Časopis REVIZOR

Upravo je izašao novi broj 78 časopisa REVIZOR, sa novim prilozima:

REČ UREDNIKA

Javna preduzeća u oseci reformisanja

SREĐIVANJE IMOVINE U JAVNOJ SVOJINI
Miroslav M. Milojević Rezime/Summary

PRAVNE OSNOVE IMOVINE I OSNOVNOG KAPITALA JAVNIH PREDUZEĆA
Radomir Busarac Rezime/Summary

NEKI ASPEKTI TRETMANA IMOVINE U ZAKONU O JAVNOJ SVOJINI U SVETLU KORPORATIVIZACIJE JAVNIH PREDUZEĆA

STUDIJA SLUČAJA: ŽELEZNICE SRBIJE
Rajko Ković Rezime/Summary

O KAPITALU JAVNOG PREDUZEĆA
Stanimirka Svičević Rezime/Summary

RAZVOJNI POTENCIJAL JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U REPUBLICI SRBIJI
Andrijana Jovanović Rezime/Summary

POTREBNI NOVI PODSTICAJI REFORMI JAVNIH PREDUZEĆA
Miroslav M. Milojević

BANKARSKI SEKTOR U SRBIJI 2016.
Miloje A. Milenković

FINANSIJSKI AFORIZMI
Miloje A. Milenković

Miroslav M. Milojević

SREĐIVANJA IMOVINE U JAVNOJ SVOJINI

IMOVINA JAVNOG SEKTORA

ARRANGEMENT OF PUBLIC SECTOR ASSETS

Revizor 78/2017UDK: 005:347.23(497.11)

Rezime Summary
Pri donošenju Zakona o javnoj svojini velike su nade uložene u njegovo prihvatanje i oživljavanje. Dugogodišnja centralizacija sve imovine u javnoj svojini donela je niz problema koji su značili napad na kontrolu i efikasnost upotrebe ove imovine. Šest godina kasnije sabiramo dostignuća u primeni nove regulative imovine u javnoj svojini. Već je dovoljno dokaza da se sa uspostavljanjem novog režima nije daleko otišlo, odnosno da postoji mnogo jasnih znakova da nismo uspeli da ostvarimo ono što je zakonom zahtevano. U ovom radu se razmatraju okolnosti primene novog režima imovine u javnoj svojini i konstatuju značajni problemi. When passing the Law on Public Ownership great hopes were invested in its acceptance and revival. The centralization of all property in the public ownership passed a series of problems which have meant an attack on the control and efficiency of these assets. Six years later, we summarize the achievements in the application of new property regulation in public ownership. There is already enough evidence that the establishment of the new regime is not far gone, and that there are many clear signs that we were not able to achieve what is required by law. This paper discusses the circumstances of implementing the new regime of property in public ownership and take note of significant problems.
Ključne reči: imovina u javnoj svojini, javni sektor, institucije, organizacija Key   Keywords: public sector assets, publicsector, institutions, organization

Radomir Busarac

PRAVNE OSNOVE IMOVINE I OSNOVNOG KAPITALA JAVNIH PREDUZEĆA

LEGAL FOUNDATIONSOF ASSETS AND EQUITY IN PUBLIC COMPANIES

Revizor 78/2017UDK: 340.134:[347.23:334.724(497.11)
347.23
330.14:334.724

Rezime Summary
itanje imovine i osnovnog kapitala javnog preduzeća je vrlo delikatan kompleks koji reguliše zakon u skladu sa specifičnošću imovine u javnoj svojini. Imovinu čine stavke vrednosti koje se upotrebljavaju u svrhu reali- zacije ciljeva. Kapital je pravo onoga koji ga je uložio u dato preduzeće. Osnovni kapital je, po pravilu, deo ukupnog kapitala koji stoji kao registrovan u javnim knjigama. U ovom radu se centralno pitanje odnosi na to koja imovina u javnoj svojini može biti uneta u kapital i dobiti status svojine javnog preduzeća a koja ne. Uz ovo, raspravljaju se pitanja odnosa osnivača i javnog preduzeća i odnosi u upravljanju javnim preduzećem. The question of assets and core capital of a public company is very delicate complex that is regulated by law in accordance with the specificity of assets in public ownership. The property is comprised of items that are used in order to realize the goals. Equity is the right of one who has invested it in a given company. The core capital is, as a rule, part of the total capital, which stands as registered in the public evidence. In this paper, the central question is related to which assets in public ownership can be recognized as part of the capital and get the status of ownership of public companies and which do not. In addition, this paper discuss the relations between the founder and the publiccompany, as well as refers to the management of public enterprise.
Ključne reči: imovina u javnoj svojini, javna preduzeća, osnivač, upravljanje javnom imovinom Keywords: public assets, founder, public enterprises, ownership

Rajko Ković

NEKI ASPEKTI TRETMANA IMOVINE U ZAKONU O JAVNOJ SVOJINI U SVETLU KORPORATIVIZACIJE JAVNIH PREDUZEĆA

STUDIJA SLUČAJA: ŽELEZNICE SRBIJE

SOME ASPECTS OF PROPERTY TREATMENT WITHIN PUBLIC PROPERTY LAW AS A BACKDROP OF CORPORIZATION OF PUBLIC COMPANIES

CASE STUDY: SERBIAN RAILWAYS AD

Revizor 78/2017UDK: 340.134:[347.23:334.724(497.11)
330.14:334.7241:656.2(497.11)

Rezime Summary
Tekuće statusne promene u velikim javnim preduzećima u Srbiji ne obuhvataju izmene u strukturi njihovog kapitala. Ali, vektori tranzicije su iscrtani i to je očigledno iz niza donesenih sistemskih zakona, među kojim je i Zakon o javnoj svojini, koji uvodi institut svojine javnog preduzeća, kao prelazni svojinski oblik. Važan predmet svojinske transformacije predstavlja ogromna imovina javnih preduzeća. Polazeći od toga, u radu se ukazuje na neke aspekte tretmana imovine u Zakonu o javnoj svojini i pokreću otvorena pitanja u vezi sa njegovom primenom u restrukturiranju javnih preduzeća, a pre svega: Da li država ili javno preduzeće treba da vrši korporativizaciju javnih preduzeća? U čijoj su svojini javna preduzeća? Koja su otvorena pitanja konverzije prava korišćenja u pravo svojine javnih preduzeća? Na ova pitanja sa odgovara i kroz prikaz dilema korporativne reforme koja se izvodi u Železnicama Srbije. The changes in status of large public companies in Serbia do not cover alterations in structure of their capital. However, the vectors of transition have been formed, the fact reflected through a series of enacted legislations, including the Public Property Law, which introduced an ordinance Public Company Property as a transitional form of ownership. An important factor of property transformation are the vast assets of public companies. Taking the aforementioned as a first step, this paper will point to certain aspects of property treatment in Public Property Law and raise open questions regarding its use in restructuring of public companies. Mainly, these questions are: which body – a public company or the State – should conduct corporatization of public companies? What is the ownership status of public companies? What are the open questions of conversion of Usage Law to Law of Public Company Property? These questions will also be answered through a review of dilemmas regarding the corporate reform conducted at Serbian Railways.
Ključne reči: javno preduzeće, javna svojina, konverzija, svojina javnog preduzeća, imovina. Keywords: public company, public property, conversion, public company property, proprietary structure, property.

Stanimirka Svičević

O KAPITALU JAVNOG PREDUZEĆA

KAPITAL JAVNOG PREDUZEĆA

THE EQUITY OF PUBLIC COMPANIES

Revizor 78/2017UDK: 347.725(497.11)
330.14:334.724

Rezime Summary
Kapital javnog preduzeća je u svojim osnovnim odredbama isto što i kapital privrednog preduzeća. To znači da nema razlike kapitala ovog preduzeća i kapitala uopšte. Svrha ovog rada je da se prezentira kapital javnog preduzeća, uz osvrt na specifičnosti koje potiču iz njegovog statusa i u svetlu uticaja posebne regulative. Posebno je interesantno područje regulacije imovine u javnoj svojini i njene tretman u bilansima i, posebno, u okviru kapitala. The equity of a public company, in its basic provisions, is the same as the capital of commercial companies. This means that there is no difference of equity in this type of companies and equity I in general. The purpose of this paper is to present the equity of a public company, with reference to the specifics of which stem from its status and in the light of the impact of specific regulations. Particularly interesting is the area of regulation of property in public ownership and its treatment in the financial statements and, of course, in the context of equity.
Ključne reči: kapital, javno preduzeće, imovina u javnoj svojini, IFRS, dobitak/gubitak Key words: capital, public company, assets in public ownership, IFRS, gain / loss.

Andrijana Jovanović

RAZVOJNI POTENCIJAL JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U REPUBLICI SRBIJI

DEFINICIJA POJMA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

THE DEVELOPMENT POTENTIONAL OF THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP INTHE REPUBLIC OF SERBIA

Revizor 78/2017UDK: 658.114.2(497.11)

Rezime Summary
Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama koji je usvojen u novembru 2011. godine prvi put je u pravni sistem Republike Srbije uveden pojam javno-privatno partnerstvo. Ovim zakonom propisani su modeli za javno-privatno partnerstvo i koncesije i formirana je Komisija za javno-privatno partnerstvo. Odredbe ovog Zakona ciljaju efekte u javnom sektoru, na domaća i strana privredna društva kao i na preduzetnike. One su poziv organima javne vlasti, kao i bankama i drugim finansijskim institucijama da budu akteri u javno-privatnom partnerstvu i prepoznaju sopstveni i javni interes i pokrenu se u izradi predloga projekata javno-privatnog partnerstva. With the Law on Public-Private Partnership and Concessions, which was adopted in November 2011, the concept of Public-Private Partnership was introduced into the legal system of the Republic of Serbia for the first time. The Law on Public-Private Partnership and Concessions regulated the models for Public-Private Partnership and concessions and established the Commission of a Public-Private Partnership. The provisions of the Law on Public-Private Partnership and Concessions are affecting by its nature the public sector, all domestic and foreign companies, entrepreneurs and the public authorities, as well as banks and other financial institutions. From PPP institute has been primarily expected to promote capacity building on the local, provincial and national levels, as well as at all public bodies, in order to stimulate all of them to work on identification of potential projects and participate in the drafting of public-private partnership projects.
Ključne reči: javno-privatno partnerstvo, koncesije, Komisija za javno-privatno partnerstvo, javni sektor, privatni sektor, saradnja, javni interes, budžetsko finansiranje. Key words: Public-Private Partnership, Pubic sector, Private sector, Cooperation, Public interest, Budgetfunding.

Poziv Ministarstva privrede za preduzetnike da se prijave za bespovratna sredstva

Ministarstvo privrede objavilo je danas javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju, a za to je opredeljeno 150 miliona dinara.
Preduzetnici mogu da dobiju bespovratna sredstva u iznosu od 30 odsto ulaganja. Pored tog iznosa, opredeljeno je i 350 miliona dinara za kredite iz Fonda za razvoj, koji će preduzetnici moći da dobiju na pet godina, sa grejs periodom od godinu dana i kamatom od 1,5 odsto uz garanciju banke ili tri odsto uz ostala sredstva obezbedjenja. Ciljevi programa su podrška početnicima za otpočinjanje samostalnog poslovanja kroz osnivanje novih privrednih subjekata, podsticanje zapošljavanja, podrška preduzetništvu žena, mladih i socijalnog preduzetništva. Pravo da se imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije u 2016. godini.
Sredstva mogu da se iskoriste za rekonstrukciju ili adaptaciju poslovnog ili proizvodnog prostora, kupovinu opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina) i trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20 odsto u strukturi ukupnog ulaganja.
Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše.
Izvor: Beta

Porez na imovinu u Beogradu veći za 2% – Rok za plaćanje prve rate ipak 14. februar

Ove godine neće biti pomeranja roka za plaćanje prve rate poreza na imovinu zbog praznika Dana državnosti, tako da građani i firme tu obavezu treba da izmire najkasnije do 14. februara. Nadležni podsećaju da je iznos poreske obaveze za prvi kvartal 2017. godine jednak iznosu za poslednji kvartal prema rešenju za 2016.

Kao i prethodnih godina, nova poreska rešenja Beograđanima će početi da stižu tek u maju. Ako se uporede podaci za 2017. i 2016. o prosečnim cenama kvadrata u glavnom gradu (objavljeni na sajtu novoformiranog Sekretarijata za javne prihode) jasno je da će porez na imovinu za ovu godinu biti uvećan većini vlasnika stanova u Beogradu.

Prema zvaničnoj statistici, na tržištu nekretnina vrednost stanova skočila je u svih osam beogradskih zona i to u proseku za oko 5%. To uvećava i poresku osnovicu, pa tako i iznos koji će građani morati da plate na ime ovog nameta. Interesantno je da ovo povećanje neće „kačiti“ samo vlasnike stanova (i kuća) u ekstrazoni na potezu od Slavije do Kalemegdana i Dedinja gde je prosečna cena kvadrata čak i malo pala. Ostali mogu da očekuju uplatnice, ali sa iznosom koji može da bude uvećan maksimalno do 2%.

Po zakonu iz 2012. godine prosečnu cenu kvadrata po zonama određuje promet u jednoj godini i to je osnovica poreza za narednu godinu. Najveće nezadovoljstvo građana izaziva to što im se čini da zvanično procenjena prosečna vrednost nekretnina ne prati realnu vrednost njihove imovine. Nadležni kažu da svaka novogradnja povećava cenu stanova u toj zoni grada jer se tim nekretninama i najviše trguje.

Kaća Lazarević, predsednica Grupacije posrednika u prometu nekretnina u Privrednoj komori Beograda, smatra da su ovakva objašnjenja daleko od realnosti i da država mora što pre da reformiše poresku politiku. Kaže da su osnovice koje se uzimaju za plaćanje ovog nameta u Beogradu previsoke u odnosu na stvarno stanje na tržištu nekretnina. Ona ističe da cene kvadrata u Beogradu padaju i da sumnja da se kao parametri za određivanje osnovice uzimaju najskuplje kupoprodaje.

