74Upravo je izašao novi broj 74 časopisa REVIZOR, sa novim prilozima:

REČ UREDNIKA
Razvoj i javni sektor

FORENZIČKA REVIZIJA
Predrag Vukadinović Rezime/Summary

MODELIRANJE RIZIKA OSIGURANJA ZA POTREBE SEKJURITIZACIJE
Vladimir Njegomir, Rajko Tepavac Rezime/Summary

BILANSNE MAGLE NAD NEKRETNINAMA, POSTROJENJIMA I OPREMOM
Miroslav M. Milojević Rezime/Summary

FINANSIRANJE IZVOZNIKA POD OKRILJEM FINANSIRANJA LANCA SNABDEVANJA
Zoran Jović Rezime/Summary

 

MEĐUNARODNO PORESKO PRAVO
Vladimir Jovanović, Nevena Slović Rezime/Summary

ZNAČAJ INTERNE REVIZIJE U FER VREDNOVANJU JAVNIH PREDUZEĆA REPUBLIKE SRBIJE
Slobodan Popović Rezime/Summary

KRITIČKI OSVRT NA SISTEM OPOREZIVANJA DOHOTKA U REPUBLICI SRBIJI
Vesna Nešić Rezime/Summary

USPOSTAVLJANJE FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE (FMC) U JAVNOM SEKTORU
Zoran Vukolić Rezime/Summary

BANKARSKI SEKTOR U SRBIJI 2015.
Miloje A. Milenković Rezime/Summary

BILANSNE PREVARE
Nenad Kaluđerović

FINANSIJSKI AFORIZMI
Miloje A. Milenković

 

Predrag Vukadinović

FORENZIČKA REVIZIJA

TEORIJSKE REFLEKSIJE I EMPIRIJSKE ŠEME PREVARA

FORENSIC AUDIT:

THEORETICAL REFLECTION AND EMPIRICAL FRAUDSCHEME

Revizor 74/2016UDK: 657.92:343.352 657.632

Rezime Summary
Teorija do sada nije dala opšteprihvaćenu definiciju prevara, ali postoji saglasnost oko određenih zajedničkih elemenata. U radu su prikazana različita mišljenja i stavovi u pogledu pojma prevara, ali i elementi oko kojih postoji saglasnost. Prevara je kompleksan pojam, kako po sadržini, tako po obuhvatu polja na koje se odnosi. U tom smislu su predstavljene i različite tipologije prevara. Teorijska i praktična istraživanja ukazuju na to da je pojava prevara raširena na gotovo sve segmente poslovanja. Na osnovu toga i forenzička revizija dobija sve veći značaj. Mehanizmi i načini vršenje prevara su različiti. U skladu sa tim, u radu su prikazane i objašnjene različite šeme prevara u više segmenata poslovanja. The theory did not give up now generally accepted definition of fraud but there is agreement on the due elements in common. The paper presents different opinions and attitudes regarding the concept or fraud elements on which there is agreement. Fraud is a complex concept that, in substance, both in the scope of the field to which it relates. In this sense are presented and different types of fraud. Theoretical and experimental studies suggest that the incidence of fraud is widespread in almost all business segments. On this basis, the forensic audit is gaining importance. Mechanisms and methods of committing fraud are different. Accordingly, the paper presents and explains the different schemes fraud in several business segments.
Ključne reči: forenzička revizija, prevara, tipologija prevara, šeme. Key words: forensic audit, fraud, typology of fraud, schemes.

Vladimir Njegomir, Rajko Tepavac

MODELIRANJE RIZIKA OSIGURANJA ZA POTREBE SEKJURITIZACIJE

INSURANCE RISK MODELING FOR THE PURPOSE OF SECURITIZATION

Revizor 74/2016UDK: 005.334:368

Rezime Summmary
Za upravljanje rizikom u osiguranju neophodnaje primena matematike i statistike s obzirom da su troškovi koji ulaze u prodajnu cenu nepoznati i predstavljaju procene. Unapređenja u procesorskoj snazi računara omogućila su razvoj računarski podržanih modela koji omogućavaju unapređenja u procenama determinanti rizika. Modeli za upravljanje rizikom imaju cilj da kvantifikovanjem izloženosti rizicima unaprede efikasnost upravljanja rizicima, a time i doprinesu optimizaciji finansijskih performansi. Sekjuritizacija rizika, kao jedan od oblika upravljanja rizicima osiguranja, ne bi bila moguća bez primene računarski podržanih modela upravljanja rizicima. For risk management in insurance the application of mathematics and statistics is essential as costs that are included in the price are esti­mates. Improvements in compu­ter processor power have enabled the development of computerised models that enable improvements in the assessment of determinants of risk. Risk management models are intended to improve the effec­tiveness of risk management and thereby contribute to optimizing financial performance. Risk securi­tisation, as a form of insurance risk management, would not be possi­ble without the use of computeri­zed risk management models.
Ključne reči: rizik, modeliranje, osiguranje, sekjuritizacija. Key words: risk, modelling, insu­rance, securitisation.

Miroslav M. Milojević

BILANSNE MAGLE NAD  NEKRETNINAMA, POSTROJENJIMA I OPREMOM

MIST OVER PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT SUMMARY

Revizor 74/2016UDK: 657.922 657.632

Rezime Summmary
Čvrste forme nekretnina, postroje­nja (NPO) i opreme mogu u finan- sijskim izveštajima dobiti veoma izvitoperene iskaze i tako čitaoca izveštaja dovesti u zabludu. Na ma­glovitim predstavama ne mogu se bazirati zdrave odluke. Brojne su tehnike kojima se vrši za­magljivanje predstava o NPO, pa je za njihovo razotkrivanje vredno upoznati ih. Sve te tehnike se obrću oko precenjivanja i potcenjivanja. One iz različitog smera dejstvuju na finansijske izveštaje, a zajednič­ko im je da su vođene nečijom na- merom za stvaranjem takvih iskaza iz kojih će čitaoci izvesti zaključke- koji gode počiniocu zamagljivanja. U ovom radu su prezentirani glavni ciljevi, tehnike, bilansne posledice i šeme kojima se počinioci koriste radi zamagljivanja. Property, plant and equipment (PPE) in the financial statements can get deliberately materially distorted. So their presentation in financial statements might be mis­leading. No sound decision could be based on vague financial infor­mation.There are many techniques used to fog PPE. It matters to explain this very destructive practice and warn users of pitfalls in financial statements. All techniques of this kind revolve around two poles: overestimation and underestima­tion. They follow entirely opposing direction, having a common trait- obscuring the sense of reality. In this paper we present the main objectives, techniques, balance sheet and income statement ef­fects of mist put over PPE pro­duced by perpetrators.
Ključne reči: Nekretnine, postro­jenja i oprema (NPO), precenjiva- nje, potcenjivanje, bilansni efekti. Key words: Property, plant and equipment (PPE), overstatement, understatement, balance sheet efects.

Zoran Jović

FINANSIRANJE IZVOZNIKA POD OKRILJEM FINANSIRANJA LANCA SNABDEVANJA

EXPORT FINANCING UNDERTHE AUSPICIES OF SUPPLY CHAIN FINANCING SUMMARY

Revizor 74/2016UDK: 339.564

Rezime Summmary
U novije vreme, u otežanim uslovima poslovanja, banke se fokusiraju na finansijsko praćanje lanca snabdevanja i na proizvode Supply Chain Finance – SCF, kojima se obezbeđuje finansijska podrška celokupnom lancu snabdevanja oslanjanjem na najpouzdanije i najbonitetnije firme u lancu, bilo na strani kupaca ili dobavljača. Poenta je da se izolacijom novčanih tokova omogući upravljanje predvidivim novčanim tokovima, da se ubrza novčani obrt, skrati konverzioni ciklus, poboljša likvidnost klijenata banke, a samim tim i ukupnog privrednog sistema, da se smanji kreditni rizik bankarskih plasmana i unapredi profitabilnost samih banaka, ali i njihovih klijenata. Recently, during downturns, banks are focusing on the financing of the supply chain and products supply chain finance – SCF. This product provides financial support for the entire supply chain reli­ance on credit ratings of the best and most reliable company in the chain, either on the side of custo­mers or suppliers. The point is that the insulation cash flows provide: predictable cash flow manage­ment, accelerate a turnover, shor­ten the conversion cycle, improve the liquidity of the bank’s clients, and therefore the overall econo­mic system, reduce the credit risk of bank lending and improve the profitability of banks, but also, profitability of their clients.
Ključne reči: finansiranje, izvoz, lanac snabdevanja, banke, likvidnost. Key words: financing, export, supply chain, banks, liquidity.

Vladimir Jovanović, Nevena Slović

MEĐUNARODNO PORESKO PRAVO

SAVREMENE TENDENCIJE PORESKIH JURISDIKCIJA

INTERNATIONAL TAX LAW – CONTEMPORARY TENDENCIES OF TAX JURISDICTIONS

Revizor 74/2016UDK: 347.73 336.227

Rezime Summary
Nastanak i razvoj međunarodnog poreskog prava tesno su povezani sa nastojanjem država da zajedničkim naporima razreše problem međunarodnog dvostrukog oporezivanja i međunarodne utaje, objedinjavajući međunarodne i domaće pravne norme. Poreska konkurencija je samo mali deo konkurencije između zemalja i ona zbog globalnog rasta pokretljivosti kapitala i rada danas dobija sve veći značaj. Nasuprot tome, poreska harmonizacija takođe predstavlja značajnu tendenciju u međunarodnom poreskom pravu. Poslednjih decenija predmet aktivnog teorijskog razmatranja je pitanje primene globalnog oporezivanja u cilju ublažavanja, odnosno otklanjanja pojedinih negativnih posledica globalizacije, to jest uvođenja poreza na direktne strane investicije, oporezivanja transkacija sa ofšor kompanijama, kao i uvođenja poreza na upotrebu interneta i elektronske pošte. Development of international tax law is in very close correlation with efforts of different countri­es to resolve problem of double taxation and tax evasion by com­bining international and domestic legal norms. Tax competition re­presents just a small part of com­petition between countries, and gains it’s importance as a result of growth of capital and labour mobility. From the other side, the tax harmonization represents also important tendency in internaional tax legislation. During recent decades, the question of applica­tion of global taxation becomes an object of active theoretical considerations. Aiming to ease or remove negative effects of globa­lization, i.e. introducing the taxes on FDIs, taxation of transactions with offshore companies, as well as taxation of use of Internet and email services.
Ključne reči: međunarodno oporezivanje, izbegavanje poreza, harmonizacija poreskih sistema, poreska politika. Keywords: International taxation, tax evasion, tax harmonization, tax policy.

Slobodan Popović

ZNAČAJ INTERNE REVIZIJE U  FER VREDNOVANJU JAVNIH PREDUZEĆA REPUBLIKE SRBIJE

THE IMPORTANCE OF INTERNAL AUDIT IN THE FAIR VALUATION OF PUBLIC COMPANIES IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Revizor 74/2016UDK: 657.92:330.14(497.11) 6576.33

Rezime Summmary
Fer vrednovanje i internarevizija u javnim preduzećima Republi­ke Srbijesu stvarnost i realnost, te tako treba da se posmatra savremeno finansijsko izveštavanje menadžmenta pomenutog sektora privređivanja, ali i državnih orga­na koji mogu zahtevati potpuno vrednovanje entiteta, donošenjem pojedinih odluka i zahteva. Interna revizija,za razliku od eksterne revi­zije, ima zadatak da svojepostojanje u okviru poverenih poslova obavlja neprekidno. Eksterna revi­zija obavlja svoje poslove tek nakon završetka poslovne godine, a njene preporuke utiču na poslovanje tek u narednom periodu poslovanja. Prema tome, interna revizija može mnogo jačeuticati na povećanje sigurnosti ukupnog poslovanja, jer u toku poslovne godine vrši više revizija sistema javnog preduzeća. Jedna od bitnih revizija javnog sektora je „fer vrednovanje entite­ta“ i za očekivati je povećanje broja pomenutih revizija u okviru javnog sektora Republike Srbije, jer se oče­kuje transformacija istog u nared­nom periodu. The fair evaluation and internal audit in public companies of the Republic of Serbia, the reality and the reality, and thus should be considered modern financial reports to management of this sector of economy, but the nati­onal authorities may require a full evaluation of the entities, the adoption of certain decisions and requests. Internal audit as oppo­sed to external audit has the task of its existence in the context of delegated tasks performed conti­nuously. External audit performed their duties only after the end of the business year and its recom­mendations affecting business only in the future business. Thus internal audit can influence long before the increase in the secu­rity of the entire business, beca­use in the course of the financial year carried over audit system of the Public Company. One of the major revision of the public sector is a „fair evaluation of the entities“ and it is expected to increase the number mentioned in the context of the revision of the Public Sector of the Republic of Serbia, becau­se the expected transformation of the same in the future.
Ključne reči: : interna revizija, finansijska analiza, fer vrednost Key words: internal audit, financial analysis.

Vesna Nešić

KRITIČKI OSVRT NA SISTEM OPOREZIVANJA DOHOTKA U REPUBLICI SRBIJI

A CRITICAL REVIEW OF THE INCOME TAXATION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Revizor 74/2016UDK: 336.226.112.1(497.11)

Rezime Summary
Poreski sistem, kao sastavni deo fiskalnog sistema, treba da obezbedi javne prihode neophodne za finansiranje  javne potrošnje u jednoj državi. Jedan od važnih poreskih oblika, koji egzistira u našem poreskom sistemu, jeste porez na dohodak, koji ne doprinosi povećanju javnih prihoda u meri u kojoj je to slučaj u zemljama u okruženju. Stoga, neminovna je radikalna promena sistema oporezivanja dohotka u Srbiji. U ovom radu dat je prikaz reformi ovog poreskog oblika u prethodnih pet godina i kritički osvrt na sistem oporezivanja dohotka u Srbiji, kao i predlog za njegovo unapređenje. Tax system, as an integral part of the fiscal system should provide public revenues necessary to fund a country’s public spending. One of the important forms of taxation existing in our tax system, is inco­me tax, which does not contribute to public revenues increase to the extent that is the case in neighbo­ring countries. Therefore, a radical change of the income tax system in Serbia is inevitable. This paper presents a legal framework of the income tax, it provides an overvi­ew of the reform of this tax form in the previous five years and a cri­tical review of the income taxation system in Serbia, as well as a sug­gestion for its improvement.
Ključne reči: dohodak, pravičnost, proporcionalni i sintetIčki porez. Keywords: income, fairness, pro­portionate and synthetic tax.

Zoran Vukolić

USPOSTAVLJANJE  FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I  KONTROLE (FMC) U JAVNOM SEKTORU

ESTABLISHMENT OF FINANCIAL MANAGEMENT AND CONTROL (FMC) IN THE PUBLIC SECTOR SUMMARY

Revizor 74/2016UDK: 336.131

Rezime Summmary
Uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FMC) kod korisnika javnih sredstava neće se desiti samo po sebi i odjednom. FMC ne predstavlja pojedinačnu aktivnost već proces koji treba gle­dati kao projekat, na kome treba kontinuirano raditi i razvijati ga. Svaki korisnik javnih sredstava tre­ba da osmisli – dizajnira sopstveni sistem (FMC), koristeći opštepri­hvaćene standarde, politike, proce­dure, smernice, kao i primere do­bre prakse drugih korisnika javnih sredstava. Establishing a system of financial management control (FMC) in pu­blic funds will not happen by itself and suddenly. FMC is not an indivi­dual activity but process, that sho­uld be seen as a project that needs continuous work and development by each user of public funds sho­uld develop its own system designs (FMC), using the generally accepta­ble standards, policies, procedures, guidelines and examples of good practice from other public fund users.
Ključne reči Interna finansijska kon­trola, finansijsko upravljanje i kon­trola, korisnik javnih sredstava, rizi­ci, upravljanje rizicima. Key words: Internal financial con­trol, Financial management and control, the user of public resour­ces, risks, risk management.

Miloje A. Milenković

BANKARSKI SEKTOR U SRBIJI 2015.

BANKING SECTOR IN SERBIA 2015

Revizor 74/2016UDK: 336.71(497.11)“2015″

Rezime Summmary
Kako se bankarski sektor držao i održao tokom 2015?
Koji su to rezultati kojima se može okarakterisati?Odgovore na ova pitanja daju analitički uvidi po nekoliko ključnih parametara, koje navodimo u tekstu.
What was the banking sector in Serbia in 2015 characterizes by?
What were the main features of its results in 2015?In this article may find a brief analyses of the financial sector in Serbia in 2015.
Ključne reči: Key words: