Korica

Upravo je izašao novi broj 70 časopisa REVIZOR, sa novim prilozima:

MI U VRTLOGU PADANJA CENA
Reč urednika

MAGLE NAD RASHODIMA
Miroslav M. Milojević Rezime/Summary

PORESKA KONKURENTNOST I STRANE DIREKTNEI NVESTICI JE
Vladimir Jovanović, Nevena Slović Rezime/Summary

PROFESIJA VREDNOVANJA SE MORA OJAČATI
Radenko Milojević Rezime/Summary

RAZVIJANJE GODIŠNJEG PLANA INTERNE REVIZIJE NA BAZI RIZIKA
Mile Stanišić Rezime/Summary

 

PRIMENA METODA MAŠINSKOG UČENJA U POSTUPKU PREDIKCI JE DOBITAŠA VS GUBITAŠA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA
Slobodan Stanojević Rezime/Summary

BANKARSKI SEKTOR U SRBIJI 2014.
Miloje A. Milenković

ISKRIVLJENI BILANSI
Miroslav M. Milojević

FINANSIJSKI AFORIZMI
Miloje A. Milenković

 

Miroslav M. Milojević
MAGLE NAD RASHODIMA
MISTS OVER EXPENDITURE

Revizor 70/2015UDK: 657.632657.92:657.213

Magle nad rashodim nisu prirodna pojava u finansijskim izveštajima, već produkcija nečasnih namera počinilaca. Računi rashoda su refleksija delovanja izveštajnog entiteta. Ali, oni su to u punoj meri samo ako su prezentirani u skladu sa suštinom događaja koje reprezentuju. Da bi rashodi reflektovali realnost, moraju se sačinjavati i prezentiraju u skladu sa preciznim instrukcijama koje su delo računovodstvenih propisa. Zamagljivanje, što znači prezentiranje koje je u sukobu sa principima istinitosti i jasnoće, pojava je nelegalnog prikazivanja rashoda. U ovom radu je učinjen pokušaj prezentiranja osnova ispravnog iskazivanja rashoda, kao i ukazivanja na njegovo zaobilaženje.

Ključne reči: rashodi, povezanost računa, bilans uspeha, prevare, otkrivanje prevara

 

Mists over expenditure are not natural phenomena occurring in financial statements, but a product of perpetrators’ dishonest intentions. Expenditure accounts should represent a reflection of a reporting entity’s activities. However, the above holds true only if they are presented in accordance with the essence of the events they represent. For expenditures to reflect the true state of affairs, they must be prepared and presented in accordance with precise instructions provided by accounting regulations. Obscuring, or presentation that collides with the principles of truthfulness and clarity, is an occurrence of illegal presentation of expenditures. This paper attempts to present the basis for correct presentation of expenditures, as well as to point out to the methods of their misrepresentation.

Key terms: expenditures, correlation of accounts, Income Statement, frauds, detection of frauds

 

Vladimir Jovanovič, Nevena Slović
PORESKA KONKURENTNOST I STRANE DIREKTNE INVESTICIJE
TAX COMPETITIVENESS AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT

Revizor 70/2015UDK: 339.137.2:336.22339.727.22

Rezime Summary
Među faktorima koji utiču na privredni rast zemlje nalazi se i stabilan i konkurentan poreski sistem. Ekonomski rast u Srbiji u periodu od 2000. godine bio je podstaknut prilivom stranog kapitala i reformom poreske regulative, kojom je učinjen i prvi korak ka harmonizaciji domaćeg zakonodavstva sa poreskim zakonodavstvom EU. Uprkos činjenici da se Srbija prema Izveštaju o globalnoj konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma 2014–2015. nalazi na poslednjem mestu od pet zemalja koje su ulazile u sastav bivše SFRJ, podaci o neto prilivu stranih investicija ukazuju da je stvarna poreska opterećenja teško precizno proceniti s obzirom na činjenicu da su podsticaji za strana ulaganja sadržani u velikom broju propisa koji nisu nužno direktno poreski. 

Ključne reči: strane direktne investicije, poreski podsticaji, poreska konkurentnost, harmonizacija

A stable and competitive tax system is among the factors influencing economic growth of a country. Economic growth in Serbia from the year 2000 was boosted by foreign capital inflow and the reform of tax regulations, which was at the same time the first step towards harmonization of legislation with EU law. Despite the lowest rating among the former SFRY countries according to The Global Competitiveness Report 2014–2015 of the World Economic Forum, data on the past foreign investments net inflow prove taht the actual tax burdens as drivers of investment location decisions are difficult to estimate precisely considering the fact that tax incentives for foreign investments are provided by numerous regulations which are not necessarily directly regarding taxes.

Key words: foreign direct investments, tax incentives, tax competitiveness, harmonization

Radenko Milojević
PROFESIJA VREDNOVANJA SE MORA OJAČATI
VALUATION PROFESSION MUST BE MADE STRONGER

Revizor 70/2015UDK 657.92:658.14/.17657.632

Rezime Summary
Vrednovanje je oduvek bilo kritično važna komponenta finansijskih izveštaja, jer se na njega u končanom sve svodi. Finansijskom izveštavanju se pridaje enormna pažnja, ali za primećeno da profesija procenitelja nije dovoljno solidno organizovana, tako da nije jaka podrška ispravnom finansijskom izveštavanju. Ovo naročito u svetlu fer vrednovanja, koje zaokuplja sve intenzivniju pažnju, a slabosti u njegovoj primeni proizvode materijalno značajne posledice. Zbog toga su najveći finansijsko izveštaji autoriteti prikupili dovoljno argumenata da krenu u akciju dizanja ove profesije na nivo pouzdanijeg faktora finansijskog izveštavanja. U radu su skicirani osnovi za takav poduhvat. 

