Javne nabavke u Srbiji praktična primena

Posle dve godine od izlaska drugog izmenjenog i dopunjenog izdanja knjige ’’Javne nabavke u Srbiji – praktična primena’’, došlo je do određenih izmena propisa koji se direktno odnose na primenu Zakona o javnim nabavkama, kao npr. Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu, Zakon o komunalnoj delatnosti, Zakon o javnoj svojini, Zakon o javno – privatnom partnerstvu, kao i izveštavanje o javnim nabavkama.

Do izmena je došlo u delu knjige koji obrađuje ’’Plan nabavki’’ , jer je izmenjen budžetski kalendar, kako kalendar na nivou Republike, tako i Kalendar budžeta lokalne samouprave. Pošto se prema Zakonu o javnim nabavkama, direktno primenjuju odredbe Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu o nabavkama male vrednosti, to je moralo doći do promene donjeg i gornjeg limita za ove nabavke.

U delu knjige ’’Evidencije o javnim nabavkama’’, dodati su izveštaji za 2009. i 2010. godinu.

Na ovaj način će korisnici ove knjige kao trećeg izmenjenog izdanja imati ažuriranu knjigu, što će im biti od pomoći u primeni Zakona o javnim nabavkama.

 

Iz sadržaja:

 • Subjekti u postupku javne nabavke
 • Nabavke na koje se zakon ne primenjuje
 • Ponuda u postupku javne nabavke
 • Postupci javnih nabavki
 • Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude
 • Plan nabavki
 • Nepravlinosti u postupcima javnih nabavki
 • Zakon o javnim nabavkama
 • Pitanja i odgovori

Autori knjige:

Nadežda MitrovićŽitkoRepublički sekretarijat za zakonodavstvopomoćnik direktorasektor za privredu

Dr Đorđe PavlovićInstitut za ekonomiku i finansije

 

Cena po primerku je 4.950,00 dinara. Obim 1200 strana.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefone:

011/ 311-4-991, 011/2137-497, 011/311-4-311,

ili putem email adrese: m.knezevic@ief.rs

 

Narudžbenicu možete poslati putem:

Pošte na adresu: Bulevar Mihajla Pupina 10b ulaz 1, 11070 Beograd;

Faksa na broj: 011/311-4-311;

E-mail adrese:  m.knezevic@ief.rs

Časopis REVIZOR

Upravo je izašao novi broj časopisa REVIZOR, sa novim prilozima.

Novi prilozi i nove informacije od značaja za one koji se bave finansijama; eksternom i internom revizijom; internim kontrolama; računovodstvom; finansijama i finansijskim izveštavanjem u celini.

Sadržaj broja 57/2012:

REČ UREDNIKA

FORENZIČKIM RAČUNOVODSTVOM PROTIV MITA I KORUPCIJE
Saša Muminović

FORENZIČKA REVIZIJA I ANALIZA TRANSFERNIH CENA
Jelena Slović

METODE PREVENCIJE KRIMINALNIH RADNJI U INTERNOJ REVIZIJI
Miloš Ilić, Dušan Saković

OSNOVNE PRETPOSTAVKE DINAMIČNIJEG RAZVOJA TRŽIŠTA OSIGURANJA U SRBIJI
Aleksandra Nikolić, Rako Tepavac, Miloje Obradović

KOORDINACIJA IZMEĐU INTERNIH I EKSTERNIH REVIZORA
Mile Stanišić

CENA KAPITALA KORPORATINVOG PREDUZEĆA
Marko Ivaniš

SVET PREISPITUJE, A EU OŠTRI SVOJU REVIZIJU
Miroslav M. Milojević

ALTMANOVIM TESTOM NA FINANSIJSKU KRIZU
Miroslav M. Milojević

INTERNA REVIZIJA, prikaz knjige
Mile Stanišić

ŽIVOT POSVEĆEN RAČUNOVODSTVENOJ PROFESIJI, MARKO PETROVIĆ 1922 – 2011
Miroslav M. Milojević

FINANSIJSKI AFORIZMI
Miloje A. Milenković

POJMOVNIK RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE
Marko Petrović

Uputstva autorima

Bitna obeležja časopisa

REVIZOR je časopis sa sledećim bitnim obeležjima:

CILJNA OBELEŽJA ČASOPISA

 • Svrha: delovanje radi unapređenja kulture finansijskog izveštavanja
 • Ciljevi: širiti znanje o kompleksu finansijskog izveštavanja
 • Ciljne grupe: generalni menadžeri, finansijski menadžeri, računovodstveni menadžeri

KARAKTER PRILOGA U ČASOPISU

 • Aktuelne teme u oblasti finansijskog izveštavanja
 • Fundamentalna pitanja finansijskog izveđtavanja
 • Vesti i događaji u svetu finansijskog izveštavanja
 • Teme od interesa za ciljnu grupu

STATUS ČASOPISA

 • Kategorizacija: Matični odbor za društvene nauke je ovaj časopis kategorisao kao naučni, u grupi M52

Naručite odmah

NOVEMBAR! Počeo novi ciklus revizije

Poslednjeg dana u septembru istekao je zakonski rok za predaju Izveštaja revizora za 2010. Od početka oktobra započeli smo novi ciklus revizije. Sa onima sa kojima smo sklopili ugovore o reviziji za 2011. godinu krećemo u komunikaciju koja podrazumeva informisanje o kritično važnim tačkama naše saradnje kao i o stavkama finansijskih izveštaja na koje valja obratiti posebnu pažnju. To je tek početak koji ima nastavak i tok koji će kulminirati u sačinjavanju izveštaja u narednoj godini.

Sa revizijom, naravno, započinjemo kod onih koji su najspremniji, kao i kod onih koji žele rano da stave pod lupu probleme koji mogu da iskrsnu a za koje valja imati pravovremena rešenja. Ko na vreme započne saradnju sa revizorom, mnoge stvari će postaviti u pravoj perspektivi, mnoge probleme preduprediti i, jednostavno, ubrati višestruke beneficije od sistematskog pristupa.

Kriza u ekonomiji – izazovi finansijskom izveštavanju

I dalje je ekonomska kriza. I dalje se usložnjavaju teškoće normalnog ekonomskog delovanja. Mnogi odnosi su mutni, mnogo problema ima koji se ne mogu lako rešiti, mnogo je teškoća održati se iznad linije pokrića troškova. Mnoge tenzije traže mudre pristupe radi pravilnog razrešavanja problema. A sve teškoće u poslovanju imaju svog odraza na finansijske izveštaje. Što više stvarnih problema to više izveštajnih izazova.

Ispravni finansijski izveštaji – uslov poverenja

Čisti finansijski izveštaji čine ulaznicu u odnose sa bankom, sa novim poslovnim partnerima, sa javnošću. Neispravni finansijski izveštaji zatvaraju vrata komunikacije, potiskuju u zapećak onog čiji su, onemogućavaju ga.

Za uspeh je potrebno, pored ostalog, imati i ispravne izveštaje. A oni ne dolaze sami od sebe. Oni su investicija koja se mora podneti da bi se dobilo ono što mogu da donesu. To najbolje znaju oni koji svoj finansijski i računovodstveni sistem drže pod budnom kontrolom.

Ako mislite, kao i mi – da su ispravni finansijski izveštaj pravi cilj za upravu i računovođe, da je put do ispravnih izveštaja put sistematskog i marljivog rada, da u sastavljannju finansijskih izveštaja treba u prvi plan staviti interes korisnika i da za ispravne izveštaje treba imati revizora od profesionalnog poverenja – onda smo mi sigurno kandidati za Vašeg revizora. Pozovite nas, ili nam pišite kako bi smo započeli komunikaciju koja vodi Vašoj saradnji sa nama.

Korisne informacije o reviziji:

Za one koji su već sklopili ugovor o reviziji: