Reformisanje javnih preduzeća

Novi Zakon o javnim preduzećima je dorpinos reformi javnih preduzeća

korica1U organizaciji Instituta za ekonomiku i finansije, na Zlatiboru je 22. i 23. novembra 2016. godine održano savetovanje na temu : USAGLAŠAVANJE JAVNIH PREDUZEĆA SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA.. Usagalašavanje je razmatrano u finalnoj fazi pripreme javnih preduzeća i njihovih osnivača za primenu odredbi novousvojenog Zakona o javnim preduzećima.

Zakon o javnim preduzećima je usvojen početkom godine, a kraj godine je vreme kada ističe period za usaglašavanje akata sa zakonom zahtevanim odredama. Skupu je prezentiran materijal u vidu knjige sa istoimenim naslovom, a prezentacija sadržaja usaglašavanja je izazvala živo interesovanje prisutnih. Sumirano, impresije sa skupa su kako sledi.

Zakon o javnim preduzećima je doprinos reformi javnih preduzeća  

Zakon je izmenjen sa namerom da utiče na promenu mnogih konstitucionih odredbi javnih preduzeća, koje treba da ih više tržišno usmere i udalje od neplodnih uticaja politike. Niz promena kao što su: preciziranje statusa Nadzornog odbora, jačanje uloge Odbora za reviziju, mnogo detaljnija regulacija direktora i menadžment strukture, reaktiviranje i jačanje uloge planiranja, izveštavanja i kontrole, sređivanje imovinske i kapital pozicije javnih preduzeća. Sve ovo čini značajan napor usaglašavanja koje nije samo formalni već suštinski značajan korak napred ka reformisanju javnih preduzeća.

Planiranje mnogo zahtevnije

Planira se samo u stabilnim uslovima. A makroekonomsko okruženje ima stabilnosti sa kojom se može računati. Uz to, planiranje je usmereno na budućnost u koju javna preduzeća moraju sve više da gledaju. Kad se jednom uspostave planski parametri tada se formira pouzdana osnova za kontrole. Zakonodavac je ozbiljan, pa ne zahteva samo planiranje nego traži izveštavanje i uvodi reakciju osnivača na ostvarenje. Za neostvarenje dolaze sankcije. – Na praktičnoj ravni ovaj zahtev je izazov javnim preduzećima da formiraju organe planiranja, da ulože u njihovo obrazovanje i zapate kulturu planiranja i izveštavanja. Menadžeri i specijalisti za planranje su retkost u javnim preduzećima a suštinski su vrlo značajni, te ih javna preduzeća moraju imenovati i intenzivno negovati.

Korporativno upravljanje u razrađi

Korporatizacija ulazi u javna preduzeća, jeste da je to sporije nego što očekujemo ali ulazi u praksu. Zakonodavac ubuduće uslovaljava direktore i članove Nadzornog odbora da moraju i formalno dokazati svoju kompetenciju za učešće u koroporativnom upravljanju. Korporatizacija nema samo temelj u znanju koroporativnog upravljanja već i u razuđenim organima koji dele funkcije upravljanja i nadzora nad javnim preduzećima. Bitna odlika statusa onih koji vrše funkcije upravljanja u javnim preduzećima je da iskazuju odlike nezavisnosti i nepovezanosti za interesima čije zastupanje škodi zdravom upravljanju. Na javnim preduzećima je da formiraju organe upravljanja i rukovođenja čiji članovi moraju imati odgovarajuće kvalifikacije koje se proveravaju, ali i u praktičnom delovanju demonstrirati ponašanja koja zakonodavac anticipira.

I dalje nesređena imovina u javnoj svojini

Nesređeni imovinski odnosi u javnom sektoru su pod lupom javnosti već duži period. Decentralizacija imovine u javnom sektoru je započela pre pet godina, rezultati su frustrirajući. Ako javna preduzeća idu ka naglašavanju njihve tržišne prirode onda su sređeni imovinski odnosi uslov za uspostavljanje zdravih računa i  odgovornosti. Sređivanje imovine je zaduženje osnivača, a ovi se nisu aktivirali u dovoljnoj meri. Niz je negativnih posledica koje su na savetovanju tipizirane i eleborirane i koje su kod učesnika formirale jasan utisak o šteti koja se trpi zbog nesređivanja imovine u javnoj svojini. Faktički može se reći da ka rešenju ovog problema  nije učinjen ozbiljan pomak.

Potreba boljeg upravljanja kapitalom

Kapital javnih preduuzeća se mora ne samo održavati nego i unapređivati. U mnogim slučajevima javna preduzeća nemaju registrovanog osnovnog kapitala! Kompleksna tematika održanja i unapređenja kapitala podrazumeva strategiju, elaborirane uloge specijalista i neprekidnu koordinaciju. Uz ovo delikatna je, i neaktivirana, funkcija statutarnih rezervi koje, kada su formirane, doprinose stabilnosti javnog preduzeća. – Niz je zadataka javnih preduzeća vezanih za kapital od kojih su dva prethodnica svemu: sređivanje statusa imovine i procenjna kapitala. To su zadaci pred kojima se nalaze javna preduzeća.

Osnivači pred izazovom urpavljanja

Saznanja ukazuju da osnivači – jedinice lokalne samourave nisu pokrenuli frontalne akcije koje vode uspostavljanju upravljanja javnim preduzećima koja su osnovale. Tu i tamo ima organa, službi i nešto tradicije neformalnog upravljanja uspostavljenog pre donošenja Zakona. Trebaće prilično da se uspostave organi, sačine programi i planovi upravljanja. Kašnjenje u ovoj aktivnosti koči proces usaglašavanja i uvođenja nove prakse koju zahteva Zakon o javnim preduzećima.

Savetovanje je jednodušno ocenjeno kao veoma instruktivno, jer je doprinelo osvetljavanju krucijalnih pitanja usaglašavanja javnih preduzeća sa zahtevima Zakona o javnim preduzećima. Posebna vrednost savetovanja su upućivanja na mnoga praktična rešenja.

Korisni materijali

  1. Pregled power point prezentacija:
  1. Dodatne informacije:

Pripremamo program obrazovanja za koroporativno upravljanje

Javna preduzeća u grču usaglašavanja

Javna preduzeća u reformama

toplana-dunavMnogo je pritisaka javnosti, uz onae koji dolaze od EU i Svetske banke, da se učine odlučni koraci da se naša javna preduzeća osavremene i budu efikasnija. Vrhunac tih pritisaka su zakonska menjanja mnogih bitnih odrednica statusa i funkcionisanja javnih preduzeća.

Proletos donešeni Zakon o javnim preduzećima je doneo niz novina koje nisu imale naročitog publiciteta ali koje znače vrlo značajne izmene u konstituciji, i u njihvom delovanju.

Zakonske novine postavljaju niz zahteva za mnoga prilagođavaja,  kako kod osnivača tako i kod organa upravljanja u javnim preduzećima.  

Promene u javnim preduzećima

Niz je promena u upravljanju javnim preduzećima kojima se faktički formira novo lice upravljanja javnim preduzećima. Novim Zakonom se definišu organi upravljanja, njihov sastav i kvalifikacije onih koji mogu biti u upravljanju. Najmarkantnije promene se odnose na:

  • Korporatizacija i profesionalizacija upravljanja. Ovo pitanje je dobilo visok prioritet, pa je Zakon uveo odgovarajuće odredbe radi poboljšanja upravljanja i rukovođenja, strateškog planiranja i kontrole javnih preduzeća. Profesionalizaciji i depolitizaciji funkcija javnog preduzeća značajan podsticaj daje uvođenje nezavisnih članova u organima upravljanja i naglašavanje stručnosti. Uslovljavanje dodatnm stručnim obrazovanjem u oblasti korporativnog upravljanja je posebna potpora profesionalizaciji.
  • Ovo je dato kao dugoročno i kratkoročno, sa preciziranim sadržajima i izveštajnim formama, kao i nadgledanjem. Ovo upravljačko sredstvo javnih preduzeća je osnov za mnogo intenzivnije kontrole nad dešavanjima u njima.
  • Režim izveštavanja. Niz je formi planiranja i izveštavanja koje su propisane i koje se moraju komunicirati o rokovima koji su precizirani. Puno tih formi jos uvek nisu definisane, a uskoro se moraju primenjivati.
  • Nova ovlašćenja jedinica lokalne samouprave u kontroli javnih komunalnih preduzeća. I do sad je bilo neke koordinacije javnih preduzeća na loklnom nivou, ali je sada zakonski definisana funkcija jedinica lokalne samouprave i vođenju preduzeća sa svoje teritorije. Time je učinjen dalji korak u decentralizaciji funkcija u javnom sektoru.
  • Ojačane kontrole. Mnogo više novih sadržaja, formi izveštavanja i striktnih, oročenih obaveza u izvršavanju funkcija javnih preduzeća je jedna od bitnih karakteristika novog Zakona.
  • Mogućnosti uključenja privatnog kapaitala u delatnosti javnog sektora. Ova mogućnost ovim zakonom dobija zamah, jer društva kapitala i preduzetnici mogu biti poverenici u obavljanju funkcija od javnog interesa.
  • Finije precizirane funkcija organa upravljanja. Ukinut je upravni odbor a uvedeni su Izvršni direktori; Nadzorni odbor i članovi su dobili izoštrene odredbe; Komisija za reviziju je proširila nadležnosti a nezavisnog član postaje predsednik Komisije.

Pritisak rokova

Zakonom o javnim preduzećima su precizirani rokovi za usaglašavanje po svim bitnim odredbama. Do sada su usaglašena osnivačka akta. Aktuelan je pritisak da javna preduzeća u svojim aktima usagalase organizaciju upravljanja, da pristupe izradi godišnjih i strateških planova, pripreme se za novi način izveštavanja, organizuju se za efikasno upravljaje imovinom, izvrše pripremu kadra za nove složene zahteve.

Za izvršenje formalnih obaveza uglavnom u planiranju i izveštavanju dati su rokovi. Na preduzećima je da pristupe pripremi svih uslova da se ti rokovi mogu poštovati. U pitanju je napor savladavanja novih koncepata, metodologija i tehnika rada, odnosno ljudi koji će proizvoditi planove i izveštavati, kao i obavljati druge poslove koje Zakon traži.

Očekivanja

Novelirani Zakon o javnim preduzećima cilja na poboljšanja u smeru koji to traži harmonizacija sa EU zakonodavstvom. Najavljivano je mnogo radikalnijih mera, ali unešeno je to što je u Zakon unešeno. I to su promene koje su značajne, i one predstavljaju značajno poboljšanje.

S druge strane, značajni su napori koje menadžment i stručnjaci u javnim preduzećima treba da ulože da bi se usaglasili sa zahtevima novog Zakona. Usaglašavanje će se postići samo organizovanim pristupom, usvajanjem novih postupaka rada i disciplinom realizacije.

Jedinice lokalne samouprave su pod izazovom formiranja tela koja pomažu osnivaču u upravljanju i obavljanju kontrolnih i izveštajnih funkcija.

 Informacije

Savetovanje: Usaglašavanje sa Zakonom o javnim preduzećima

Put do boljih finansijskih izveštaja

Održan godišnji seminar za računovođe

img_9741U organizaciji IEF-A, u Beogradu je 17. i 18. novembra 2016. godine, uz prisustvo preko 160 učesnika, održan seminar posvećen pitanju: PUT DO BOLJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. godinu. Bio je to 16. u seriji godišnjih seminara koji IEF drži krajem godine, koji postavlja i diskutuje pitanja od bitne važnosti za sačinjavanje i prezentaciju godišnjih finansijskih izveštaja.

Ovo je godina u kojoj nema dramatačih promena u finansijskom izveštavanju, pa je prilika za konsolidovanje predstava i načina obrade i prezentacije finansijskih izveštaja. U tom tonu je protekao godišnji seminar, na kome su glavni naglasci bili:

Priprema za primenu IFRS 15 – Prihodi od ugovora sa klijentima  

Ovaj standard se primenjuje od 1. januara 2018. godine, dok se ranija primena ohrabruje. To znači da nije obavezna ali je poželjna primena ovog standarda pre datuma obavezne primene. Promene koje nastaju primenom ovog standarda su veoma značajne, pa je ovo izlaganje privuklo značajnu pažnju učesnika seminara.

Izveštaj o novčanim – tokovima – kako ih bolje sačiniti

Ovaj izveštaj je obavezan i revizori donose sud i o njemu, pa ako je neodgovorajući može uzrokovati modifikovano revizorovo mišljenje. S druge strane, kod nas se na njega ne obraća pažnja, zbog čega računovođe, takođe, nisu razvili dovoljno veštine u njegovom sastavljanju. Zato je na seminaru prezentirano dovoljno instrukcija da mogu, ako se primene, voditi boljim Izveštajima.

Vrednovanje stalne imovine

U krizi su vrednovanja problematična. Markantna je činjenica da je Srbija u okruženju poslednja država koja još nema zakona koji reguliše procenjivanje. U pripremi je zakon i očekuje se skoro usvajanje. Poseban naglasak je dat na procene za potrebe finansijskog izveštavanja i na činjenicu da revizori ispituju procene i sve okolnosti koje vode usvajanju odgovarajućih vrednosti dugoročne imovine.

Rezervisanja

Rezervisanja za troškove, rizike i potencijalne obaveze je područje koje zahteva posebnu pažnju, jer svojim rešenjima ishoduje značajne razlike u iskazu finansijskog stanja i uspeha.

Pregled uobičajenih greški u finansijskom izveštavanju

Na seminaru su prezentirani najčešći i najmarkantniji primeri pogrešnih iskaza pojednih stavki imovine, obaveza, prihoda i rashoda, a time i dobitka/gubitka. Osvetljavanje uzroka pogrešnih iskaza kao i njihovih efekata doprinosi skretanju pažnje na probleme koji se mogu ponoviti pri sastavljanju godišnjih finansijskih izveštaja.

Sve glavne teme su pripremljene i preznetirane u obliku knjige koja je dodeljena učesnicima seminara. Uz ovo na sajtu su postavljene sve prezentacije sa skupa, koje su ovde date:

Seminar je jednodušno ocenjen kao veoma uspešan. Učesnici su obogaćeni sa nizom novih i izoštrenih postojećih gledišta i sigurno će im puno značiti ono što su saznali, a treba da primene.

Informacije:
Materijal sa skupa: REVIZOR 75/2016

Časopis REVIZOR

revizor-br75-naslovnaUpravo je izašao novi broj 75 časopisa REVIZOR, sa novim prilozima:

REČ UREDNIKA
Investiranje u sklad lica i suštine pojave

IFRS 15 PRIHODI OD UGOVORA SA KUPCIMA
Sanja Mitrović, Srđan Simić Rezime/Summary

REVIZIJA PROCENE STALNE IMOVINE
Stanimirka Svičević Rezime/Summary

TESTIRANJE STALNE IMOVINE NA OBEZVREĐENJE
Branislav Mnojlović Rezime/Summary

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
Snežana Švedić, Gordana Milošević, Jelena Otašević Rezime/Summary

 

REZERVISANJE ZA TROŠKOVE I RIZIKE I POTENCIJALNE OBAVEZE
Jugoslav Bursać Rezime/Summary

PROBLEMATIČNI ISKAZI NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME
Bojana Obradović Rezime/Summary

PROBLEMATIČNO BILANSIRANJE OBEVEZA I RASHODA
Isidora Gimboš, Ana Kolić Rezime/Summary

PROBLEMATIČNO BILANSIRANJE ZALIHA
Marko Vranić, Marko Marjanović Rezime/Summary

PROBLEMATIČNA VREDNOVANJA POTRAŽIVANJA
Kristina Erac, Vlada Jovanović Rezime/Summary

PROBLEMATIČNE NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Nevena Ljubisavljević, Jelena Obradović Rezime/Summary

TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA I PRIMANJA ZAPOSLENIH I VLASNIKA
Bojana Šangić Rezime/Summary

FINANSIJSKI AFORIZMI
Miloje A. Milenković

Sanja Mitrović, Srđan Simić

IFRS PRIHODI OD UGOVORA SA KUPCIMA

Novine u priznavanju prihoda

IFRS 15 REVENUES FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS

Novelties in Revenue Recognition

Revizor 75/2016UDK: 657.212

Rezime Summary
Taman kada ste pomislili da ste savladali sve IAS/IFRS koje su direktno povezane sa vašim poslova njem, evo novih izazova. Uskoro će početi da se primenjuje novi standard u vezi sa priznavanjem prihoda, koji će bez sumnje otvoriti nove vidike, mogućnosti, ali i polemike. Iako se o njemu još uvek skromno govori, posebno na našem području, on nam je „pred vratima“ i mi se moramo na vreme sa njim upoznati i prilagoditi mu se. Just when you thought you had mastered all IAS/IFRS directly re- lated to your business operations, the new challenges have sprung up. An impending implementa- tion of anew standard on revenue recognitionis bound to open new horizons and opportunities, but al- so controversies. Although it is still modestly talked about, particularly in Serbia, it is ‘knocking on our do- ors’ and we have to become acqua- inted with it and adjust to it in time.
Ključne reči: prihodi, priznavanje, IFRS 15, kupac, ugovorne obaveze, obelodanjivanje Key words: revenue, recognition, IFRS 15, customer, contractual obli­ gations, disclosure

Stanimirka Svičević

REVIZIJA PROCENE STALNE IMOVINE

AUDIT OF VALUATION OF NON-CURRENT ASSETS

Revizor 75/2016UDK: 657.922

Rezime Summary
Jedna od fundamentalnih oznaka finansijskih izveštaja je da počivaju na vrednostima koje se pripisuju pojedinim stavkama u njemu. A vrednosti­ su­ posledica­ brojnih­dugoročnih­ i­ tekućih­uticaja,­ što­ sve­ treba­ od­meravati­ i­ iznaći­ njihov­ kombinovani­ kvantitativni­ odraz­na­veličinu­vrednosti­po­kojoj­vodimo­da­tu­stavku­u­knjigama. Pitanja vrednovanja za finansijsko izveštavanje, naročito u krizi koja traje, visoko je osetljivo. Profesija procenitelja je dobila značajne podsticaje za svoj razvoj. Vrednovanje za potrebe  finansijskog  izveštavanja je posebno pitanje u polju vrednovanja koja se izvode za različite potrebe. Naša razmatranja su ograničena na vrednovanje stalne imovine i povezana pitanja sa aspekta računovođe i revizora. One of the fundamental marks of financial statements is that they rely on values attributed to individual items contained in them. And the values are the result of numerous longterm and current impacts, which all need to be measured and their combined quantitative effect on the book value of a relevant item needs to be deter- mined. The issue of valuation for financial reporting, particularly under theconditions of ongoing crisis, is highly sensitive. The valuer’s profession gained a significant stimulus for its development. Valuation forfinancial reporting is a separate issue within the field of valuations performed for various purposes. Our observations are limited to valuation of noncurrent assets and related issues from the accountant and auditor’s perspective.
Ključne reči: imovina,  kvalifikovani procenitelj, standardi procenjivanja, izveštavanje, sadržaj procene. Keywords: assets, qualified valuer, valuation standards, reporting, content of evaluation

Branislav Manojlović

TESTIRANJE STALNE IMOVINE NA OBEZVREĐENJE

NON-CURRENT ASSETS IMPAIRMENT TESTING

Revizor 75/2016UDK: 657.922

Rezime Summary
Testiranje stalne imovine na obezvređenje pre sastavljanja finansijskih izveštaja je obaveza, a ne mogućnost. Predmet testiranja su sva sredstva stalne imovine a pažnju treba usmeriti tamo gde postoje naznake da je došlo do značajnog umanjenja vrednosti. Stalna imovina često ima značajnu vrednost, pa efekti obezvređenja mogu  prožimati finansijske izveštaje. Nevršenje testa stalne imovine na obezvređenje stvara veliku neizvesnost koja može baciti senku na cele finansijske izveštaje. Postupak izvršenog testiranja treba dokumentovati a zaključke i efekte obavezno obelodaniti u napomenama uz fi­ nansijske izveštaje. Testing of non-current assets for impairment before preparation of financial statements is an obligation, not an option. The subject of testing isall non-current assets, while special attention needs to be paid to the items indicating that a significant impairment occurred. Non-current assets frequently ha- ve a significant value and, consequ- ently, the impairment effects might have considerable implications for financial statements. Omission to perform testing of non-current as- sets for impairment creates a con-siderable uncertainty, which could cast a shadow on the entire finan- cial statements. The testing pro- cedure needs to be documented, while the conclusions and effects must be disclosed in Notes to financial statements.
Ključne reči: stalna imovina, umanjenje vrednosti, obezvređenje, nadoknadivi iznos i upotrebna vrednost. Keywords: non­current assets, impairment, recoverable amount, va­ lue in use

Snežana Švedić, Gordana Milošević, Jelena Otašević

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE SA STAVLJANJE I NEPRAVILNOSTI

CASH FLOW STATEMENT

PREPARATION AND IRREGULARITIES

Revizor 75/2016UDK: 657.631.6

Rezime Summary
Tokovi gotovine smatraju se „krvotokom“ svakog entiteta bez čijeg stalnog protoka isti ne bi bio u mogućnosti da opstane. Izveštaj o tokovima gotovine predstavlja sastavni deo seta godišnjeg finansijskog izveštaja koji korisnicima daje značajne informacije o prilivima i odlivima gotovine po osnovu poslovnih, investicionih i aktivnosti finansiranja u toku obračunskog perioda. Na osnovu ovih i informacija iskazanih u preostalom delu seta godišnjeg finansijskog izveštaja, može se steći uvid u likvidnost i solventnost društva, njegovu sposobnost da finansira svoje redovno poslovanje, isplaćuje glavnice i kamate kreditorima i mogućnosti društva da se dalje razvija na osnovu sopstvenih investicija. Cash flows are considered a ‘blood stream’ of any entity, a permanent flow of which is essential for an entity’s survival. A cash flow sta- tement represents an integral part of the set of annual financial statements, providing the users with important information on inflow and outflow of cash, based on operating, investment and financing activities within a given accounting period. Based on this information, as well as on information reported in other parts of the set of annual financial statements, an insight can be gained into an entity’s solvency, its ability to finance its regular ope- rations, repays the principal amo- unt andinterests to creditors, as well as into anentity’s potential for development based on its own investments.
Ključne reči: tokovi gotovine, prilivi, odlivi, poslovne aktivnosti, aktivnosti investiranja, aktivnosti finansiranja Key words: cash flows, inflow, outflow, operating activities, investment activities, financing activities

Jugoslav Bursać

REZERVISANJE ZA TROŠKOVE I RIZIKE I POTENCIJALNE OBAVEZE

PROVISIONS FOR COSTS, RISKS AND CONTINGENT LIABILITIES

Revizor 75/2016UDK: 657.92:657.47

Rezime Summary
Rezervisanja   su   karakteristična za sva društva i ona predstavljaju obaveze sa neizvesnim iznosom i rokom dospeća. Upravo navedena karakteristika rezervisanja, koja se ogleda u neizvesnosti iznosa i roka dospeća, odvaja rezervisanja od ostalih vrsta obaveza i sugeriše primenu računovodstve ne procene kao načina njihovog vrednovanja. Osnovni cilj rezervisanja jeste da se pravilno i realno utvrde obaveze društva i obračuna  rezultat  poslovanja  u  skladu sa  načelom  uzročnosti  prihoda i  rashoda  i  načelom  opreznosti. Sa druge strane, potencijalne obaveze   ne   ispunjavaju   uslove za priznavanje u okviru obaveza i one se ne iskazuju u finansijskim izveštajima društva. Kako bi korisnici  finansijskih  izveštaja  mogli da razumeju njihovu prirodu, ro­ kove  dospeća  i  iznos,  potrebno je u napomenama uz finansijske izveštaje sprovesti odgovarajuća obelodanjivanja o rezervisanjima i potencijalnim obavezama. Provisions represent liabilities with an uncertain amount and maturity date. Precisely these aspects distin- guish provisions from other types of liabilities and suggest applica tion of accounting estimation as a proper method of their valuation. The basic aim of provision is to de- termine a company’s liabilities in a proper and realistic manner and calculate operating results in the conformity with the matching and conservatism principles. On the other hand, contingent liabilities do not meet the requirements for being recognised as liabilities and are not reported in a company’s financial statements. For users to understand their nature, maturity date and amount, it is necessary to include relevant disclosures on provisions and contingent liabilities in Notes to financial statements.
Ključne reči: rezervisanje, obaveza, obavezujući događaj, sadašnja obaveza, potencijalna obaveza, obelodanjivanje Key words: provisions, obligations,current liabilities, contingent  liabilities, disclosure

Bojana Obradović

PROBLEMATIČNI ISKAZI NEKRETNINA , POSTROJENJA I OPREME

ERRONEOUS REPORTING OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

Revizor 75/2016UDK: 657.632 657.922

Rezime Summary
U postupku obavljanja revizije finansijskih izveštaja, revizori se susreću sa mnoštvom primera neregularnih iskaza, između ostalih i pozicija stalne imovine. Samo ukazivanje činjenice da informacije koje su sadržane u komponentama finansijskih izveštaja nisu istinite i objektivne, licima koja su odgovorna za njihovo sastavljanje ni ije od ivelikog značaja, sve dok se sveukupni efekti nepravilnosti ne „stave na papir“ i brojčano iskažu. Sa ciljem da se predoči da pogrešno iskazivanje pozi icije Nekretnine, postrojenja i oprema ima konsekvence i na druge pozicije bilansa, u tekstu koji sledi izabrana su četiri slučaja kojima je isto i potvrđeno. In the course of audit of financial statements, auditors encounter numerous examples of erroneous reporting, including that of non- current assets among others. The mere pointing out to the fact that information contained in the components of financial statements is not presented fairly, to persons responsible for preparation of financial statement is of no great importance, unlessthetotal effects of irregularities are not ‘put on the paper’ and presented in terms of numbers. The following text presents four casesaimed to demonstrate that erroneous reporting of property, plant and equipment also hasimpact on other balance sheet items.
Ključne reči: popis, poreska amortizacija, korisni vek trajanja, ulaganja u tuđa NPO Key words: physical inventory taxdepreciation, useful life, property,plant and equipment.