Ključne reči: fer vrednovanje, koncept fer vrednosti, finansijski izveštaji, prevare u finansijskim izveštajima

 

Valuation has always been a critical component of financial statements, since, in essence, everything comes down to it in the end. An enormous amount of attention is given to financial reporting; however, it has been observed that a valuer’s profession is not sufficiently well-organised and, consequently, it does not provide a strong support to financial reporting. This particularly in the light of fair valuation, which receives an ever increasing attention, yet the weaknesses in its implementation produce materially significant consequences. For that reason, the highest financial reporting authorities compiled sufficient number of arguments to initiate a process of raising the profession to a level at which it will become a more reliable factor of financial reporting. This paper outlines the basis for such an undertaking.

Key words: fair valuation, fair value concept, financial statements, financial statement frauds

Mile Stanišić
RAZVOJ GODIŠNJEG PLANA INTERNE REVIZIJE BAZIRANE NA RIZIKU
DEVELOPING ANNUAL INTERNAL AUDIT PLAN ON BASED RISK

Revizor 70/2015UDK: 005.334:657.6657.633

Rezime Summary
Uloga i značaj interne revizije izuzetno su porasli,a očekivanja odbora i izvršnog rukovodstva se proširuju i povećavaju. Interna revizija ima mandat širokog obuhvata koji pokriva finansijske rizike, operativne rizike, rizike informacione tehnologije, pravne/regulatorne i strateške rizike. Izvršni rukovodilac revizije mora da ustanovi planove zasnovane na oceni ovih rizika kako bi odredio prioritete aktivnosti interne revizije, koji su usaglašeni s ciljevima organizacije. Temeljni proces planiranja uključuje ažuriranje relevantnih činjenica o kompaniji, utvrđivanje univerzuma revizije, obavljanje efektivne ocene rizika i formalizovanje samog godišnjeg plana interne revizije.

Ključne reči: interna revizija, planiranje revizije, univerzum revizije, procenjivanje rizika, formalizovanje plana revizije

The role and importance of internal audit are extremely high, as expectations of the board and executive management to expand and enhance. Internal audit has a mandate wide coverage, which covers the financial risk, operational risk, information technology, legal / regulatory and strategic risks. Chief audit executive must establish plans based on an assessment of these risks in order to determine the priorities of internal audit activities, which are coordinated  with the goals of the organization. The basic planning process includes updating the relevant facts about the company, determining the audit universe, perform effective risk assessment and formalizing the annual internal audit plan.

Key words: internal audit, audit planning, audit universe, risk assesment, formalizing audit plan

 

Slobodan Stanojević
PRIMENA METODA MAŠINSKOG UČENJA U POSTUPKU PREDIKCIJE
DOBITAŠA VS. GUBITAŠA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA
APPLYING THE MACHINE LEARNING METHOD IN PREDICTING BUSINESS
WINNERS VS. LOSERS THROUGH FINANCIAL REPORTS

Revizor 70/2015UDK: 004.85:657.372.12657.631.6

Rezime Summary
Predikcija poslovanja privrede Srbije je veoma važna za investicione aktivnosti, koje su generator rasta i razvoja ekonomije jedne zemlje. Zvanično obelodanjeni podaci o rezultatima poslovanja privrede Srbije su potrebna i dovoljna osnova za suštastvenu analizu finansijskih izveštaja u domenu predikcije, kao i detektovanja potencijalnih gubitaša versus dobitaša u privredi. U prilogu je izvršena analiza  ključnih racio pokazatelja, koji prediktivno detektuju privredna društva na gubitaše ili dobitaše, primenom veštačke inteligencije tj. mašinskog učenja (Data Mining-a). Kvantitativna analiza putem mašinskog učenja se odnosi na bilanse uspeha i stanja, preciznije, respektivnih racio pokazatelja na reprezentativnom uzorku od oko 2.500 privrednih društava, koja su podvrgnuta analizi sa signifikantnim rezultatima apsolutne tačnosti.

Ključne reči: finansijski izveštaji, gubitaši vs. dobitaši, predikcija, racio pokazatelji, mašinsko učenje

 

Predicting the management of Serbia’s economy is of great importance for investment activities which generate growth and development of a country. Official public data on the results of Serbia’s economy management are a necessary and sufficient basis for a fundamental analysis of financial reports in the field of prediction, as well as detecting potential losers vs. winners in the economy. The article performs an analysis of key ratio indicators that detect in a predictive fashion business losers or winners by applying artificial intelligence or machine learning (Data Mining). Quantitative analysis by way of machine learning is applied on balance sheets and income statements, more accurately on respective ratio indicators from a representative sample of about 2.500 companies which are analyzed with significant results of absolute accuracy.

Key words: financial reports, winners vs. losers, prediction, ratio indicators, machine learning.