Upravo je izašao novi broj časopisa REVIZOR, sa novim prilozima.

Novi prilozi i nove informacije od značaja za one koji se bave finansijama; eksternom i internom revizijom; internim kontrolama; računovodstvom; finansijama i finansijskim izveštavanjem u celini.

Sadržaj broja 58/2012:

REČ UREDNIKA

SVET O ROTACIJI MEDITIRA DOK JE SRBIJA VEĆ PRAKTIKUJE
Miroslav M. Milojević

BAZEL – JAČANJE GLOBALNIH PRAVILA O KAPITALU I LIKVIDNOSTI
Jelena Slović

POSTULATI KONCEPTA SOLVENTNOST I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE
Igor Zorić

FORENZIČKI ASPEKTI REALNOSTI TRANSFERNIH CENA U MULTINACIONALNIM KOMPANIJAMA
Jelena Slović

FAKTORI STRUKTURE KAPITALA KORPORATIVNOG PREDUZEĆA
Marko Ivaniš

INSTITUT STEČAJA ZA FIZIČKA LICA
Saša Muminović

DEFINICIJA JAVNOG SEKTORA
Jozefina Beke – Trivunac

KREDITNI REJTING – FAKTOR STABILNOSTI FINANSIJSKOG TRŽIŠTA
Tatjana Mrvić

SRPSKI FINANSIJSKI REGULATORNI DOGAĐAJI
Stanimirka Svičević

MIŠLJENJE MINISTARSTVA O TRENUTNOJ PRIMENI OBAVEZE ROTACIJE
Stanimirka Svičević

BANKARSKI SEKTOR U SRBIJI 2011.
Miloje A. Milenković

PRIKAZ – SAVRŠENI FINANSIJSKI POKAZATELJI

FINANSIJSKI AFORIZMI
Miloje A. Milenković

POJMOVNIK RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE
Marko Petrović

Uputstva autorima

Bitna obeležja časopisa

REVIZOR je časopis sa sledećim bitnim obeležjima:

CILJNA OBELEŽJA ČASOPISA

  • Svrha: delovanje radi unapređenja kulture finansijskog izveštavanja
  • Ciljevi: širiti znanje o kompleksu finansijskog izveštavanja
  • Ciljne grupe: generalni menadžeri, finansijski menadžeri, računovodstveni menadžeri

KARAKTER PRILOGA U ČASOPISU

  • Aktuelne teme u oblasti finansijskog izveštavanja
  • Fundamentalna pitanja finansijskog izveđtavanja
  • Vesti i događaji u svetu finansijskog izveštavanja
  • Teme od interesa za ciljnu grupu

STATUS ČASOPISA

  • Kategorizacija: Matični odbor za društvene nauke je ovaj časopis kategorisao kao naučni, u grupi M52

Naručite odmah