, in order to protect against exchange rate risk, have developed a series of econometric models that analyze the movement of foreign exchange rate yields. Among these models, the prominent place belongs to autoregressive conditional heteroskedasticity models (ARCH models) and models of generalized autoregressive conditional heterostructures (GARCH models), that is ARCH and GARCH models. The basic task of the ARCH and GARCH model is the analysis of time series in which the instability of conditional variance. This paper examines his performance of GARCH and ARCH models with the aim of the paper to calculate certain indicators of volatility in order to make high-quality financial decisions with them.
Ključne reči: dinar, volatilnost deviznog kursa, heteroskedastičnost, ARCH/GARCH modeli. Keywords: dinar, exchange rate volatility, heteroscedasticity, ARCH/GARCH models.

Vukolić Zoran

PRAVILNIK– INSTRUMENT REGULACIJE INTERNE KONTROLE

REGULULATIONS ON INTERNAL CONTROL

Revizor 82/2018UDK:657.631.8005.57

Rezime Summary
Pravilnikom o internoj kontroli uređuje se interna kontrola u radu i poslovanju korisnika javnih sredstava i utvrđuju načela kojima se moraju rukovoditi zaposleni prilikom izvršavanja svojih svakodnevnih radnih obaveza.
Pravilnik o internoj kontroli korisniku javnih sredstava treba da posluži kao osnovni dokument za uspostavljanje politika efikasne interne kontrole, a sve u cilju efikasnog i uspešnog poslovanja, pouzdanog finansijskog izveštavanja, usklađenosti poslovanja sa važećim zakonskim propisima I zaštite sredstava i imovine od neovlašćenog prisvajanja, korišćenja ili otuđenja.
The Regulations on internal control defines internal control of jobs and operations of public fund users and sets out the principles which must be followed by the employees while performing their daily work responsibilities. Regulation on internal control, to the user of public funds should serve as the basic document for the establishment of a policy of effective internal control, all aimed at the efficient and successful business, reliable financial reporting, compliance of operations with applicable legislation and protection of funds and assets from unauthorized appropriation, use, or alienation.
Ključne reči: interna kontrola, kontrolno okruženje, upravljanje rizicima, informisanje i komunikacija, praćenje i procena. Keywords: internal control, controled environment, risk management, information and communication, surveillance and monitoring.

Održani kursevi

Upravo je izašao novi broj 82 časopisa REVIZOR, sa novim prilozima:

REČ UREDNIKA

MULTIASPEKTNOST SUŠTINE AUTSORSINGA
Rajko Ković Rezime/Summary

BANKARSKI SEKTOR U SRBIJI 2017. U ESENCIJALNIM CRTAMA
Miloje Obradović Rezime/Summary
 

INTERNE KONTROLE PROTIV KRIMINALNIH RADNJI U FUNKCIJI POUZDANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA
Aleksandar Petković, Dragan Cvetković Rezime/Summary

FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA PRIMENOM INFORMACIONIH SISTEMA
Biljana Tešić,Ivana Damnjanović,Filip Đoković  Rezime/Summary

MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA REGULATIVE I METODOLOGIJE ZADRUŽNE REVIZIJE U SRBIJI
Vladimir Zakić, Marija Nikolić, Vladimir Tasić Rezime/Summary

UTICAJ FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA NA TRŽIŠNE CENE AKCIJA
Slaviša Vučurević Rezime/Summary

MODELIRANJE VOLATILNOSTI DEVIZNOG KURSA DINARA PREMA EVRU PRIMENOM ARCH/GARCH MODELA
Borjana B. Mirjanić, Luka M. Filipović Rezime/Summary

PRAVILNIK – INSTRUMENT REGULACIJE INTERNE KONTROLE
Zoran Vukolić Rezime/Summary

FINANSIJSKI AFORIZMI
Miloje A. Milenković

POJMOVNIK NEZAVISNE REVIZIJE
Dušan Milojević

Rajko Ković

MULTIASPEKTNOST SUŠTINE AUTSORSINGA

MULTI-ASPECT CHARACTERISTICS OF OUTSOURCING SUMMARY

Revizor 82/2018UDK: 005.7005.591.4:334.7

Rezime Summary
U radu je učinjen pokušaj da se osvetli teorijska suština autsorsinga kao savremenog upravljačkog instrumenta, koji deluje putem izmena organizacione strukture. Iako autsorsing nije nova pojava, u uslovima primene informacionih i komunikacionih tehnologija u poslovanju, on postaje jedna od osnovnih poslovnih strategija. U tim uslovima, novo je to što autsorsing u prvi plan ističe fleksibilnost organizacione strukture dovodeći je do virtuelnosti i na taj način pretvara je u najvažniji strateški resurs za postizanje i održavanje konkurentske sposobnosti. Istraživanje suštine autsorsinga dovodi do spoznaje o njegovoj multiaspektnosti, na koju upućuju savremene teorije organizacije. Istraživanje je preduzeto sa ciljem da se osvetli uloga ovih procesa u restrukturiranju javnih preduzeća i u implementaciji koncepta javnoprivatnog partnerstva, kao instrumenta finansiranja tekućeg poslovanja i investicija u javnu infrastrukturu. This paper aims to present the theoretical essence of outsourcing as a modern management instrument which acts through the changes in organizational structures. Although outsourcing is not a new practice, in conditions of constant usage of informational and communicational technologies in business, it has become one of the key business strategies. In these conditions, the innovation comes from outsourcing highlighting the flexibilities of organizational structures, leading them to their core and, therefore, transforms them into the most important strategic resource for achieving and maintaining competitive abilities. Exploring the essence of outsourcing leads to knowledge of its multi-aspect nature, the fact pointed out by modern organizational theories. The research is conducted with the goal of illuminating the role of these processes in restructuring of public companies and in implementation of public-private partnership concepts, as the means of financing the current businesses and investments in the public infrastructure.
Ključne reči: autsorsing, specijalizacija, optimizacija, restrukturiranje. Keywords: outsourcing, specialization, optimization, restructuring.

Miloje Obradović

BANKARSKI SEKTOR U SRBIJI 2017. U ESENCIJALNIM CRTAMA

BANKING SECTOR OF SERBIA IN 2017 ESSENTIALLY

Revizor 82/2018UDK: 336.71(497.11)"2017"

Rezime Summary
Efikasan bankarski sektor opstaje samo u zdravom političkom i ekonomskom okruženju, pa je prvi interes bankara da imaju takvo okruženje. A ono je u Srbiji sve povoljnije, što pokazuju statistički i kvalitativni pokazatelji. Na bazi podataka koje zvanično objavljuje Narodna banka Srbije, u ovom radu je analitički ispitano stanje u bankarskom sektoru Srbije, po svim bitnim parametrima koji ga odliikuju. Analitički nalazi ukazuju na značajna poboljšanja u bankarskom sektoru, koja su povezana sa postepenim poboljšanjima u ukupnim ekonomskim okolnostima Srbije. Efficient banking sector only exists in a healthy political and economic environment, so it is of utmost interest of bankers to have such an environment. Banking sector environment of Serbia is increasingly favorable, according to statistical and qualitative indicators presented for 2017. Based on the data officially published by the National Bank of Serbia, this paper analyzes the situation in the banking sector of Serbia, taking into account all the essential parameters that distinguish it. Analytical findings point to significant improvements in the banking sector, coupled with gradual improvement in the overall economic circumstances in Serbia.
Ključne reči: bankarski sistem, banke, finansijska pozicija, finansijska uspešnost, Pareto analiza. Keywords: banking system, banks, financial position, financial performance, Pareto analysis.

Aleksandar Petković, Dragan Cvetković

INTERNE KONTROLE PROTIV KRIMINALNIH RADNJI U FUNKCIJI POUZDANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

INTERNAL CONTROLS AS A PREVENTION AGAINST FINANCIAL REPORTING CRIME

Revizor 82/2018UDK: 005.334:657.632

Rezime Summary
Pouzdani finansijski izveštaji predstavljaju zdravu osnovu za donošenje primerenih poslovnih odluka. Međutim i pored sve snažnije uloge informatičkih tehnologija u kontroli poslovnih procesa, kao veliki društveni problem i dalje ostaje pojava velikih korporativnih prevara koje izazivaju sumnje u pouzdanost procesa finansijskog izveštavanja. Iako sistemi internih kontrola umanjuju verovatnoću nastanka kriminalnih radnji, uvek postoji rizik da one neće delovati na način na koji su osmišljene. Cilj ovog rada je da ukaže na ulogu i zadatke menadžmenta u osmišljavanju specifičnih internih kontrola protiv prevarnih radnji i da istraži kakve odgovore po tom pitanju daje. Savremena teorija i praksa računovodstva, revizije I menadžmenta. Reliable financial statements are a sound basis for making appropriate business decisions. Despite the growing role of computer technologies in controlling business processes, as one of major corporate problems remains the occurrence of large corporate frauds that create doubts about the reliability of the financial reporting process. Although internal control systems reduce the likelihood of criminal activities, there is always a risk that they will not work in the way they are designed. The aim of this paper is to determine the role and tasks of management in the design of specific internal controls directed against frauds, as well as to investigate whether contemporary theory and practice of accounting, auditing and management has answers to these specific questions.
Ključne reči: sistemi internih kontrola, kriminalne radnje, etičko ponašanje, aktivne kontrole, pasivne kontrole. Keywords: internal control systems, frauds, ethical behavior, active internal controls, passive internal controls.

Biljana Tešić, Ivana Damnjanović, Filip Đoković

FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA PRIMENOM INFORMACIONIH SISTEMA

FINANCIAL REPORTING OF BUDGETARY BENEFICIARIES THROUGH APPLICATION OF INFORMATION SYSTEMS

Revizor 82/2018UDK:004:007]:657658.14/.17

Rezime Summary
Zakonom o budžetu i budžetskom sistemu, kojim se uređuje budžetsko računovodstvo I izveštavanje, utvrđen je način pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja trezora lokalne vlasti, kao i direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava. Definisan je sadržaj i format obrazaca finansijskih izveštaja, kao i rokovi i način dostavljanja nadležnim institucijama. Budžetski korisnici, kao osnovni subjekti sistema budžetskog računovodstva, imaju obavezu izveštavanja o svojim finansijskim aktivnostima i usko su povezani sa centralnim (republičkim ili lokalnim) računovodstvenim sistemima kako bi se obezbedila potpuna konzistentnost podataka. Cilj rada je da ukaže na značaj i ulogu razvoja i implementacije informacionih sistema za upravljanje javnim finansijama na lokalnom nivou, kao integratora informacija koje obezbeđuju računovodstvenu transparentnost I kvalitet finansijskog izveštavanja. The Law on budget and the budgetary system that regulates budgetary accounting and reporting determines the manner of preparation and submission of financial reports of the local government treasury, as well as of direct and indirect users of budget funds. The content and format of the financial statements forms, as well as the deadlines and manner of submission to the competent institutions are defined. Budgetary beneficiaries, as the main subjects of the budgetary accounting system, have an obligation to report on their financial activities and are closely linked to central (republic or local) accounting systems in order to ensure complete data consistency. The aim of the paper is to point out the importance and role of the development and implementation of information systems for public finance management at the local level, as an integrator of information that provides accounting transparency and quality of financial reporting.
Ključne reči: finansijsko izveštavanje, budžetsko računovostvo, informacioni sistem, lokalne javne finansije. Keywords: financial reporting, budgetary accounting, information system, local public finances.

Vladimir Zakić, Marija Nikolić, Vladimir Tasić

MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA REGULATIVE I METODOLOGIJE ZADRUŽNE REVIZIJE U SRBIJI

THE POSSIBILITIES OF IMPROVING THE REGULATIVE AND METHODOLOGY OF THE COOPERATIVE AUDIT IN SERBIA

Revizor 82/2018UDK:657.63:340.13(497.11)005.521:334.7

Rezime Summary
Specifičnost zadruga ogleda se u ciljevima poslovanja, pri čemu je primarni cilj zadruge zadovoljenje različitih potreba članova, a ne sticanje profita. Usled toga i zadružna revizija treba da bude usmerena ka proveri ostvarenja opštih ciljeva poslovanja, kao i da li su odluke menadžmenta u skladu sa ovim ciljevima. Time se ispituje i process upravljanja zadrugom radi provere da li se uporedo sa finansijskim ili ekonomskim ciljevima ostvaruju I socijalni ciljevi članova. Usvajanjem novog Zakona o zadrugama u Srbiji krajem 2015. Godine postavljeni su samo okviri uspostavljanja savremenog sistema zadružne revizije, koji moraju biti dopunjeni odgovarajućim izmenama regulative i prihvatanjem jedinstvene metodologije vršenja ove revizije. The specificity of the cooperative is reflected in the goals of the business, whereby the primary goal of the cooperative is to satisfy the different needs of members, and not to gain profit. Therefore, the cooperative audit
Should be aimed at checking whether the general objectives have been achieved, and whether the management decisions are in line with these objectives. In this way, the process of managing a cooperative is also examined to determine whether the social objectives of the members are realized along with the financial or economic objectives. By adopting the new Law on Cooperatives in Serbia at the end of 2015, only frameworks for the establishment of a modern system of cooperative audit are set, which must be supplemented by appropriate changes to the regulations and by adopting a unique methodology for conducting this audit.
Ključne reči: zadruge, zadružna revizija, zakon o zadrugama, pravilnik o zadružnoj reviziji. Keywords: cooperatives, cooperative audit, the law on cooperatives, rulebook on cooperative audit.

