Časopis REVIZOR

ief1Upravo je izašao novi broj 76 časopisa REVIZOR, sa novim prilozima:
REČ UREDNIKA
KONTROLE INTERNE – KORISTI JAVNE

STRATEŠKI OKVIR SISTEMA ZAŠTITE FINANSIJSKOG SISTEMA U JAVNOM SEKTORU SRBIJE
Predrag Vukadinouić, Aleksandar Damnjanović, Rajko Tepavac Rezime/Summary

INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRBIJE
Zoran Vukolić Rezime/Summary

STANJE KONTROLINGA U SRBIJI I POREĐENJE SA NJEGOVOM PRIMENOM U HRVATSKOJ
Veselin Perović, Osmanagić-Bedenik Nidžara, Bojanić Ranko, Aleksandra Todorović-Dudić Rezime/Summary

JAVNA DOSTUPNOST FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I OSTALE DOKUMENTACIJE U PRIVATNOM SEKTORU REPUBLIKE SRBIJE
Sunčica Milutinović, Miloš Ristić Rezime/Summary

IZMEĐU PARADIGME I TEORIJE
USPON I PAD REVIZORSKE PROFESIJE
Ljubiša Stanojević Rezime/Summary

REVIZORSKE FIRME U SRBIJI 2015.
Miloje A. Milenković Rezime/Summary

TOPOLOŠKA ANALIZA PROCENA REVIZIJSKOG RIZIKAOD PREVARE
Slobodan Stanojević Rezime/Summary

SMANJENJE TROŠKOVA FlNANSIRANJA OBRTNOG KAPITALA PRIMENOM KONCEPTA SCF NA TRŽIŠTIMA U RAZVOJU
Zoran Jović Rezime/Summary

FINANSIJSKI AFORIZMI
Miloje A. Milenković

Predrag Vukadinović, Aleksandar Damnjanović, Rajko Tepavac

STRATEŠKI OKVIR SISTEMA ZAŠTITE FINANSIJSKOG SISTEMA U JAVNOM SEKTORU SRBIJE

STRATEGIC FRAMEWORK OF THE SYSTEM OF PROTECTION OF THE FINANCIAL SYSTEM IN PUBLIC SECTOR IN SERBIA

Revizor 76/2016UDK: 336.131 343.53:657.632

Rezime Summary
Problemi sa kojima se danas susreću gotovo sve države u javnom sektoru nejčešće su iskazani kao pranje novca, organizovani kriminal i korupcija. U borbi protiv ovih problema donose se nacionalne strategije sa ciljem da se uspostavi efikasan sistem zaštite finansijskog sistema u javnom sektoru. Republika Srbija je donela više strategija koje su u funkciji borbe protiv ovih problema. Cilj rada je da prikaže da se donetim strategijama u Republici Srbiji uspostavlja sistem zaštite finansijskog sistema u javnom sektoru i prikazom budućih aktivnosti kojima bi ovaj sistem trebao da bude zaokružen. The problems we are now facing almost every country in the public sector are often lifted expressed as money laundering, organized crime and corruption. To combat these problems are adopted national strategies in order to establish an efficient system to protect the financial system in the public se- ctor. The Republic of Serbia has adopted a number of strategies that contribute to the fight against these pr oblems. The aim is to show that the strategies adopted in the Republic of Serbia establishing a system to protect the financial system in the public sector and the presentation of future activities to this system should be rounded.
Ključne reči: nacionalna strategija, finansijska interna kontrola, interna revizija, pranje novca, organizovani kriminal, korupcija. Key KKeywords: national strategies, financial internal control, internal audit, money laundering, organized crime, corruption.

Zoran Vukolić

INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRBIJE

INTERNAL FINANCIAL CONTROL IN REPUBLIC OF SERBIA PUBLIC SECTOR

Revizor 76/2016UDK: 657.633

Rezime Summary
Republika Srbija je započela reformu javne uprave. Važan deo reforme posvećen je jačanju i stabilizaciji javnih finansija, a bitni elementi u ovoj oblasti je razvoj i jačanje sistema i procedura javne interne finansijske kontrole (IKJS). Interna finansijska kontrola u javnom sektoru Republike Srbije obuhvata sve mere za kontrolu javnih prihoda, rashoda, imovine i obaveza koje uspostavlja Vlada Republike Srbije kroz organizacije javnog sektora, kako bi se obezbedilo što bolje upravljanje i kontrola upotrebe javnih sredstava. Svaki korisnik javnih sredstava mora preuzeti punu odgovornost za trošenje i kontrolisanje sopstvenog budžeta i obezbediti uspostavljanje adekvatnih mera kontrola i upravljanja raspoloživim javnim sredstvima. Republic of Serbia began to reform of public administration. An important part of the reform was devoted to strengthening and stabilizing public finances, a crucial element in this area is the development and strengthening of systems and procedures of public internal financial control (PIFC). Internal financial control in the public sector of the Republic of Serbia covers all measures of public revenues control, expenses, assets and liabilities established by the Government of Republic of Serbia, for public sector organizations, to ensure better manage- ment and control of public funds. Each user of public funds must take full responsibility for spending and controlling its own budget and establishes adequate measu- resto ensure control and management of available public funds.
Ključne reči: Interna finansijska kontrola, upravljanje rizikom, finansijsko upravljanje i kontrola, interna revizija, Centralna jedinica za harmonizaciju. Keywords: Internal financial control, risk management, financial management and control, internal audit, Central harmonization unit.

Veselin Perović, Nidžara Osmanagić-Bedenik, Ranko Bojanić, Aleksandra Todorović-Dudić

STANJE KONTROLINGA U SRBIJI I POREĐENJE SA NJEGOVOM PRIMENOM U HRVATSKOJ

RECENT SITUATION OF CONTROLLING IN SERBIA AND COMPARATION WITH ITS IMPLEMENTATION IN CROATIA

Revizor 76/2016UDK: 657.6

Rezime Summary
U svetu i Evropi postoje brojna istraživanja o realnosti kontrolinga, dok takva istraživanja do sada nisu rađena u Republici Srbiji. U ovom se radu istražuje realnost kontrolinga u preduzećima u Srbiji. Komparativna analizaje rađena sa stanjem kontrolinga u Hrvatskoj zbog toga što je razvoj privrede i u jednoj i drugoj zemlji imao iste ili slične početke. Zajedenički zaključak da je korisnost od kontrolinga prepoznat u obe zemlje i da je u stalnom porastu stepen prihvatljivosti kontrolinga. Throughout the world and Europe there are numerous studies analyzing the reality of controlling, while such studies in the Republic of Serbia have not been carried out so far. This paper examines the reality of controlling in companies in Serbia. The idea of conduct- ing a comparative analysis with the state of controlling in Croatia emerged as a result of the fact that the development of economy in the two countries had the same or similar starting points. The general conclusion is that the usefulness of controlling has been recognized in both countries, with the growing degree of its acceptance.
Ključne reči: Kontrolling, realnost kontrolinga, empirijsko istraživanje, poslovna praksa. Keywords: Controlling, reality of controlling, emprical research, business practice.

Sunčica Milutinović, Miloš Ristić

JAVNA DOSTUPNOST FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I OSTALE DOKUMENTACIJE U PRIVATNOM SEKTORU REPUBLIKE SRBIJE

PUBLIC AVAILABILITY OF FINANCIAL STATEMENTS AND OTHER DOCUMENTS IN PRIVATE SECTOR IN SERBIA

Revizor 76/2016UDK: 657.631.6

Rezime Summary
U radu je izvršena komparativna analiza javnog objavljivanja i dostavljanja finansijskih izveštaja i ostale obavezne i neobavezne dokumentacije primarnog istraživanja sprovedenog 2012. godine i ponovljenog u 2015. godini. Uz to, prikazano je trenutno stanje javnog objavljivanja i dostavljanja dokumentacije po veličini privrednih društava. Istraživanje je trebalo da prikaže transparentnost javnog objavljivanja dokumentacije, trenutno stanje, kao i da li je transparentnost na većem stepenu u odnosu na prethodne godine. Istraživanjima su obuhvaćena velika i srednja privredna društva iz privatnog sektora u RS. Rezultati su pokazali da je transparentnost veća nego 2012. godine. Takođe, utvrđeno je da velika privredna društva u većem stepenu objavljuju dokumentaciju nego srednja društva, dok je neobavezna dokumentacija na približno istom nivou kod velikih i srednjih društava. The paper presents a comparative analysis of public disclosure and submission of financial statements and other mandatory and non- mandatory documentation from primary research conducted in 2012 and repeated research in 2015. Also, the paper presents the current state of public disclosure and submission of documents in terms of companies’ size. The rese- arch should have represented a transparency of public disclosure of documents, the current state of public disclosure of documents, and if it is the transparency on the higher degree compared to the previous years. The sample in research was unbiased and simple random, and included large and medium-sized companies in the private sector in the Republic of Serbia. The research results showed that transparency of public disclosure and submission of, under the Act, required and optional documentation is higher compared to primary research conducted in 2012. Also, the re- search results showed that large companies publicly announced a required documentation in a gre- ater degree than medium-sized companies, as expected, according to the regulation that is more de- manding for large companies. When it comes tooptional documentation in terms of size of companies, the level of public disclosure is on approximately the same level. for development based on its own investments.
Ključne reči: javno objavljivanje, javno dostavljanje, dokumentacija, transparentnost, finansijsko izveštavanje. Key words: public disclosure, public submission, documentation, tran- sparency, financial reporting.

Ljubiša Stanojević

IZMEĐU PARADIGME I TEORIJE

USPON I PAD REVIZORSKE PROFESIJE

BETWEEN PARADIGM AND THEORY

THE RISE AND FALL OF THE AUDITING PROFESSION

Revizor 76/2016UDK: 331.543:657.6

Rezime Summary
Revizorska profesija poslednjeg desetleća doživljava kako stru- kovnu, tako i moralnu krizu. Generatori krize su besomučna trka za profitom i nelojalna konkurencija između revizorskih kuća. Sa druge strane, stepen kvaliteta je sveden na razinu čistog profesionalno-proceduralnog formalizma bez značajnijih efekata na privredu. Stanje u Državnoj reviziji je još dramatičnije. Pod plaštom nezavisnosti, blokiran je razvoj ove institucije, koja niti primenjuje metodologiju, niti standarde. In the last decades the auditing profession has been going through an occupational as well as ethicalmoral crisis. The generators of this crisis are the ever going race for profits and unfair competition between auditing firms. On the other hand, the degree of auditing quality has been brought down to pure professional-procedural formalism without significant effects on the economy. The conditions of State audit are even more dramatic. The development of this institution has been blocked under the guise of independence, which neither applies methodology nor standards.
Ključne reči: revizija realnog sektora, državna revizija, neprofesionalnost, enormne zarade, nepostojanje neadekvatnih metodologija. Key words: Public sector auditing, state audit, unprofessionalism, enormity of income, non-existence of adequate methodology.

Miloje A. Milenković

REVIZORSKE FIRME U SRBIJI 2015.

AUDIT COMPANY IN SERBIA 2015.

Revizor 76/2016UDK: 005.52:005.33 336.14:352(497.11)

Rezime Summary
Od 2008. godine REVIZOR objavljuje redovni godišnji pregled stanja u revizorskim firmama Srbije. Prikaz koji dajemo započinjemo sa opštim konstatacijama o stanju u revizorskim firmama, merenim najznačajnijim pokazateljima, potom nastavljamo sa izdvajanjem najmarkantnijih obeležja koja su ih karakterisala u 2015. godini. Uz ovo dajemo Pareto pogled na obeležja revizorske populacije. Since 2008 AUDITOR publishes regular annual review of the status of the audit firms in Serbia. We give an overview which starts with the general conclusions about the current state of audit firms, the most important indicators measured, and then continue with the separation of the most striking characteristics that marked doing business in 2015.
Among all these indicators, we give Pareto view of the characteristics of the audit population.

Slobodan Stanojević

TOPOLOŠKA ANALIZA PROCENA REVIZIJSKOG RIZIKA OD PREVARE

APPLYING TOPOLOGICAL ANALYSIS IN ESTIMATING AUDITING RISK OF FRAUD

Revizor 76/2016UDK: 005.334:657.632

Rezime Summary
Ocena rizika od prevarnih radnji u finansijama u zemljama tranzicije ima veliku važnost za proces obavljanja revizije. Metode koje se koriste u ovom domenu variraju, kako u domenu praktičnih procedura tako i u teoretskom pristupu. Danas ne postoje univerzalno prihvaćene metode koje mogu da predvide rizik od krađe. Donošenje odluke o rizičnosti od krađe zahteva od revizora da razume tri uslova koja postoje kada se krađa ili krivotvorenje finansijskih izveštaja dešava, po- znata pod nazivom „trougao prevara“ (fraud triangle). U ovom prilogu je prikazan matematički metod iz topologije, koji se popularno naziva teorija katastrofe, kao i njegova primena u reviziji, u postupku ocene rizika od prevare. Estimating the risk of fradulent financial acts in developing contries with transition economies is of the highest importance for conducting auditing. The methods used in this field vary in practical procedures as well as in theorethical approach. Today there are no universaly accepted procedures that can predict the risk of fraud. Making decisions about the degree of fraud risk demands that the auditor un- derstands three conditions known as the ‘fraud triangle’. This article shows the mathematical method from topology, popularly named ‘catastrophe theory’, as well as its application in auditing through estimating fraud risk.
Ključne reči: revizija, prevara, teorija katastrofe, model roglja. Key words: auditing, fraud, catastrophe theory,wedge model.

Zoran Jović

SMANJENJE TROŠKOVA FINANSIRANJA OBRTNOG KAPITALA PRIMENOM KONCEPTA SCF NA TRŽIŠTIMA U RAZVOJU

REDUCING THE COST OF FINANCING WORKING CAPITAL USING THE CONCEPT SCF IN EMERGING MARKETS

Revizor 76/2016UDK: 658.14 330.142.212

Rezime Summary
Implementacija koncepta finansiranja lanca snabdevanja ,,supply chain finance“ – SCF, kreiranog u razvijenim zemljama Evrope i u novijim, otežanim uslovima privređivanja, transferisanog i na tržišta u razvoju, pokazala je da je sa sta- novišta troškova kratkoročnog finansiranja ovaj koncept cenovno konkurentniji od kreditiranja. Ovaj koncept obuhvata finansijske proizvode koji svojim karakteristikama na različite načine utiču na snižavanje troškova finansiranja obrtnog kapitala, bilo da to čine preko skraćivanja rokova naplate potraživanja, manjeg stepena ,,default-a“, korišćenja povoljnijeg rejtinga svojih kupaca, poslovne banke ili pak obezbeđenjem i izolacijom novčanih tokova putem samolikvidirajućih transakcija. The implementation of the concept of ,,supply chain finance“ – SCF created in the developed co untries of the Europe and, later, in difficult economic conditions, transferred to the emerging markets, showed that from the point of shortterm financing costs, this concept is a costcompetitive than lending. This concept includes certain financial products, their caracteristics in different ways reduced the costs of financing working capital, whether it be through a shortening of payment terms, a lower degree of default, using favorable rating of their customers, banks or the performance security and insulation of cash flow through selfpayment transaction.
Ključne reči: finansiranje, obrtni kapital, troškovi, lanac snabdevanja, banke. Key words: financing, working capital, costs, supply chain, banks.

Reformisanje javnih preduzeća

Novi Zakon o javnim preduzećima je dorpinos reformi javnih preduzeća

korica1U organizaciji Instituta za ekonomiku i finansije, na Zlatiboru je 22. i 23. novembra 2016. godine održano savetovanje na temu : USAGLAŠAVANJE JAVNIH PREDUZEĆA SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA.. Usagalašavanje je razmatrano u finalnoj fazi pripreme javnih preduzeća i njihovih osnivača za primenu odredbi novousvojenog Zakona o javnim preduzećima.

Zakon o javnim preduzećima je usvojen početkom godine, a kraj godine je vreme kada ističe period za usaglašavanje akata sa zakonom zahtevanim odredama. Skupu je prezentiran materijal u vidu knjige sa istoimenim naslovom, a prezentacija sadržaja usaglašavanja je izazvala živo interesovanje prisutnih. Sumirano, impresije sa skupa su kako sledi.

Zakon o javnim preduzećima je doprinos reformi javnih preduzeća  

Zakon je izmenjen sa namerom da utiče na promenu mnogih konstitucionih odredbi javnih preduzeća, koje treba da ih više tržišno usmere i udalje od neplodnih uticaja politike. Niz promena kao što su: preciziranje statusa Nadzornog odbora, jačanje uloge Odbora za reviziju, mnogo detaljnija regulacija direktora i menadžment strukture, reaktiviranje i jačanje uloge planiranja, izveštavanja i kontrole, sređivanje imovinske i kapital pozicije javnih preduzeća. Sve ovo čini značajan napor usaglašavanja koje nije samo formalni već suštinski značajan korak napred ka reformisanju javnih preduzeća.

Planiranje mnogo zahtevnije

Planira se samo u stabilnim uslovima. A makroekonomsko okruženje ima stabilnosti sa kojom se može računati. Uz to, planiranje je usmereno na budućnost u koju javna preduzeća moraju sve više da gledaju. Kad se jednom uspostave planski parametri tada se formira pouzdana osnova za kontrole. Zakonodavac je ozbiljan, pa ne zahteva samo planiranje nego traži izveštavanje i uvodi reakciju osnivača na ostvarenje. Za neostvarenje dolaze sankcije. – Na praktičnoj ravni ovaj zahtev je izazov javnim preduzećima da formiraju organe planiranja, da ulože u njihovo obrazovanje i zapate kulturu planiranja i izveštavanja. Menadžeri i specijalisti za planranje su retkost u javnim preduzećima a suštinski su vrlo značajni, te ih javna preduzeća moraju imenovati i intenzivno negovati.

Korporativno upravljanje u razrađi

Korporatizacija ulazi u javna preduzeća, jeste da je to sporije nego što očekujemo ali ulazi u praksu. Zakonodavac ubuduće uslovaljava direktore i članove Nadzornog odbora da moraju i formalno dokazati svoju kompetenciju za učešće u koroporativnom upravljanju. Korporatizacija nema samo temelj u znanju koroporativnog upravljanja već i u razuđenim organima koji dele funkcije upravljanja i nadzora nad javnim preduzećima. Bitna odlika statusa onih koji vrše funkcije upravljanja u javnim preduzećima je da iskazuju odlike nezavisnosti i nepovezanosti za interesima čije zastupanje škodi zdravom upravljanju. Na javnim preduzećima je da formiraju organe upravljanja i rukovođenja čiji članovi moraju imati odgovarajuće kvalifikacije koje se proveravaju, ali i u praktičnom delovanju demonstrirati ponašanja koja zakonodavac anticipira.

I dalje nesređena imovina u javnoj svojini

Nesređeni imovinski odnosi u javnom sektoru su pod lupom javnosti već duži period. Decentralizacija imovine u javnom sektoru je započela pre pet godina, rezultati su frustrirajući. Ako javna preduzeća idu ka naglašavanju njihve tržišne prirode onda su sređeni imovinski odnosi uslov za uspostavljanje zdravih računa i  odgovornosti. Sređivanje imovine je zaduženje osnivača, a ovi se nisu aktivirali u dovoljnoj meri. Niz je negativnih posledica koje su na savetovanju tipizirane i eleborirane i koje su kod učesnika formirale jasan utisak o šteti koja se trpi zbog nesređivanja imovine u javnoj svojini. Faktički može se reći da ka rešenju ovog problema  nije učinjen ozbiljan pomak.

Potreba boljeg upravljanja kapitalom

Kapital javnih preduuzeća se mora ne samo održavati nego i unapređivati. U mnogim slučajevima javna preduzeća nemaju registrovanog osnovnog kapitala! Kompleksna tematika održanja i unapređenja kapitala podrazumeva strategiju, elaborirane uloge specijalista i neprekidnu koordinaciju. Uz ovo delikatna je, i neaktivirana, funkcija statutarnih rezervi koje, kada su formirane, doprinose stabilnosti javnog preduzeća. – Niz je zadataka javnih preduzeća vezanih za kapital od kojih su dva prethodnica svemu: sređivanje statusa imovine i procenjna kapitala. To su zadaci pred kojima se nalaze javna preduzeća.

Osnivači pred izazovom urpavljanja

Saznanja ukazuju da osnivači – jedinice lokalne samourave nisu pokrenuli frontalne akcije koje vode uspostavljanju upravljanja javnim preduzećima koja su osnovale. Tu i tamo ima organa, službi i nešto tradicije neformalnog upravljanja uspostavljenog pre donošenja Zakona. Trebaće prilično da se uspostave organi, sačine programi i planovi upravljanja. Kašnjenje u ovoj aktivnosti koči proces usaglašavanja i uvođenja nove prakse koju zahteva Zakon o javnim preduzećima.

Savetovanje je jednodušno ocenjeno kao veoma instruktivno, jer je doprinelo osvetljavanju krucijalnih pitanja usaglašavanja javnih preduzeća sa zahtevima Zakona o javnim preduzećima. Posebna vrednost savetovanja su upućivanja na mnoga praktična rešenja.

Korisni materijali

  1. Pregled power point prezentacija:
  1. Dodatne informacije:

Pripremamo program obrazovanja za koroporativno upravljanje

Javna preduzeća u grču usaglašavanja

Javna preduzeća u reformama

toplana-dunavMnogo je pritisaka javnosti, uz onae koji dolaze od EU i Svetske banke, da se učine odlučni koraci da se naša javna preduzeća osavremene i budu efikasnija. Vrhunac tih pritisaka su zakonska menjanja mnogih bitnih odrednica statusa i funkcionisanja javnih preduzeća.

Proletos donešeni Zakon o javnim preduzećima je doneo niz novina koje nisu imale naročitog publiciteta ali koje znače vrlo značajne izmene u konstituciji, i u njihvom delovanju.

Zakonske novine postavljaju niz zahteva za mnoga prilagođavaja,  kako kod osnivača tako i kod organa upravljanja u javnim preduzećima.  

Promene u javnim preduzećima

Niz je promena u upravljanju javnim preduzećima kojima se faktički formira novo lice upravljanja javnim preduzećima. Novim Zakonom se definišu organi upravljanja, njihov sastav i kvalifikacije onih koji mogu biti u upravljanju. Najmarkantnije promene se odnose na:

  • Korporatizacija i profesionalizacija upravljanja. Ovo pitanje je dobilo visok prioritet, pa je Zakon uveo odgovarajuće odredbe radi poboljšanja upravljanja i rukovođenja, strateškog planiranja i kontrole javnih preduzeća. Profesionalizaciji i depolitizaciji funkcija javnog preduzeća značajan podsticaj daje uvođenje nezavisnih članova u organima upravljanja i naglašavanje stručnosti. Uslovljavanje dodatnm stručnim obrazovanjem u oblasti korporativnog upravljanja je posebna potpora profesionalizaciji.
  • Ovo je dato kao dugoročno i kratkoročno, sa preciziranim sadržajima i izveštajnim formama, kao i nadgledanjem. Ovo upravljačko sredstvo javnih preduzeća je osnov za mnogo intenzivnije kontrole nad dešavanjima u njima.
  • Režim izveštavanja. Niz je formi planiranja i izveštavanja koje su propisane i koje se moraju komunicirati o rokovima koji su precizirani. Puno tih formi jos uvek nisu definisane, a uskoro se moraju primenjivati.
  • Nova ovlašćenja jedinica lokalne samouprave u kontroli javnih komunalnih preduzeća. I do sad je bilo neke koordinacije javnih preduzeća na loklnom nivou, ali je sada zakonski definisana funkcija jedinica lokalne samouprave i vođenju preduzeća sa svoje teritorije. Time je učinjen dalji korak u decentralizaciji funkcija u javnom sektoru.
  • Ojačane kontrole. Mnogo više novih sadržaja, formi izveštavanja i striktnih, oročenih obaveza u izvršavanju funkcija javnih preduzeća je jedna od bitnih karakteristika novog Zakona.
  • Mogućnosti uključenja privatnog kapaitala u delatnosti javnog sektora. Ova mogućnost ovim zakonom dobija zamah, jer društva kapitala i preduzetnici mogu biti poverenici u obavljanju funkcija od javnog interesa.
  • Finije precizirane funkcija organa upravljanja. Ukinut je upravni odbor a uvedeni su Izvršni direktori; Nadzorni odbor i članovi su dobili izoštrene odredbe; Komisija za reviziju je proširila nadležnosti a nezavisnog član postaje predsednik Komisije.

Pritisak rokova

Zakonom o javnim preduzećima su precizirani rokovi za usaglašavanje po svim bitnim odredbama. Do sada su usaglašena osnivačka akta. Aktuelan je pritisak da javna preduzeća u svojim aktima usagalase organizaciju upravljanja, da pristupe izradi godišnjih i strateških planova, pripreme se za novi način izveštavanja, organizuju se za efikasno upravljaje imovinom, izvrše pripremu kadra za nove složene zahteve.