Isidora Gimboš, Ana Kolić

PROBLEMATIČNO BILANSIRANJE OBAVEZA I RASHODA

ERRONEOUS REPORTING OF LIABILITIES AND EXPENSES

Revizor 75/2016UDK: 657.3 657.21

Rezime Summary
Nepravilnosti koje se javljaju u finansijskim izveštajima kao posledica neadekvatnog evidentiranja poslovnih promena tangiraju kako pozicije obaveza tako i pozicije rashoda. U tekstu koji sledi osvrćemo se na poslovne događaje koji mogu izazvati nedoumice i samim tim uzrokovati neadekvatno evidentiranje poslovnih promena u poslovnim knjigama. Akcenat je stavljen na neke od značajnijih nepravilnosti koje mogu nastati usled grešaka, previda, pogrešne interpretacije činjenica, ili zbog pogrešnog tumačenja i primene računovodstvenih politika i propisa, kao i na posledice koje ove nepravilnosti mogu imati na finansijske izveštaje. U radu su date smernice u vidu zakonskih propisa i računovodstvene regulative koja uređuje oblast na koju se razmatrani slučaj odnosi. Pri tome je dat i osvrt na moguća rešenja kako bi se finansijski izveštaji oslobodili od nepra- vilnosti, kao i preporuke koje mogu pomoći u otklanjanju nedoumica. Irregularities occurring in finan- cial statements as a result of in- adequate recording of business transactions have effects on both liabilities and expense items. In the following text, we make reference to business events which can cause doubt and, in consequence, inad- equate recording of transactions in a company’s business records. The paper is focused on some more significant irregularities, which can occur as a result of errors, over- sight, misinterpretation of facts, or on account of incorrect inter- pretation and application of ac- counting policies and regulations, as well as on the effects they can have on financial statements. The paper presents guidelines in form of legal and accounting regulations that govern the area which the ex- amined case refers to. In addition, a reference is made to possible so- lutions for removing irregularities from financial statements, as well as recommendations that can help in removing doubts.
Ključne reči: priznavanje, usaglašavanje, reklasifikovanje, uslovljene donacije, finansijske obaveze. Key words: recognition, reconcilia- tion, reclassification, contingent donations, financial liabilities

Marko Vranić, Marko Marjanović

PROBLEMATIČNO BILANSIRANJE ZALIHA

ERRONEOUS REPORTING OF INVENTORIES

Revizor 75/2016UDK: 657.92:657.371

Rezime Summary
U zavisnosti od delatnosti privrednog društva, zalihe mogu imati značajno učešće u strukturi poslovne imovine, kao što je to slučaj kod trgovinskih ili proizvodnih preduzeća. Pored toga, obrt zaliha u toku godine može biti značajan, tako da direktno utiče na visinu prihoda i rashoda koji nastaju po osnovu njihovog prometa. Ovi razlozi su povod upravi i računovođama da vrednovanju zaliha posvete dodatnu pažnju. Kvalitetno urađen godišnji popis je osnova za realno vrednovanje i prezentaciju zaliha u finansijskim izveštajima. Kada se utvrdi stvarno stanje, potrebno je pružiti uveravanje da li vrednost popisanih zaliha zadovoljava zahteve u pogledu vrednovanja u skladu sa relevantnim standardima. Zaključak o realnosti vrednovanja zaliha na dan finansijskih izveštaja treba da bude rezultat zajedničke analize sprovedene od strane uprave i drugih odgovornih službi unutar organizacije. Depending on the activity of companies, inventories may have a significant role in the business assets structure, as is the case with trade or manufacture companies. Aside from that, turnover of inventories during the year may be significant, so it can influence the level of in come and expenses. These reasons should be a cause for the management and accountants to dedicate extra attention to valuation of inventories. A thoroughly done annual inventory should be a base for realistic valuation and presentation of inventories in financial reports. When the actual stock is concluded, it is necessary to assure whether the value of listed inventories satisfies the needs regarding valuation according to relevant standards. The conclusion about the reality of valuation of inventories on the balance sheet day ought to be a result of a common analysis conducted by the management and other responsible departments within the organization.
Ključne reči: zalihe, godišnji popis, vrednovanje, IAS 2, cena koštanja Key words:  inventories, physical verification of inventory, valuation, IAS 2, cost price

Kristina Erac, Vlada Jovanović

PROBLEMATIČNA VREDNOVANJA POTRAŽIVANJA

ERRONEOUS VALUATION OF RECEIVABLES

Revizor 75/2016UDK: 657.92:657.422.1

Rezime Summary
U celoj našoj privredni je smanjen promet i obim poslovanja, kako u prometnim tako i proizvodnim delatnostima; nelikvidnost privrede iz godine u godinu raste; ogroman broj lica je u postupku izrade unapred pripremljenog plana reorganizacije, a određeni broj lica je i usvojio plan reorganizacije, dokjedan broj pravnih lica nije bio u stanju da ispoštuje odredbe usvojenog plana reorganizacije i nalazi se u stečajnom postupku ili likvidaciji, a neka pravna lica su već ugašena. Posledica svega napred iznetog jeste postojanje velikih iznosa nenaplaćenih potraživanja i uvek prisutno pitanje njihovog vrednovanja za potrebe finansijskog izveštavanja. The number and scope of business operations have been reduced in the entire Serbian economy, both in trade and manufacturing sector; insolvency of the economy is incre- asing year on year; a vast number of entities is involved in preparation of a prepacked reorganisation plan; a certain number of entities has adopted a reorganisation plan; a certain number of entities was not able to comply with the provi- sions of a reorganisation plan and are undergoing insolvency procedures or liquidation, while some legal entities have already been dissolved. The consequence of the above-mentioned is the existence of a large number of outstanding receivables and the everpresent issue oftheir valuation forfinancial reporting purposes.
Ključne reči: potraživanja, naplativost, vrednovanje, otpis, obezvređenje. Key words:  receivables, collectability, valuation, write-off, impairment

Nevena Ljubisavljević, Jelena Obradović

PROBLEMATIČNE NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

ERRONEUS NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

Revizor 75/2016UDK: 657.632 657.631.6

Rezime Summary
Napomene uzfinansijske izveštaje predstavljaju izvor dodatnih informacija za korisnike finansijskih izveštaja. lako je obaveza sastavljanja Napomena uz finansijske izveštaje propisana zakonskom regulativom, njihova sadržina nije striktno definisana. Neophodan obim obelodanjivanja u Napomenama uz finansijske izveštaje treba razmatrati sa stanovišta materijalnog značaja određenih pozicija. Na licu koje sastavlja Napomene uz finansijske izveštaje je odgovornost da proceni da li je neka informacija od materijalnog značaja i da izvrši njeno obelodanjivanje. Notes to financial statements represent a source of additional information for users of financial statements. Although the obligation of preparation of Notes to financial statements is prescribed by the le- gal regulations, their content is not strictly defined. A necessary scope of disclosure in Notes to financial statements should be analysed from the aspect of material sig- nificance of certain items. The responsibility for a decision whether certain information is of material significance and its disclosure li- es with the person responsible for preparation of Notes to financial statements.
Ključne reči: napomene uz finansijske izveštaje, propusti u obelodanjivanju, napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje. Key words:  Notes to financial statements, omissions in disclosure, Notes to consolidated financial statements.

Bojana Šangić

TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA I PRIMANJA ZAPOSLENIH I VLASNIKA

RAČUNOVODSTVENI I PORESKI ASPEKT

BUSINESSTRIP COSTS AND EMPLOYEEAND EMPLOYER SALARIES

Accounting and TaxAspect

Revizor 75/2016UDK: 657.471.12 331.346.2

Rezime Summary
U poslovnom okruženju, osnovni resurs svake organizacije čine Ijudi i njihove sposobnosti, koji doprinose ostvarenju organizacionih ciljeva. Troškovi koji se javljaju u poslovnim knjigama pravnog lica, a koji se direktno vezuju za zaposlene, uvek su aktuelna tema sa aspekta računovodstvenih i poreskih propisa, pogotovo u godini primene izmena i dopuna propisa Zakona o porezu na dohodak građana. In business environment, the basic resource of any organisation is the people and their abilities, which contribute to accomplishment of an organisation’s goals. The costs that occur in business records of legal entities, directly associated with employees, are always a to- pic of current importance from the aspect of accounting and tax regu- lations, particularly in the year of implementation of amendmentsto the provisions of the Law on Personal Income Tax.
Ključne reči: službeni put, primanja, naknade, pogodnosti zaposlenima, lična primanja vlasnika. Key words:  business trip, salaries,wages, employee benefits, owner’s salary