Naslovna Revizor br73-12Upravo je izašao novi broj 73 časopisa REVIZOR, sa novim prilozima:

REČ UREDNIKA

UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA
Dragutin Dragojević, Tatjana Miljević Rezime/Summary

KORIŠĆENJE RADA INTERNIH REVIZORA OD STRANE REVIZORA PRI OBAVLJANJU REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVESTAJA
Mile Stanišić Rezime/Summary

ULOGA FUNKCIONALNE VALUTE U OCENI PERFORMANSI MULTINACIONALNIH PREDUZEĆA
Violeta Domanović, Jasmina Bogićević Rezime/Summary

FORENZIČKA REVIZIJA: POTREBA ILI IZBOR?
Predrag Vukadinović, Aleksandar Damjanović Rezime/Summary

POKRIĆE GUBITKA AKCIONARSKIH DRUŠTAVA
Slaviša Vučurević Rezime/Summary

GENERALNI I FINANSIJSKI CILJEVI PREDUZEĆA I ULOGA KONTROLINGA U ODLUČIVANJU
Snežana Todosijević Lazović Rezime/Summary

ULOGA FINANSIJSKOG PLANIRANJA U PREDUZETNIŠTVU
Vladimir Njegomir Rezime/Summary

FINANSIJSKI AFORIZMI
Miloje A. Milenković

ISKRIVLJENI BILANSI
Miroslav M. Milojević

 

Dragutin Dragojević, Tatjana Miljević

UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA

THE NEW CONCEPT OF MANAGEMENT ACCOUNTING FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM SIZED ENTITIES

Revizor 73/2016 UDK: 657.632 657.372.2

Rezime Summary
Vlasnici i menadžeri mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP)uskraćeni su za neophodne upravljačke informacije iz računovodstva, naročito posle nastanka globalne finansijske krize 2008 godine. Nedostaje dovoljno literature, ekspertiza i stručnih radova koji tretiraju njihove specifične potrebe.U postojećoj stručnoj literature susreću se najčešće udžbenici I primeri upravljačkog računovodstva koje je koncipirano potrebama velikih korporacija i služe kao njihov nezaobilazan upravljački alat korporativnog menadžmenta, ali ne odgovaraju specifičnimpotrebama mikro, malih i srednjih preduzeća.U ovom radu izložen je novi koncept obezbeđenja upravljačkih informacija koje su neophodne vlasnicima i menadžerima mikro,malih i srednjih preduzeća, za brzo I pouzdano sastavljanje biznis planova, utvrđivanje potrebnog obrtnog kapitala, investiranje u nove programe, osvajanje novih tržišta, u dokazivanje poslovne i kreditne sposobnosti investicionim fondovima i komercijlanim
banakama. Nove forme i alati upravljaćkih kontrola su kljucni aspekti novog koncepta upravljačkog računovodstva. Prikazan je primer uprošćenog metodološki pristup za brzo izračunavanje prelomne tačke rentabilnosti u MMSP. Novi concept upravljačkih informacija služi za brzu i efikasnu kontrolu poslovanja, naročito brzo otklanjanje negativnih tendencija na tržištu i pogoršanih uslova poslovanja.
The owners and managers of micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) nowadays (especially after the onset of the global financial crisis of 2008), are denied with sufficient management tools and proper information needed for preparation andmaking the right management decisions. Management accounting literature mainly consists of designed solutions that meet the needs of large corporations and their management serves as an important corporate management tool. The owners and entrepreneurs in the micro, small and medium-sized enterprises have little in common with the organization and with functioning of management accounting classically designed for large corporations. However, they also require much management information, and there are not included in generally known literature. In this paper, our attention is just focused on the development and application of new concepts and tools of management accounting which would correspond to the needs of owners and managers of micro, small and medium-sized enterprises.
Ključne reči: upravljačko računovodstvo, upravljačke kontrole, veličina firme, MMSP – (mikro, mala i srednja preduzeća) Key words: management accounting, management control, firm size, MSME – micro, small and medium-sized enterprises

Mile Stanišić

KORIŠĆENJE RADA INTERNIH REVIZORA OD STRANE REVIZORA PRI OBAVLJANJU REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

USING THE WORK OF INTERNAL AUDITORS BY THE AUDITOR’S WHEN PERFORMING AUDIT OF FINANCIAL STATEMENTS

Revizor 73/2016UDK: 657.6-051-057.3 657.6-051-057.54

Rezime Summary
Mnogi entiteti koji imaju zakonsku obavezu revizije finansijskih izveštaja imaju u svojoj organizacionoj strukturi funkciju interne revizije. Eksterni revizor može da koristi pomoć internih revizora korišćenjem njihovog prethodnog rada, kao I korišćenjem direktnog rada pri reviziji samih finansijskih izveštaja. Pre korišćenja rada internih revizora, eksterni revizor treba da obavi procedure za ocenjivanje kvaliteta i efikasnosti rada internih revizora, njihove kompetentnosti i objektivnosti. Korišćenje rezultata rada internih revizora zahteva adekvatnu koordinaciju eksternih i internih revizora. Many entities that are legally required audit of the financial statements have in their organizational structure the internal audit function. The external auditor can use the assistance of internal auditors using their previous work and the use of direct assistance in the audit of the financial statements themselves. Before using the work of internal auditors, external auditors should conduct the procedures for assessing the quality and efficiency of the internal auditors, their competence and objectivity. Using the results of internal audit requires adequate coordination of external and internal auditors.
Ključne reči: eksterna revizija, interna revizija, obavljanje revizije,ocena interne revizije, ISA 610. Keywords: external audit, internal audit, conduct audits, evaluation of internal audit, ISA 610.

Violeta Domanović, Jasmina Bogićević

ULOGA FUNKCIONALNE VALUTE U OCENI PERFORMANSI MULTINACIONALNIH PREDUZEĆA

THE ROLE OF FUNCTIONAL CURRENCY IN THE MULTINATIONAL COMPANIES PERFORMANCE EVALUATION

Revizor 73/2016 UDK: 657. 422.1:334.726 347.728.1

Rezime Summary
Preračunavanje finansijskih izveštaja stranih filijala za potrebe njihovog konsolidovanja sa finansijskim izveštajima matične kompanije zasniva se na izabranoj funkcionalnoj valuti. Izabrana funkcionalna valuta opredeljuje korišćenu metodu preračunavanja finansijskih izveštaja, finansijsko–izveštajnu dispoziciju efekata preračunavanja bilansnih pozicija i nivo translacione izloženosti valutnom riziku. Zbog primene različitih kurseva razmene za preračunavanje bilansnih pozicija, razlikovaće se ne samo apsolutni iznosi kapitala i neto dobitka, već i drugih pozicija. Te razlike mogu znatno uticati na pokazatelje finansijskog i prinosnog položaja stranih filijala i multinacionalnog preduzeća kao celine. The translation of foreign subsidiaries’ financial statements for the purposes of their consolidation with the financial statements of parent company is based on the selected functional currency. The selected functional currency defines the method of financial statements restatement, financial reporting disposition of effects of balance sheet and income statement items translation and the level of translation exposure to currency risk. This paper accentuates the importance of properly identifying functional currency for each foreign subsidiary. Due to the application of different exchange rates for the translation of balance sheet items, both the absolute amounts of capital and net income, and other items vary. These differences may significantly affect the financial position and profitability not only of foreign branch, but also the MNE as a whole.
Ključne reči: funkcionalna valuta, lokalna valuta, valuta matične kompanije, finansijske performanse, preračunavanje finansijskh izveštaja. Keywords: functional currency,local currency, parent company currency, financial performance, financial statement translation.

Predrag Vukadinović, Aleksandar Damjanović

FORENZIČKA REVIZIJA: POTREBA ILI IZBOR?

FORENSIC AUDIT: NECESSITY OR CHOICE?

Revizor 73/2016 UDK: 657.92:343.352 657.632

Rezime Summary
Pogrešno iskazani podaci u finansijskim izveštajima nisu uvek posledica neznanja, previda ili pogrešne primene međunarodnih računovodstvenih standarda, već i prevara koje se dešavaju u sve razvijenijem, ali i zamršenijem, načinu finansijskog poslovanja. Eksterna revizija nije instrument otkrivanja prevara, niti je to glavni cilj eksterne revizije. U tom kontekstu, praksa je iznedrila forenzičku reviziju koja za primarni cilj upravo ima prevenciju, otkrivanje i istragu prevara. Praksa iskazana kroz statističke pokazatelje asocijacija forenzičkih revizora i forenzičkih računovođa ukazuje na ogromne finansijske štete nastale usled izvršenja prevara koje se mere trilionima US dolara. Upravo ova činjenica ukazuje na potrebu primene forenzičke revizije, što ovaj rad analizom teorije i prakse dokazuje. Wrong data shown in the financial statements are not always the result of ignorance, oversight or erroneous application of international accounting standards but also the fraud taking place in the more developed but also more complicated mode of financial operations. External audit is not an instrument of discovering a fraud nor is it the main objective of the external audit. In this context, the practice has spawned a forensic audit that the primary objective of the administration of preventing, detecting and investigating fraud. The practice shown by statistical indicators associations of forensic auditors and forensic accountants points to enormous financial damage caused by the execution of a fraud are included trillions of US dollars. This fact points to the need for the application of forensic audit which this paper analysis the theory and practice demonstrates.
Ključne reči: forenzička revizija, forenzičko računovodstvo, eksterna revizija, prevara, šteta Key words: forensic audit, forensic accounting, external audit, fraud, damage.

