Pozivi subjektima i investitorima u privatizaciji

U petak 15. avgusta Agencija za privatizaciju (dalje AP) oglasila je prodaju 502 preduzeća sa zavisnim privrednim društvima.

Javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti investitora za privatizaciju tih preduzeća objavljen je na internet stranici AP a u skladu sa novim Zakonom o privatizaciji, koji je u sredu, 13. avgusta, stupio na snagu.

AP je hitro reagovala dva dana nakon stupanja Zakona na snagu. Poziv će biti oglašen u Financial Times-u i u nacionalnim sredstvima javnog informisanja.

AP je već uputila obaveštenja preduzećima koja se nalaze na spisku za privatizaciju sa zahtevom da dostave: 1. Popis i procenu kapitala na dan 31. XII 2013. godine; 2. Obrazac za podatke od interesa za privatizaciju; 3. Izjavu o tačnosti podataka.

Da bi stvar bila sasvim ozbiljna, AP citira član Zakona koji predviđa kazne do pet godina zatvora za one koji se ne odazovu pozivu. Dakle, pretnja daje ozbiljnost poduhvatu.

Da se bolje orijentišete, dajemo Vam sledeće informacije:

Koraci u privatizaciji

Preporuke za menadžement subjekta privatizacije

Naš konsalting u privatizaciji

Koraci u privatizaciji

Procedura koju sprovodi AP u procesu privatizacije upućuje na sledeće korake:

Korak 1: Objava javnog poziva investitorima za prikupljanje pisma zainteresovanosti. U propisanoj i neobaveznoj formi interesenti dostavljaju svoje pismo AP.

  • Poziv investitorima je objavljen 15. avgusta
  • Rok za dostavljanje pisma zainteresovanosti investitora je 15. septembar

 

 

Korak 2: Poziv subjektima privatizacije da dostavi AP tražene privatizacijske podatke.

 • Poziv subjektima je već dostavljen elektronskom poštom 13. avgusta
 • Rok za dostavljanje dokumentacije je 29. septembar

Korak 3: AP ocenjuje

 • Predloge investitora
 • Dostavljene informacije i namere subjekta privatizacije

Korak 4: Pokretanje inicijative za privatizaciju (Ministarstvo za društveni kapital, Vlada za državni)

 • Inicijator dostavlja akt AP
 • AP obaveštava subjekt privatizacije o inicijativi u roku od 5 dana
 • AP predlaže nadležnom model, metod i mere u roku od 45 dana od dobijanja pisma zainteresovanosti investitora, tamo gde su okolnosti prihvatljive
 • AP obaveštava nadležni organ o nepostojanju uslova za privatizaciju, tamo gde ih nema

Korak 5: Odluka ministarstva/vlade o privatizaciji – 30 dana od primljenog predloga AP

 • Odluku prima AP
 • AP obaveštava subjekt o odluci u roku od 5 dana od prijema

Korak 6: Eventualne izmene Odluka

 • Konstatacija nastalih otežavajućih okolnosti
 • Izmenjena odluka

Korak 7: Izvođenje procedure prodaje radi privatizacije

 • Zavisno od modela – procedure posebne (Očekuju se podzakonski akti za uslove i postupke prodaje)

Preporuke za menadžment subjekta privatizacije

Za menadžment subjekta privatizacije važno je primetiti da:

 • Vlast demonstrira odlučnost da okonča sa preduzećima u društvenom vlasništvu zaštićenih kroz status „u restrukturiranju“, kao i da skine prigovore o preskupom održavanju onih koji ne mogu da stoje na svojim nogama.
 • Procedure privatizacije su već u dejstvu. Upućen je poziv potencijalnim investitorima; AP je spremila informacije o subjektima privatizacije, rokovi su postavljeni.
 • Subjekt privatizacije po automatizmu postaje predmet privatizacije. Nema dobrovoljnog pristupanja, što znači sve je automatski u bubnju privatizacije i iz bubnja se izvlači ili ka novom vlasniku i životu, ili ka likvidaciji.
 • Zakonodavac značajno preti. Odgovornost za nedostavljanje dokumenata je označena kao krivična i zaprećene su kazne zatvora za nesaradnju do 5 godina.

Dakle, Zakon o privatizaciji i dešavanja po njegovom stupanju na snagu ukazuju da je zamajac privatizacije vrlo ozbiljan.

Zato, treba se što pre pokrenuti i reagovati:

 • Proučiti svoju strategijsku poziciju. Videti gde je subjekt privatizacije u mogućnostima obezbeđenja nastavka kontinuiteta kao samostalnog tržišnog aktera, tražiti alternative ili predati se.
 • Hitno napraviti scenario aktivnosti u pred-privatizaciji. Angažovati svoje stručnjake, obezbediti spoljne konsultante, sve ih organizovati radi istraživanja i nalaženja rešenja za privatizaciju.
 • Pripremiti potrebnu dokumentaciju. Ovo treba da bude rezultat prethodnog dejstva, što znači da dokumentacija mora da stoji na ispitivanjima i promišljanjima. Posao nije ni rutinski, ni za površna reagovanja. Obrnuto je, treba biti dobro promišljen, organizovan i usmeren na iznalaženje najboljih rešenja.