Slaviša Vučurević

UTICAJ FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA NA TRŽIŠNE CENE AKCIJA

INFLUENCE OF FINANCIAL REPORT ON MARKET PRICES

Revizor 82/2018UDK:336.761.5657.631.6

Rezime Summary
U radu se analizira uticaj finansijskog izveštavanja na kretanje tržišnih cena akcija kompanija čije su akcije uključene na Primelisting i Standard listing Beogradske berze a.d. Beograd. Definisan je pojam finansijskog izveštavanja, kao i rentabilnost i tržišna cena akcije. Akcenat je stavljen na utvrđivanje racija rentabilnosti i racija tržišne vrednosti. Cilj rada je da ukaže kako navedeni analizirani pokazatelji iz finansijskih izveštaja utiču na tržišne cene akcija. The paper analyzes the impact of financial reporting on the movement of market prices of shares of companies whose shares are included in the Prime Listing and Standard listing of the Belgrade Stock Exchange Belgrade. The definition of financial reporting as well as the profitability and market price of shares is defined. The emphasis was placed on determining profitability and market value. The aim of the paper is to indicate that the analyzed indicators from the financial statements influence the market prices of the shares.
Ključne reči: finansijsko izveštavanje, rentabilnost, knjigovodstvena vrednost akcije, tržišna cena akcije, dobitak. Keywords: financial reporting, profitability, book value of the action, market share price, profit.

Borjana B. Mirjanić, Luka M. Filipović

MODELIRANJE VOLATILNOSTI DEVIZNOG KURSA DINARA PREMA EVRU PRIMENOM ARCH/GARCH MODELA

MODELING THE VOLATILITY OF DINAR EXCHANGE RATE ACCORDING TO THE EURO BY APPLICATION OF THE ARCH / GARCH MODELS

Revizor 82/2018UDK: 336.748330.45:519.2

Rezime Summary
Učesnici na finansijskom tržištu, finansijski analitičari i investitori, koji su motivisani za kvantitativno sagledavanje budućih oscilacija deviznog kursa, u cilju zaštite od rizika deviznog kursa, razvili su niz ekonometrijskih modela pomoću kojih se analizira kretanje prinosa deviznog kursa. Među ovim modelima, istaknuto mesto pripada modelima autoregresione uslovne heteroskedastičnosti i modelima uopštene autoregresione uslovne heteroskedastičnosti, odnosno ARCH i GARCH modelima. Osnovni zadatak ARCH i GARCH modela jeste analiza vremenskih serija u kojima se nalazi nestabilnost uslovne varijanse. U radu su ispitivane performance GARCH i ARCH modela sa ciljem izračunavanja određenih pokazatelja volatilnosti, kako bi se pomoću njih mogle doneti kvalitetne finansijske odluke. Financial market participants, financial analysts and investors, motivated to quantify the future fluctuations in the foreign exchange rate, in order to protect against exchange rate risk, have developed a series of econometric models that analyze the movement of foreign exchange rate yields. Among these models, the prominent place belongs to autoregressive conditional heteroskedasticity models (ARCH models) and models of generalized autoregressive conditional heterostructures (GARCH models), that is ARCH and GARCH models. The basic task of the ARCH and GARCH model is the analysis of time series in which the instability of conditional variance. This paper examines his performance of GARCH and ARCH models with the aim of the paper to calculate certain indicators of volatility in order to make high-quality financial decisions with them.
Ključne reči: dinar, volatilnost deviznog kursa, heteroskedastičnost, ARCH/GARCH modeli. Keywords: dinar, exchange rate volatility, heteroscedasticity, ARCH/GARCH models.

Vukolić Zoran

PRAVILNIK– INSTRUMENT REGULACIJE INTERNE KONTROLE

REGULULATIONS ON INTERNAL CONTROL

Revizor 82/2018UDK:657.631.8005.57

Rezime Summary
Pravilnikom o internoj kontroli uređuje se interna kontrola u radu i poslovanju korisnika javnih sredstava i utvrđuju načela kojima se moraju rukovoditi zaposleni prilikom izvršavanja svojih svakodnevnih radnih obaveza.
Pravilnik o internoj kontroli korisniku javnih sredstava treba da posluži kao osnovni dokument za uspostavljanje politika efikasne interne kontrole, a sve u cilju efikasnog i uspešnog poslovanja, pouzdanog finansijskog izveštavanja, usklađenosti poslovanja sa važećim zakonskim propisima I zaštite sredstava i imovine od neovlašćenog prisvajanja, korišćenja ili otuđenja.
The Regulations on internal control defines internal control of jobs and operations of public fund users and sets out the principles which must be followed by the employees while performing their daily work responsibilities. Regulation on internal control, to the user of public funds should serve as the basic document for the establishment of a policy of effective internal control, all aimed at the efficient and successful business, reliable financial reporting, compliance of operations with applicable legislation and protection of funds and assets from unauthorized appropriation, use, or alienation.
Ključne reči: interna kontrola, kontrolno okruženje, upravljanje rizicima, informisanje i komunikacija, praćenje i procena. Keywords: internal control, controled environment, risk management, information and communication, surveillance and monitoring.

PROCENITELJI U SRBIJI REGULISANI

Upravo je izašao novi broj 82 časopisa REVIZOR, sa novim prilozima:

REČ UREDNIKA

MULTIASPEKTNOST SUŠTINE AUTSORSINGA
Rajko Ković Rezime/Summary

BANKARSKI SEKTOR U SRBIJI 2017. U ESENCIJALNIM CRTAMA
Miloje Obradović Rezime/Summary
 

INTERNE KONTROLE PROTIV KRIMINALNIH RADNJI U FUNKCIJI POUZDANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA
Aleksandar Petković, Dragan Cvetković Rezime/Summary

FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA PRIMENOM INFORMACIONIH SISTEMA
Biljana Tešić,Ivana Damnjanović,Filip Đoković  Rezime/Summary

MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA REGULATIVE I METODOLOGIJE ZADRUŽNE REVIZIJE U SRBIJI
Vladimir Zakić, Marija Nikolić, Vladimir Tasić Rezime/Summary

UTICAJ FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA NA TRŽIŠNE CENE AKCIJA
Slaviša Vučurević Rezime/Summary

MODELIRANJE VOLATILNOSTI DEVIZNOG KURSA DINARA PREMA EVRU PRIMENOM ARCH/GARCH MODELA
Borjana B. Mirjanić, Luka M. Filipović Rezime/Summary

PRAVILNIK – INSTRUMENT REGULACIJE INTERNE KONTROLE
Zoran Vukolić Rezime/Summary

FINANSIJSKI AFORIZMI
Miloje A. Milenković

POJMOVNIK NEZAVISNE REVIZIJE
Dušan Milojević

Rajko Ković

MULTIASPEKTNOST SUŠTINE AUTSORSINGA

MULTI-ASPECT CHARACTERISTICS OF OUTSOURCING SUMMARY

Revizor 82/2018UDK: 005.7005.591.4:334.7

Rezime Summary
U radu je učinjen pokušaj da se osvetli teorijska suština autsorsinga kao savremenog upravljačkog instrumenta, koji deluje putem izmena organizacione strukture. Iako autsorsing nije nova pojava, u uslovima primene informacionih i komunikacionih tehnologija u poslovanju, on postaje jedna od osnovnih poslovnih strategija. U tim uslovima, novo je to što autsorsing u prvi plan ističe fleksibilnost organizacione strukture dovodeći je do virtuelnosti i na taj način pretvara je u najvažniji strateški resurs za postizanje i održavanje konkurentske sposobnosti. Istraživanje suštine autsorsinga dovodi do spoznaje o njegovoj multiaspektnosti, na koju upućuju savremene teorije organizacije. Istraživanje je preduzeto sa ciljem da se osvetli uloga ovih procesa u restrukturiranju javnih preduzeća i u implementaciji koncepta javnoprivatnog partnerstva, kao instrumenta finansiranja tekućeg poslovanja i investicija u javnu infrastrukturu. This paper aims to present the theoretical essence of outsourcing as a modern management instrument which acts through the changes in organizational structures. Although outsourcing is not a new practice, in conditions of constant usage of informational and communicational technologies in business, it has become one of the key business strategies. In these conditions, the innovation comes from outsourcing highlighting the flexibilities of organizational structures, leading them to their core and, therefore, transforms them into the most important strategic resource for achieving and maintaining competitive abilities. Exploring the essence of outsourcing leads to knowledge of its multi-aspect nature, the fact pointed out by modern organizational theories. The research is conducted with the goal of illuminating the role of these processes in restructuring of public companies and in implementation of public-private partnership concepts, as the means of financing the current businesses and investments in the public infrastructure.
Ključne reči: autsorsing, specijalizacija, optimizacija, restrukturiranje. Keywords: outsourcing, specialization, optimization, restructuring.

Miloje Obradović

BANKARSKI SEKTOR U SRBIJI 2017. U ESENCIJALNIM CRTAMA

BANKING SECTOR OF SERBIA IN 2017 ESSENTIALLY

Revizor 82/2018UDK: 336.71(497.11)"2017"

Rezime Summary
Efikasan bankarski sektor opstaje samo u zdravom političkom i ekonomskom okruženju, pa je prvi interes bankara da imaju takvo okruženje. A ono je u Srbiji sve povoljnije, što pokazuju statistički i kvalitativni pokazatelji. Na bazi podataka koje zvanično objavljuje Narodna banka Srbije, u ovom radu je analitički ispitano stanje u bankarskom sektoru Srbije, po svim bitnim parametrima koji ga odliikuju. Analitički nalazi ukazuju na značajna poboljšanja u bankarskom sektoru, koja su povezana sa postepenim poboljšanjima u ukupnim ekonomskim okolnostima Srbije. Efficient banking sector only exists in a healthy political and economic environment, so it is of utmost interest of bankers to have such an environment. Banking sector environment of Serbia is increasingly favorable, according to statistical and qualitative indicators presented for 2017. Based on the data officially published by the National Bank of Serbia, this paper analyzes the situation in the banking sector of Serbia, taking into account all the essential parameters that distinguish it. Analytical findings point to significant improvements in the banking sector, coupled with gradual improvement in the overall economic circumstances in Serbia.
Ključne reči: bankarski sistem, banke, finansijska pozicija, finansijska uspešnost, Pareto analiza. Keywords: banking system, banks, financial position, financial performance, Pareto analysis.

Aleksandar Petković, Dragan Cvetković

INTERNE KONTROLE PROTIV KRIMINALNIH RADNJI U FUNKCIJI POUZDANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

INTERNAL CONTROLS AS A PREVENTION AGAINST FINANCIAL REPORTING CRIME

Revizor 82/2018UDK: 005.334:657.632

Rezime Summary
Pouzdani finansijski izveštaji predstavljaju zdravu osnovu za donošenje primerenih poslovnih odluka. Međutim i pored sve snažnije uloge informatičkih tehnologija u kontroli poslovnih procesa, kao veliki društveni problem i dalje ostaje pojava velikih korporativnih prevara koje izazivaju sumnje u pouzdanost procesa finansijskog izveštavanja. Iako sistemi internih kontrola umanjuju verovatnoću nastanka kriminalnih radnji, uvek postoji rizik da one neće delovati na način na koji su osmišljene. Cilj ovog rada je da ukaže na ulogu i zadatke menadžmenta u osmišljavanju specifičnih internih kontrola protiv prevarnih radnji i da istraži kakve odgovore po tom pitanju daje. Savremena teorija i praksa računovodstva, revizije I menadžmenta. Reliable financial statements are a sound basis for making appropriate business decisions. Despite the growing role of computer technologies in controlling business processes, as one of major corporate problems remains the occurrence of large corporate frauds that create doubts about the reliability of the financial reporting process. Although internal control systems reduce the likelihood of criminal activities, there is always a risk that they will not work in the way they are designed. The aim of this paper is to determine the role and tasks of management in the design of specific internal controls directed against frauds, as well as to investigate whether contemporary theory and practice of accounting, auditing and management has answers to these specific questions.
Ključne reči: sistemi internih kontrola, kriminalne radnje, etičko ponašanje, aktivne kontrole, pasivne kontrole. Keywords: internal control systems, frauds, ethical behavior, active internal controls, passive internal controls.

Biljana Tešić, Ivana Damnjanović, Filip Đoković

FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA PRIMENOM INFORMACIONIH SISTEMA

FINANCIAL REPORTING OF BUDGETARY BENEFICIARIES THROUGH APPLICATION OF INFORMATION SYSTEMS

Revizor 82/2018UDK:004:007]:657658.14/.17

Rezime Summary
Zakonom o budžetu i budžetskom sistemu, kojim se uređuje budžetsko računovodstvo I izveštavanje, utvrđen je način pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja trezora lokalne vlasti, kao i direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava. Definisan je sadržaj i format obrazaca finansijskih izveštaja, kao i rokovi i način dostavljanja nadležnim institucijama. Budžetski korisnici, kao osnovni subjekti sistema budžetskog računovodstva, imaju obavezu izveštavanja o svojim finansijskim aktivnostima i usko su povezani sa centralnim (republičkim ili lokalnim) računovodstvenim sistemima kako bi se obezbedila potpuna konzistentnost podataka. Cilj rada je da ukaže na značaj i ulogu razvoja i implementacije informacionih sistema za upravljanje javnim finansijama na lokalnom nivou, kao integratora informacija koje obezbeđuju računovodstvenu transparentnost I kvalitet finansijskog izveštavanja. The Law on budget and the budgetary system that regulates budgetary accounting and reporting determines the manner of preparation and submission of financial reports of the local government treasury, as well as of direct and indirect users of budget funds. The content and format of the financial statements forms, as well as the deadlines and manner of submission to the competent institutions are defined. Budgetary beneficiaries, as the main subjects of the budgetary accounting system, have an obligation to report on their financial activities and are closely linked to central (republic or local) accounting systems in order to ensure complete data consistency. The aim of the paper is to point out the importance and role of the development and implementation of information systems for public finance management at the local level, as an integrator of information that provides accounting transparency and quality of financial reporting.
Ključne reči: finansijsko izveštavanje, budžetsko računovostvo, informacioni sistem, lokalne javne finansije. Keywords: financial reporting, budgetary accounting, information system, local public finances.

Vladimir Zakić, Marija Nikolić, Vladimir Tasić

MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA REGULATIVE I METODOLOGIJE ZADRUŽNE REVIZIJE U SRBIJI

THE POSSIBILITIES OF IMPROVING THE REGULATIVE AND METHODOLOGY OF THE COOPERATIVE AUDIT IN SERBIA

Revizor 82/2018UDK:657.63:340.13(497.11)005.521:334.7

Rezime Summary
Specifičnost zadruga ogleda se u ciljevima poslovanja, pri čemu je primarni cilj zadruge zadovoljenje različitih potreba članova, a ne sticanje profita. Usled toga i zadružna revizija treba da bude usmerena ka proveri ostvarenja opštih ciljeva poslovanja, kao i da li su odluke menadžmenta u skladu sa ovim ciljevima. Time se ispituje i process upravljanja zadrugom radi provere da li se uporedo sa finansijskim ili ekonomskim ciljevima ostvaruju I socijalni ciljevi članova. Usvajanjem novog Zakona o zadrugama u Srbiji krajem 2015. Godine postavljeni su samo okviri uspostavljanja savremenog sistema zadružne revizije, koji moraju biti dopunjeni odgovarajućim izmenama regulative i prihvatanjem jedinstvene metodologije vršenja ove revizije. The specificity of the cooperative is reflected in the goals of the business, whereby the primary goal of the cooperative is to satisfy the different needs of members, and not to gain profit. Therefore, the cooperative audit
Should be aimed at checking whether the general objectives have been achieved, and whether the management decisions are in line with these objectives. In this way, the process of managing a cooperative is also examined to determine whether the social objectives of the members are realized along with the financial or economic objectives. By adopting the new Law on Cooperatives in Serbia at the end of 2015, only frameworks for the establishment of a modern system of cooperative audit are set, which must be supplemented by appropriate changes to the regulations and by adopting a unique methodology for conducting this audit.
Ključne reči: zadruge, zadružna revizija, zakon o zadrugama, pravilnik o zadružnoj reviziji. Keywords: cooperatives, cooperative audit, the law on cooperatives, rulebook on cooperative audit.

Slaviša Vučurević

UTICAJ FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA NA TRŽIŠNE CENE AKCIJA

INFLUENCE OF FINANCIAL REPORT ON MARKET PRICES

Revizor 82/2018UDK:336.761.5657.631.6

Rezime Summary
U radu se analizira uticaj finansijskog izveštavanja na kretanje tržišnih cena akcija kompanija čije su akcije uključene na Primelisting i Standard listing Beogradske berze a.d. Beograd. Definisan je pojam finansijskog izveštavanja, kao i rentabilnost i tržišna cena akcije. Akcenat je stavljen na utvrđivanje racija rentabilnosti i racija tržišne vrednosti. Cilj rada je da ukaže kako navedeni analizirani pokazatelji iz finansijskih izveštaja utiču na tržišne cene akcija. The paper analyzes the impact of financial reporting on the movement of market prices of shares of companies whose shares are included in the Prime Listing and Standard listing of the Belgrade Stock Exchange Belgrade. The definition of financial reporting as well as the profitability and market price of shares is defined. The emphasis was placed on determining profitability and market value. The aim of the paper is to indicate that the analyzed indicators from the financial statements influence the market prices of the shares.
Ključne reči: finansijsko izveštavanje, rentabilnost, knjigovodstvena vrednost akcije, tržišna cena akcije, dobitak. Keywords: financial reporting, profitability, book value of the action, market share price, profit.