Slaviša Vučurević

POKRIĆE GUBITKA AKCIONARSKIH DRUŠTAVA

COVERAGE OF LOSS OF JOINT STOCKCOMPANIES

Revizor 73/2016 UDK: 657.12 347.72. 035

U radu se analizira gubitak kao bilansna kategorija. Definisan je pojam gubitka do visine kapitala i gubitka iznad visine kapitala, kao I na čiji se teret pokrivaju navedeni gubici. Posvećana je pažnja pokriću gubitka na teret neraspoređenog dobitka, rezervi, kao i emisione premije. Poseban akcenat je stavljen na pokriće gubitka na teret osnovnog ili akcijskog kapitala. The paper analyzes the loss as a balance sheet category. Defined the concept of the loss up to the amount of capital and loss above the capital, and on which the burden of covering the losses listed. Attention is dedicated to covering the loss to retained earnings, reserves and share premium. Special emphasis has been placed on the coverage loss at the expense of, or equity.
Ključne reči: gubitak, osnovni kapital, emisiona premija, rezerve, neraspoređeni dobitak i nominalnavrednost akcija. Key words: loss of share capital, share premium, reserves, retained earnings and nominal value of shares.

Snežana Todosijević Lazović

GENERALNI I FINANSIJSKI CILJEVI PREDUZEĆA I ULOGA KONTROLINGA U ODLUČIVANJU

GENERAL AND FINANCIAL GOALS OF ENTERPRISES AND THE ROLE OF CONTROLLING IN DECISION-MAKING

Revizor 73/2016  UDK: 005. 657. 05

Rezime Summmary
Iz pozicije finansijskog menadžmenta najčešće uočavamo stav da je cilj donošenja finansijskih odluka funkcija maksimizacije dobiti vlasnika kapitala. Kontroling je jedna smislena metoda za poboljšanje analize funkcionisanja strukture preduzeća. Glavna namera nam je da kontroling učinimo primenljivim. Naučne argumentacije i korišćena literatura otpomogle su u potvrđivanju potrebe primene metodologije kontrolinga, što je, uslovno rečeno, podiglo kvalitet procesa odlučivanja i kvalitet odluka, pa samim tim i ishoda poslovnog uspeha preduzeća. Metode kontrolinga su u praksi proverene i one su se pokazale uspešnim. Postojanje cilja je prvi i osnovni uslov – bez njega ne bi bilo svrhe donošenja odluka. From the position of financial management we often see a stand which says that the goal of making financial decisions is profit maximization. Controlling is a method designed to improve the enterprise structural function analysis. Main intention is to make controlling applicable. Scientific argumentations and bibliography have helped the need for application of controlling methodologies, which has raised quality of decision making process and process of quality of decisions, and therefore the outcome of business success of an enterprise. Methods of controlling were checked in practice and they have shown to be successful. Existence of a goal is primary and the most basic condition – there would be no need for making decisions without it.
Ključne reči: kontroling, ciljevi, odluke, menadžment, vrednosti Key words: controlling, goals, decisions, management, value system

Vladimir Njegomir

ULOGA FINANSIJSKOG PLANIRANJA U PREDUZETNIŠTVU

THE ROLE OF FINANCIAL PLANNING IN ENTREPRENEURSHIP

Revizor 73/2016 UDK: 005.511:334.72

Rezime Summary
Planiranje je klјučno u preduzetništvu s obzirom da ukoliko je adekvatno primenjeno redukuje verovatnoću neuspeha. Efikasno ostvarivanje poslovne ideje i postavlјenih cilјeva nije moguće bez planiranja. Klјučni produkt poslovnog planiranja jeste poslovni plan, a srž poslovnog plana jeste finansijski plan. Finansijski plan uklјučuje planiranje troškova, prihoda, finansijskih cilјeva i krajnjeg dobitka. Cilј ovog rada je da ukaže na značaj, proces I elemente finansijskog planiranja u preduzetništvu. Provo ukazujemo na značaj poslovnog planiranja uopšte, a potom ukazujemo na različite aspekte finansijskog planiranja, i to merila uspešnosti poslovanja, planiranje rezultata poslovanja i planiranje investicija. Planning is the key to entrepreneurship because if adequately applied it reduces the probability of failure. The effective realization of the business idea and set goals is not possible without planning.The key product of business planning is the business plan, and the core of business plan is a financial plan. The financial plan includes planning costs, revenues, financial objectives and ultimate gain.The aim of this paper is to highlight the importance of the process and elements of financial planning in entrepreneurship. The paper highlights the importance of conducting business planning in general, and then looks at different aspects of financial planning such as business performance criteria, planning the results of operations and investment planning.
Ključne reči: preduzetništvo, finansiranje, planiranje. Key words: entrepreneurship, financing, planning.