Opštine i gradovi u Srbiji ove godine imaće, prema procenama, oko pet milijardi dinara manje u budžetima, koliko će se zbog izmena Zakona o finansiranju lokalne samouprave, preliti u državnu kasu. Zato će većina njih taj manjak pokušati da nadomesti upravo kroz povećanje poreza na imovinu, kao jednim od svojih najznačajnijih prihoda.

Blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu kamate koja se obračunava za svaki dan kašnjenja. Zatezna kamata trenutno iznosi 14% godišnje (po zakonu računa se kao zbir referentne kamatne stope NBS, koja je sada 4%, plus 10 procentnih poena).

Građanima koji kasne sa uplatom poreske rate preti i novčana kazna od 5.000 dinara (po jednoj neplaćenoj rati).

Izvor: Politika

Kako da budete dobro raspoloženi na poslu

Kakvo raspoloženje kreirate na poslu? Da li vidite svoje mesto rada kao inspirativno utočište? Imate li poteškoća da se osećate dobro? Ako se niste sinoć naspavali, ako ste okruženi gomilom papira, sedite u neudobnoj stolici, a od neprestane zvonjave telefona ne možete da se skoncentrišete na rad, svi elementi da budete loše raspoloženi su tu!

U većini slučajeva, ljudi retko razmišljaju o raspoloženju sa kojim pristupaju poslu. Ono kreira kontekst u kome se postižu svi ciljevi, određuje način na koji se radi i ostavlja veliki utisak na klijente sa kojima dolazite u kontakt. Njegov značaj ide do te mere da raspoloženje određuje vaš uspeh u toku dana.

Postanite svesni svog raspoloženja

O raspoloženju se obično govori kao objektu posedovanja. Međutim, pre se može reći da ono poseduje vas. Ako niste svesni da vas je potpuno obuzelo i nadvladalo loše raspoloženje, male su šanse da će se to promeniti, verovatnije će se samo produbiti. Ali kada se potrudite da svesno kreirate dobro raspoloženje, veće su šanse da budete kreativniji, produktivniji i zadovoljniji na kraju dana.

Kako?

Evo jednostavne vežbe da ovladate dobrim raspoloženjem bez obzira na sve. Postavite 4 alarma koji će vas u toku dana podsetiti da proverite nekoliko stvari – obratite pažnju na to kako držite telo, kakav vam je izraz lica i kakvo vam je disanje. Svemu što primetite dodajte i reč ili dve koje opisuju vaše trenutno raspoloženje. Ne trudite se da nešto promenite, samo posmatrajte i beležite.

Ponavljajte proces

Probajte da praktikujete ovakvo ponašanje u narednih mesec dana. Na kraju prve nedelje, napravite osvrt na stvari koje ste primetili. Na primer, da li se određena raspoloženja ponavljaju, da li se javljaju u neko određeno vreme itd. Iz nedelje u nedelju postaćete svesniji raspoloženja (kao i položaja tela) koji ostavljaju značajan uticaj na vaš poslovni život i uspeh. Shvatićete koja čine život lakšim, a koja ga otežavaju.

Svesno kreirajte dobro raspoloženje

Nakon perioda posmatranja, zapitajte se zašto imate određena raspoloženja i kako ona utiču na vaš rad. Probajte da razumete da li je uzrok eksterne ili interne prirode.

Ako je uzrok eksterne prirode, možda bi trebalo da razmislite o uređenju vašeg radnog stola (dodajte fotografije, kalendar, omiljenu šolju ili zanimljivu biljku… sve one sitnice koje vas čine srećnijim) ili kupovini nove radne stolice. Isključite telefon dok radite, pustite neku prijatnu muziku u pozadini, sredite sto na kraju dana.

S druge strane, ako je uzrok interne prirode, poradite na svom stilu života. Pobrinite se da uvek budete naspavani i odmorni. Okrenite se pozitivnim ljudima i mislima. Svakog dana nakon posla, radite nešto što baš, baš volite (šetnja, trčanje, čitanje…).

Vi ste odgovorni za to kako se osećate dok obavljate svoj posao. Kreiranje dobrog raspoloženja nije pretvaranje ili lažiranje stvarnosti, već navika koju možete lako da usvojite ako tako odlučite. Možete vežbati ovakve aktivnosti svakoga dana i biti skoro uvek raspoloženi za uspeh!

Izvor: BIZlife

Časopis REVIZOR

Upravo je izašao novi broj 77 časopisa REVIZOR, sa novim prilozima:

REČ UREDNIKA

Jačanje ekonomije i finansijskog izveštavanja

STANJE U FINANSIJSKOM IZVEŠTAVANJU U SRBIJI
Miroslav M. Milojević Rezime/Summary

NOVI MEĐUNARODNI OKVIR PROFESIONALNE PRAKSE INTERNE REVIZIJE
Jozefina Beke Trivunac  Rezime/Summary

FORENZIČKA REVIZIJA: MOGUĆI MODELI PRIMENE U SRBIJI

Predrag Vukadinović, Aleksandar Damnjanović, Rajko Tepavac Rezime/Summary

NOVA FORMA I SADRŽAJ IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA
Kosana  Vićentijević Rezime/Summary

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA
Zoran Vukolić Rezime/Summary

FINANSIJSKA ANALIZA KAO SAVREMENI MODEL UPRAVLJANJA REZULTATIMA POSLOVANJA
Đorđe llić Rezime/Summary

FINANSIRANJE PREDUZETNIČKIH PODUHVATA U SRBIJI
Vladimir Njegomir Rezime/Summary

UTICAJ OBRAČUNA TROŠKOVA I UČINAKA NA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Slaviša Vučurević  Rezime/Summary

FINANSIJSKI AFORIZMI
Miloje A. Milenković

Miroslav M. Milojević

STANJE U FINANSIJSKOM IZVEŠTAVANJU U SRBIJI

FINANCIAL REPORTING IN SERBIA

Revizor 77/2017UDK: 657.631.6(497.11)“2015″

Rezime Summary
Kvalitet korporativnog finansijskog izveštavanja je  bitan faktor  ekonomskog razvoja. To je prepoznala Svetska banka i od ranih godina početkom ovog veka započela sa redovnim periodičnim  izveštavanjem o stanju u ovoj oblasti.  U Izveštaj za Srbiju 2015 godine. Centralna teza ukupnog napora Svetske banke i njenih ROSC Izveštaja je da su finansijski izveštaji svojim kvalitetom ključ poverenja investitora i kreditora.  I pored dobrog institucionalnog progresa koji je Srbija ostvarila, zbog dejstva krize jasni su znaci pogoršanja stanja u njenom finansijskom izveštavanju. Izveštaj CFRR dat u ROSC 2015 dokumentu za Srbiju ukazuje na ključna područja slabosti u finansijskom izveštavanja kao i preporuke čije uvođenje će doneti dalje  poboljšanje  stanja u Srbiji. Reliable corporate financial reporting is relevant to economic stability and private and financial sector development. Knowing this the VVorld bank, beginning early in this century, developed a program to monitor the state in corporate financial reporting. ROSC Serbia 2015 (the subject in this article) is full of competent findings, diagnosis and recomendations. It is stated that although Serbia made significant overall progress, much remains to be done. Corporate financial reporing in Serbia has deteriorated because of economic crises, and developing in this area is key to the success on its road to EU and economic prosperity.
Ključne reči: Finansijsko izveštavanje, Računovodstvena direktiva, Revizorska direktiva, ROSC Key KKeywords: Corporate financial reporting, Accounting directive, Auditing directive, ROSC

Jozefina Beke Trivunac

NOVI MEĐUNARODNI OKVIR PROFESIONALNE PRAKSE INTERNE REVIZIJE

NEW INTERNATIONAL PROFESSIONAL PRACTICES FRAMEWORK

Revizor 77/2017UDK: 006.85:657.633

Rezime Summary
Tokom 2015. i 2016. godine izvršene su značajne promene u strukturi Međunarodnog okvira profesionalne prakse interne revizije koje izdaje Institut internih revizora – IIA. Najznačajnije promene odnose se na utvrđivanje Misije i Principa interne revizije. Druge promene odnose se na promenu naziva i strukture starih Praktičnih saveta, sada Vodiča za primenu, i na manje izmene i dopune Standarda interne revizije. The Institute of internal auditors made significant changes in the structure of the International Professional Practice Framework for internal auditing during 2015 and i2016. The most significant changes relate to the determination of mission and principles of internal auditing. Other changes relate to the change of name and age, as well as the structure, of Practice guides, now Implamentation Guidance, and smaller amendments to the Standards of internal audit.
Ključne reči: MOPP, Institut internih revizora, prevod smernica na srpski jezik. Keywords: IPPF, The Institute of Internal Auditors, translation of guidelines into Serbian.

Predrag Vukadinović, Aleksandar Damnjanović, Rajko Tepavac

FORENZIČKA REVIZIJA: MOGUĆI MODELI PRIMENE U SRBIJI

FORENSIC AUDIT: POSSIBLE IMPLEMENTATION MODELS IN SERBIA

Revizor 77/2017

UDK:657.92:343.352(497.11)
657.632

Rezime Summary
Ubrzani razvoj ekonomije proizvodi i nove oblike ekonomsko-finansijskog kriminala. Ova pojava je postala očigledna posle velikih svetskih finansijskih afera. Eksterna revizija se nije pokazala kao dovoljna prepreka u sprečavanju prevara. Ove negativne pojave počele su znatno da ugrožavaju ekonomiju, o čemu govore i podaci o iznosima otkrivenih prevara. Mnoge države su donele odgovrajuče strategije kojima su definisani ciljevi, metodi i subjekti borbe protivovevrste kriminala. Takve strategije donela je i Republika Srbija i time postavila jasan okvir borbe i protiv kriminala ekonomsko-finansijskog karaktera. U literaturi i praksi su se pojavili određeni modeli primene forenzičke revizije. Neki od tih modela bi mogli da budu prilagođeni za primenu forenzičke revizije u Srbiji. U tom kontekstu, u radu su predloženi određeni modeli koji bi mogli da se implementiraju u kontrolne i zaštitne mehanizme finansijskog sistema u Srbiji. Na taj način bi se znatno povečala efikasnost nadležnih državnih organa apostrofiranih u donetim strategijama. Fast economic development creates new types of economic and financial crime. This phenomenon became obvious after the great world financial affairs. External audit did not prove itself to be a sufficient obstacle in the prevention of frauds. These negative phenomena started to threaten the economy significantly – the expenses of the detected frauds are evidence for that. Many countries have enacted suitable strategies which define goals, methods and subjects against this sort of the crime. Republic of Serbia has also enacted such strategies and thus has set a plain framework against the economic and financial crime. The theory and practice offer some models for implementation of the forensic audit, and some of them could be adjusted in Serbian financial system. VVithin this context, our work suggests certain models that could be implemented into the audit and the protective mechanisms of Serbian financial system. Application of these models would significantly enhance the efficacy of the authorised state bodies emphasized in the enacted strategies.
Ključne reči: nacionalna strategija, ekonomski kriminal, forenzička revizija, forenzički revizor. Keywords: national strategy, economic crime, forensic audit, forensic auditor.

Kosana Vićentijević

NOVA FORMA I SADRŽAJ IZVEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA

NEW FORM AND CONTENT OF THE REPORT OF THE INDEPENDENT AUDITOR

Revizor 77/2017UDK: 006.85:657.635
657.6-051

Rezime Summary
Ovaj rad se fokusira na novu formu i sadržaj izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima. Biće razmatrani zahtevi novog standarda revizije MSR 701 i drugih revidiranih standarda koji utiču na formu i sadržaj izveštaja revizora. Cilj rada je da prikaže promene izveštaja nezavisnog revizora koje će se primenjivati pri reviziji finansijskih izveštaja koji su sastavljeni na dan 15. 12. 2016. godine ili kasnije. Smatramo da će sadržaj rada i zaključci podstaći korisnike izveštaja nezavisnog revizora na iskorišćavanje svih novih performansi izveštaja nezavisnog revizora. This paper is focused on the new form and content of the auditor’s report on finacial statements. The requirements of the new audit standard ISA 701 and other revised standards that affect the form and content of the auditor’s report will be discussed in this paper. The aim of the paper is to show the changes of an independent auditor’s report, which will be applied in the audit of financial statements that were written on December 15th 2016 or later. We believe that the content of the paper and its conclusions will encourage users of independent auditor’s report to make use of all its new performances.
Ključne reči: izveštaj nezavisnog revizora, Međunarodni standardi revizije, ključna pitanja revizije. Keywords: Independent auditor’s report, International Standard on Auditing, key audit matters.

Zoran Vukolić

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA

ANNUAL REPORT ON THE FINANCIAL MANAGEMENT AND CONTROL

Revizor 77/2017UDK: 657.375.1
657.6

Rezime Summary
Rukovodilac korisnika javnih sredstava je obavezan da dostavi Ministarstvu finansija Godišnji izveštaj o adekvatnosti i funkcionisanju uspostavljenog sistemafinansijskogupravljanja i kontrole do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, podnošenjem odgovora na Upitnik koji priprema Centralna jedinica za harmonizaciju. Izrada i dostavljanje Godišnjeg izveštaja, pored ispunjenja zakonske obaveze, omogućiće korisnicima javnih sredstava da izvrše samoprocenu sistema finansijskog upravljanja i kontrola, da procene razvijenost pojedinih komponenti internih kontrola u svojim organizacijama, uoče eventualne slabosti u njegovom funkcionisanju i da preduzmu mere za njegovo poboljšanje. Head of public funds users is required to submit to the Ministry of Finance an annual report on the adequacy and functioning of the established system offinancial management and control up to 31st of March of the current year for the previous year by submitting responses to the Questionnaire prepared by the CHU. Preparation and submission of the Annual Report, in addition to fulfilling the legal obligations will enable public funds users to perform selfassessment of financial management and control, assess the development of individual components of internal control in their organizations, notice any weakness in its operation and take measures for its improvement.
Ključne reči: Finansijsko upravIjanje i kontrola, Godišnji izveštaj, kontrolno okruženje, upavljanje rizicima, kontrolne aktivnosti, informisanje i komunikacija, nadzor i praćenje. Keywords: Financial Management and Control, Annual Report, the control environment, risk management, control activities, information and communication, control and monitoring.

Đorđe llić

FINANSIJSKA ANALIZA KAO SAVREMENI MODEL UPRAVLJANJA REZULTATIMA POSLOVANJA

FINANCIAL ANALYSIS AS A CONTEMPORARY MODEL OF BUSINESS RESULTS MANAGEMENT

Revizor 77/2017UDK: 658.14/.17
657.62

Rezime Summary
Analiza finansijskog poslovanja predstavlja najčistiji vid saznanja o uspešnosti ekonomskih i finansijskih tokova i rezultata poslovanja i finansijskog upravljanja. Glavni cilj finansijskog upravljanja privrednih društava je u sopstvenoj finansijskoj snazi, odnosno trajnoj sposobnosti plaćanja, finansiranja, investiranja i zadovoljenja interesnih grupa (stejkholdera). Često se apostrofira da je, uz zadovoljenje individualnih, in- stitucionalnih i društvenih potreba, glavni cilj preduzeća  profit. Kako doći do njega? Kako ga povećati? Kako povećati produktivnost, ekonomičnost i posebno rentabilnost? Najprecizniji način ocene zdravlja finansija jednog privrednog društva pruža nam finansijska analiza. Analysis of financial operations represents the purest form of knowledge on the performance of economic and financial flows and results of operations and financial management. The main objective of the financial management of companies is in its own financial strength or the permanent ability to pay, financing, investment and satisfaction of stakeholders. It is often emphasized that in addition to satisfying the individual, institutional and social needs, the main goal of the company is the profit. How to get to it? How to increase it? How to increase productivity, efficiency and a special profitability? The financial analysis is the most accurate way to evaluate the health of finance of a company.
 Ključne reči: finansijska analiza, finansijski izveštaji, softverska rešenja, privredno društvo, racio.  Keywords:  financial analysis, finansujski reports, software solutions, business organization, ratio.

Vladimir Njegomir

FINANSIRANJE PREDUZETNIČKIH PODUHVATA U SRBIJI

FUNDING ENTREPRENEURIAL VENTURES IN SERBIA

Revizor 77/2017UDK: 58.14/. 17(497.11)
005.961:005.914.3

Rezime Summary
Kreativnost i inovativnost u pronalaženju komercijalno sprovodivih ideja predstavlja osnovu preduzetništva. Međutim, ideje, bez obzira koliko dobre bile, bez finansijskih sredstava ne mogu biti realizovane. Cilj istraživanja ovog rada jeste analiza postojećih mogućnosti za finansiranja preduzetničkih poduhvata u Srbiji. U nameri ostvarenja postavljenog cilja, predmet istraživanja u radu čini analiza primene izvora finansiranja u Srbiji, odnosno internih i eksternih izvora finansijskih sredstava na komercijalnoj osnovi i finansijske podrške države kao eksternog izvora finansijskih sredstava koji nije na komercijalnoj osnovi. Insufficiency of internal financial resources and limited access to external sources of capital, as one of the key problems, local entrepreneurs usually describe with high cost of capital, complicated procedures, lack of transparency in regard to the settlement of credit requests and problems with security of loans. The aim of this study is to analyze the possibilities of facilitating access to increased volume of capital for local entrepreneurs by using funding sources that are applied in developed economies. In order to achieve the stated aim, the subject of investigation in this paper is the analysis of the application of funding sources in Serbia, that is internal and external sources of financing that are provided on commercial basis and state funding as external source of financing on non-commercial basis.
Ključne reči: preduzetništvo, izvori finansiranja, krediti, lizing. Keywords: entrepreneurship, source of financing, credits, leasing.

Slaviša Vučurević

UTICAJ OBRAČUNA TROŠKOVA I UČINAKA NA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

INFLUENCE OF CALCULATION OF COSTS AND EFFECTS ON FINANCIAL STATEMENTS

Revizor 77/2017UDK: 005.332:657.47
657.631.6

Rezime Summary
U radu se opisuje obračun troškova i učinaka kao deo računovodstva. Definisan je pojam obračuna troškova i učinaka, kao i interni obračun i kalkulacije cene koštanja. Akcenat je stavljen na preuzimanju troškova iz finansijskog knjigovodstva, kao i njihovo raspoređivanje u okviru obračuna troškova i učinaka. Posebna pažnja je posvećena bilansiranju zaliha učinaka i njihov uticaj na finansijske izveštaje. This paper describes the calculation of the costs and effects as part of accounting. Defined the concept of calculating the costs and effects, as well as internal billing and cost calculation. Emphasis is placed on taking costs from financial accounting, as well as their placement in the context of calculating the costs and effects. Special attention was paid to balancing inventories and their impact on the financial statements.
Ključne reči: troškovi, učinci, nosioci troškova, mesta troškova, preuzimanje troškova. Key words: cost, performance, cost carriers, cost centers, cost download.

Novi Zakon o privatizaciji je dobio blagoslov Skupštine. Posle višegodišnjeg zatišja ovo je nagoveštaj verovatno poslednjeg talasa privatizovanja društvenog kapitala u RS. Kroz prethodne talase potopljen je društveni kapital u onim delatnostima koje su za kupce bile atraktivne, a bile su na ponudi Agencije za privatizaciju.

Ostalo je još 584 preduzeća koja su označena jednom kao preduzeća u restrukturiranju kojih je 161, ali i 323 preduzeća koja kupci nisu uspeli da održe na liniji koja je dogovorena ugovorom sa državom, pa su ponovo vraćena u bubanj za privatizaciju. Dakle, u pitanju su dve grupe: oni koji su privatizovani a novi vlasnik nije uspeo da ih održi, pa moraju u privatizaciju i oni koji nisu ušla u privatizaciju jer ih je vlast svrstala u kategoriju privilegovanog opstajanja mimo pravila ekonomske održivosti.

Neuspešno privatizovana preduzeća

Prilična je masa ovih preduzeća – 323 – koja se vraća nazad da bi se još jednom privatizovala. Iz raznih razloga koji se tiču sposobnosti njihovih kupaca ona su ispala iz njihovih ruku i vraćena pod upravu države. Bitna oznaka ovih preduzeća je da su uglavnom ekonomski iscrpena, da im je postavljen zastupnik državnog kapitala i da nastoje da se održavaju sa strukturama upravljanja koje odgovaraju statusu u kom su. Neka čak beleže bolje rezultate u ovom uslovima nego u uslovima dok su imala privatnog vlasnika.

Preduzeća u restrukturiranju

U grupi preduzeća označenih kao „u restrukturiranju“ brojno stanje je – 161. Ova preduzeća imaju veliku vrednost imovine, koja se sastoji uglavnom od stalne imovine, jer tečnog kapitala imaju veoma malo. Njihov kapital je uglavnom negativna veličina, što znači da su kroz godine svojeg delovanja uspela da natovare gubitke koji prelaze iznos imovine. Ti viši gubici od kapitala smešteni su aktivi tih preduzeća pod pozicijom „gubitak iznad visine kapitala“. U normalnim okolnostima to nije aktiva jer nije imovina. To je naša „specifičnost“ koja u svetu nema pandana. Takva preduzeća nigde u svetu ne bi mogla da se održe, jer ih zakonodavstva hitro čiste kao trovače ekonomije, sprečavajući dalje širenje njihovog negativizma. Staro je pravilo da se sredina održava, pored ostalog, čišćenjem truleži i ukidanjem uslova da se održava.

Ona su, kako aktuelna politika deklariše, došla definitivno na red za obračun sa osnovom na kojoj su opstajala. Čim se izmakne neekonomska osnova potpore ovim preduzećima, a ekonomski ne mogu da opstanu, došao im je kraj u ovakvom aranžmanu.

Odmah po stupanju Zakona na snagu, objavljen je Poziv Agencije za privatizaciju upućen potencijalnim investitorima da upute svoje pismo interesovanja.

Naš domen u konsultantstvu u privatizaciji

Bili smo konsultanti Agenciji za privatizaciju i preduzećima u privatizaciji u svim dosadašnjim privatizacijama. Akumulirali smo veliko iskustvo u proslovima procenjivanja i izrada programa privatizaciji. Imamo odličan, vrlo iskusan tim procenitelja i savetnika sposobnih da pristupe rešavanju najsloženijih poslova strategijskog i taktičkog procesa preobraćanja iz jednog u drugi oblik svojine. Poduhvati privatizacije su kontrolisani od strana Agencije za privatizaciju, ali zahtevaju značajne inpute od strane menadžmena. Svako oklevanje da se izvrši dobra priprema donosi samo nove opasnosti i inače već ugroženim preduzećima zbog izostanja privatizovanja.

U cilju bolje orijentacije naših klijenata o tome šta su glavne odrednice Zakona o privatizaciji (1) i šta mi nudimo kao podršku menadžmentu tokom ovog (poslednjeg) talasa privatizacije (2) prilažemo dve naredne prezentacije:

Prezentacija glavnih rešenja u Zakonu o privatizaciji