Korica 71Upravo je izašao novi broj 71 časopisa REVIZOR, sa novim prilozima:

REČ UREDNIKA

PROCENA, PROCENITELJI I NJIHOV IZVEŠTAJ
Miroslav M. Milojević Rezime/Summary

RAČUNOVODSTVENI I PORESKI ASPEKTI STATUSNIH PROMENA
Srđan Simić Rezime/Summary

POSLEDICE POVEZANOSTI NA POREZ NA DOBIT
Branislav Manojlović Rezime/Summary

OBLIGACIONI ODNOSI, INSTRUMENTI I SREDSTVA OBEZBEĐENJA
Stanimirka Svičević Rezime/Summary

VREDNOVANJE KRATKOROČNIH POTRAŽIVANJA
Sanja Mitrović Rezime/Summary

RAČUNOVODSTVENI I PORESKI TRETMAN GREŠKE
Snežana Švedić Rezime/Summary

DILEME I IZAZOVI U PRIMENI MSFI ZA MSP
Danica Jeknić i Jugoslav Bursać Rezime/Summary

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Smiljana Jelušić Rezime/Summary

PRIMENA NOVIH OBRAZACA I PRAVILNIKA
Jelena Stojanović Rezime/Summary

NEPRAVILNI ISKAZI STALNE IMOVINE
Jugoslav Bursać, Jelena Otašević Rezime/Summary

NEPRAVILNI ISKAZI ZALIHA
Kristina Erac, Bojana Obradović Rezime/Summary

NEPRAVILNI ISKAZI NA POTRAŽIVANJIMA I OBAVEZAMA
Gordana Milošević, Bojana Šangić Rezime/Summary

NEPRAVILNI ISKAZI KAPITALA
Nevena Ljubisavljević, Marko Marjanović Rezime/Summary

NEPRAVILNI ISKAZI OBAVEZA I RASHODA
Ana Kolić, Jelena Obradović Rezime/Summary

NEPRAVILNI OBRAČUNI POREZA
Nevena Ljubisavljević, Marko Marjanović Rezime/Summary

FINANSIJSKI AFORIZMI
Miloje A. Milenković

Miroslav M. Milojević

PROCENA, PROCENITELJI I NJIHOV IZVEŠTAJ

VALUER, VALUATION AND FINANCIAL STATEMENT

Revizor 71/2015 UDK: 657.635657.631.6

Rezime Summary
Vrednovanje je oduvek bilo suštinska komponenta finansijskih izveštaja. Na kraju, sve kulminira u vrednosti. U moderno doba vrednovanje je pod sve jačim zahtevom izoštravanja radi  jačeg doprinosa kvalitetu finansijskih izveštaja. Odgovornost je menadžmenta da obezbedi kvalitet vrednovanja. On je taj koji organizuje celokupnim proces vrednovanja i on je taj koji organizuje interne kontrole nad vrednovanjem. Kvalitet vrednosti sa kojima se predstavljaju pojedinačne stavke finansijskih izveštaja uslovljen je kvalitetom procenitelja koji obavlja procenu i dostavlja izveštaj. U ovom radu se ukazuje na ključne karakteristike procene, procenitelja i izveštaja kao  finalnog produkta procenitelja. Valuation has always been a crucial component of financial statements. Ultimately, everything culminates in value. In modern age, valuation is exposed to an increasing demand for its more accurate performance with a view to achieving stronger contribution to the quality of financial statements. It is the responsibility of the management to ensure the quality of valuation. It is the management who organises the entire valuation process and valuation internal control. The quality of valuation presenting specific financial statement items is determined by the quality of the valuer who performs the valuation and files the financial statement. This paper points out to the key characteristics of valuation, valuer and financial statements as the final result of the valuer’s engagement.
Ključne reči: Vredenovanje, procenitelji, procena, finansijski izveštaji, izveštaj o proceni. Key terms: Valuation, valuer, value conclusion, financial reports, Valuation report

Srđan Simić

RAČUNOVODSTVENI I PORESKI ASPEKTI STATUSNIH PROMENA

ACCOUNTING AND TAX ASPECTS OF STATUS CHANGES

Revizor 71/2015UDK: 657.92:336.2005.591.4:334.7347.72.04

Rezime Summary
Statusna promena predstavlja vid reorganizacije privrednog društva, koja je uređena odredbama Zakona o privrednim društvima. Pod statusnom promenom podrazumevaju se pripajanje, spajanje, podela i izdvajanje. Računovodstveni i poreski propisi kojima se uređuje ova problematika često su predmet izmena i nisu u potpunosti usaglašeni. Cilj ovog rada je razmatranje najznačajnijih računovodstvenih i poreskih aspekata statusnih promena zasnovanih na aktuelnoj zakonskoj i profesionalnoj regulativi. A status change represents a form of reorganisation of a business entity, governed by the provisions of the Law on Business Entities. A status change includes an acquisition, a merger, a division and a split-off. Accounting and tax regulations governing these issues are frequently subject to changes and are not entirely reconciled. The aim of this paper is to examine the most important accounting and tax aspects of status changes based on the current legal and professional regulations.
Ključne reči: statusna promena, vanredni finansijski izveštaji, IFRS, popis, procenjivanje imovine po fer vrednosti, porez na dobit, porez na imovinu. Key terms: status change, extraordinary financial statements, IFRS, inventory, property valuation at fair value, income tax, property tax

Branislav Manojlović

POSLEDICE POVEZANOSTI NA POREZ NA DOBIT

IMPACT OF ENTITY RELATIONS ON CORPORATE INCOME TAX

Revizor 71/2015 UDK 005.334:657.632336.226.14

Rezime Summary
Poreski rizik i strah od posledica koje on sa sobom nosi otvara vrtlog pitanja koja traže odgovore. Pitanja su rezultat opreznosti u nameri da se izbegnu moguće greške kod obračuna i plaćanja poreza u uslovima čestih izmena i nedovoljne jasnosti poreskih propisa. Poslednjih godina često se nameću pitanja povezanosti lica s aspekta poreskih propisa i pitanja koja se tiču posledica te povezanosti. U ovom radu je učinjen pokušaj pronalaženja nekih odgovora koji nas usmeravaju na siguran put bez poreskih rizika i posledica koje oni sa sobom nose. Tax risk and the fear of its implications open up a vortex of questions seeking the answers. Those questions are a result of cautiousness and are raised with an intention of avoiding possible errors in calculation and payment of taxes, which are performed under conditions of frequent changes and insufficient transparency of tax regulations. In recent years, the questions are being raised that concern entity relations from the aspect of tax regulations, along with the questions concerning the implications of those relations. This paper attempts to find some of the answers that will guide us to a safe path without tax risks and the implications those risks entail.
Ključne reči: porez na dobit, povezana lica, poreski bilans, poreski rizik i poreske posledice. Key terms: income tax, related entities, tax balance, tax risk and tax implications

Stanimirka Svičević
OBLIGACIONI ODNOSI, INSTRUMENTI I SREDSTVA OBEZBEĐENJA
OBLIGATORY RELATIONS, SECURITY INSTRUMENTS AND SECURITIES

Revizor 71/2015 UDK: 347.734347.74

Rezime Summary
Svi smo u obligacionom odnosu sa nekim. U tim odnosima postoji solidarnost dužnika koji su obavezni da zadovolje isti interes poverioca i solidarnost poverilaca, kada je više njih ovlašćeno da od dužnika zahteva ispunjenje cele obaveze. U finansijskoj praksi, solidarnost dužnika i poverilaca se odvija kroz instrumente i ugovore. Najčešće korišćen instrument je garancija, dok se ugovori koriste za jemstvo, zaloge i hipoteke. Instrumenti i sredstva obezbeđenja treba da se evidentiraju u poslovnim knjigama pri formiranju, a ne pri realizaciji. Takođe, treba voditi računa o obračunu, fiskalizaciji, evidentiranju, kao i rezervisanju pojedinih izdataka pri pretnji da se realizuju, kao i o samoj realizaciji instrumenata i sredstava obezbeđenja. We are all involved in obligatory relations with someone else. Within these relations, it can be distinguished between the solidarity of debtors, obligated to satisfy the interest of creditors, and the solidarity of creditors, occurring in case when several of them are empowered to demand a complete fulfilment of an obligation. In financial practice, the solidarity of debtors and creditors is established through instruments and contracts. The most common instrument is a guarantee, while contracts are used for sureties, pledges and mortgages. Security instruments and securities should be recorded in business records at the time when they are established, not when they are executed. Furthermore, a particular attention should be paid to calculation, fiscalisation, recording and provision for certain expenditures under the threat of execution, as well as to execution per se of security instruments and securities.
Ključne reči: instrument obezbeđenja, korporativna garancija, bankarska garancija, dokumentarni akreditivzaloga, hipoteka. Key terms: security instrument, corporate guarantee, bank guarantee, documentary credit, pledge, mortgage

Sanja Mitrović
VREDNOVANJE KRATKOROČNIH POTRAŽIVANJA
VALUATION OF SHORT-TERM RECEIVABLES

Revizor 71/2015 UDK: 657.92:336.2

Rezime Summary
Ustaljeni trendovi u privredi koju karakterišu smanjen promet i obim poslovanja u svim segmentima, povećana nelikvidnost privrede, veliki broj privrednih subjekata u stečajnom postupku ili već ugašenih i  pad životnog standarda imaju za posledicu postojanje velikih iznosa nenaplaćenih potraživanja i postavlja se pitanje kako ih vrednovati u finansijskim izveštajima. The established trends in the economy which is characterised by a downturn in number of transactions and scope of business operations in all segments, increased insolvency of business entities with a large number of them undergoing bankruptcy proceedings or already being dissolved, along with a sharp drop in the living standard, resulted in large amounts of uncollected receivables, raising the question how to value them in financial statements.
Ključne reči: potraživanja, naplativost, vrednovanje, otpis, obezvređenje, porez na dobit Key terms: receivables, collectability, valuation, write-off, impairment, income tax

Snežana Švedić
RAČUNOVODSTVENI I PORESKI TRETMAN GREŠKE
ACCOUNTING AND TAX TREATMENT OF ERROR

Revizor 71/2015 UDK: 657.632

Rezime Summary
Za donošenje efektivnih i efikasnih poslovnih odluka potrebne su blagovremene i pouzdane informacije. Sve te informacije obezbeđuju finansijski izveštaji. Oni takođe pokazuju rezultate koje je ostvarilo rukovodstvo u upravljanju resursima koji su mu povereni. Ukoliko u sebi sadrže pogrešne i neistinite informacije, to može navesti korisnike izveštaja na pogrešne zaključke. Ne treba zanemariti ni poreski aspekt otkrivenih grešaka i njihov uticaj na rezultate poslovanja. Upravo zbog toga, ispravka svih naknadno otkrivenih grešaka treba da bude cilj svih učesnika u sastavljanju finansijskih izveštaja Making effective and efficient business decisions requires timely and reliable information. All that information is provided in financial statements. They also reveal the results that the management achieved in managing the entrusted resources. Financial statements containing erroneous and false information can lead their users to make false conclusions. The tax aspect of detected errors and their implications on business results should not be underestimated, either. Precisely for that reason, the correction of all subsequently detected errors should be a goal pursued by all participants in preparation of financial statements.
Ključne reči: greška, materijalnost, ispravka greške, korigovanje uporednih podataka, zamena finansijskih izveštaja, izmenjena poreska prijava. Key terms: error, materiality, error correction, adjustment of comparative data, substitution of financial statements, modified tax return

Danica Jeknić, Jugoslav Bursać
DILEME I IZAZOVI U PRIMENI MSFI ZA MSP
DILEMMAS AND CHALLENGES IN APPLICATION OF IFRS FOR SME

Revizor 71/2015 UDK: 657.922658.14/.17347.728.028

Rezime Summary
Promena računovodstvenih propisa i početak primene MSFI za MSP proizvela je značajne dileme prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu i stavila računovođe pred izazov kako da iste reše. Dileme su se pre svega javile zbog činjenice da navedeni standardi imaju različite zahteve u pogledu priznavanja, vrednovanja i obelodanjivanja određenih bilansnih pozicija u odnosu na pune MRS/MSFI. Najznačajnije dileme u pogledu priznavanja, vrednovanja i obelodanjivanja bilansnih pozicija odnosile su se na: nematerijalnu imovinu, nekretnine, postrojenja i opremu, investicione nekretnine, revalorizacione rezerve, državna davanja, odložena poreska sredstva i obaveze. The changes in accounting regulations and the beginning of implementation of IFRS for SME produced significant dilemmas regarding preparation of financial statements for 2014, and confronted accountants with a challenge how to resolve them. These dilemmas have occurred primarily because of the fact that the above standards have requirements in terms of recognition, valuation and disclosure of certain balance sheet items that are different from the full IAS/IFRS. The key dilemmas in terms of recognition, valuation and disclosure of balance sheet items refer to: intangible assets, property, plant and equipment, investment property, revaluation surplus, state subsidies, deferred tax assets and liabilities.
Ključne reči: bilansne pozicije, prezentacija, vrednovanje, obelodanjivanje Key terms: balance sheet items, presentation, valuation, disclosure

Smiljana Jelušić
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

Revizor 71/2015 UDK: 657.631.6

Rezime Summary
Regulativa nameće obavezu sastavljanja Napomena uz finansijske izveštaje, ali ne propisuje striktno njihovu formu i sadržinu. Propisani su delovi, elementi i informacije koje je potrebno obelodaniti, ali nema propisane forme. Napomene uz finansijske izveštaje predstavljaju najkreativniji finansijski izveštaj iz seta redovnog godišnjeg izveštaja koji treba da pruži potrebne informacije korisnicima finansijskih izveštaja. Kreativnost sa jedne strane, a sa druge strane ograničenje koje nameće regulativa, doprinose potpunijem obelodanjivanju i informisanju na zavidnom nivou. The regulations in effect impose statutory preparation of Notes to Financial Statements, but do not strictly stipulate their form and content. Sections, elements and information to be disclosed have been prescribed; however, the relevant form has not been stipulated. Notes to Financial Statements represent the most creative financial statement within the set of statutory financial statements, which are prepared to provide required information to the users of financial statements. Creativity on the one hand, and restrictions imposed by regulations on the other hand, contribute to a more complete disclosure and an increased  availability of information.
Ključne reči: regulativa, izveštaji, napomene, obelodanjivanje, informacije, korisnici Key terms: regulations, financial statements, notes, disclosure, information, users

Jelena Stojanović
PRIMENA NOVIH OBRAZACA I PRAVILNIKA
IMPLEMENTATION OF NEW TEMPLATES AND RULEBOOKS

Revizor 71/2015 UDK: 658.14/.17(047.32)657.635

Rezime Summary
Donošenjem novog Pravilnika o kontnom okviru i Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike uvedene su novine u 2014. godini pri sastavljanju finansijskih izveštaja i promene brojeva konta za evidentiranje poslovnih promena kod pravnih lica. Obveznici sastavljanja finansijskih izveštaja susretali su se sa nizom nedoumica koje ćemo na ovom mestu bliže pojasniti. The 2014 adoption of the new Rulebook on chart of accounts and the Rulebook on content and form of financial templates for business entities, cooperatives and entrepreneurs, introduced novelties in preparation of financial statements, along with the changes in number of accounts for recording transactions of legal entities. Entities obligated to file financial statements are confronted with a number of doubts, which will be further clarified in this paper.
Ključne reči: promene, finansijski izveštaji, obrasci, pravilnik, kontni okvir Key terms: changes, financial statements, templates, rulebook, chart of accounts

Jugoslav Bursać, Jelena Otašević
NEPRAVILNI ISKAZI STALNE IMOVINE
IRREGULARITIES IN REPORTING NON-CURRENT ASSETS

Revizor 71/2015 UDK: 657.922657.632

Rezime Summary
Neizvesni i dinamični uslovi poslovanja nameću sve veću složenost poslovnih transakcija koje je potrebno evidentirati u poslovnim knjigama. Navedeno, pored neadekvatne primene računovodstvenih standarda i principa, i neetičkog ponašanja učesnika u procesu finansijskog izveštavanja, vodi povećanju informacionog rizika kojem su podložni korisnici finansijskih izveštaja, a koji podrazumeva prezentovanje netačnih i nepouzdanih informacija u okviru finansijskih izveštaja. U cilju identifikacije i umanjenja rizika od pojave materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, u ovom radu su prezentovane najučestalije nepravilnosti na pozicijama stalne imovine kao i pravilan pristup priznavanju i vrednovanju stalne imovine i primeni odgovarajućih međunarodnih standarda i zakonskih propisa. Uncertain and dynamic conditions under which business operations are performed impose an increasing complexity of business transactions that need to be recorded in business records. The above mentioned, in addition to inadequate application of accounting standards and principles, along with unethical behaviour of participants in the process of financial reporting, leads to an increase in information risk, to which users of financial statements are exposed, and which involves presentation of inaccurate and unreliable information in financial statements. With a view to identifying and reducing the risk of occurrence of materially significant misstatements in financial statements, this paper presents the most frequent irregularities in reporting non-current assets, along with a correct approach to recognition and valuation of non-current assets and application of relevant international standards and legal regulations.
Ključne reči: stalna imovina, nematerijalna imovina, dugoročni finansijski plasmani, investicione nekretnine, umanjenje vrednosti imovine, priznavanje i vrednovanje stalne imovine. Key terms: Fixed assets. Intaangables, investments, investment assets, value impairmentfixed assets valuation

Kristina Erac, Bojana Obradović
NEPRAVILNI ISKAZI ZALIHA
IRREGULARITIES IN REPORTING INVENTORIES

Revizor 71/2015 UDK: 657.92658.783

Rezime Summary
Vrednovanje zaliha zahteva temeljan pristup, posebno na kraju godine kada je obavezno sprovesti procedure u vezi sa popisom zaliha, obračuoma troškova i učinaka, svođenjem na neto ostvarivu vrednost, a sve u skladu sa standardima, kao i zakonskim i podzakonskim aktima. U praksi obavljanja revizije, uočili smo veliki broj nepravilnosti u vrednovanju zaliha koje su imale uticaj na realnost iskazanih zaliha u finansijskim izveštajima i na iskazani rezultat poslovanja. Sa ciljem njihovog eliminisanja u finansijskim izveštajima u narednim periodima, u tekstu su date najčešće nepravilnosti u bilansiranju zaliha, zajedno sa preporukama za njihovo ispravno vrednovanje. Valuation of inventories requires a comprehensive approach, particularly at the end of the year, when it is necessary to perform procedures related to physical verification of inventory, cost accounting and performance calculation, write-down to net realisable value, and all that in conformity with the standards, legal acts and by-laws. In the course of our auditing practice, we have noted a large number of irregularities in reporting inventories, which produced a significant impact on accuracy of reported inventories in financial statements and relevant operating result. Aiming to eliminate the occurrence of these irregularities in financial statements in future periods, this paper presents the most common irregularities in the accounting of inventories, along with the proposals for their correct valuation.
Ključne reči: popis zaliha, PDV, vrednovanje, IAS 2, nabavna vrednost, cena koštanja, neto ostvariva vrednost, stalna sredstva namenjena prodaji, IFRS 5, IAS 1, plaćeni avansi za zalihe i usluge Key terms: physical verification of inventory, VAT, valuation, IAS 2, acquisition cost, cost price, net realisable value, non-current assets held for sale, IFRS 5, IAS 1, prepayments for inventories and services

Gordana Milošević, Bojana Šangić
NEPRAVILNI ISKAZI NA POTRAŽIVANJIMA I PRIHODIMA
IRREGULARITIES IN REPORTING OF CLASS 2 AND 6

Revizor 71/2015 UDK: 657.632347.728.028

Rezime Summary
U strukturi imovine pravnih lica, potraživanja imaju visoko učešće i predstavljaju značajnu stavku obrtne imovine. Dalje, s obzirom na to da prihodi predstavljaju komponentu rezultata pravnih lica, javlja se potreba za njihovim iskazivanjem u stvarno nastalom iznosu kako bi rezultat bio realno iskazan. Stoga, potrebno je, prilikom priznavanja, vrednovanja i obelodanjivanja pozicija potraživanja i prihoda, pridržavati se propisane računovodstvene regulative, zakona i podzakonskih akata. U suprotnom, dolazi do prikazivanja neistinitog imovinskog i prinosnog položaja pravnih lica. Ovaj prilog ima cilj da skrene pažnju čitalaca na najčešće greške prilikom procenjivanja pozicija potraživanja i prihoda, kao i na posledice koje su time izazvane. Receivables constitute a large share in the structure of assets of legal entities and represent an important component of current assets. In view of the fact that revenues represent a component of legal entities’ result, there is a need for their reporting in actual amount to obtain an accurate result. Therefore, upon recognition, valuation and disclosure of receivables and revenue items, it is necessary to adhere to statutory accounting regulations, laws and by-laws. Otherwise, the result is reporting of a false asset and revenue status of legal entities. The aim of this paper is to draw the reader’s attention to the most common errors in valuation of receivables and revenue items, as well as to the implications they cause.
Ključne reči: kratkoročna potraživanja, kratkoročni finansijski plasmani, nadoknadiv iznos, ispravka vrednosti potraživanja, direktan otpis, indirektan otpis, sučeljavanje prihoda i rashoda, prihodi, računovodstvene politike Key terms: short-term receivables, short-term financial investments, recoverable amount, provision for receivables, direct write-off, indirect write-off, matching of revenues and expenses, revenues, accounting policies

Nevena Ljubisavljević, Marko Marjanović
NEPRAVILNI ISKAZI KAPITALA
IRREGULARITIES IN  CALCULATION OF EQUITY

Revizor 71/2015 UDK: 657.141657.632

Rezime Summary
Osnovni kapital čini vrednost upisanih uloga/akcija članova/akcionara društva koja je registrovana u javnim knjigama u skladu sa Zakonom o registraciji. S obzirom da predstavlja garanciju za pokriće gubitka i da se smatra minimumom kojim se štite interesi poverilaca, za korisnike finansijskih izveštaja je od velikog značaja njegovo očuvanje, iskazivanje promena na kapitalu i usklađenost u poslovnim i javnim knjigama. Equity consists of the value of subscribed contributions/shares of a company members/shareholders registered in public registers pursuant to the Law on Registration. Given that equity represents a guarantee for coverage of loss and is considered a minimum protection of creditors’ interests, its maintaining, reporting of changes in equity and its reconciliation in business records and public registers is of considerable importance for users of financial statements.
Ključne reči: osnovni kapital, revalorizacione rezerve, materijalno značajna greška, računovodstvene politike, rezultat ranijih godina, kursne razlike, valutne klauzule, analitička evidencija, otkupljene sopstvene akcije, nominalna vrednost Key terms: equity, revaluation surplus, materially significant error, accounting policies, previous years’ results, foreign exchange differentials, foreign currency clause, subledger recording,  treasury shares, nominal value

Ana Kolić, Jelena Obradović
NEPRAVILNI ISKAZI OBAVEZA I RASHODA
IRREGULARITIES IN ACCOUNTING LIABILITIES AND EXPENDITURE

Revizor 71/2015 UDK: 657.213657.632

Rezime Summary
Nepravilnosti koje nastaju u finansijskim izveštajima pravnih lica u iskazivanju kako pozicija obaveza tako i rashoda su brojne. U ovom tekstu navodimo neke od najčešćih neregularnih iskaza u finansijskim izveštajima, uz fokus na navedene pozicije. Pri tome, dajemo osvrt na zakonske propise i računovodstvenu regulativu koja uređuje razmatranu oblast na koju bi trebalo obratiti pažnju, uz navođenje preporuka koje bi bile vodič kroz proveru  da finansijski izveštaji ne sadrže nabrojane neregularnosti. Irregularities that occur in financial statements of legal entities in reporting both liabilities and expenditure are numerous. This paper specifies some of the most common misstatements appearing in financial statements, focusing on the above-mentioned items. In addition, the paper provides the reference to the relevant legal and accounting regulations that govern the analysed area, along with the recommendation that should serve as a guide for verification that financial statements are free from the above-mentioned irregularities.
Ključne reči: usaglašavanje, preispitivanje, procenjivanje, raščlanjivanje, reklasifikovanje, razgraničenje, rezervisanja, finansijske obaveze, obaveze, rashodi Key terms: reconciliations, reviewing, assessment, subdivision, reclassification, accruals and deferrals, provisions, financial liabilities, liabilities, expenditure

Nevena Ljubisavljević, Marko Marjanović
NEPRAVILNI OBRAČUNI POREZA
IRREGULAR TAX CALCULATION

Revizor 71/2015 UDK: 657.92:336.226.14657.632

Rezime Summary
Obračun poreza na dobit, kao oblika direktnog oporezivanja,  od posebne je važnosti obzirom da se njime zahvata deo dobiti privrednih društava. Pri sačinjavanju finansijskih izveštaja, treba istovremeno voditi računa o pravilnom obračunu poreza na dobit, odloženih poreskih sredstava i poreskih obaveza, kao i odloženih poreskih prihoda perioda, odnosno rashoda perioda, a sve u skladu sa računovodstvenim standardima, zakonom i podzakonskim aktima. Given the fact that, as a form of direct taxation, income tax deprives business entities of part of their profit, its calculation is of particular importance.  In preparation of financial statements, an undivided attention should be paid to a correct calculation of income tax, deferred tax assets and liabilities, deferred tax revenue and expenditure, and all that in conformity with accounting standards, the law and by-laws.
Ključne reči: odložene poreske obaveze, odložena poreska sredstva, privremene razlike, poreska amortizacija, OA obrazac, poreski bilans, transferne cene Key terms: deferred tax liabilities, deferred tax assets, temporary differences, tax depreciation, calculation of non-current assets’ depreciation form, tax balance, transfer prices