ief1Upravo je izašao novi broj 76 časopisa REVIZOR, sa novim prilozima:
REČ UREDNIKA
KONTROLE INTERNE – KORISTI JAVNE

STRATEŠKI OKVIR SISTEMA ZAŠTITE FINANSIJSKOG SISTEMA U JAVNOM SEKTORU SRBIJE
Predrag Vukadinouić, Aleksandar Damnjanović, Rajko Tepavac Rezime/Summary

INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRBIJE
Zoran Vukolić Rezime/Summary

STANJE KONTROLINGA U SRBIJI I POREĐENJE SA NJEGOVOM PRIMENOM U HRVATSKOJ
Veselin Perović, Osmanagić-Bedenik Nidžara, Bojanić Ranko, Aleksandra Todorović-Dudić Rezime/Summary

JAVNA DOSTUPNOST FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I OSTALE DOKUMENTACIJE U PRIVATNOM SEKTORU REPUBLIKE SRBIJE
Sunčica Milutinović, Miloš Ristić Rezime/Summary

IZMEĐU PARADIGME I TEORIJE
USPON I PAD REVIZORSKE PROFESIJE
Ljubiša Stanojević Rezime/Summary

REVIZORSKE FIRME U SRBIJI 2015.
Miloje A. Milenković Rezime/Summary

TOPOLOŠKA ANALIZA PROCENA REVIZIJSKOG RIZIKAOD PREVARE
Slobodan Stanojević Rezime/Summary

SMANJENJE TROŠKOVA FlNANSIRANJA OBRTNOG KAPITALA PRIMENOM KONCEPTA SCF NA TRŽIŠTIMA U RAZVOJU
Zoran Jović Rezime/Summary

FINANSIJSKI AFORIZMI
Miloje A. Milenković

Predrag Vukadinović, Aleksandar Damnjanović, Rajko Tepavac

STRATEŠKI OKVIR SISTEMA ZAŠTITE FINANSIJSKOG SISTEMA U JAVNOM SEKTORU SRBIJE

STRATEGIC FRAMEWORK OF THE SYSTEM OF PROTECTION OF THE FINANCIAL SYSTEM IN PUBLIC SECTOR IN SERBIA

Revizor 76/2016UDK: 336.131 343.53:657.632

Rezime Summary
Problemi sa kojima se danas susreću gotovo sve države u javnom sektoru nejčešće su iskazani kao pranje novca, organizovani kriminal i korupcija. U borbi protiv ovih problema donose se nacionalne strategije sa ciljem da se uspostavi efikasan sistem zaštite finansijskog sistema u javnom sektoru. Republika Srbija je donela više strategija koje su u funkciji borbe protiv ovih problema. Cilj rada je da prikaže da se donetim strategijama u Republici Srbiji uspostavlja sistem zaštite finansijskog sistema u javnom sektoru i prikazom budućih aktivnosti kojima bi ovaj sistem trebao da bude zaokružen. The problems we are now facing almost every country in the public sector are often lifted expressed as money laundering, organized crime and corruption. To combat these problems are adopted national strategies in order to establish an efficient system to protect the financial system in the public se- ctor. The Republic of Serbia has adopted a number of strategies that contribute to the fight against these pr oblems. The aim is to show that the strategies adopted in the Republic of Serbia establishing a system to protect the financial system in the public sector and the presentation of future activities to this system should be rounded.
Ključne reči: nacionalna strategija, finansijska interna kontrola, interna revizija, pranje novca, organizovani kriminal, korupcija. Key KKeywords: national strategies, financial internal control, internal audit, money laundering, organized crime, corruption.

Zoran Vukolić

INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRBIJE

INTERNAL FINANCIAL CONTROL IN REPUBLIC OF SERBIA PUBLIC SECTOR

Revizor 76/2016UDK: 657.633

Rezime Summary
Republika Srbija je započela reformu javne uprave. Važan deo reforme posvećen je jačanju i stabilizaciji javnih finansija, a bitni elementi u ovoj oblasti je razvoj i jačanje sistema i procedura javne interne finansijske kontrole (IKJS). Interna finansijska kontrola u javnom sektoru Republike Srbije obuhvata sve mere za kontrolu javnih prihoda, rashoda, imovine i obaveza koje uspostavlja Vlada Republike Srbije kroz organizacije javnog sektora, kako bi se obezbedilo što bolje upravljanje i kontrola upotrebe javnih sredstava. Svaki korisnik javnih sredstava mora preuzeti punu odgovornost za trošenje i kontrolisanje sopstvenog budžeta i obezbediti uspostavljanje adekvatnih mera kontrola i upravljanja raspoloživim javnim sredstvima. Republic of Serbia began to reform of public administration. An important part of the reform was devoted to strengthening and stabilizing public finances, a crucial element in this area is the development and strengthening of systems and procedures of public internal financial control (PIFC). Internal financial control in the public sector of the Republic of Serbia covers all measures of public revenues control, expenses, assets and liabilities established by the Government of Republic of Serbia, for public sector organizations, to ensure better manage- ment and control of public funds. Each user of public funds must take full responsibility for spending and controlling its own budget and establishes adequate measu- resto ensure control and management of available public funds.
Ključne reči: Interna finansijska kontrola, upravljanje rizikom, finansijsko upravljanje i kontrola, interna revizija, Centralna jedinica za harmonizaciju. Keywords: Internal financial control, risk management, financial management and control, internal audit, Central harmonization unit.

Veselin Perović, Nidžara Osmanagić-Bedenik, Ranko Bojanić, Aleksandra Todorović-Dudić

STANJE KONTROLINGA U SRBIJI I POREĐENJE SA NJEGOVOM PRIMENOM U HRVATSKOJ

RECENT SITUATION OF CONTROLLING IN SERBIA AND COMPARATION WITH ITS IMPLEMENTATION IN CROATIA

Revizor 76/2016UDK: 657.6

Rezime Summary
U svetu i Evropi postoje brojna istraživanja o realnosti kontrolinga, dok takva istraživanja do sada nisu rađena u Republici Srbiji. U ovom se radu istražuje realnost kontrolinga u preduzećima u Srbiji. Komparativna analizaje rađena sa stanjem kontrolinga u Hrvatskoj zbog toga što je razvoj privrede i u jednoj i drugoj zemlji imao iste ili slične početke. Zajedenički zaključak da je korisnost od kontrolinga prepoznat u obe zemlje i da je u stalnom porastu stepen prihvatljivosti kontrolinga. Throughout the world and Europe there are numerous studies analyzing the reality of controlling, while such studies in the Republic of Serbia have not been carried out so far. This paper examines the reality of controlling in companies in Serbia. The idea of conduct- ing a comparative analysis with the state of controlling in Croatia emerged as a result of the fact that the development of economy in the two countries had the same or similar starting points. The general conclusion is that the usefulness of controlling has been recognized in both countries, with the growing degree of its acceptance.
Ključne reči: Kontrolling, realnost kontrolinga, empirijsko istraživanje, poslovna praksa. Keywords: Controlling, reality of controlling, emprical research, business practice.

Sunčica Milutinović, Miloš Ristić

JAVNA DOSTUPNOST FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I OSTALE DOKUMENTACIJE U PRIVATNOM SEKTORU REPUBLIKE SRBIJE

PUBLIC AVAILABILITY OF FINANCIAL STATEMENTS AND OTHER DOCUMENTS IN PRIVATE SECTOR IN SERBIA

Revizor 76/2016UDK: 657.631.6

Rezime Summary
U radu je izvršena komparativna analiza javnog objavljivanja i dostavljanja finansijskih izveštaja i ostale obavezne i neobavezne dokumentacije primarnog istraživanja sprovedenog 2012. godine i ponovljenog u 2015. godini. Uz to, prikazano je trenutno stanje javnog objavljivanja i dostavljanja dokumentacije po veličini privrednih društava. Istraživanje je trebalo da prikaže transparentnost javnog objavljivanja dokumentacije, trenutno stanje, kao i da li je transparentnost na većem stepenu u odnosu na prethodne godine. Istraživanjima su obuhvaćena velika i srednja privredna društva iz privatnog sektora u RS. Rezultati su pokazali da je transparentnost veća nego 2012. godine. Takođe, utvrđeno je da velika privredna društva u većem stepenu objavljuju dokumentaciju nego srednja društva, dok je neobavezna dokumentacija na približno istom nivou kod velikih i srednjih društava. The paper presents a comparative analysis of public disclosure and submission of financial statements and other mandatory and non- mandatory documentation from primary research conducted in 2012 and repeated research in 2015. Also, the paper presents the current state of public disclosure and submission of documents in terms of companies’ size. The rese- arch should have represented a transparency of public disclosure of documents, the current state of public disclosure of documents, and if it is the transparency on the higher degree compared to the previous years. The sample in research was unbiased and simple random, and included large and medium-sized companies in the private sector in the Republic of Serbia. The research results showed that transparency of public disclosure and submission of, under the Act, required and optional documentation is higher compared to primary research conducted in 2012. Also, the re- search results showed that large companies publicly announced a required documentation in a gre- ater degree than medium-sized companies, as expected, according to the regulation that is more de- manding for large companies. When it comes tooptional documentation in terms of size of companies, the level of public disclosure is on approximately the same level. for development based on its own investments.
Ključne reči: javno objavljivanje, javno dostavljanje, dokumentacija, transparentnost, finansijsko izveštavanje. Key words: public disclosure, public submission, documentation, tran- sparency, financial reporting.

Ljubiša Stanojević

IZMEĐU PARADIGME I TEORIJE

USPON I PAD REVIZORSKE PROFESIJE

BETWEEN PARADIGM AND THEORY

THE RISE AND FALL OF THE AUDITING PROFESSION

Revizor 76/2016UDK: 331.543:657.6

Rezime Summary
Revizorska profesija poslednjeg desetleća doživljava kako stru- kovnu, tako i moralnu krizu. Generatori krize su besomučna trka za profitom i nelojalna konkurencija između revizorskih kuća. Sa druge strane, stepen kvaliteta je sveden na razinu čistog profesionalno-proceduralnog formalizma bez značajnijih efekata na privredu. Stanje u Državnoj reviziji je još dramatičnije. Pod plaštom nezavisnosti, blokiran je razvoj ove institucije, koja niti primenjuje metodologiju, niti standarde. In the last decades the auditing profession has been going through an occupational as well as ethicalmoral crisis. The generators of this crisis are the ever going race for profits and unfair competition between auditing firms. On the other hand, the degree of auditing quality has been brought down to pure professional-procedural formalism without significant effects on the economy. The conditions of State audit are even more dramatic. The development of this institution has been blocked under the guise of independence, which neither applies methodology nor standards.
Ključne reči: revizija realnog sektora, državna revizija, neprofesionalnost, enormne zarade, nepostojanje neadekvatnih metodologija. Key words: Public sector auditing, state audit, unprofessionalism, enormity of income, non-existence of adequate methodology.

Miloje A. Milenković

REVIZORSKE FIRME U SRBIJI 2015.

AUDIT COMPANY IN SERBIA 2015.

Revizor 76/2016UDK: 005.52:005.33 336.14:352(497.11)

Rezime Summary
Od 2008. godine REVIZOR objavljuje redovni godišnji pregled stanja u revizorskim firmama Srbije. Prikaz koji dajemo započinjemo sa opštim konstatacijama o stanju u revizorskim firmama, merenim najznačajnijim pokazateljima, potom nastavljamo sa izdvajanjem najmarkantnijih obeležja koja su ih karakterisala u 2015. godini. Uz ovo dajemo Pareto pogled na obeležja revizorske populacije. Since 2008 AUDITOR publishes regular annual review of the status of the audit firms in Serbia. We give an overview which starts with the general conclusions about the current state of audit firms, the most important indicators measured, and then continue with the separation of the most striking characteristics that marked doing business in 2015.
Among all these indicators, we give Pareto view of the characteristics of the audit population.

Slobodan Stanojević

TOPOLOŠKA ANALIZA PROCENA REVIZIJSKOG RIZIKA OD PREVARE

APPLYING TOPOLOGICAL ANALYSIS IN ESTIMATING AUDITING RISK OF FRAUD

Revizor 76/2016UDK: 005.334:657.632

Rezime Summary
Ocena rizika od prevarnih radnji u finansijama u zemljama tranzicije ima veliku važnost za proces obavljanja revizije. Metode koje se koriste u ovom domenu variraju, kako u domenu praktičnih procedura tako i u teoretskom pristupu. Danas ne postoje univerzalno prihvaćene metode koje mogu da predvide rizik od krađe. Donošenje odluke o rizičnosti od krađe zahteva od revizora da razume tri uslova koja postoje kada se krađa ili krivotvorenje finansijskih izveštaja dešava, po- znata pod nazivom „trougao prevara“ (fraud triangle). U ovom prilogu je prikazan matematički metod iz topologije, koji se popularno naziva teorija katastrofe, kao i njegova primena u reviziji, u postupku ocene rizika od prevare. Estimating the risk of fradulent financial acts in developing contries with transition economies is of the highest importance for conducting auditing. The methods used in this field vary in practical procedures as well as in theorethical approach. Today there are no universaly accepted procedures that can predict the risk of fraud. Making decisions about the degree of fraud risk demands that the auditor un- derstands three conditions known as the ‘fraud triangle’. This article shows the mathematical method from topology, popularly named ‘catastrophe theory’, as well as its application in auditing through estimating fraud risk.
Ključne reči: revizija, prevara, teorija katastrofe, model roglja. Key words: auditing, fraud, catastrophe theory,wedge model.

Zoran Jović

SMANJENJE TROŠKOVA FINANSIRANJA OBRTNOG KAPITALA PRIMENOM KONCEPTA SCF NA TRŽIŠTIMA U RAZVOJU

REDUCING THE COST OF FINANCING WORKING CAPITAL USING THE CONCEPT SCF IN EMERGING MARKETS

Revizor 76/2016UDK: 658.14 330.142.212

Rezime Summary
Implementacija koncepta finansiranja lanca snabdevanja ,,supply chain finance“ – SCF, kreiranog u razvijenim zemljama Evrope i u novijim, otežanim uslovima privređivanja, transferisanog i na tržišta u razvoju, pokazala je da je sa sta- novišta troškova kratkoročnog finansiranja ovaj koncept cenovno konkurentniji od kreditiranja. Ovaj koncept obuhvata finansijske proizvode koji svojim karakteristikama na različite načine utiču na snižavanje troškova finansiranja obrtnog kapitala, bilo da to čine preko skraćivanja rokova naplate potraživanja, manjeg stepena ,,default-a“, korišćenja povoljnijeg rejtinga svojih kupaca, poslovne banke ili pak obezbeđenjem i izolacijom novčanih tokova putem samolikvidirajućih transakcija. The implementation of the concept of ,,supply chain finance“ – SCF created in the developed co untries of the Europe and, later, in difficult economic conditions, transferred to the emerging markets, showed that from the point of shortterm financing costs, this concept is a costcompetitive than lending. This concept includes certain financial products, their caracteristics in different ways reduced the costs of financing working capital, whether it be through a shortening of payment terms, a lower degree of default, using favorable rating of their customers, banks or the performance security and insulation of cash flow through selfpayment transaction.
Ključne reči: finansiranje, obrtni kapital, troškovi, lanac snabdevanja, banke. Key words: financing, working capital, costs, supply chain, banks.