Za izvršenje formalnih obaveza uglavnom u planiranju i izveštavanju dati su rokovi. Na preduzećima je da pristupe pripremi svih uslova da se ti rokovi mogu poštovati. U pitanju je napor savladavanja novih koncepata, metodologija i tehnika rada, odnosno ljudi koji će proizvoditi planove i izveštavati, kao i obavljati druge poslove koje Zakon traži.

Očekivanja

Novelirani Zakon o javnim preduzećima cilja na poboljšanja u smeru koji to traži harmonizacija sa EU zakonodavstvom. Najavljivano je mnogo radikalnijih mera, ali unešeno je to što je u Zakon unešeno. I to su promene koje su značajne, i one predstavljaju značajno poboljšanje.

S druge strane, značajni su napori koje menadžment i stručnjaci u javnim preduzećima treba da ulože da bi se usaglasili sa zahtevima novog Zakona. Usaglašavanje će se postići samo organizovanim pristupom, usvajanjem novih postupaka rada i disciplinom realizacije.

Jedinice lokalne samouprave su pod izazovom formiranja tela koja pomažu osnivaču u upravljanju i obavljanju kontrolnih i izveštajnih funkcija.

 Informacije

Savetovanje: Usaglašavanje sa Zakonom o javnim preduzećima

Put do boljih finansijskih izveštaja

Održan godišnji seminar za računovođe

img_9741U organizaciji IEF-A, u Beogradu je 17. i 18. novembra 2016. godine, uz prisustvo preko 160 učesnika, održan seminar posvećen pitanju: PUT DO BOLJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. godinu. Bio je to 16. u seriji godišnjih seminara koji IEF drži krajem godine, koji postavlja i diskutuje pitanja od bitne važnosti za sačinjavanje i prezentaciju godišnjih finansijskih izveštaja.

Ovo je godina u kojoj nema dramatačih promena u finansijskom izveštavanju, pa je prilika za konsolidovanje predstava i načina obrade i prezentacije finansijskih izveštaja. U tom tonu je protekao godišnji seminar, na kome su glavni naglasci bili:

Priprema za primenu IFRS 15 – Prihodi od ugovora sa klijentima  

Ovaj standard se primenjuje od 1. januara 2018. godine, dok se ranija primena ohrabruje. To znači da nije obavezna ali je poželjna primena ovog standarda pre datuma obavezne primene. Promene koje nastaju primenom ovog standarda su veoma značajne, pa je ovo izlaganje privuklo značajnu pažnju učesnika seminara.

Izveštaj o novčanim – tokovima – kako ih bolje sačiniti

Ovaj izveštaj je obavezan i revizori donose sud i o njemu, pa ako je neodgovorajući može uzrokovati modifikovano revizorovo mišljenje. S druge strane, kod nas se na njega ne obraća pažnja, zbog čega računovođe, takođe, nisu razvili dovoljno veštine u njegovom sastavljanju. Zato je na seminaru prezentirano dovoljno instrukcija da mogu, ako se primene, voditi boljim Izveštajima.

Vrednovanje stalne imovine

U krizi su vrednovanja problematična. Markantna je činjenica da je Srbija u okruženju poslednja država koja još nema zakona koji reguliše procenjivanje. U pripremi je zakon i očekuje se skoro usvajanje. Poseban naglasak je dat na procene za potrebe finansijskog izveštavanja i na činjenicu da revizori ispituju procene i sve okolnosti koje vode usvajanju odgovarajućih vrednosti dugoročne imovine.

Rezervisanja

Rezervisanja za troškove, rizike i potencijalne obaveze je područje koje zahteva posebnu pažnju, jer svojim rešenjima ishoduje značajne razlike u iskazu finansijskog stanja i uspeha.

Pregled uobičajenih greški u finansijskom izveštavanju

Na seminaru su prezentirani najčešći i najmarkantniji primeri pogrešnih iskaza pojednih stavki imovine, obaveza, prihoda i rashoda, a time i dobitka/gubitka. Osvetljavanje uzroka pogrešnih iskaza kao i njihovih efekata doprinosi skretanju pažnje na probleme koji se mogu ponoviti pri sastavljanju godišnjih finansijskih izveštaja.

Sve glavne teme su pripremljene i preznetirane u obliku knjige koja je dodeljena učesnicima seminara. Uz ovo na sajtu su postavljene sve prezentacije sa skupa, koje su ovde date:

Seminar je jednodušno ocenjen kao veoma uspešan. Učesnici su obogaćeni sa nizom novih i izoštrenih postojećih gledišta i sigurno će im puno značiti ono što su saznali, a treba da primene.

Informacije:
Materijal sa skupa: REVIZOR 75/2016

Časopis REVIZOR

revizor-br75-naslovnaUpravo je izašao novi broj 75 časopisa REVIZOR, sa novim prilozima:

REČ UREDNIKA
Investiranje u sklad lica i suštine pojave

IFRS 15 PRIHODI OD UGOVORA SA KUPCIMA
Sanja Mitrović, Srđan Simić Rezime/Summary

REVIZIJA PROCENE STALNE IMOVINE
Stanimirka Svičević Rezime/Summary

TESTIRANJE STALNE IMOVINE NA OBEZVREĐENJE
Branislav Mnojlović Rezime/Summary

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
Snežana Švedić, Gordana Milošević, Jelena Otašević Rezime/Summary

 

REZERVISANJE ZA TROŠKOVE I RIZIKE I POTENCIJALNE OBAVEZE
Jugoslav Bursać Rezime/Summary

PROBLEMATIČNI ISKAZI NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME
Bojana Obradović Rezime/Summary

PROBLEMATIČNO BILANSIRANJE OBEVEZA I RASHODA
Isidora Gimboš, Ana Kolić Rezime/Summary

PROBLEMATIČNO BILANSIRANJE ZALIHA
Marko Vranić, Marko Marjanović Rezime/Summary

PROBLEMATIČNA VREDNOVANJA POTRAŽIVANJA
Kristina Erac, Vlada Jovanović Rezime/Summary

PROBLEMATIČNE NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Nevena Ljubisavljević, Jelena Obradović Rezime/Summary

TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA I PRIMANJA ZAPOSLENIH I VLASNIKA
Bojana Šangić Rezime/Summary

FINANSIJSKI AFORIZMI
Miloje A. Milenković

Sanja Mitrović, Srđan Simić

IFRS PRIHODI OD UGOVORA SA KUPCIMA

Novine u priznavanju prihoda

IFRS 15 REVENUES FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS

Novelties in Revenue Recognition

Revizor 75/2016UDK: 657.212

Rezime Summary
Taman kada ste pomislili da ste savladali sve IAS/IFRS koje su direktno povezane sa vašim poslova njem, evo novih izazova. Uskoro će početi da se primenjuje novi standard u vezi sa priznavanjem prihoda, koji će bez sumnje otvoriti nove vidike, mogućnosti, ali i polemike. Iako se o njemu još uvek skromno govori, posebno na našem području, on nam je „pred vratima“ i mi se moramo na vreme sa njim upoznati i prilagoditi mu se. Just when you thought you had mastered all IAS/IFRS directly re- lated to your business operations, the new challenges have sprung up. An impending implementa- tion of anew standard on revenue recognitionis bound to open new horizons and opportunities, but al- so controversies. Although it is still modestly talked about, particularly in Serbia, it is ‘knocking on our do- ors’ and we have to become acqua- inted with it and adjust to it in time.
Ključne reči: prihodi, priznavanje, IFRS 15, kupac, ugovorne obaveze, obelodanjivanje Key words: revenue, recognition, IFRS 15, customer, contractual obli­ gations, disclosure

Stanimirka Svičević

REVIZIJA PROCENE STALNE IMOVINE

AUDIT OF VALUATION OF NON-CURRENT ASSETS

Revizor 75/2016UDK: 657.922

Rezime Summary
Jedna od fundamentalnih oznaka finansijskih izveštaja je da počivaju na vrednostima koje se pripisuju pojedinim stavkama u njemu. A vrednosti­ su­ posledica­ brojnih­dugoročnih­ i­ tekućih­uticaja,­ što­ sve­ treba­ od­meravati­ i­ iznaći­ njihov­ kombinovani­ kvantitativni­ odraz­na­veličinu­vrednosti­po­kojoj­vodimo­da­tu­stavku­u­knjigama. Pitanja vrednovanja za finansijsko izveštavanje, naročito u krizi koja traje, visoko je osetljivo. Profesija procenitelja je dobila značajne podsticaje za svoj razvoj. Vrednovanje za potrebe  finansijskog  izveštavanja je posebno pitanje u polju vrednovanja koja se izvode za različite potrebe. Naša razmatranja su ograničena na vrednovanje stalne imovine i povezana pitanja sa aspekta računovođe i revizora. One of the fundamental marks of financial statements is that they rely on values attributed to individual items contained in them. And the values are the result of numerous longterm and current impacts, which all need to be measured and their combined quantitative effect on the book value of a relevant item needs to be deter- mined. The issue of valuation for financial reporting, particularly under theconditions of ongoing crisis, is highly sensitive. The valuer’s profession gained a significant stimulus for its development. Valuation forfinancial reporting is a separate issue within the field of valuations performed for various purposes. Our observations are limited to valuation of noncurrent assets and related issues from the accountant and auditor’s perspective.
Ključne reči: imovina,  kvalifikovani procenitelj, standardi procenjivanja, izveštavanje, sadržaj procene. Keywords: assets, qualified valuer, valuation standards, reporting, content of evaluation

Branislav Manojlović

TESTIRANJE STALNE IMOVINE NA OBEZVREĐENJE

NON-CURRENT ASSETS IMPAIRMENT TESTING

Revizor 75/2016UDK: 657.922

Rezime Summary
Testiranje stalne imovine na obezvređenje pre sastavljanja finansijskih izveštaja je obaveza, a ne mogućnost. Predmet testiranja su sva sredstva stalne imovine a pažnju treba usmeriti tamo gde postoje naznake da je došlo do značajnog umanjenja vrednosti. Stalna imovina često ima značajnu vrednost, pa efekti obezvređenja mogu  prožimati finansijske izveštaje. Nevršenje testa stalne imovine na obezvređenje stvara veliku neizvesnost koja može baciti senku na cele finansijske izveštaje. Postupak izvršenog testiranja treba dokumentovati a zaključke i efekte obavezno obelodaniti u napomenama uz fi­ nansijske izveštaje. Testing of non-current assets for impairment before preparation of financial statements is an obligation, not an option. The subject of testing isall non-current assets, while special attention needs to be paid to the items indicating that a significant impairment occurred. Non-current assets frequently ha- ve a significant value and, consequ- ently, the impairment effects might have considerable implications for financial statements. Omission to perform testing of non-current as- sets for impairment creates a con-siderable uncertainty, which could cast a shadow on the entire finan- cial statements. The testing pro- cedure needs to be documented, while the conclusions and effects must be disclosed in Notes to financial statements.
Ključne reči: stalna imovina, umanjenje vrednosti, obezvređenje, nadoknadivi iznos i upotrebna vrednost. Keywords: non­current assets, impairment, recoverable amount, va­ lue in use

Snežana Švedić, Gordana Milošević, Jelena Otašević

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE SA STAVLJANJE I NEPRAVILNOSTI

CASH FLOW STATEMENT

PREPARATION AND IRREGULARITIES

Revizor 75/2016UDK: 657.631.6

Rezime Summary
Tokovi gotovine smatraju se „krvotokom“ svakog entiteta bez čijeg stalnog protoka isti ne bi bio u mogućnosti da opstane. Izveštaj o tokovima gotovine predstavlja sastavni deo seta godišnjeg finansijskog izveštaja koji korisnicima daje značajne informacije o prilivima i odlivima gotovine po osnovu poslovnih, investicionih i aktivnosti finansiranja u toku obračunskog perioda. Na osnovu ovih i informacija iskazanih u preostalom delu seta godišnjeg finansijskog izveštaja, može se steći uvid u likvidnost i solventnost društva, njegovu sposobnost da finansira svoje redovno poslovanje, isplaćuje glavnice i kamate kreditorima i mogućnosti društva da se dalje razvija na osnovu sopstvenih investicija. Cash flows are considered a ‘blood stream’ of any entity, a permanent flow of which is essential for an entity’s survival. A cash flow sta- tement represents an integral part of the set of annual financial statements, providing the users with important information on inflow and outflow of cash, based on operating, investment and financing activities within a given accounting period. Based on this information, as well as on information reported in other parts of the set of annual financial statements, an insight can be gained into an entity’s solvency, its ability to finance its regular ope- rations, repays the principal amo- unt andinterests to creditors, as well as into anentity’s potential for development based on its own investments.
Ključne reči: tokovi gotovine, prilivi, odlivi, poslovne aktivnosti, aktivnosti investiranja, aktivnosti finansiranja Key words: cash flows, inflow, outflow, operating activities, investment activities, financing activities

Jugoslav Bursać

REZERVISANJE ZA TROŠKOVE I RIZIKE I POTENCIJALNE OBAVEZE

PROVISIONS FOR COSTS, RISKS AND CONTINGENT LIABILITIES

Revizor 75/2016UDK: 657.92:657.47

Rezime Summary
Rezervisanja   su   karakteristična za sva društva i ona predstavljaju obaveze sa neizvesnim iznosom i rokom dospeća. Upravo navedena karakteristika rezervisanja, koja se ogleda u neizvesnosti iznosa i roka dospeća, odvaja rezervisanja od ostalih vrsta obaveza i sugeriše primenu računovodstve ne procene kao načina njihovog vrednovanja. Osnovni cilj rezervisanja jeste da se pravilno i realno utvrde obaveze društva i obračuna  rezultat  poslovanja  u  skladu sa  načelom  uzročnosti  prihoda i  rashoda  i  načelom  opreznosti. Sa druge strane, potencijalne obaveze   ne   ispunjavaju   uslove za priznavanje u okviru obaveza i one se ne iskazuju u finansijskim izveštajima društva. Kako bi korisnici  finansijskih  izveštaja  mogli da razumeju njihovu prirodu, ro­ kove  dospeća  i  iznos,  potrebno je u napomenama uz finansijske izveštaje sprovesti odgovarajuća obelodanjivanja o rezervisanjima i potencijalnim obavezama. Provisions represent liabilities with an uncertain amount and maturity date. Precisely these aspects distin- guish provisions from other types of liabilities and suggest applica tion of accounting estimation as a proper method of their valuation. The basic aim of provision is to de- termine a company’s liabilities in a proper and realistic manner and calculate operating results in the conformity with the matching and conservatism principles. On the other hand, contingent liabilities do not meet the requirements for being recognised as liabilities and are not reported in a company’s financial statements. For users to understand their nature, maturity date and amount, it is necessary to include relevant disclosures on provisions and contingent liabilities in Notes to financial statements.
Ključne reči: rezervisanje, obaveza, obavezujući događaj, sadašnja obaveza, potencijalna obaveza, obelodanjivanje Key words: provisions, obligations,current liabilities, contingent  liabilities, disclosure

Bojana Obradović

PROBLEMATIČNI ISKAZI NEKRETNINA , POSTROJENJA I OPREME

ERRONEOUS REPORTING OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

Revizor 75/2016UDK: 657.632 657.922

Rezime Summary
U postupku obavljanja revizije finansijskih izveštaja, revizori se susreću sa mnoštvom primera neregularnih iskaza, između ostalih i pozicija stalne imovine. Samo ukazivanje činjenice da informacije koje su sadržane u komponentama finansijskih izveštaja nisu istinite i objektivne, licima koja su odgovorna za njihovo sastavljanje ni ije od ivelikog značaja, sve dok se sveukupni efekti nepravilnosti ne „stave na papir“ i brojčano iskažu. Sa ciljem da se predoči da pogrešno iskazivanje pozi icije Nekretnine, postrojenja i oprema ima konsekvence i na druge pozicije bilansa, u tekstu koji sledi izabrana su četiri slučaja kojima je isto i potvrđeno. In the course of audit of financial statements, auditors encounter numerous examples of erroneous reporting, including that of non- current assets among others. The mere pointing out to the fact that information contained in the components of financial statements is not presented fairly, to persons responsible for preparation of financial statement is of no great importance, unlessthetotal effects of irregularities are not ‘put on the paper’ and presented in terms of numbers. The following text presents four casesaimed to demonstrate that erroneous reporting of property, plant and equipment also hasimpact on other balance sheet items.
Ključne reči: popis, poreska amortizacija, korisni vek trajanja, ulaganja u tuđa NPO Key words: physical inventory taxdepreciation, useful life, property,plant and equipment.

Isidora Gimboš, Ana Kolić

PROBLEMATIČNO BILANSIRANJE OBAVEZA I RASHODA

ERRONEOUS REPORTING OF LIABILITIES AND EXPENSES

Revizor 75/2016UDK: 657.3 657.21

Rezime Summary
Nepravilnosti koje se javljaju u finansijskim izveštajima kao posledica neadekvatnog evidentiranja poslovnih promena tangiraju kako pozicije obaveza tako i pozicije rashoda. U tekstu koji sledi osvrćemo se na poslovne događaje koji mogu izazvati nedoumice i samim tim uzrokovati neadekvatno evidentiranje poslovnih promena u poslovnim knjigama. Akcenat je stavljen na neke od značajnijih nepravilnosti koje mogu nastati usled grešaka, previda, pogrešne interpretacije činjenica, ili zbog pogrešnog tumačenja i primene računovodstvenih politika i propisa, kao i na posledice koje ove nepravilnosti mogu imati na finansijske izveštaje. U radu su date smernice u vidu zakonskih propisa i računovodstvene regulative koja uređuje oblast na koju se razmatrani slučaj odnosi. Pri tome je dat i osvrt na moguća rešenja kako bi se finansijski izveštaji oslobodili od nepra- vilnosti, kao i preporuke koje mogu pomoći u otklanjanju nedoumica. Irregularities occurring in finan- cial statements as a result of in- adequate recording of business transactions have effects on both liabilities and expense items. In the following text, we make reference to business events which can cause doubt and, in consequence, inad- equate recording of transactions in a company’s business records. The paper is focused on some more significant irregularities, which can occur as a result of errors, over- sight, misinterpretation of facts, or on account of incorrect inter- pretation and application of ac- counting policies and regulations, as well as on the effects they can have on financial statements. The paper presents guidelines in form of legal and accounting regulations that govern the area which the ex- amined case refers to. In addition, a reference is made to possible so- lutions for removing irregularities from financial statements, as well as recommendations that can help in removing doubts.
Ključne reči: priznavanje, usaglašavanje, reklasifikovanje, uslovljene donacije, finansijske obaveze. Key words: recognition, reconcilia- tion, reclassification, contingent donations, financial liabilities

Marko Vranić, Marko Marjanović

PROBLEMATIČNO BILANSIRANJE ZALIHA

ERRONEOUS REPORTING OF INVENTORIES

Revizor 75/2016UDK: 657.92:657.371

Rezime Summary
U zavisnosti od delatnosti privrednog društva, zalihe mogu imati značajno učešće u strukturi poslovne imovine, kao što je to slučaj kod trgovinskih ili proizvodnih preduzeća. Pored toga, obrt zaliha u toku godine može biti značajan, tako da direktno utiče na visinu prihoda i rashoda koji nastaju po osnovu njihovog prometa. Ovi razlozi su povod upravi i računovođama da vrednovanju zaliha posvete dodatnu pažnju. Kvalitetno urađen godišnji popis je osnova za realno vrednovanje i prezentaciju zaliha u finansijskim izveštajima. Kada se utvrdi stvarno stanje, potrebno je pružiti uveravanje da li vrednost popisanih zaliha zadovoljava zahteve u pogledu vrednovanja u skladu sa relevantnim standardima. Zaključak o realnosti vrednovanja zaliha na dan finansijskih izveštaja treba da bude rezultat zajedničke analize sprovedene od strane uprave i drugih odgovornih službi unutar organizacije. Depending on the activity of companies, inventories may have a significant role in the business assets structure, as is the case with trade or manufacture companies. Aside from that, turnover of inventories during the year may be significant, so it can influence the level of in come and expenses. These reasons should be a cause for the management and accountants to dedicate extra attention to valuation of inventories. A thoroughly done annual inventory should be a base for realistic valuation and presentation of inventories in financial reports. When the actual stock is concluded, it is necessary to assure whether the value of listed inventories satisfies the needs regarding valuation according to relevant standards. The conclusion about the reality of valuation of inventories on the balance sheet day ought to be a result of a common analysis conducted by the management and other responsible departments within the organization.
Ključne reči: zalihe, godišnji popis, vrednovanje, IAS 2, cena koštanja Key words:  inventories, physical verification of inventory, valuation, IAS 2, cost price

Kristina Erac, Vlada Jovanović

PROBLEMATIČNA VREDNOVANJA POTRAŽIVANJA

ERRONEOUS VALUATION OF RECEIVABLES

Revizor 75/2016UDK: 657.92:657.422.1

Rezime Summary
U celoj našoj privredni je smanjen promet i obim poslovanja, kako u prometnim tako i proizvodnim delatnostima; nelikvidnost privrede iz godine u godinu raste; ogroman broj lica je u postupku izrade unapred pripremljenog plana reorganizacije, a određeni broj lica je i usvojio plan reorganizacije, dokjedan broj pravnih lica nije bio u stanju da ispoštuje odredbe usvojenog plana reorganizacije i nalazi se u stečajnom postupku ili likvidaciji, a neka pravna lica su već ugašena. Posledica svega napred iznetog jeste postojanje velikih iznosa nenaplaćenih potraživanja i uvek prisutno pitanje njihovog vrednovanja za potrebe finansijskog izveštavanja. The number and scope of business operations have been reduced in the entire Serbian economy, both in trade and manufacturing sector; insolvency of the economy is incre- asing year on year; a vast number of entities is involved in preparation of a prepacked reorganisation plan; a certain number of entities has adopted a reorganisation plan; a certain number of entities was not able to comply with the provi- sions of a reorganisation plan and are undergoing insolvency procedures or liquidation, while some legal entities have already been dissolved. The consequence of the above-mentioned is the existence of a large number of outstanding receivables and the everpresent issue oftheir valuation forfinancial reporting purposes.
Ključne reči: potraživanja, naplativost, vrednovanje, otpis, obezvređenje. Key words:  receivables, collectability, valuation, write-off, impairment

Nevena Ljubisavljević, Jelena Obradović

PROBLEMATIČNE NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

ERRONEUS NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

Revizor 75/2016UDK: 657.632 657.631.6

Rezime Summary
Napomene uzfinansijske izveštaje predstavljaju izvor dodatnih informacija za korisnike finansijskih izveštaja. lako je obaveza sastavljanja Napomena uz finansijske izveštaje propisana zakonskom regulativom, njihova sadržina nije striktno definisana. Neophodan obim obelodanjivanja u Napomenama uz finansijske izveštaje treba razmatrati sa stanovišta materijalnog značaja određenih pozicija. Na licu koje sastavlja Napomene uz finansijske izveštaje je odgovornost da proceni da li je neka informacija od materijalnog značaja i da izvrši njeno obelodanjivanje. Notes to financial statements represent a source of additional information for users of financial statements. Although the obligation of preparation of Notes to financial statements is prescribed by the le- gal regulations, their content is not strictly defined. A necessary scope of disclosure in Notes to financial statements should be analysed from the aspect of material sig- nificance of certain items. The responsibility for a decision whether certain information is of material significance and its disclosure li- es with the person responsible for preparation of Notes to financial statements.
Ključne reči: napomene uz finansijske izveštaje, propusti u obelodanjivanju, napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje. Key words:  Notes to financial statements, omissions in disclosure, Notes to consolidated financial statements.

Bojana Šangić

TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA I PRIMANJA ZAPOSLENIH I VLASNIKA

RAČUNOVODSTVENI I PORESKI ASPEKT

BUSINESSTRIP COSTS AND EMPLOYEEAND EMPLOYER SALARIES

Accounting and TaxAspect

Revizor 75/2016UDK: 657.471.12 331.346.2

Rezime Summary
U poslovnom okruženju, osnovni resurs svake organizacije čine Ijudi i njihove sposobnosti, koji doprinose ostvarenju organizacionih ciljeva. Troškovi koji se javljaju u poslovnim knjigama pravnog lica, a koji se direktno vezuju za zaposlene, uvek su aktuelna tema sa aspekta računovodstvenih i poreskih propisa, pogotovo u godini primene izmena i dopuna propisa Zakona o porezu na dohodak građana. In business environment, the basic resource of any organisation is the people and their abilities, which contribute to accomplishment of an organisation’s goals. The costs that occur in business records of legal entities, directly associated with employees, are always a to- pic of current importance from the aspect of accounting and tax regu- lations, particularly in the year of implementation of amendmentsto the provisions of the Law on Personal Income Tax.
Ključne reči: službeni put, primanja, naknade, pogodnosti zaposlenima, lična primanja vlasnika. Key words:  business trip, salaries,wages, employee benefits, owner’s salary

Iskustva iz finansijskog izveštavanja u 2015. godini.

Businessman and ComputerOkončano je finansijsko izveštavanje za 2015. godinu. Pre nego krenemo dalje, valja sumirati iskustva kako bi se markirala dostignuća i označile slabosti koje treba eliminisati na putu stalnog unapređenja kvaliteta finansijskog izveštavanja.

Upravo okončana finansijska izveštajna godina je bila prva godina nakon burnih promena u osnovama finansijkog izveštavanja koje su nastale u 2014. godini, kada su počeli da se primenjuju novi Zakon o računovodstvu i novi Zakon o reviziji. Ti zakoni su odrazili značajne promene u celom sistemu finansijskog izveštavanja u Srbiji, koje su nastale u naporu da se naše zakonodavstvo i praksa harmonizuje sa zahtevima Evropske Unije. U tom smislu se 2015. izveštajna godina može smatrati godinom stabilizovanja finansijskog izveštavanja na novim osnovama. To je godina u kojoj su i revizori i računovođe radili već imajući iskustvo sa novim okolnostima.

Glavnih efekti izmena u finansijskom izveštavanju bi se mogle sumirati na sledeći način:

Znatno duži rokovi za podnošenje konačnih finansijskih izveštaja
Raniji rok je bio kraj februara, sada je to 30. juni za pojedinačne, odnosno 31. juli za konsolidovane finansijske izveštaje. Generalno bi se moglo reći da duži rok donosi više sigurnosti da će izveštaji biti ozbiljnije promišljeni i prezentirani. S druge strane, javnost dobija finansijske izveštaje tek u drugoj polovini godine nakon okončanja poslovne godine na koju se izveštaji odnose. Izvlačanje zaključaka na osnovu statističkih finansijskih izveštaja, koji su na raspolaganju od početka marta, je rizičan posao.

Preuređeni osnovi za finansijsko izveštavanje
Nakon višegodišnjeg prigovaranja da su odredbe po kojima mala i srednja pravna lica primenjuju Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja zaista težak, preskup i nepodnošljiv teret za njih, došlo je do usvajanja Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja za male i srednje entitete. Ovi standardi su znatno kraći (oko 250 strana teksta) od punih standarda (preko 2.800 strana), a uz to su jednostavniji za primenu. Uz ovo, makro pravna lica ne primenjuju ove standarde, već lagane domaće propise koji se odnose na njihovo finansijsko izveštavanje.

Revizori mnogo dublji i zahtevniji u svojim ispitivanjima
Glavna zaoštravanja discipline finansijskog izveštavanja prelamaju se preko leđa revizora. Neprekidno se preispituju i unapređuju standardi revizije, a ovi idu u sve više detalja, tako da revizija postaje sve zahtevniji analitički posao koji traži sve više ekspertnosti i vremena. Njihovo produbljeno angažovanje proizvodi zahteve da računovodstvo klijenta kojeg ispituju bude što bolje organizovano, kako bi finansijske informacije bile što kvalitetnije.

Mnogo više sklada faktora finansijskog izveštavanja kod podnosilaca izveštava
Samo laik danas može tvrditi da su finansijski izveštaji pravnog lica stvar računovođa zatvorenih u odvojenim prostorijama, odakle šalju izveštaje rukovodstvu koje ih dalje prosleđuje javnosti. Daleko od toga, konačno je probilo razumevanje da su finansijske informacije u svom kvalitetu visoko zavisne od kvaliteta saradnje svih onih koji su povezani sa poslovnim događajima na koje se odnose. Unutar izveštajnog obveznika svi faktori (uprava, službe i računovođe) deluju sve skladnije na liniji praćenja poslovnih dogođaja i prezentiranja finansijskih izveštaja.

Celokupno finansijsko izveštajno okruženje Srbije unapređeno
Nisu samo izveštajni obveznici i revizori unapređeni pod pritiskom zahteva za kvalitetnijim finansijskim izveštavanjem. Pandan tome je unapređenje zakonskih i regulatornih okvira. Zakoni su usklađeniji sa uslovima EU, proradile su institucije nadgledanja nad revizorima i ukupnim finansijskim izveštavanjem u Srbiji.

Sigurno je unapređeno finansijsko izveštavanje u Srbiji. Međutim, sve je daleko od ideala. Mora se gledati napred. Intenzivno se traže sve slabosti finansijskog izveštavanja, radi njihovog markiranja i eliminisanja, ali i novi prostori unapređenja kvaliteta finansijskog izveštavanja. Kvalitet finansijskih informacija je kritično važan faktor pouzdanosti čitavog ekonomskog sistema, zato se beskompromisno ide napred u jačanju kvaliteta čitavog sistema finansijskog izveštavanja.

Vidi:

Seminar pripreme za finansijsko izveštavanje u 2016.

Časopis REVIZOR

74Upravo je izašao novi broj 74 časopisa REVIZOR, sa novim prilozima:

REČ UREDNIKA
Razvoj i javni sektor

FORENZIČKA REVIZIJA
Predrag Vukadinović Rezime/Summary

MODELIRANJE RIZIKA OSIGURANJA ZA POTREBE SEKJURITIZACIJE
Vladimir Njegomir, Rajko Tepavac Rezime/Summary

BILANSNE MAGLE NAD NEKRETNINAMA, POSTROJENJIMA I OPREMOM
Miroslav M. Milojević Rezime/Summary

FINANSIRANJE IZVOZNIKA POD OKRILJEM FINANSIRANJA LANCA SNABDEVANJA
Zoran Jović Rezime/Summary

 

MEĐUNARODNO PORESKO PRAVO
Vladimir Jovanović, Nevena Slović Rezime/Summary

ZNAČAJ INTERNE REVIZIJE U FER VREDNOVANJU JAVNIH PREDUZEĆA REPUBLIKE SRBIJE
Slobodan Popović Rezime/Summary

KRITIČKI OSVRT NA SISTEM OPOREZIVANJA DOHOTKA U REPUBLICI SRBIJI
Vesna Nešić Rezime/Summary

USPOSTAVLJANJE FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE (FMC) U JAVNOM SEKTORU
Zoran Vukolić Rezime/Summary

BANKARSKI SEKTOR U SRBIJI 2015.
Miloje A. Milenković Rezime/Summary

BILANSNE PREVARE
Nenad Kaluđerović

FINANSIJSKI AFORIZMI
Miloje A. Milenković

 

Predrag Vukadinović

FORENZIČKA REVIZIJA

TEORIJSKE REFLEKSIJE I EMPIRIJSKE ŠEME PREVARA

FORENSIC AUDIT:

THEORETICAL REFLECTION AND EMPIRICAL FRAUDSCHEME

Revizor 74/2016UDK: 657.92:343.352 657.632

Rezime Summary
Teorija do sada nije dala opšteprihvaćenu definiciju prevara, ali postoji saglasnost oko određenih zajedničkih elemenata. U radu su prikazana različita mišljenja i stavovi u pogledu pojma prevara, ali i elementi oko kojih postoji saglasnost. Prevara je kompleksan pojam, kako po sadržini, tako po obuhvatu polja na koje se odnosi. U tom smislu su predstavljene i različite tipologije prevara. Teorijska i praktična istraživanja ukazuju na to da je pojava prevara raširena na gotovo sve segmente poslovanja. Na osnovu toga i forenzička revizija dobija sve veći značaj. Mehanizmi i načini vršenje prevara su različiti. U skladu sa tim, u radu su prikazane i objašnjene različite šeme prevara u više segmenata poslovanja. The theory did not give up now generally accepted definition of fraud but there is agreement on the due elements in common. The paper presents different opinions and attitudes regarding the concept or fraud elements on which there is agreement. Fraud is a complex concept that, in substance, both in the scope of the field to which it relates. In this sense are presented and different types of fraud. Theoretical and experimental studies suggest that the incidence of fraud is widespread in almost all business segments. On this basis, the forensic audit is gaining importance. Mechanisms and methods of committing fraud are different. Accordingly, the paper presents and explains the different schemes fraud in several business segments.
Ključne reči: forenzička revizija, prevara, tipologija prevara, šeme. Key words: forensic audit, fraud, typology of fraud, schemes.

Vladimir Njegomir, Rajko Tepavac

MODELIRANJE RIZIKA OSIGURANJA ZA POTREBE SEKJURITIZACIJE

INSURANCE RISK MODELING FOR THE PURPOSE OF SECURITIZATION

Revizor 74/2016UDK: 005.334:368

Rezime Summmary
Za upravljanje rizikom u osiguranju neophodnaje primena matematike i statistike s obzirom da su troškovi koji ulaze u prodajnu cenu nepoznati i predstavljaju procene. Unapređenja u procesorskoj snazi računara omogućila su razvoj računarski podržanih modela koji omogućavaju unapređenja u procenama determinanti rizika. Modeli za upravljanje rizikom imaju cilj da kvantifikovanjem izloženosti rizicima unaprede efikasnost upravljanja rizicima, a time i doprinesu optimizaciji finansijskih performansi. Sekjuritizacija rizika, kao jedan od oblika upravljanja rizicima osiguranja, ne bi bila moguća bez primene računarski podržanih modela upravljanja rizicima. For risk management in insurance the application of mathematics and statistics is essential as costs that are included in the price are esti­mates. Improvements in compu­ter processor power have enabled the development of computerised models that enable improvements in the assessment of determinants of risk. Risk management models are intended to improve the effec­tiveness of risk management and thereby contribute to optimizing financial performance. Risk securi­tisation, as a form of insurance risk management, would not be possi­ble without the use of computeri­zed risk management models.
Ključne reči: rizik, modeliranje, osiguranje, sekjuritizacija. Key words: risk, modelling, insu­rance, securitisation.

Miroslav M. Milojević

BILANSNE MAGLE NAD  NEKRETNINAMA, POSTROJENJIMA I OPREMOM

MIST OVER PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT SUMMARY

Revizor 74/2016UDK: 657.922 657.632

Rezime Summmary
Čvrste forme nekretnina, postroje­nja (NPO) i opreme mogu u finan- sijskim izveštajima dobiti veoma izvitoperene iskaze i tako čitaoca izveštaja dovesti u zabludu. Na ma­glovitim predstavama ne mogu se bazirati zdrave odluke. Brojne su tehnike kojima se vrši za­magljivanje predstava o NPO, pa je za njihovo razotkrivanje vredno upoznati ih. Sve te tehnike se obrću oko precenjivanja i potcenjivanja. One iz različitog smera dejstvuju na finansijske izveštaje, a zajednič­ko im je da su vođene nečijom na- merom za stvaranjem takvih iskaza iz kojih će čitaoci izvesti zaključke- koji gode počiniocu zamagljivanja. U ovom radu su prezentirani glavni ciljevi, tehnike, bilansne posledice i šeme kojima se počinioci koriste radi zamagljivanja. Property, plant and equipment (PPE) in the financial statements can get deliberately materially distorted. So their presentation in financial statements might be mis­leading. No sound decision could be based on vague financial infor­mation.There are many techniques used to fog PPE. It matters to explain this very destructive practice and warn users of pitfalls in financial statements. All techniques of this kind revolve around two poles: overestimation and underestima­tion. They follow entirely opposing direction, having a common trait- obscuring the sense of reality. In this paper we present the main objectives, techniques, balance sheet and income statement ef­fects of mist put over PPE pro­duced by perpetrators.
Ključne reči: Nekretnine, postro­jenja i oprema (NPO), precenjiva- nje, potcenjivanje, bilansni efekti. Key words: Property, plant and equipment (PPE), overstatement, understatement, balance sheet efects.

Zoran Jović

FINANSIRANJE IZVOZNIKA POD OKRILJEM FINANSIRANJA LANCA SNABDEVANJA

EXPORT FINANCING UNDERTHE AUSPICIES OF SUPPLY CHAIN FINANCING SUMMARY

Revizor 74/2016UDK: 339.564

Rezime Summmary
U novije vreme, u otežanim uslovima poslovanja, banke se fokusiraju na finansijsko praćanje lanca snabdevanja i na proizvode Supply Chain Finance – SCF, kojima se obezbeđuje finansijska podrška celokupnom lancu snabdevanja oslanjanjem na najpouzdanije i najbonitetnije firme u lancu, bilo na strani kupaca ili dobavljača. Poenta je da se izolacijom novčanih tokova omogući upravljanje predvidivim novčanim tokovima, da se ubrza novčani obrt, skrati konverzioni ciklus, poboljša likvidnost klijenata banke, a samim tim i ukupnog privrednog sistema, da se smanji kreditni rizik bankarskih plasmana i unapredi profitabilnost samih banaka, ali i njihovih klijenata. Recently, during downturns, banks are focusing on the financing of the supply chain and products supply chain finance – SCF. This product provides financial support for the entire supply chain reli­ance on credit ratings of the best and most reliable company in the chain, either on the side of custo­mers or suppliers. The point is that the insulation cash flows provide: predictable cash flow manage­ment, accelerate a turnover, shor­ten the conversion cycle, improve the liquidity of the bank’s clients, and therefore the overall econo­mic system, reduce the credit risk of bank lending and improve the profitability of banks, but also, profitability of their clients.
Ključne reči: finansiranje, izvoz, lanac snabdevanja, banke, likvidnost. Key words: financing, export, supply chain, banks, liquidity.

Vladimir Jovanović, Nevena Slović

MEĐUNARODNO PORESKO PRAVO

SAVREMENE TENDENCIJE PORESKIH JURISDIKCIJA

INTERNATIONAL TAX LAW – CONTEMPORARY TENDENCIES OF TAX JURISDICTIONS

Revizor 74/2016UDK: 347.73 336.227

Rezime Summary
Nastanak i razvoj međunarodnog poreskog prava tesno su povezani sa nastojanjem država da zajedničkim naporima razreše problem međunarodnog dvostrukog oporezivanja i međunarodne utaje, objedinjavajući međunarodne i domaće pravne norme. Poreska konkurencija je samo mali deo konkurencije između zemalja i ona zbog globalnog rasta pokretljivosti kapitala i rada danas dobija sve veći značaj. Nasuprot tome, poreska harmonizacija takođe predstavlja značajnu tendenciju u međunarodnom poreskom pravu. Poslednjih decenija predmet aktivnog teorijskog razmatranja je pitanje primene globalnog oporezivanja u cilju ublažavanja, odnosno otklanjanja pojedinih negativnih posledica globalizacije, to jest uvođenja poreza na direktne strane investicije, oporezivanja transkacija sa ofšor kompanijama, kao i uvođenja poreza na upotrebu interneta i elektronske pošte. Development of international tax law is in very close correlation with efforts of different countri­es to resolve problem of double taxation and tax evasion by com­bining international and domestic legal norms. Tax competition re­presents just a small part of com­petition between countries, and gains it’s importance as a result of growth of capital and labour mobility. From the other side, the tax harmonization represents also important tendency in internaional tax legislation. During recent decades, the question of applica­tion of global taxation becomes an object of active theoretical considerations. Aiming to ease or remove negative effects of globa­lization, i.e. introducing the taxes on FDIs, taxation of transactions with offshore companies, as well as taxation of use of Internet and email services.
Ključne reči: međunarodno oporezivanje, izbegavanje poreza, harmonizacija poreskih sistema, poreska politika. Keywords: International taxation, tax evasion, tax harmonization, tax policy.

Slobodan Popović

ZNAČAJ INTERNE REVIZIJE U  FER VREDNOVANJU JAVNIH PREDUZEĆA REPUBLIKE SRBIJE

THE IMPORTANCE OF INTERNAL AUDIT IN THE FAIR VALUATION OF PUBLIC COMPANIES IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Revizor 74/2016UDK: 657.92:330.14(497.11) 6576.33

Rezime Summmary
Fer vrednovanje i internarevizija u javnim preduzećima Republi­ke Srbijesu stvarnost i realnost, te tako treba da se posmatra savremeno finansijsko izveštavanje menadžmenta pomenutog sektora privređivanja, ali i državnih orga­na koji mogu zahtevati potpuno vrednovanje entiteta, donošenjem pojedinih odluka i zahteva. Interna revizija,za razliku od eksterne revi­zije, ima zadatak da svojepostojanje u okviru poverenih poslova obavlja neprekidno. Eksterna revi­zija obavlja svoje poslove tek nakon završetka poslovne godine, a njene preporuke utiču na poslovanje tek u narednom periodu poslovanja. Prema tome, interna revizija može mnogo jačeuticati na povećanje sigurnosti ukupnog poslovanja, jer u toku poslovne godine vrši više revizija sistema javnog preduzeća. Jedna od bitnih revizija javnog sektora je „fer vrednovanje entite­ta“ i za očekivati je povećanje broja pomenutih revizija u okviru javnog sektora Republike Srbije, jer se oče­kuje transformacija istog u nared­nom periodu. The fair evaluation and internal audit in public companies of the Republic of Serbia, the reality and the reality, and thus should be considered modern financial reports to management of this sector of economy, but the nati­onal authorities may require a full evaluation of the entities, the adoption of certain decisions and requests. Internal audit as oppo­sed to external audit has the task of its existence in the context of delegated tasks performed conti­nuously. External audit performed their duties only after the end of the business year and its recom­mendations affecting business only in the future business. Thus internal audit can influence long before the increase in the secu­rity of the entire business, beca­use in the course of the financial year carried over audit system of the Public Company. One of the major revision of the public sector is a „fair evaluation of the entities“ and it is expected to increase the number mentioned in the context of the revision of the Public Sector of the Republic of Serbia, becau­se the expected transformation of the same in the future.
Ključne reči: : interna revizija, finansijska analiza, fer vrednost Key words: internal audit, financial analysis.

Vesna Nešić

KRITIČKI OSVRT NA SISTEM OPOREZIVANJA DOHOTKA U REPUBLICI SRBIJI

A CRITICAL REVIEW OF THE INCOME TAXATION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Revizor 74/2016UDK: 336.226.112.1(497.11)

Rezime Summary
Poreski sistem, kao sastavni deo fiskalnog sistema, treba da obezbedi javne prihode neophodne za finansiranje  javne potrošnje u jednoj državi. Jedan od važnih poreskih oblika, koji egzistira u našem poreskom sistemu, jeste porez na dohodak, koji ne doprinosi povećanju javnih prihoda u meri u kojoj je to slučaj u zemljama u okruženju. Stoga, neminovna je radikalna promena sistema oporezivanja dohotka u Srbiji. U ovom radu dat je prikaz reformi ovog poreskog oblika u prethodnih pet godina i kritički osvrt na sistem oporezivanja dohotka u Srbiji, kao i predlog za njegovo unapređenje. Tax system, as an integral part of the fiscal system should provide public revenues necessary to fund a country’s public spending. One of the important forms of taxation existing in our tax system, is inco­me tax, which does not contribute to public revenues increase to the extent that is the case in neighbo­ring countries. Therefore, a radical change of the income tax system in Serbia is inevitable. This paper presents a legal framework of the income tax, it provides an overvi­ew of the reform of this tax form in the previous five years and a cri­tical review of the income taxation system in Serbia, as well as a sug­gestion for its improvement.
Ključne reči: dohodak, pravičnost, proporcionalni i sintetIčki porez. Keywords: income, fairness, pro­portionate and synthetic tax.

Zoran Vukolić

USPOSTAVLJANJE  FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I  KONTROLE (FMC) U JAVNOM SEKTORU

ESTABLISHMENT OF FINANCIAL MANAGEMENT AND CONTROL (FMC) IN THE PUBLIC SECTOR SUMMARY

Revizor 74/2016UDK: 336.131

Rezime Summmary
Uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FMC) kod korisnika javnih sredstava neće se desiti samo po sebi i odjednom. FMC ne predstavlja pojedinačnu aktivnost već proces koji treba gle­dati kao projekat, na kome treba kontinuirano raditi i razvijati ga. Svaki korisnik javnih sredstava tre­ba da osmisli – dizajnira sopstveni sistem (FMC), koristeći opštepri­hvaćene standarde, politike, proce­dure, smernice, kao i primere do­bre prakse drugih korisnika javnih sredstava. Establishing a system of financial management control (FMC) in pu­blic funds will not happen by itself and suddenly. FMC is not an indivi­dual activity but process, that sho­uld be seen as a project that needs continuous work and development by each user of public funds sho­uld develop its own system designs (FMC), using the generally accepta­ble standards, policies, procedures, guidelines and examples of good practice from other public fund users.
Ključne reči Interna finansijska kon­trola, finansijsko upravljanje i kon­trola, korisnik javnih sredstava, rizi­ci, upravljanje rizicima. Key words: Internal financial con­trol, Financial management and control, the user of public resour­ces, risks, risk management.

Miloje A. Milenković

BANKARSKI SEKTOR U SRBIJI 2015.

BANKING SECTOR IN SERBIA 2015

Revizor 74/2016UDK: 336.71(497.11)“2015″

Rezime Summmary
Kako se bankarski sektor držao i održao tokom 2015?
Koji su to rezultati kojima se može okarakterisati?Odgovore na ova pitanja daju analitički uvidi po nekoliko ključnih parametara, koje navodimo u tekstu.
What was the banking sector in Serbia in 2015 characterizes by?
What were the main features of its results in 2015?In this article may find a brief analyses of the financial sector in Serbia in 2015.
Ključne reči: Key words:

Časopis REVIZOR

Naslovna Revizor br73-12Upravo je izašao novi broj 73 časopisa REVIZOR, sa novim prilozima:

REČ UREDNIKA

UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA
Dragutin Dragojević, Tatjana Miljević Rezime/Summary

KORIŠĆENJE RADA INTERNIH REVIZORA OD STRANE REVIZORA PRI OBAVLJANJU REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVESTAJA
Mile Stanišić Rezime/Summary

ULOGA FUNKCIONALNE VALUTE U OCENI PERFORMANSI MULTINACIONALNIH PREDUZEĆA
Violeta Domanović, Jasmina Bogićević Rezime/Summary

FORENZIČKA REVIZIJA: POTREBA ILI IZBOR?
Predrag Vukadinović, Aleksandar Damjanović Rezime/Summary

POKRIĆE GUBITKA AKCIONARSKIH DRUŠTAVA
Slaviša Vučurević Rezime/Summary

GENERALNI I FINANSIJSKI CILJEVI PREDUZEĆA I ULOGA KONTROLINGA U ODLUČIVANJU
Snežana Todosijević Lazović Rezime/Summary

ULOGA FINANSIJSKOG PLANIRANJA U PREDUZETNIŠTVU
Vladimir Njegomir Rezime/Summary

FINANSIJSKI AFORIZMI
Miloje A. Milenković

ISKRIVLJENI BILANSI
Miroslav M. Milojević

 

Dragutin Dragojević, Tatjana Miljević

UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA

THE NEW CONCEPT OF MANAGEMENT ACCOUNTING FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM SIZED ENTITIES

Revizor 73/2016 UDK: 657.632 657.372.2

Rezime Summary
Vlasnici i menadžeri mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP)uskraćeni su za neophodne upravljačke informacije iz računovodstva, naročito posle nastanka globalne finansijske krize 2008 godine. Nedostaje dovoljno literature, ekspertiza i stručnih radova koji tretiraju njihove specifične potrebe.U postojećoj stručnoj literature susreću se najčešće udžbenici I primeri upravljačkog računovodstva koje je koncipirano potrebama velikih korporacija i služe kao njihov nezaobilazan upravljački alat korporativnog menadžmenta, ali ne odgovaraju specifičnimpotrebama mikro, malih i srednjih preduzeća.U ovom radu izložen je novi koncept obezbeđenja upravljačkih informacija koje su neophodne vlasnicima i menadžerima mikro,malih i srednjih preduzeća, za brzo I pouzdano sastavljanje biznis planova, utvrđivanje potrebnog obrtnog kapitala, investiranje u nove programe, osvajanje novih tržišta, u dokazivanje poslovne i kreditne sposobnosti investicionim fondovima i komercijlanim
banakama. Nove forme i alati upravljaćkih kontrola su kljucni aspekti novog koncepta upravljačkog računovodstva. Prikazan je primer uprošćenog metodološki pristup za brzo izračunavanje prelomne tačke rentabilnosti u MMSP. Novi concept upravljačkih informacija služi za brzu i efikasnu kontrolu poslovanja, naročito brzo otklanjanje negativnih tendencija na tržištu i pogoršanih uslova poslovanja.
The owners and managers of micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) nowadays (especially after the onset of the global financial crisis of 2008), are denied with sufficient management tools and proper information needed for preparation andmaking the right management decisions. Management accounting literature mainly consists of designed solutions that meet the needs of large corporations and their management serves as an important corporate management tool. The owners and entrepreneurs in the micro, small and medium-sized enterprises have little in common with the organization and with functioning of management accounting classically designed for large corporations. However, they also require much management information, and there are not included in generally known literature. In this paper, our attention is just focused on the development and application of new concepts and tools of management accounting which would correspond to the needs of owners and managers of micro, small and medium-sized enterprises.
Ključne reči: upravljačko računovodstvo, upravljačke kontrole, veličina firme, MMSP – (mikro, mala i srednja preduzeća) Key words: management accounting, management control, firm size, MSME – micro, small and medium-sized enterprises

Mile Stanišić

KORIŠĆENJE RADA INTERNIH REVIZORA OD STRANE REVIZORA PRI OBAVLJANJU REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

USING THE WORK OF INTERNAL AUDITORS BY THE AUDITOR’S WHEN PERFORMING AUDIT OF FINANCIAL STATEMENTS

Revizor 73/2016UDK: 657.6-051-057.3 657.6-051-057.54

Rezime Summary
Mnogi entiteti koji imaju zakonsku obavezu revizije finansijskih izveštaja imaju u svojoj organizacionoj strukturi funkciju interne revizije. Eksterni revizor može da koristi pomoć internih revizora korišćenjem njihovog prethodnog rada, kao I korišćenjem direktnog rada pri reviziji samih finansijskih izveštaja. Pre korišćenja rada internih revizora, eksterni revizor treba da obavi procedure za ocenjivanje kvaliteta i efikasnosti rada internih revizora, njihove kompetentnosti i objektivnosti. Korišćenje rezultata rada internih revizora zahteva adekvatnu koordinaciju eksternih i internih revizora. Many entities that are legally required audit of the financial statements have in their organizational structure the internal audit function. The external auditor can use the assistance of internal auditors using their previous work and the use of direct assistance in the audit of the financial statements themselves. Before using the work of internal auditors, external auditors should conduct the procedures for assessing the quality and efficiency of the internal auditors, their competence and objectivity. Using the results of internal audit requires adequate coordination of external and internal auditors.
Ključne reči: eksterna revizija, interna revizija, obavljanje revizije,ocena interne revizije, ISA 610. Keywords: external audit, internal audit, conduct audits, evaluation of internal audit, ISA 610.

Violeta Domanović, Jasmina Bogićević

ULOGA FUNKCIONALNE VALUTE U OCENI PERFORMANSI MULTINACIONALNIH PREDUZEĆA

THE ROLE OF FUNCTIONAL CURRENCY IN THE MULTINATIONAL COMPANIES PERFORMANCE EVALUATION

Revizor 73/2016 UDK: 657. 422.1:334.726 347.728.1

Rezime Summary
Preračunavanje finansijskih izveštaja stranih filijala za potrebe njihovog konsolidovanja sa finansijskim izveštajima matične kompanije zasniva se na izabranoj funkcionalnoj valuti. Izabrana funkcionalna valuta opredeljuje korišćenu metodu preračunavanja finansijskih izveštaja, finansijsko–izveštajnu dispoziciju efekata preračunavanja bilansnih pozicija i nivo translacione izloženosti valutnom riziku. Zbog primene različitih kurseva razmene za preračunavanje bilansnih pozicija, razlikovaće se ne samo apsolutni iznosi kapitala i neto dobitka, već i drugih pozicija. Te razlike mogu znatno uticati na pokazatelje finansijskog i prinosnog položaja stranih filijala i multinacionalnog preduzeća kao celine. The translation of foreign subsidiaries’ financial statements for the purposes of their consolidation with the financial statements of parent company is based on the selected functional currency. The selected functional currency defines the method of financial statements restatement, financial reporting disposition of effects of balance sheet and income statement items translation and the level of translation exposure to currency risk. This paper accentuates the importance of properly identifying functional currency for each foreign subsidiary. Due to the application of different exchange rates for the translation of balance sheet items, both the absolute amounts of capital and net income, and other items vary. These differences may significantly affect the financial position and profitability not only of foreign branch, but also the MNE as a whole.
Ključne reči: funkcionalna valuta, lokalna valuta, valuta matične kompanije, finansijske performanse, preračunavanje finansijskh izveštaja. Keywords: functional currency,local currency, parent company currency, financial performance, financial statement translation.

Predrag Vukadinović, Aleksandar Damjanović

FORENZIČKA REVIZIJA: POTREBA ILI IZBOR?

FORENSIC AUDIT: NECESSITY OR CHOICE?

Revizor 73/2016 UDK: 657.92:343.352 657.632

Rezime Summary
Pogrešno iskazani podaci u finansijskim izveštajima nisu uvek posledica neznanja, previda ili pogrešne primene međunarodnih računovodstvenih standarda, već i prevara koje se dešavaju u sve razvijenijem, ali i zamršenijem, načinu finansijskog poslovanja. Eksterna revizija nije instrument otkrivanja prevara, niti je to glavni cilj eksterne revizije. U tom kontekstu, praksa je iznedrila forenzičku reviziju koja za primarni cilj upravo ima prevenciju, otkrivanje i istragu prevara. Praksa iskazana kroz statističke pokazatelje asocijacija forenzičkih revizora i forenzičkih računovođa ukazuje na ogromne finansijske štete nastale usled izvršenja prevara koje se mere trilionima US dolara. Upravo ova činjenica ukazuje na potrebu primene forenzičke revizije, što ovaj rad analizom teorije i prakse dokazuje. Wrong data shown in the financial statements are not always the result of ignorance, oversight or erroneous application of international accounting standards but also the fraud taking place in the more developed but also more complicated mode of financial operations. External audit is not an instrument of discovering a fraud nor is it the main objective of the external audit. In this context, the practice has spawned a forensic audit that the primary objective of the administration of preventing, detecting and investigating fraud. The practice shown by statistical indicators associations of forensic auditors and forensic accountants points to enormous financial damage caused by the execution of a fraud are included trillions of US dollars. This fact points to the need for the application of forensic audit which this paper analysis the theory and practice demonstrates.
Ključne reči: forenzička revizija, forenzičko računovodstvo, eksterna revizija, prevara, šteta Key words: forensic audit, forensic accounting, external audit, fraud, damage.

Slaviša Vučurević

POKRIĆE GUBITKA AKCIONARSKIH DRUŠTAVA

COVERAGE OF LOSS OF JOINT STOCKCOMPANIES

Revizor 73/2016 UDK: 657.12 347.72. 035

U radu se analizira gubitak kao bilansna kategorija. Definisan je pojam gubitka do visine kapitala i gubitka iznad visine kapitala, kao I na čiji se teret pokrivaju navedeni gubici. Posvećana je pažnja pokriću gubitka na teret neraspoređenog dobitka, rezervi, kao i emisione premije. Poseban akcenat je stavljen na pokriće gubitka na teret osnovnog ili akcijskog kapitala. The paper analyzes the loss as a balance sheet category. Defined the concept of the loss up to the amount of capital and loss above the capital, and on which the burden of covering the losses listed. Attention is dedicated to covering the loss to retained earnings, reserves and share premium. Special emphasis has been placed on the coverage loss at the expense of, or equity.
Ključne reči: gubitak, osnovni kapital, emisiona premija, rezerve, neraspoređeni dobitak i nominalnavrednost akcija. Key words: loss of share capital, share premium, reserves, retained earnings and nominal value of shares.

Snežana Todosijević Lazović

GENERALNI I FINANSIJSKI CILJEVI PREDUZEĆA I ULOGA KONTROLINGA U ODLUČIVANJU

GENERAL AND FINANCIAL GOALS OF ENTERPRISES AND THE ROLE OF CONTROLLING IN DECISION-MAKING

Revizor 73/2016  UDK: 005. 657. 05

Rezime Summmary
Iz pozicije finansijskog menadžmenta najčešće uočavamo stav da je cilj donošenja finansijskih odluka funkcija maksimizacije dobiti vlasnika kapitala. Kontroling je jedna smislena metoda za poboljšanje analize funkcionisanja strukture preduzeća. Glavna namera nam je da kontroling učinimo primenljivim. Naučne argumentacije i korišćena literatura otpomogle su u potvrđivanju potrebe primene metodologije kontrolinga, što je, uslovno rečeno, podiglo kvalitet procesa odlučivanja i kvalitet odluka, pa samim tim i ishoda poslovnog uspeha preduzeća. Metode kontrolinga su u praksi proverene i one su se pokazale uspešnim. Postojanje cilja je prvi i osnovni uslov – bez njega ne bi bilo svrhe donošenja odluka. From the position of financial management we often see a stand which says that the goal of making financial decisions is profit maximization. Controlling is a method designed to improve the enterprise structural function analysis. Main intention is to make controlling applicable. Scientific argumentations and bibliography have helped the need for application of controlling methodologies, which has raised quality of decision making process and process of quality of decisions, and therefore the outcome of business success of an enterprise. Methods of controlling were checked in practice and they have shown to be successful. Existence of a goal is primary and the most basic condition – there would be no need for making decisions without it.
Ključne reči: kontroling, ciljevi, odluke, menadžment, vrednosti Key words: controlling, goals, decisions, management, value system

Vladimir Njegomir

ULOGA FINANSIJSKOG PLANIRANJA U PREDUZETNIŠTVU

THE ROLE OF FINANCIAL PLANNING IN ENTREPRENEURSHIP

Revizor 73/2016 UDK: 005.511:334.72

Rezime Summary
Planiranje je klјučno u preduzetništvu s obzirom da ukoliko je adekvatno primenjeno redukuje verovatnoću neuspeha. Efikasno ostvarivanje poslovne ideje i postavlјenih cilјeva nije moguće bez planiranja. Klјučni produkt poslovnog planiranja jeste poslovni plan, a srž poslovnog plana jeste finansijski plan. Finansijski plan uklјučuje planiranje troškova, prihoda, finansijskih cilјeva i krajnjeg dobitka. Cilј ovog rada je da ukaže na značaj, proces I elemente finansijskog planiranja u preduzetništvu. Provo ukazujemo na značaj poslovnog planiranja uopšte, a potom ukazujemo na različite aspekte finansijskog planiranja, i to merila uspešnosti poslovanja, planiranje rezultata poslovanja i planiranje investicija. Planning is the key to entrepreneurship because if adequately applied it reduces the probability of failure. The effective realization of the business idea and set goals is not possible without planning.The key product of business planning is the business plan, and the core of business plan is a financial plan. The financial plan includes planning costs, revenues, financial objectives and ultimate gain.The aim of this paper is to highlight the importance of the process and elements of financial planning in entrepreneurship. The paper highlights the importance of conducting business planning in general, and then looks at different aspects of financial planning such as business performance criteria, planning the results of operations and investment planning.
Ključne reči: preduzetništvo, finansiranje, planiranje. Key words: entrepreneurship, financing, planning.

Časopis REVIZOR

Revizor br. 72 NaslovnaUpravo je izašao novi broj 72 časopisa REVIZOR, sa novim prilozima:

REČ UREDNIKA

ZAMAGLJIVANJE NEMATERIJALNE IMOVINE
Miroslav M. Milojević Rezime/Summary

KRITERIJUMI STRATEŠKOG PLANIRANJA INTERNE REVIZIJE
Mile Stanišić Rezime/Summary

INTERNA REVIZIJA KAO POKRETAČ FINANSIJSKE ANALIZE U JAVNIM PREDUZEĆIMA
Slobodan Popović Rezime/Summary

KORUPCIJA U JAVNOM SEKTORU I UPRAVLJAČKE KONTROLE KAO ODGOVOR
Miloje Obradović, Rajko Tepavac Rezime/Summary

INTERNA KONTROLA U SISTEMU LJUDSKIH RESURSA JAVNOG SEKTORA
Zoran Vukolić Rezime/Summary

ZNAČAJ ZADRUŽNE REVIZIJE ZA RAZVOJ ZADRUŽNOG SEKTORA U SRBIJI
Vladimir Zakić, Vlado Kovačević Rezime/Summary

UTICAJ SEKTORSKE PRIPADNOSTI NA TOKOVE GOTOVINE PREDUZEĆA U REPUBLICI SRBIJI
Dragan Miletić Rezime/Summary

REVIZORSKE FIRME U SRBIJI 2014
Miloje M. Antović Rezime/Summary

FINANSIJSKI AFORIZMI
Miloje A. Milenković

 

Miroslav M. Milojević

ZAMAGLJIVANJE NEMATERIJALNE IMOVINE

MISTS OVER INTANGIBLE ASSETS

Revizor 72/2015 UDK: 657.632 657.372.2

Rezime Summary
Sve je veći broj pozicija nematerijalne imovine i sve je jače njihovo relativno učešće u ukupnoj vrednosti imovine u finansijskim izveštajima savremenih ekonomskih entiteta. Njihov tretman u finansijskim izveštajima je vrlo delikatan, oslanja se na odgovarajuće standarde i na prosuđivanja onih koji su zaduženi za finansijsko izveštavanje. Pravilan iskaz ovih pozicija u finansijskim izveštajima obezbeđuje pouzdane informacije za interesente. Pošast zamagljivanja finansijskih izveštaja zahvata i prikazivanje nematerijalne imovine, predstavljajući je pojavno kao ispravnu a da ona to nije. U radu koji sledi predstavljena je nematerijalna imovina u svetlu zamagljivanja u finansijskim izveštajima, što znači predstavljanja mimo pravila i sa ciljem da se korisnik informacija zavede. There is an increasing number of items of intangible assets. Their relative share in the total value of assets in the financial statements of modern economic entities is also growing. The treatment of these items in the financial statements is very delicate, relies on appropriate standards and judgment of those responsible for financial reporting. The correct presentation of these items in the financial statements provides reliable information for interested parties. The plague of fogging financial statements encompasses intangible assets, representing them as correct when they actually are not. The paper that follows presents intangible assets in light of their fogging, which means representation contrary to accounting rules aiming at deceiving the user of information.
Ključne reči: nematerijalna imovina, krivotvorenje, kapital, rashod, profit Key words: intangible assets, misrepresentation, capital, expenditure, profit

Mile Stanišić

KRITERIJUMI STRATEŠKOG PLANIRANJA INTERNE REVIZIJE

CRITERIA FOR STRATEGIC PLANNING OF INTERNAL AUDIT

Revizor 72/2015UDK: 005.334:657.633 005.52:005.33

Rezime Summary
Strateški plan revizije donosi se na period od tri do pet godina. U njemu se planiraju strategije i ciljevi interne revizije, daje se strateško usmerenje za funkciju interne revizije u pogledu revizorskih projekata, resursa, razvoja, itd. Strateški plan ukazuje na politiku za postizanje zadovoljavajuće revizorske pokrivenosti područja utvrđenih u proceni rizika. Strategija omogućava funkciji interne revizije da izvrši raspoređivanje finansijskih i ljudskih resursa i time pomogne da se postignu ciljevi definisani u viziji i misiji revizije, što doprinosi postizanju ciljeva organizacije. Na ovaj način se pomaže funkciji interne revizije kroz jedinstvenu konfiguraciju resursa sa ciljem da se zadovolje očekivanja stejkholdera. The strategic audit plan shall be adopted for a period of three to five years. It is planned strategies and objectives of internal audit, provides the strategic direction for the internal audit function to audit projects, resources, development, etc. The strategic plan indicates the policy to achieve a satisfactory audit coverage areas identified in the risk assessment. The strategy allows the internal audit function to execute the deployment of financial and human resources and thus help to achieve the objectives defined in the vision and mission of the internal audit function, which contributes to achieving the goals of the organization. In this way it helps the internal audit function through a unique configuration of resources in order to meet the expectations of stakeholders.
Ključne reči: interna revizija, strateški plan, procena rizika, SWOT analiza, izjava o viziji i misiji, plan ljudskih resursa Keywords: internal audit, strategic planning, risk assessment, SWOT analysis, vision statement and mission, human resources plan

Slobodan Popović

INTERNA REVIZIJA KAO POKRETAČ FINANSIJSKE ANALIZE U JAVNIM PREDUZEĆIMA RS

OBSERVATION OF INTERNAL AUDITAS A DRIVER OF FINANCIAL ANALYSIS

IN PUBLIC ENTERPRISES OF RS

Revizor 72/2015 UDK: 657.633 005.511:658.115(497.11)

Rezime Summary
Osnovna funkcija interne revizije je da svoju pažnju usmeri ka što optimalnijoj i što realnijoj analizi preduzeća, odnosno da svoje egzistiranje unutar preduzeća u kojem deluje opravda time što će stvoriti opšte uslove za istinito izveštavanje menadžmenta, ali i državnih organa o širokom krugu pitanja unutar preduzeća. Interna revizija svoju delatnost obavlja neprekidno i postaje sve značajniji faktor sigurnosti u preduzećima, pogotovo u javnim preduzećima u Srbiji. Tokom 2015. u Srbiji se očekuje nastavak privatizacije velikog broja javnih preduzeća, te se očekuje od strane formirane interne revizije u njima pokretanje stručnih pitanja oko istinitog finansijskog izveštavanja, pre svega prema državnim organima. Odnosno, za očekivati je da interna revizija dobije sve značajniju ulogu, pre svega u stručnom smislu, pogotovo u javnom sektoru Republike Srbije.

Ključne reči: interna revizija, finansijska analiza

The basic function of internal audit, that their attention is directed towards you to more effective and that a more realistic analysis of the company, or that their existence within the company where works justify that it will create the general conditions for true reports to management, but the national authorities on a wide range of issues within the company. Internal Audit performs its functions continuously and is becoming an increasingly important factor of security in companies, especially public companies in Serbia. During 2015, Serbia is expected to continue the privatization of a large number of public companies, and is expected from the established internal audit them launch professional issues binding for the true financial reporting, primarily by state authorities. That is to be expected that internal audit gain an increasingly important role, especially in the professional sense, especially in the public sector of the Republic of Serbia.
Ključne reči: interna revizija, finansijska analiza Keywords: internal audit, financial analysis

Miloje Obradović, Rajko Tepavac

KORUPCIJA U JAVNOM SEKTORU I UPRAVLJAČKE KONTROLE KAO ODGOVOR

PUBLIC SECTOR CORRUPTION AND INTERNAL CONTROL AS A RESPONSE

Revizor 72/2015 UDK: 005.334:658.115 343.85:343.352(497.11)

Rezime Summary
Ekonomska nauka je moćno oružje za analizu i sagledavanje prevara i korupcije. Kulturne razlike i moral pružaju nam iznijansiraniji i suptilniji pogled na stvari, ali ekonomski pristup je fundamentalan za razumevanje gde su podsticaji za korupciju najveći i gde je njihov uticaj najveći. Javni sektor dobra je podloga i osnova za prevare i podmićivanja. Snaga svakog vladinog sistema leži u meri u kojoj zadobija i zadržava poštovanje svojih građana. To poštovanje dolazi od poverenja koje ljudi imaju u integritet vlade i u usluge koje ona pruža. Svi zaposleni u državnoj službi/javnom sektoru imaju određenu ulogu u pridobijanju poštovanja građana prema vladi, i održavanju poverenja u institucije vlade. Cilj ovog rada je da pokaže kako se principi upravljanja rizikom, kontrole i dobrog upravljanja primenjuju na prevare i na neregularnosti koje mogu dovesti do prevara. Economic science is a powerful tool to analyze and assess fraud and corruption. Cultural differences and morality make our perspective more nuanced and more subtle. However, economic approach is fundamentally important for understanding where the greatest incentives for corruption are and where the impact is the greatest. The public sector represents a good foundation and basis for fraud and corruption.Each government system has a power which reflects in its possibility to acquire and retain the respect of its citizens. That respect comes from the trust that people have in the integrity of government and the services it provides.

All employees in civil service ie. public sector have their own role in gaining the respect of their citizens and improving the trust in government institutions.

Goal of this paper is to show how the principles of risk management, control and good governance apply to fraud and irregularities that may lead to fraud.

Ključne reči: korupcija, javni sektor, upravljane rizicima, upravljačka kontrola Key words: fraud, corruption, public sector, risk management, management control

Zoran Vukolić

INTERNA KONTROLA U SISTEMU LJUDSKIH RESURSA JAVNOG SEKTORA

INTERNAL CONTROL SYSTEM FOR HUMAN RESOURCES IN THE PUBLIC SECTOR

Revizor 72/2015 UDK: 657.633:658.115(497.11) 005.96

Rezime Summmary
Interna kontrola je osnovni i jedan od najvažnijih oblika kontrole kod korisnika javnih sredstava. U organizacijama javnog sektora u oblasti ljudskih resursa potrebno je uspostaviti kontrole koje će omogućiti razvoj i primenu transparentnih i nepristrasnih procedura zapošljavanja, sveobuhvatno stručno ocenjivanje rezultata rada zaposlenih i razvoj poslovne karijere zaposlenih, kontinuiranu obuku i unapređenje etike u radu. Internal control is the base for most of the important forms of control for users of public funds. In the public sector organizations in the field of human resources need to establish controls which will enable the development and implementation of transparent and impartial recruitment procedures, comprehensive professional assessment of staff performance and career development of employees, continuous training and improvement of work ethics.
Ključne reči: interna kontrola, javni sektor, ljudski resursi Key words: internal control, the public sector, human resources

Vladimir Zakić, Vlado Kovačević

ZNAČAJ ZADRUŽNE REVIZIJE ZA RAZVOJ ZADRUŽNOG SEKTORA U SRBIJI

SIGNIFICANCE OF COOPERATIVE AUDIT FOR THE COOPERATIVE SECTOR DEVELOPMENT IN SERBIA

Revizor 72/2015 UDK: 657.6:658.114.7 005.412:334.73(497.11)

Rezime Summmary
Posmatrano sa aspekta veličine kapitala, broja zaposlenih i članova, zadružni sektor u razvijenim državama EU pokazuje impozantne rezultate. Sa druge strane, ovaj sektor u Srbiji je nerazvijen i opterećen brojnim problemima. Reafirmacija zadružnog pokreta predstavlja značajan faktor budućeg privrednog razvoja Srbije. Novi zakon o zadrugama, čije se usvajanje očekuje 2016. godine, doneće mnoge novine. Značajno pitanje za poslovanje zadruga je zadružna revizija. Dileme koje se javljaju tokom rasprava o Nacrtu zakona o zadrugama odnose se na pitanje ciljeva vršenja zadružne revizije, licenciranje budućih zadružnih revizora, itd. Polazeći od specifičnosti poslovanja zadružnog sektora u Srbiji, u radu su predložena određena rešenja koja bi mogla biti optimalna. From the aspect of the size of capital, number of employees and members, the cooperative sector in the most developed EU countries is showing impressive results. On the other hand, this sector in Serbia is underdeveloped and burdened with many problems. Reaffirmation of the cooperative movement will be an important factor in the future economic development of Serbia. The new law on cooperatives, whose adoption is expected in 2016, will bring many novelties. An important issue for cooperative business is cooperative audit. The dilemmas that arise during the public hearings on the draft law on cooperatives are related to the objectives of performing cooperative audit, licensing of future cooperative auditors etc. The paper suggested some solutions that could be optimal, due to the specific business of the cooperative sector in Serbia.
Ključne reči: zadruge, kooperative, zadružna revizija, zakon o zadrugama, zadružni sektor Key words: cooperatives, cooperative audit, the law on cooperatives, cooperative sector.

Dragan Miletić

UTICAJ SEKTORSKE PRIPADNOSTI NA TOKOVE GOTOVINE PREDUZEĆA U REPUBLICI SRBIJI

IMPACT OF SECTOR AFFILIATION ON CASH FLOW OF ENTERPRISES IN SERBIA

Revizor 72/2015 UDK: 657.422 658.14/.17(497.11)

Rezime Summary
Analiza kvaliteta upravljanja tokovima gotovine pretpostavlja kompleksno poznavanje finansija preduzeća, njegove tržišne pozicije i finansijskog sistema u kom preduzeće posluje. Upravljanje tokovima gotovine zasnovano je na pravilnom sastavljanju izveštaja o tokovima gotovine i primeni cash flow analize. Rad prikazuje rezultate istraživanja koje je sprovedeno da bi se utvrdila adekvatnost korišćenja i tumačenja izveštaja o tokovima gotovine sa stanovišta uticaja privredne grane kojoj preduzeće pripada u Republici Srbiji. Analysis of the quality of cash flow management assumes a complex knowledge of the enterprise, of its market position and financial system in which the company operates. Managing of cash flow is based on the correct compilation of cash flow statement and the application of cash flow analyses. The paper presents the results of a study carried out in order to determine the adequacy of the use and interpretation of the statement of cash flows from the point of impact of the economic sector to which the company belongs to in the Republic of Serbia
Ključne reči: cash flow analiza, izveštaj o tokovima gotovine, edukacija, privredni sektor, stimulacije menadžmenta. Key words: cash flow аnalysis, cash flow statement, education, economic sector, management stimulation

Miloje A. Milenković

REVIZORSKE FIRME U SRBIJI 2014

AUDIT FIRMS IN SERBIA 2014

Revizor 72/2015 UDK: 657.631.6:334.72(497.11)“2014″
005.52:005.33 336.14:352(497.11)

Rezime Summmary
Od 2008. godine REVIZOR objavljuje redovni godišnji pregled stanja u revizorskim firmama Srbije. Prikaz koji dajemo započinje sa opštim konstatacijama o stanju u revizorskim firmama, merenom najznačajnijim pokazateljima a potom prikazuje populaciju revizorskih firmi RS po svim najbitnijim dimenzijama njihovog ispoljavanja.
Ključne reči: Revizorske firme Srbije, To 10 Key words: Audit firms of Serbia, To 10