Revizor br. 72 NaslovnaUpravo je izašao novi broj 72 časopisa REVIZOR, sa novim prilozima:

REČ UREDNIKA

ZAMAGLJIVANJE NEMATERIJALNE IMOVINE
Miroslav M. Milojević Rezime/Summary

KRITERIJUMI STRATEŠKOG PLANIRANJA INTERNE REVIZIJE
Mile Stanišić Rezime/Summary

INTERNA REVIZIJA KAO POKRETAČ FINANSIJSKE ANALIZE U JAVNIM PREDUZEĆIMA
Slobodan Popović Rezime/Summary

KORUPCIJA U JAVNOM SEKTORU I UPRAVLJAČKE KONTROLE KAO ODGOVOR
Miloje Obradović, Rajko Tepavac Rezime/Summary

INTERNA KONTROLA U SISTEMU LJUDSKIH RESURSA JAVNOG SEKTORA
Zoran Vukolić Rezime/Summary

ZNAČAJ ZADRUŽNE REVIZIJE ZA RAZVOJ ZADRUŽNOG SEKTORA U SRBIJI
Vladimir Zakić, Vlado Kovačević Rezime/Summary

UTICAJ SEKTORSKE PRIPADNOSTI NA TOKOVE GOTOVINE PREDUZEĆA U REPUBLICI SRBIJI
Dragan Miletić Rezime/Summary

REVIZORSKE FIRME U SRBIJI 2014
Miloje M. Antović Rezime/Summary

FINANSIJSKI AFORIZMI
Miloje A. Milenković

 

Miroslav M. Milojević

ZAMAGLJIVANJE NEMATERIJALNE IMOVINE

MISTS OVER INTANGIBLE ASSETS

Revizor 72/2015 UDK: 657.632 657.372.2

Rezime Summary
Sve je veći broj pozicija nematerijalne imovine i sve je jače njihovo relativno učešće u ukupnoj vrednosti imovine u finansijskim izveštajima savremenih ekonomskih entiteta. Njihov tretman u finansijskim izveštajima je vrlo delikatan, oslanja se na odgovarajuće standarde i na prosuđivanja onih koji su zaduženi za finansijsko izveštavanje. Pravilan iskaz ovih pozicija u finansijskim izveštajima obezbeđuje pouzdane informacije za interesente. Pošast zamagljivanja finansijskih izveštaja zahvata i prikazivanje nematerijalne imovine, predstavljajući je pojavno kao ispravnu a da ona to nije. U radu koji sledi predstavljena je nematerijalna imovina u svetlu zamagljivanja u finansijskim izveštajima, što znači predstavljanja mimo pravila i sa ciljem da se korisnik informacija zavede. There is an increasing number of items of intangible assets. Their relative share in the total value of assets in the financial statements of modern economic entities is also growing. The treatment of these items in the financial statements is very delicate, relies on appropriate standards and judgment of those responsible for financial reporting. The correct presentation of these items in the financial statements provides reliable information for interested parties. The plague of fogging financial statements encompasses intangible assets, representing them as correct when they actually are not. The paper that follows presents intangible assets in light of their fogging, which means representation contrary to accounting rules aiming at deceiving the user of information.
Ključne reči: nematerijalna imovina, krivotvorenje, kapital, rashod, profit Key words: intangible assets, misrepresentation, capital, expenditure, profit

Mile Stanišić

KRITERIJUMI STRATEŠKOG PLANIRANJA INTERNE REVIZIJE

CRITERIA FOR STRATEGIC PLANNING OF INTERNAL AUDIT

Revizor 72/2015UDK: 005.334:657.633 005.52:005.33

Rezime Summary
Strateški plan revizije donosi se na period od tri do pet godina. U njemu se planiraju strategije i ciljevi interne revizije, daje se strateško usmerenje za funkciju interne revizije u pogledu revizorskih projekata, resursa, razvoja, itd. Strateški plan ukazuje na politiku za postizanje zadovoljavajuće revizorske pokrivenosti područja utvrđenih u proceni rizika. Strategija omogućava funkciji interne revizije da izvrši raspoređivanje finansijskih i ljudskih resursa i time pomogne da se postignu ciljevi definisani u viziji i misiji revizije, što doprinosi postizanju ciljeva organizacije. Na ovaj način se pomaže funkciji interne revizije kroz jedinstvenu konfiguraciju resursa sa ciljem da se zadovolje očekivanja stejkholdera. The strategic audit plan shall be adopted for a period of three to five years. It is planned strategies and objectives of internal audit, provides the strategic direction for the internal audit function to audit projects, resources, development, etc. The strategic plan indicates the policy to achieve a satisfactory audit coverage areas identified in the risk assessment. The strategy allows the internal audit function to execute the deployment of financial and human resources and thus help to achieve the objectives defined in the vision and mission of the internal audit function, which contributes to achieving the goals of the organization. In this way it helps the internal audit function through a unique configuration of resources in order to meet the expectations of stakeholders.
Ključne reči: interna revizija, strateški plan, procena rizika, SWOT analiza, izjava o viziji i misiji, plan ljudskih resursa Keywords: internal audit, strategic planning, risk assessment, SWOT analysis, vision statement and mission, human resources plan

Slobodan Popović

INTERNA REVIZIJA KAO POKRETAČ FINANSIJSKE ANALIZE U JAVNIM PREDUZEĆIMA RS

OBSERVATION OF INTERNAL AUDITAS A DRIVER OF FINANCIAL ANALYSIS

IN PUBLIC ENTERPRISES OF RS

Revizor 72/2015 UDK: 657.633 005.511:658.115(497.11)

Rezime Summary
Osnovna funkcija interne revizije je da svoju pažnju usmeri ka što optimalnijoj i što realnijoj analizi preduzeća, odnosno da svoje egzistiranje unutar preduzeća u kojem deluje opravda time što će stvoriti opšte uslove za istinito izveštavanje menadžmenta, ali i državnih organa o širokom krugu pitanja unutar preduzeća. Interna revizija svoju delatnost obavlja neprekidno i postaje sve značajniji faktor sigurnosti u preduzećima, pogotovo u javnim preduzećima u Srbiji. Tokom 2015. u Srbiji se očekuje nastavak privatizacije velikog broja javnih preduzeća, te se očekuje od strane formirane interne revizije u njima pokretanje stručnih pitanja oko istinitog finansijskog izveštavanja, pre svega prema državnim organima. Odnosno, za očekivati je da interna revizija dobije sve značajniju ulogu, pre svega u stručnom smislu, pogotovo u javnom sektoru Republike Srbije.

Ključne reči: interna revizija, finansijska analiza

The basic function of internal audit, that their attention is directed towards you to more effective and that a more realistic analysis of the company, or that their existence within the company where works justify that it will create the general conditions for true reports to management, but the national authorities on a wide range of issues within the company. Internal Audit performs its functions continuously and is becoming an increasingly important factor of security in companies, especially public companies in Serbia. During 2015, Serbia is expected to continue the privatization of a large number of public companies, and is expected from the established internal audit them launch professional issues binding for the true financial reporting, primarily by state authorities. That is to be expected that internal audit gain an increasingly important role, especially in the professional sense, especially in the public sector of the Republic of Serbia.
Ključne reči: interna revizija, finansijska analiza Keywords: internal audit, financial analysis

Miloje Obradović, Rajko Tepavac

KORUPCIJA U JAVNOM SEKTORU I UPRAVLJAČKE KONTROLE KAO ODGOVOR

PUBLIC SECTOR CORRUPTION AND INTERNAL CONTROL AS A RESPONSE

Revizor 72/2015 UDK: 005.334:658.115 343.85:343.352(497.11)

Rezime Summary
Ekonomska nauka je moćno oružje za analizu i sagledavanje prevara i korupcije. Kulturne razlike i moral pružaju nam iznijansiraniji i suptilniji pogled na stvari, ali ekonomski pristup je fundamentalan za razumevanje gde su podsticaji za korupciju najveći i gde je njihov uticaj najveći. Javni sektor dobra je podloga i osnova za prevare i podmićivanja. Snaga svakog vladinog sistema leži u meri u kojoj zadobija i zadržava poštovanje svojih građana. To poštovanje dolazi od poverenja koje ljudi imaju u integritet vlade i u usluge koje ona pruža. Svi zaposleni u državnoj službi/javnom sektoru imaju određenu ulogu u pridobijanju poštovanja građana prema vladi, i održavanju poverenja u institucije vlade. Cilj ovog rada je da pokaže kako se principi upravljanja rizikom, kontrole i dobrog upravljanja primenjuju na prevare i na neregularnosti koje mogu dovesti do prevara. Economic science is a powerful tool to analyze and assess fraud and corruption. Cultural differences and morality make our perspective more nuanced and more subtle. However, economic approach is fundamentally important for understanding where the greatest incentives for corruption are and where the impact is the greatest. The public sector represents a good foundation and basis for fraud and corruption.Each government system has a power which reflects in its possibility to acquire and retain the respect of its citizens. That respect comes from the trust that people have in the integrity of government and the services it provides.

All employees in civil service ie. public sector have their own role in gaining the respect of their citizens and improving the trust in government institutions.

Goal of this paper is to show how the principles of risk management, control and good governance apply to fraud and irregularities that may lead to fraud.

Ključne reči: korupcija, javni sektor, upravljane rizicima, upravljačka kontrola Key words: fraud, corruption, public sector, risk management, management control

Zoran Vukolić

INTERNA KONTROLA U SISTEMU LJUDSKIH RESURSA JAVNOG SEKTORA

INTERNAL CONTROL SYSTEM FOR HUMAN RESOURCES IN THE PUBLIC SECTOR

Revizor 72/2015 UDK: 657.633:658.115(497.11) 005.96

Rezime Summmary
Interna kontrola je osnovni i jedan od najvažnijih oblika kontrole kod korisnika javnih sredstava. U organizacijama javnog sektora u oblasti ljudskih resursa potrebno je uspostaviti kontrole koje će omogućiti razvoj i primenu transparentnih i nepristrasnih procedura zapošljavanja, sveobuhvatno stručno ocenjivanje rezultata rada zaposlenih i razvoj poslovne karijere zaposlenih, kontinuiranu obuku i unapređenje etike u radu. Internal control is the base for most of the important forms of control for users of public funds. In the public sector organizations in the field of human resources need to establish controls which will enable the development and implementation of transparent and impartial recruitment procedures, comprehensive professional assessment of staff performance and career development of employees, continuous training and improvement of work ethics.
Ključne reči: interna kontrola, javni sektor, ljudski resursi Key words: internal control, the public sector, human resources

Vladimir Zakić, Vlado Kovačević

ZNAČAJ ZADRUŽNE REVIZIJE ZA RAZVOJ ZADRUŽNOG SEKTORA U SRBIJI

SIGNIFICANCE OF COOPERATIVE AUDIT FOR THE COOPERATIVE SECTOR DEVELOPMENT IN SERBIA

Revizor 72/2015 UDK: 657.6:658.114.7 005.412:334.73(497.11)

Rezime Summmary
Posmatrano sa aspekta veličine kapitala, broja zaposlenih i članova, zadružni sektor u razvijenim državama EU pokazuje impozantne rezultate. Sa druge strane, ovaj sektor u Srbiji je nerazvijen i opterećen brojnim problemima. Reafirmacija zadružnog pokreta predstavlja značajan faktor budućeg privrednog razvoja Srbije. Novi zakon o zadrugama, čije se usvajanje očekuje 2016. godine, doneće mnoge novine. Značajno pitanje za poslovanje zadruga je zadružna revizija. Dileme koje se javljaju tokom rasprava o Nacrtu zakona o zadrugama odnose se na pitanje ciljeva vršenja zadružne revizije, licenciranje budućih zadružnih revizora, itd. Polazeći od specifičnosti poslovanja zadružnog sektora u Srbiji, u radu su predložena određena rešenja koja bi mogla biti optimalna. From the aspect of the size of capital, number of employees and members, the cooperative sector in the most developed EU countries is showing impressive results. On the other hand, this sector in Serbia is underdeveloped and burdened with many problems. Reaffirmation of the cooperative movement will be an important factor in the future economic development of Serbia. The new law on cooperatives, whose adoption is expected in 2016, will bring many novelties. An important issue for cooperative business is cooperative audit. The dilemmas that arise during the public hearings on the draft law on cooperatives are related to the objectives of performing cooperative audit, licensing of future cooperative auditors etc. The paper suggested some solutions that could be optimal, due to the specific business of the cooperative sector in Serbia.
Ključne reči: zadruge, kooperative, zadružna revizija, zakon o zadrugama, zadružni sektor Key words: cooperatives, cooperative audit, the law on cooperatives, cooperative sector.

Dragan Miletić

UTICAJ SEKTORSKE PRIPADNOSTI NA TOKOVE GOTOVINE PREDUZEĆA U REPUBLICI SRBIJI

IMPACT OF SECTOR AFFILIATION ON CASH FLOW OF ENTERPRISES IN SERBIA

Revizor 72/2015 UDK: 657.422 658.14/.17(497.11)

Rezime Summary
Analiza kvaliteta upravljanja tokovima gotovine pretpostavlja kompleksno poznavanje finansija preduzeća, njegove tržišne pozicije i finansijskog sistema u kom preduzeće posluje. Upravljanje tokovima gotovine zasnovano je na pravilnom sastavljanju izveštaja o tokovima gotovine i primeni cash flow analize. Rad prikazuje rezultate istraživanja koje je sprovedeno da bi se utvrdila adekvatnost korišćenja i tumačenja izveštaja o tokovima gotovine sa stanovišta uticaja privredne grane kojoj preduzeće pripada u Republici Srbiji. Analysis of the quality of cash flow management assumes a complex knowledge of the enterprise, of its market position and financial system in which the company operates. Managing of cash flow is based on the correct compilation of cash flow statement and the application of cash flow analyses. The paper presents the results of a study carried out in order to determine the adequacy of the use and interpretation of the statement of cash flows from the point of impact of the economic sector to which the company belongs to in the Republic of Serbia
Ključne reči: cash flow analiza, izveštaj o tokovima gotovine, edukacija, privredni sektor, stimulacije menadžmenta. Key words: cash flow аnalysis, cash flow statement, education, economic sector, management stimulation

Miloje A. Milenković

REVIZORSKE FIRME U SRBIJI 2014

AUDIT FIRMS IN SERBIA 2014

Revizor 72/2015 UDK: 657.631.6:334.72(497.11)“2014″
005.52:005.33 336.14:352(497.11)

Rezime Summmary
Od 2008. godine REVIZOR objavljuje redovni godišnji pregled stanja u revizorskim firmama Srbije. Prikaz koji dajemo započinje sa opštim konstatacijama o stanju u revizorskim firmama, merenom najznačajnijim pokazateljima a potom prikazuje populaciju revizorskih firmi RS po svim najbitnijim dimenzijama njihovog ispoljavanja.
Ključne reči: Revizorske firme Srbije, To 10 Key words: Audit firms of Serbia, To 10