Preporuke:

 • Odmah, ako već niste, formirajte svoj štab za vođenje do privatizacije.
  Ne zaboravite: Samo timski i koordinirano radeći možete biti uspešni.
 • Odmah obezbedite potrebna znanja i informacije za svoj štab radi privatizacije.
  Ne zaboravite: Biti informisan pola je uspeha.
 • Odmah potražiti konsultanta za ovaj posao.
  Ne zaboravite: Specijalna znanja su uvek visoko vredna.
 • Permanentno kontrolišite šta postižete tokom pripreme za privatizaciju.
  Ne zaboravite: Kontrola omogućuje saznanja o postignućima i informacije o usmeravanju tokom hoda ka cilju.

Dakle: •Usmerite se ka pravom cilju •Formirajte jak stručni štab za vođenje posla •Angažujete konsultanta • Neprekidno kontrolišite kako napredujete.

Naš konsalting u privatizaciji

1. Procenitelj fer vrednosti
2. Konsultant u pripremi programa privatizacije za subjekta privatizacije
3. Konsultant na strani kupca u privatizaciji

U svim ovim poslovima imamo vrlo bogato iskustvo u svim prethodnim privatizacijama, gde smo bili savetnik Agencije za privatizaciju i savetnik kupaca i subjekata privatizacije.

Novi talas privatizacije – Odlučujući obračun sa neprivatizovanima

Novi Zakon o privatizaciji je dobio blagoslov Skupštine. Posle višegodišnjeg zatišja ovo je nagoveštaj verovatno poslednjeg talasa privatizovanja društvenog kapitala u RS. Kroz prethodne talase potopljen je društveni kapital u onim delatnostima koje su za kupce bile atraktivne, a bile su na ponudi Agencije za privatizaciju.

Ostalo je još 584 preduzeća koja su označena jednom kao preduzeća u restrukturiranju kojih je 161, ali i 323 preduzeća koja kupci nisu uspeli da održe na liniji koja je dogovorena ugovorom sa državom, pa su ponovo vraćena u bubanj za privatizaciju. Dakle, u pitanju su dve grupe: oni koji su privatizovani a novi vlasnik nije uspeo da ih održi, pa moraju u privatizaciju i oni koji nisu ušla u privatizaciju jer ih je vlast svrstala u kategoriju privilegovanog opstajanja mimo pravila ekonomske održivosti.

Neuspešno privatizovana preduzeća

Prilična je masa ovih preduzeća – 323 – koja se vraća nazad da bi se još jednom privatizovala. Iz raznih razloga koji se tiču sposobnosti njihovih kupaca ona su ispala iz njihovih ruku i vraćena pod upravu države. Bitna oznaka ovih preduzeća je da su uglavnom ekonomski iscrpena, da im je postavljen zastupnik državnog kapitala i da nastoje da se održavaju sa strukturama upravljanja koje odgovaraju statusu u kom su. Neka čak beleže bolje rezultate u ovom uslovima nego u uslovima dok su imala privatnog vlasnika.

Preduzeća u restrukturiranju

U grupi preduzeća označenih kao „u restrukturiranju“ brojno stanje je – 161. Ova preduzeća imaju veliku vrednost imovine, koja se sastoji uglavnom od stalne imovine, jer tečnog kapitala imaju veoma malo. Njihov kapital je uglavnom negativna veličina, što znači da su kroz godine svojeg delovanja uspela da natovare gubitke koji prelaze iznos imovine. Ti viši gubici od kapitala smešteni su aktivi tih preduzeća pod pozicijom „gubitak iznad visine kapitala“. U normalnim okolnostima to nije aktiva jer nije imovina. To je naša „specifičnost“ koja u svetu nema pandana. Takva preduzeća nigde u svetu ne bi mogla da se održe, jer ih zakonodavstva hitro čiste kao trovače ekonomije, sprečavajući dalje širenje njihovog negativizma. Staro je pravilo da se sredina održava, pored ostalog, čišćenjem truleži i ukidanjem uslova da se održava.

Ona su, kako aktuelna politika deklariše, došla definitivno na red za obračun sa osnovom na kojoj su opstajala. Čim se izmakne neekonomska osnova potpore ovim preduzećima, a ekonomski ne mogu da opstanu, došao im je kraj u ovakvom aranžmanu.

Odmah po stupanju Zakona na snagu, objavljen je Poziv Agencije za privatizaciju upućen potencijalnim investitorima da upute svoje pismo interesovanja.

Naš domen u konsultantstvu u privatizaciji

Bili smo konsultanti Agenciji za privatizaciju i preduzećima u privatizaciji u svim dosadašnjim privatizacijama. Akumulirali smo veliko iskustvo u proslovima procenjivanja i izrada programa privatizaciji. Imamo odličan, vrlo iskusan tim procenitelja i savetnika sposobnih da pristupe rešavanju najsloženijih poslova strategijskog i taktičkog procesa preobraćanja iz jednog u drugi oblik svojine. Poduhvati privatizacije su kontrolisani od strana Agencije za privatizaciju, ali zahtevaju značajne inpute od strane menadžmena. Svako oklevanje da se izvrši dobra priprema donosi samo nove opasnosti i inače već ugroženim preduzećima zbog izostanja privatizovanja.

U cilju bolje orijentacije naših klijenata o tome šta su glavne odrednice Zakona o privatizaciji (1) i šta mi nudimo kao podršku menadžmentu tokom ovog (poslednjeg) talasa privatizacije (2) prilažemo dve naredne prezentacije:

Prezentacija glavnih rešenja u Zakonu o privatizaciji