Borjana B. Mirjanić, Luka M. Filipović

MODELIRANJE VOLATILNOSTI DEVIZNOG KURSA DINARA PREMA EVRU PRIMENOM ARCH/GARCH MODELA

MODELING THE VOLATILITY OF DINAR EXCHANGE RATE ACCORDING TO THE EURO BY APPLICATION OF THE ARCH / GARCH MODELS

Revizor 82/2018UDK: 336.748330.45:519.2

Rezime Summary
Učesnici na finansijskom tržištu, finansijski analitičari i investitori, koji su motivisani za kvantitativno sagledavanje budućih oscilacija deviznog kursa, u cilju zaštite od rizika deviznog kursa, razvili su niz ekonometrijskih modela pomoću kojih se analizira kretanje prinosa deviznog kursa. Među ovim modelima, istaknuto mesto pripada modelima autoregresione uslovne heteroskedastičnosti i modelima uopštene autoregresione uslovne heteroskedastičnosti, odnosno ARCH i GARCH modelima. Osnovni zadatak ARCH i GARCH modela jeste analiza vremenskih serija u kojima se nalazi nestabilnost uslovne varijanse. U radu su ispitivane performance GARCH i ARCH modela sa ciljem izračunavanja određenih pokazatelja volatilnosti, kako bi se pomoću njih mogle doneti kvalitetne finansijske odluke. Financial market participants, financial analysts and investors, motivated to quantify the future fluctuations in the foreign exchange rate, in order to protect against exchange rate risk, have developed a series of econometric models that analyze the movement of foreign exchange rate yields. Among these models, the prominent place belongs to autoregressive conditional heteroskedasticity models (ARCH models) and models of generalized autoregressive conditional heterostructures (GARCH models), that is ARCH and GARCH models. The basic task of the ARCH and GARCH model is the analysis of time series in which the instability of conditional variance. This paper examines his performance of GARCH and ARCH models with the aim of the paper to calculate certain indicators of volatility in order to make high-quality financial decisions with them.
Ključne reči: dinar, volatilnost deviznog kursa, heteroskedastičnost, ARCH/GARCH modeli. Keywords: dinar, exchange rate volatility, heteroscedasticity, ARCH/GARCH models.

Vukolić Zoran

PRAVILNIK– INSTRUMENT REGULACIJE INTERNE KONTROLE

REGULULATIONS ON INTERNAL CONTROL

Revizor 82/2018UDK:657.631.8005.57

Rezime Summary
Pravilnikom o internoj kontroli uređuje se interna kontrola u radu i poslovanju korisnika javnih sredstava i utvrđuju načela kojima se moraju rukovoditi zaposleni prilikom izvršavanja svojih svakodnevnih radnih obaveza.
Pravilnik o internoj kontroli korisniku javnih sredstava treba da posluži kao osnovni dokument za uspostavljanje politika efikasne interne kontrole, a sve u cilju efikasnog i uspešnog poslovanja, pouzdanog finansijskog izveštavanja, usklađenosti poslovanja sa važećim zakonskim propisima I zaštite sredstava i imovine od neovlašćenog prisvajanja, korišćenja ili otuđenja.
The Regulations on internal control defines internal control of jobs and operations of public fund users and sets out the principles which must be followed by the employees while performing their daily work responsibilities. Regulation on internal control, to the user of public funds should serve as the basic document for the establishment of a policy of effective internal control, all aimed at the efficient and successful business, reliable financial reporting, compliance of operations with applicable legislation and protection of funds and assets from unauthorized appropriation, use, or alienation.
Ključne reči: interna kontrola, kontrolno okruženje, upravljanje rizicima, informisanje i komunikacija, praćenje i procena. Keywords: internal control, controled environment, risk management, information and communication, surveillance and monitoring.

Časopis REVIZOR

Upravo je izašao novi broj 82 časopisa REVIZOR, sa novim prilozima:

REČ UREDNIKA

MULTIASPEKTNOST SUŠTINE AUTSORSINGA
Rajko Ković Rezime/Summary

BANKARSKI SEKTOR U SRBIJI 2017. U ESENCIJALNIM CRTAMA
Miloje Obradović Rezime/Summary
 

INTERNE KONTROLE PROTIV KRIMINALNIH RADNJI U FUNKCIJI POUZDANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA
Aleksandar Petković, Dragan Cvetković Rezime/Summary

FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA PRIMENOM INFORMACIONIH SISTEMA
Biljana Tešić,Ivana Damnjanović,Filip Đoković  Rezime/Summary

MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA REGULATIVE I METODOLOGIJE ZADRUŽNE REVIZIJE U SRBIJI
Vladimir Zakić, Marija Nikolić, Vladimir Tasić Rezime/Summary

UTICAJ FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA NA TRŽIŠNE CENE AKCIJA
Slaviša Vučurević Rezime/Summary

MODELIRANJE VOLATILNOSTI DEVIZNOG KURSA DINARA PREMA EVRU PRIMENOM ARCH/GARCH MODELA
Borjana B. Mirjanić, Luka M. Filipović Rezime/Summary

PRAVILNIK – INSTRUMENT REGULACIJE INTERNE KONTROLE
Zoran Vukolić Rezime/Summary

FINANSIJSKI AFORIZMI
Miloje A. Milenković

POJMOVNIK NEZAVISNE REVIZIJE
Dušan Milojević

Rajko Ković

MULTIASPEKTNOST SUŠTINE AUTSORSINGA

MULTI-ASPECT CHARACTERISTICS OF OUTSOURCING SUMMARY

Revizor 82/2018UDK: 005.7005.591.4:334.7

Rezime Summary
U radu je učinjen pokušaj da se osvetli teorijska suština autsorsinga kao savremenog upravljačkog instrumenta, koji deluje putem izmena organizacione strukture. Iako autsorsing nije nova pojava, u uslovima primene informacionih i komunikacionih tehnologija u poslovanju, on postaje jedna od osnovnih poslovnih strategija. U tim uslovima, novo je to što autsorsing u prvi plan ističe fleksibilnost organizacione strukture dovodeći je do virtuelnosti i na taj način pretvara je u najvažniji strateški resurs za postizanje i održavanje konkurentske sposobnosti. Istraživanje suštine autsorsinga dovodi do spoznaje o njegovoj multiaspektnosti, na koju upućuju savremene teorije organizacije. Istraživanje je preduzeto sa ciljem da se osvetli uloga ovih procesa u restrukturiranju javnih preduzeća i u implementaciji koncepta javnoprivatnog partnerstva, kao instrumenta finansiranja tekućeg poslovanja i investicija u javnu infrastrukturu. This paper aims to present the theoretical essence of outsourcing as a modern management instrument which acts through the changes in organizational structures. Although outsourcing is not a new practice, in conditions of constant usage of informational and communicational technologies in business, it has become one of the key business strategies. In these conditions, the innovation comes from outsourcing highlighting the flexibilities of organizational structures, leading them to their core and, therefore, transforms them into the most important strategic resource for achieving and maintaining competitive abilities. Exploring the essence of outsourcing leads to knowledge of its multi-aspect nature, the fact pointed out by modern organizational theories. The research is conducted with the goal of illuminating the role of these processes in restructuring of public companies and in implementation of public-private partnership concepts, as the means of financing the current businesses and investments in the public infrastructure.
Ključne reči: autsorsing, specijalizacija, optimizacija, restrukturiranje. Keywords: outsourcing, specialization, optimization, restructuring.

Miloje Obradović

BANKARSKI SEKTOR U SRBIJI 2017. U ESENCIJALNIM CRTAMA

BANKING SECTOR OF SERBIA IN 2017 ESSENTIALLY

Revizor 82/2018UDK: 336.71(497.11)"2017"

Rezime Summary
Efikasan bankarski sektor opstaje samo u zdravom političkom i ekonomskom okruženju, pa je prvi interes bankara da imaju takvo okruženje. A ono je u Srbiji sve povoljnije, što pokazuju statistički i kvalitativni pokazatelji. Na bazi podataka koje zvanično objavljuje Narodna banka Srbije, u ovom radu je analitički ispitano stanje u bankarskom sektoru Srbije, po svim bitnim parametrima koji ga odliikuju. Analitički nalazi ukazuju na značajna poboljšanja u bankarskom sektoru, koja su povezana sa postepenim poboljšanjima u ukupnim ekonomskim okolnostima Srbije. Efficient banking sector only exists in a healthy political and economic environment, so it is of utmost interest of bankers to have such an environment. Banking sector environment of Serbia is increasingly favorable, according to statistical and qualitative indicators presented for 2017. Based on the data officially published by the National Bank of Serbia, this paper analyzes the situation in the banking sector of Serbia, taking into account all the essential parameters that distinguish it. Analytical findings point to significant improvements in the banking sector, coupled with gradual improvement in the overall economic circumstances in Serbia.
Ključne reči: bankarski sistem, banke, finansijska pozicija, finansijska uspešnost, Pareto analiza. Keywords: banking system, banks, financial position, financial performance, Pareto analysis.

Aleksandar Petković, Dragan Cvetković

INTERNE KONTROLE PROTIV KRIMINALNIH RADNJI U FUNKCIJI POUZDANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

INTERNAL CONTROLS AS A PREVENTION AGAINST FINANCIAL REPORTING CRIME

Revizor 82/2018UDK: 005.334:657.632

Rezime Summary
Pouzdani finansijski izveštaji predstavljaju zdravu osnovu za donošenje primerenih poslovnih odluka. Međutim i pored sve snažnije uloge informatičkih tehnologija u kontroli poslovnih procesa, kao veliki društveni problem i dalje ostaje pojava velikih korporativnih prevara koje izazivaju sumnje u pouzdanost procesa finansijskog izveštavanja. Iako sistemi internih kontrola umanjuju verovatnoću nastanka kriminalnih radnji, uvek postoji rizik da one neće delovati na način na koji su osmišljene. Cilj ovog rada je da ukaže na ulogu i zadatke menadžmenta u osmišljavanju specifičnih internih kontrola protiv prevarnih radnji i da istraži kakve odgovore po tom pitanju daje. Savremena teorija i praksa računovodstva, revizije I menadžmenta. Reliable financial statements are a sound basis for making appropriate business decisions. Despite the growing role of computer technologies in controlling business processes, as one of major corporate problems remains the occurrence of large corporate frauds that create doubts about the reliability of the financial reporting process. Although internal control systems reduce the likelihood of criminal activities, there is always a risk that they will not work in the way they are designed. The aim of this paper is to determine the role and tasks of management in the design of specific internal controls directed against frauds, as well as to investigate whether contemporary theory and practice of accounting, auditing and management has answers to these specific questions.
Ključne reči: sistemi internih kontrola, kriminalne radnje, etičko ponašanje, aktivne kontrole, pasivne kontrole. Keywords: internal control systems, frauds, ethical behavior, active internal controls, passive internal controls.

Biljana Tešić, Ivana Damnjanović, Filip Đoković

FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA PRIMENOM INFORMACIONIH SISTEMA

FINANCIAL REPORTING OF BUDGETARY BENEFICIARIES THROUGH APPLICATION OF INFORMATION SYSTEMS

Revizor 82/2018UDK:004:007]:657658.14/.17

Rezime Summary
Zakonom o budžetu i budžetskom sistemu, kojim se uređuje budžetsko računovodstvo I izveštavanje, utvrđen je način pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja trezora lokalne vlasti, kao i direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava. Definisan je sadržaj i format obrazaca finansijskih izveštaja, kao i rokovi i način dostavljanja nadležnim institucijama. Budžetski korisnici, kao osnovni subjekti sistema budžetskog računovodstva, imaju obavezu izveštavanja o svojim finansijskim aktivnostima i usko su povezani sa centralnim (republičkim ili lokalnim) računovodstvenim sistemima kako bi se obezbedila potpuna konzistentnost podataka. Cilj rada je da ukaže na značaj i ulogu razvoja i implementacije informacionih sistema za upravljanje javnim finansijama na lokalnom nivou, kao integratora informacija koje obezbeđuju računovodstvenu transparentnost I kvalitet finansijskog izveštavanja. The Law on budget and the budgetary system that regulates budgetary accounting and reporting determines the manner of preparation and submission of financial reports of the local government treasury, as well as of direct and indirect users of budget funds. The content and format of the financial statements forms, as well as the deadlines and manner of submission to the competent institutions are defined. Budgetary beneficiaries, as the main subjects of the budgetary accounting system, have an obligation to report on their financial activities and are closely linked to central (republic or local) accounting systems in order to ensure complete data consistency. The aim of the paper is to point out the importance and role of the development and implementation of information systems for public finance management at the local level, as an integrator of information that provides accounting transparency and quality of financial reporting.
Ključne reči: finansijsko izveštavanje, budžetsko računovostvo, informacioni sistem, lokalne javne finansije. Keywords: financial reporting, budgetary accounting, information system, local public finances.

Vladimir Zakić, Marija Nikolić, Vladimir Tasić

MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA REGULATIVE I METODOLOGIJE ZADRUŽNE REVIZIJE U SRBIJI

THE POSSIBILITIES OF IMPROVING THE REGULATIVE AND METHODOLOGY OF THE COOPERATIVE AUDIT IN SERBIA

Revizor 82/2018UDK:657.63:340.13(497.11)005.521:334.7

Rezime Summary
Specifičnost zadruga ogleda se u ciljevima poslovanja, pri čemu je primarni cilj zadruge zadovoljenje različitih potreba članova, a ne sticanje profita. Usled toga i zadružna revizija treba da bude usmerena ka proveri ostvarenja opštih ciljeva poslovanja, kao i da li su odluke menadžmenta u skladu sa ovim ciljevima. Time se ispituje i process upravljanja zadrugom radi provere da li se uporedo sa finansijskim ili ekonomskim ciljevima ostvaruju I socijalni ciljevi članova. Usvajanjem novog Zakona o zadrugama u Srbiji krajem 2015. Godine postavljeni su samo okviri uspostavljanja savremenog sistema zadružne revizije, koji moraju biti dopunjeni odgovarajućim izmenama regulative i prihvatanjem jedinstvene metodologije vršenja ove revizije. The specificity of the cooperative is reflected in the goals of the business, whereby the primary goal of the cooperative is to satisfy the different needs of members, and not to gain profit. Therefore, the cooperative audit
Should be aimed at checking whether the general objectives have been achieved, and whether the management decisions are in line with these objectives. In this way, the process of managing a cooperative is also examined to determine whether the social objectives of the members are realized along with the financial or economic objectives. By adopting the new Law on Cooperatives in Serbia at the end of 2015, only frameworks for the establishment of a modern system of cooperative audit are set, which must be supplemented by appropriate changes to the regulations and by adopting a unique methodology for conducting this audit.
Ključne reči: zadruge, zadružna revizija, zakon o zadrugama, pravilnik o zadružnoj reviziji. Keywords: cooperatives, cooperative audit, the law on cooperatives, rulebook on cooperative audit.

Slaviša Vučurević

UTICAJ FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA NA TRŽIŠNE CENE AKCIJA

INFLUENCE OF FINANCIAL REPORT ON MARKET PRICES

Revizor 82/2018UDK:336.761.5657.631.6

Rezime Summary
U radu se analizira uticaj finansijskog izveštavanja na kretanje tržišnih cena akcija kompanija čije su akcije uključene na Primelisting i Standard listing Beogradske berze a.d. Beograd. Definisan je pojam finansijskog izveštavanja, kao i rentabilnost i tržišna cena akcije. Akcenat je stavljen na utvrđivanje racija rentabilnosti i racija tržišne vrednosti. Cilj rada je da ukaže kako navedeni analizirani pokazatelji iz finansijskih izveštaja utiču na tržišne cene akcija. The paper analyzes the impact of financial reporting on the movement of market prices of shares of companies whose shares are included in the Prime Listing and Standard listing of the Belgrade Stock Exchange Belgrade. The definition of financial reporting as well as the profitability and market price of shares is defined. The emphasis was placed on determining profitability and market value. The aim of the paper is to indicate that the analyzed indicators from the financial statements influence the market prices of the shares.
Ključne reči: finansijsko izveštavanje, rentabilnost, knjigovodstvena vrednost akcije, tržišna cena akcije, dobitak. Keywords: financial reporting, profitability, book value of the action, market share price, profit.

Borjana B. Mirjanić, Luka M. Filipović

MODELIRANJE VOLATILNOSTI DEVIZNOG KURSA DINARA PREMA EVRU PRIMENOM ARCH/GARCH MODELA

MODELING THE VOLATILITY OF DINAR EXCHANGE RATE ACCORDING TO THE EURO BY APPLICATION OF THE ARCH / GARCH MODELS

Revizor 82/2018UDK: 336.748330.45:519.2

Rezime Summary
Učesnici na finansijskom tržištu, finansijski analitičari i investitori, koji su motivisani za kvantitativno sagledavanje budućih oscilacija deviznog kursa, u cilju zaštite od rizika deviznog kursa, razvili su niz ekonometrijskih modela pomoću kojih se analizira kretanje prinosa deviznog kursa. Među ovim modelima, istaknuto mesto pripada modelima autoregresione uslovne heteroskedastičnosti i modelima uopštene autoregresione uslovne heteroskedastičnosti, odnosno ARCH i GARCH modelima. Osnovni zadatak ARCH i GARCH modela jeste analiza vremenskih serija u kojima se nalazi nestabilnost uslovne varijanse. U radu su ispitivane performance GARCH i ARCH modela sa ciljem izračunavanja određenih pokazatelja volatilnosti, kako bi se pomoću njih mogle doneti kvalitetne finansijske odluke. Financial market participants, financial analysts and investors, motivated to quantify the future fluctuations in the foreign exchange rate, in order to protect against exchange rate risk, have developed a series of econometric models that analyze the movement of foreign exchange rate yields. Among these models, the prominent place belongs to autoregressive conditional heteroskedasticity models (ARCH models) and models of generalized autoregressive conditional heterostructures (GARCH models), that is ARCH and GARCH models. The basic task of the ARCH and GARCH model is the analysis of time series in which the instability of conditional variance. This paper examines his performance of GARCH and ARCH models with the aim of the paper to calculate certain indicators of volatility in order to make high-quality financial decisions with them.
Ključne reči: dinar, volatilnost deviznog kursa, heteroskedastičnost, ARCH/GARCH modeli. Keywords: dinar, exchange rate volatility, heteroscedasticity, ARCH/GARCH models.

Vukolić Zoran

PRAVILNIK– INSTRUMENT REGULACIJE INTERNE KONTROLE

REGULULATIONS ON INTERNAL CONTROL

Revizor 82/2018UDK:657.631.8005.57

Rezime Summary
Pravilnikom o internoj kontroli uređuje se interna kontrola u radu i poslovanju korisnika javnih sredstava i utvrđuju načela kojima se moraju rukovoditi zaposleni prilikom izvršavanja svojih svakodnevnih radnih obaveza.
Pravilnik o internoj kontroli korisniku javnih sredstava treba da posluži kao osnovni dokument za uspostavljanje politika efikasne interne kontrole, a sve u cilju efikasnog i uspešnog poslovanja, pouzdanog finansijskog izveštavanja, usklađenosti poslovanja sa važećim zakonskim propisima I zaštite sredstava i imovine od neovlašćenog prisvajanja, korišćenja ili otuđenja.
The Regulations on internal control defines internal control of jobs and operations of public fund users and sets out the principles which must be followed by the employees while performing their daily work responsibilities. Regulation on internal control, to the user of public funds should serve as the basic document for the establishment of a policy of effective internal control, all aimed at the efficient and successful business, reliable financial reporting, compliance of operations with applicable legislation and protection of funds and assets from unauthorized appropriation, use, or alienation.
Ključne reči: interna kontrola, kontrolno okruženje, upravljanje rizicima, informisanje i komunikacija, praćenje i procena. Keywords: internal control, controled environment, risk management, information and communication, surveillance and monitoring.