Časopis REVIZOR

Upravo je izašao novi broj časopisa REVIZOR, sa novim prilozima.

Novi prilozi i nove informacije od značaja za one koji se bave finansijama; eksternom i internom revizijom; internim kontrolama; računovodstvom; finansijama i finansijskim izveštavanjem u celini.

Sadržaj broja 53/2011:

Reč urednika

Revizija i računovodstvo

Uloga odbora za reviziju u korporativnom upravljanju
Vladimir Poznanić

Eksterna ocena kvaliteta funkcije interne revizije
Mile Stanišić

Primena ipsas – međunarodnih računovodstvenih standarda javnog sektora
Dragutin Dragojević, Dragana Nalić, Miroslava Milenović

Specifičnosti konsolidovanih finansijskih izveštaja sa osvrtom na Republiku Srbiju
Bojana Vuković

Analiza performansi revizijskih preduzeća u srbiji u periodu 2008-09.
Dejan Jakšić, Kristina Mijić

Finansije

Specifičnosti emitovanja municipalnih obveznica
Slaviša Vučurević

Budžet i upravljanje javnim rashodima
Miloje Obradović

Kapitalni zahtevi Narodne banke Srbije za pokriće tržišnog rizika banaka: pristup internih modela vrednosti pri riziku
Nikola Radivojević

Revizorske fime

IGAF Polaris

Prvih deset revizorskih firmi Srbije rangiranih po izabranim kriterijima

VELIKA ČETVORKA U SRBIJI 2009.

Finansijski aforizmi
Miloje A. Milenković

Pojmovnik računovodstva i revizije
Marko Petrović

Uputstva za autore

Bitna obeležja časopisa

REVIZOR je časopis sa sledećim bitnim obeležjima:

CILJNA OBELEŽJA ČASOPISA

  • Svrha: delovanje radi unapređenja kulture finansijskog izveštavanja
  • Ciljevi: širiti znanje o kompleksu finansijskog izveštavanja
  • Ciljne grupe: generalni menadžeri, finansijski menadžeri, računovodstveni menadžeri

KARAKTER PRILOGA U ČASOPISU

  • Aktuelne teme u oblasti finansijskog izveštavanja
  • Fundamentalna pitanja finansijskog izveđtavanja
  • Vesti i događaji u svetu finansijskog izveštavanja
  • Teme od interesa za ciljnu grupu

STATUS ČASOPISA

  • Kategorizacija: Matični odbor za društvene nauke je ovaj časopis kategorisao kao naučni, u grupi M52

Naručite odmah

Revizija opštinskih budžeta za 2010.

Vreme je za jedinice lokalne samouprave da angažuju revizora za svoje godišnje konsolidovane finansijske izveštaje. Revizija godišnjih finansijskih izveštaja teritorijalnih jedinca obavezna je prema Zakonu o državnoj reviziji (“Službeni glasnik RS”, br. 46/2006).

Reviziju konsolidovanih izveštaja opštinske uprave već drugu godinu za redom obavljaju nezavisni eksterni revizori. Kako Državna revizorska institucija, koja je po Zakonu nadležno telo za obavljanje revizije državnih i lokalnih organa samouprave, nije još uvek kapacitirana da pokrije potrebe revizije, tu ulogu obavljaju nezavisni revizori.

Angažman nezavisnih revizora je proces kojem slobodno pristupaju organi javne nabavke u opštinama. Prošlogodišnje iskustvo u angažovanju nezavisnih revizora je značajni usmerivač za aktivnosti u ovoj godini.

Korisna saznanja o reviziji budžeta: