Javne nabavke u Srbiji praktična primena

Posle dve godine od izlaska drugog izmenjenog i dopunjenog izdanja knjige ’’Javne nabavke u Srbiji – praktična primena’’, došlo je do određenih izmena propisa koji se direktno odnose na primenu Zakona o javnim nabavkama, kao npr. Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu, Zakon o komunalnoj delatnosti, Zakon o javnoj svojini, Zakon o javno – privatnom partnerstvu, kao i izveštavanje o javnim nabavkama.

Do izmena je došlo u delu knjige koji obrađuje ’’Plan nabavki’’ , jer je izmenjen budžetski kalendar, kako kalendar na nivou Republike, tako i Kalendar budžeta lokalne samouprave. Pošto se prema Zakonu o javnim nabavkama, direktno primenjuju odredbe Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu o nabavkama male vrednosti, to je moralo doći do promene donjeg i gornjeg limita za ove nabavke.

U delu knjige ’’Evidencije o javnim nabavkama’’, dodati su izveštaji za 2009. i 2010. godinu.

Na ovaj način će korisnici ove knjige kao trećeg izmenjenog izdanja imati ažuriranu knjigu, što će im biti od pomoći u primeni Zakona o javnim nabavkama.

 

Iz sadržaja:

 • Subjekti u postupku javne nabavke
 • Nabavke na koje se zakon ne primenjuje
 • Ponuda u postupku javne nabavke
 • Postupci javnih nabavki
 • Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude
 • Plan nabavki
 • Nepravlinosti u postupcima javnih nabavki
 • Zakon o javnim nabavkama
 • Pitanja i odgovori

Autori knjige:

Nadežda MitrovićŽitkoRepublički sekretarijat za zakonodavstvopomoćnik direktorasektor za privredu

Dr Đorđe PavlovićInstitut za ekonomiku i finansije

 

Cena po primerku je 4.950,00 dinara. Obim 1200 strana.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefone:

011/ 311-4-991, 011/2137-497, 011/311-4-311,

ili putem email adrese: m.knezevic@ief.rs

 

Narudžbenicu možete poslati putem:

Pošte na adresu: Bulevar Mihajla Pupina 10b ulaz 1, 11070 Beograd;

Faksa na broj: 011/311-4-311;

E-mail adrese:  m.knezevic@ief.rs

Časopis REVIZOR

Upravo je izašao novi broj časopisa REVIZOR, sa novim prilozima.

Novi prilozi i nove informacije od značaja za one koji se bave finansijama; eksternom i internom revizijom; internim kontrolama; računovodstvom; finansijama i finansijskim izveštavanjem u celini.

Sadržaj broja 57/2012:

REČ UREDNIKA

FORENZIČKIM RAČUNOVODSTVOM PROTIV MITA I KORUPCIJE
Saša Muminović

FORENZIČKA REVIZIJA I ANALIZA TRANSFERNIH CENA
Jelena Slović

METODE PREVENCIJE KRIMINALNIH RADNJI U INTERNOJ REVIZIJI
Miloš Ilić, Dušan Saković

OSNOVNE PRETPOSTAVKE DINAMIČNIJEG RAZVOJA TRŽIŠTA OSIGURANJA U SRBIJI
Aleksandra Nikolić, Rako Tepavac, Miloje Obradović

KOORDINACIJA IZMEĐU INTERNIH I EKSTERNIH REVIZORA
Mile Stanišić

CENA KAPITALA KORPORATINVOG PREDUZEĆA
Marko Ivaniš

SVET PREISPITUJE, A EU OŠTRI SVOJU REVIZIJU
Miroslav M. Milojević

ALTMANOVIM TESTOM NA FINANSIJSKU KRIZU
Miroslav M. Milojević

INTERNA REVIZIJA, prikaz knjige
Mile Stanišić

ŽIVOT POSVEĆEN RAČUNOVODSTVENOJ PROFESIJI, MARKO PETROVIĆ 1922 – 2011
Miroslav M. Milojević

FINANSIJSKI AFORIZMI
Miloje A. Milenković

POJMOVNIK RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE
Marko Petrović

Uputstva autorima

Bitna obeležja časopisa

REVIZOR je časopis sa sledećim bitnim obeležjima:

CILJNA OBELEŽJA ČASOPISA

 • Svrha: delovanje radi unapređenja kulture finansijskog izveštavanja
 • Ciljevi: širiti znanje o kompleksu finansijskog izveštavanja
 • Ciljne grupe: generalni menadžeri, finansijski menadžeri, računovodstveni menadžeri

KARAKTER PRILOGA U ČASOPISU

 • Aktuelne teme u oblasti finansijskog izveštavanja
 • Fundamentalna pitanja finansijskog izveđtavanja
 • Vesti i događaji u svetu finansijskog izveštavanja
 • Teme od interesa za ciljnu grupu

STATUS ČASOPISA

 • Kategorizacija: Matični odbor za društvene nauke je ovaj časopis kategorisao kao naučni, u grupi M52

Naručite odmah

NOVEMBAR! Počeo novi ciklus revizije

Poslednjeg dana u septembru istekao je zakonski rok za predaju Izveštaja revizora za 2010. Od početka oktobra započeli smo novi ciklus revizije. Sa onima sa kojima smo sklopili ugovore o reviziji za 2011. godinu krećemo u komunikaciju koja podrazumeva informisanje o kritično važnim tačkama naše saradnje kao i o stavkama finansijskih izveštaja na koje valja obratiti posebnu pažnju. To je tek početak koji ima nastavak i tok koji će kulminirati u sačinjavanju izveštaja u narednoj godini.

Sa revizijom, naravno, započinjemo kod onih koji su najspremniji, kao i kod onih koji žele rano da stave pod lupu probleme koji mogu da iskrsnu a za koje valja imati pravovremena rešenja. Ko na vreme započne saradnju sa revizorom, mnoge stvari će postaviti u pravoj perspektivi, mnoge probleme preduprediti i, jednostavno, ubrati višestruke beneficije od sistematskog pristupa.

Kriza u ekonomiji – izazovi finansijskom izveštavanju

I dalje je ekonomska kriza. I dalje se usložnjavaju teškoće normalnog ekonomskog delovanja. Mnogi odnosi su mutni, mnogo problema ima koji se ne mogu lako rešiti, mnogo je teškoća održati se iznad linije pokrića troškova. Mnoge tenzije traže mudre pristupe radi pravilnog razrešavanja problema. A sve teškoće u poslovanju imaju svog odraza na finansijske izveštaje. Što više stvarnih problema to više izveštajnih izazova.

Ispravni finansijski izveštaji – uslov poverenja

Čisti finansijski izveštaji čine ulaznicu u odnose sa bankom, sa novim poslovnim partnerima, sa javnošću. Neispravni finansijski izveštaji zatvaraju vrata komunikacije, potiskuju u zapećak onog čiji su, onemogućavaju ga.

Za uspeh je potrebno, pored ostalog, imati i ispravne izveštaje. A oni ne dolaze sami od sebe. Oni su investicija koja se mora podneti da bi se dobilo ono što mogu da donesu. To najbolje znaju oni koji svoj finansijski i računovodstveni sistem drže pod budnom kontrolom.

Ako mislite, kao i mi – da su ispravni finansijski izveštaj pravi cilj za upravu i računovođe, da je put do ispravnih izveštaja put sistematskog i marljivog rada, da u sastavljannju finansijskih izveštaja treba u prvi plan staviti interes korisnika i da za ispravne izveštaje treba imati revizora od profesionalnog poverenja – onda smo mi sigurno kandidati za Vašeg revizora. Pozovite nas, ili nam pišite kako bi smo započeli komunikaciju koja vodi Vašoj saradnji sa nama.

Korisne informacije o reviziji:

Za one koji su već sklopili ugovor o reviziji:

 

Časopis REVIZOR

Upravo je izašao novi broj časopisa REVIZOR, sa novim prilozima.

Novi prilozi i nove informacije od značaja za one koji se bave finansijama; eksternom i internom revizijom; internim kontrolama; računovodstvom; finansijama i finansijskim izveštavanjem u celini.

Sadržaj broja 55/2011:

REČ UREDNIKA

Kontrole

BASEL III IZMENE BANKARSKE REGULATIVE
Zvonko Gobeljić, Zorica Dunović

STVARANJE UNIVERZUMA RIZIKA
Mile Stanišić

KAKO DO EFEKTNE INTERNE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU?
Miloje Obradović

RAZVOJ INTERNE REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRBIJE
Ljubica Nedeljković, Dragan Ivković, Marija Čukanović-Karavidić

Računovodstvo

RAČUNOVODSTVO HEDŽINGA
Jozefina Beke-Trivunac

RIZICI RAČUNOVODSTVENE PREVARE I RAČUNOVODSTVENE REGULATIVE I FINANSIJSKA STABILNOST
Saša Muminović

NOVI KLJUČNI MEĐUNARODNI STANDARDI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA
Dragutin Dragojević, Tatjana Miljević, Milena Milojević

REZULTATI OBAVEZNIH MULTILATERALNIH KOMPENZACIJA U SLOVENIJI
Saša Muminović

Analize i prikazi

REVIZORSKE FIRME U SRBIJI 2010.
Miroslav Milojević

USPON NOVCA FINANSIJSKA ISTORIJA SVETA
Miroslav Milojević

AKCIJE OGLEDALO VREMENA TRAGOVI PROŠLOSTI
Miloje A. Milenković

FINANSIJSKI AFORIZMI
Miloje A. Milenković

POJMOVNIK RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE
Marko Petrović

Uputstva autorima

Bitna obeležja časopisa

REVIZOR je časopis sa sledećim bitnim obeležjima:

CILJNA OBELEŽJA ČASOPISA

 • Svrha: delovanje radi unapređenja kulture finansijskog izveštavanja
 • Ciljevi: širiti znanje o kompleksu finansijskog izveštavanja
 • Ciljne grupe: generalni menadžeri, finansijski menadžeri, računovodstveni menadžeri

KARAKTER PRILOGA U ČASOPISU

 • Aktuelne teme u oblasti finansijskog izveštavanja
 • Fundamentalna pitanja finansijskog izveđtavanja
 • Vesti i događaji u svetu finansijskog izveštavanja
 • Teme od interesa za ciljnu grupu

STATUS ČASOPISA

 • Kategorizacija: Matični odbor za društvene nauke je ovaj časopis kategorisao kao naučni, u grupi M52

Naručite odmah

Časopis REVIZOR

Upravo je izašao najnoviji, 54. broj  časopisa REVIZOR.

Novi prilozi i nove informacije od značaja za one koji se bave finansijama; eksternom i internom revizijom; internim kontrolama; računovodstvom; finansijama i finansijskim izveštavanjem u celini.

 

 

Sadržaj broja 54/2011:

Reč urednika: SLAMKA SPASA LEPŠI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

Revizija i računovodstvo

FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO POTREBA ILI POMODARSTVO?
Saša Muminović

RAZVIJANJE MODELA PROCENJIVANJA RIZIKA
Mile Stanišić

UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO U FUNKCIJI PODRŠKE MENADŽMENTU BUDŽETSKOG RAČUNOVODSTVA
Biljana Tešić

ZNAČAJ MENADŽMENT KONTROLE U UPRAVLJANJU RIZICIMA U BANKARSKOM SISTEMU
Dragan Ivković, Marija Čukanović-Karavidić

AKTUELNA DEŠAVANJA U IASB MEĐUNARODNOM ODBORU ZA DONOŠENJE GLOBALNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA
Dragutin Dragojević, Tatjana Miljević, Milena Milojević

Javni sektor i finansije

NOVI PRISTUPI REFORMI BUDŽETSKIH SISTEMA
Miloje Obradović, Rajko Tepavac

ELEMENTI SANACIJE GUBITAKA U TOPLANAMA SRBIJE
Miodrag Jeknić, Marko Špiler

ETIČKI PRINCIPI U UPRAVLJANJU JAVNIM FINANSIJAMA
Nada Trifković

Finansijske vesti

BANKROTSTVO BANAKA U AMERICI POKRENULO CUNAMI NA REVIZORE
Dragutin Dragojević

BANKARSKI SEKTOR U SRBIJI 2010
Miloje A Milenković

FINANSIJSKI AFORIZMI
Miloje A. Milenković

POJMOVNIK RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE
Marko Petrović

IEF član jake globalne asocijacije – IGAF POLARIS

IGAF Polaris je nova moćna globalna asocijacija nezavisnih računovodstvenih i savetodavnih firmi nastala integracijom Polaris International, Fidunion International, i IGAF Worldwide

Članstvo tri nezavisne globanle računovodstvene i savetodavne asocijacije: Polaris International, Fidunion International, i IGAF Worldwide odlučilo je da se ujedine u jednu globalnu asocijaciju sa nazivom IGAF Polaris.

Inicijalno asocijacija će raditi pod nazivom IGAF Polaris. Svi tehnički poslovi vezani za integraciju okončaće se u narednim mesecima. Već je sačinjena statistika kojom se odlikuje IGAF Polaris, a koja ukazuje da je u pitanju zaista jedna od top globalnih asocijacija.

IGAF Polaris je okvir koji suštinski jača osnovu bogatstva znanja i veština sa kojima raspolaže i koje je u stanju da stavi na raspolaganje svojim klijentima.

Centar iz kojeg se vodi IGAF Polaris je Majami, Florida, SAD, sa regionalnim centrima za Evropu, Amerike i Azijski Pacifik.

Kevin Mead, glavni izvršni direktor globalne asocijacije je povodom integracije izjavio:

„Ovo je trenutak visokog uzbuđenja za sve nas, jer nam integracija donosi nove mogućnosti. Uvećani resursi nam omogućavaju da učinimo krupan napredak u uslugama, obrazovanju, standardima i viši kvalitet odnosa između firmi članica. I, ovo je samo veliki početak. Akt integracije je samo prvi korak, sa koristima koje će se uvećavati kako naše firme budu bliže sarađivale u razmeni ideja i razvoju njihovih klijenata. Naredne godine će biti sjajan period razvoja i rasta za sve članice ranije tri posebne asocijacije u procesu formiranja novog IGAF Polarisa – to će se videti!

IEF je srpski član globalne asocijacije IGAF Polaris. Direktor IEF-a, Miroslav M. Milojević, je povodom vesti o uspešnoj integraciji izjavio:

„Svoj glas integraciji smo dali u punom ubeđenju da ćemo u okviru jedne od najsnažnijih globalnih asocijacija računovodstvenih i savetodavnih firmi imati uslova da jačamo svoje kapacitete u službi jačanja kvaliteta usluga našim klijentima. U ojačanoj asocijaciji svi ćemo biti snažniji, na korist naših klijenata“.

Časopis REVIZOR

Upravo je izašao novi broj časopisa REVIZOR, sa novim prilozima.

Novi prilozi i nove informacije od značaja za one koji se bave finansijama; eksternom i internom revizijom; internim kontrolama; računovodstvom; finansijama i finansijskim izveštavanjem u celini.

Sadržaj broja 53/2011:

Reč urednika

Revizija i računovodstvo

Uloga odbora za reviziju u korporativnom upravljanju
Vladimir Poznanić

Eksterna ocena kvaliteta funkcije interne revizije
Mile Stanišić

Primena ipsas – međunarodnih računovodstvenih standarda javnog sektora
Dragutin Dragojević, Dragana Nalić, Miroslava Milenović

Specifičnosti konsolidovanih finansijskih izveštaja sa osvrtom na Republiku Srbiju
Bojana Vuković

Analiza performansi revizijskih preduzeća u srbiji u periodu 2008-09.
Dejan Jakšić, Kristina Mijić

Finansije

Specifičnosti emitovanja municipalnih obveznica
Slaviša Vučurević

Budžet i upravljanje javnim rashodima
Miloje Obradović

Kapitalni zahtevi Narodne banke Srbije za pokriće tržišnog rizika banaka: pristup internih modela vrednosti pri riziku
Nikola Radivojević

Revizorske fime

IGAF Polaris

Prvih deset revizorskih firmi Srbije rangiranih po izabranim kriterijima

VELIKA ČETVORKA U SRBIJI 2009.

Finansijski aforizmi
Miloje A. Milenković

Pojmovnik računovodstva i revizije
Marko Petrović

Uputstva za autore

Bitna obeležja časopisa

REVIZOR je časopis sa sledećim bitnim obeležjima:

CILJNA OBELEŽJA ČASOPISA

 • Svrha: delovanje radi unapređenja kulture finansijskog izveštavanja
 • Ciljevi: širiti znanje o kompleksu finansijskog izveštavanja
 • Ciljne grupe: generalni menadžeri, finansijski menadžeri, računovodstveni menadžeri

KARAKTER PRILOGA U ČASOPISU

 • Aktuelne teme u oblasti finansijskog izveštavanja
 • Fundamentalna pitanja finansijskog izveđtavanja
 • Vesti i događaji u svetu finansijskog izveštavanja
 • Teme od interesa za ciljnu grupu

STATUS ČASOPISA

 • Kategorizacija: Matični odbor za društvene nauke je ovaj časopis kategorisao kao naučni, u grupi M52

Naručite odmah

Revizija opštinskih budžeta za 2010.

Vreme je za jedinice lokalne samouprave da angažuju revizora za svoje godišnje konsolidovane finansijske izveštaje. Revizija godišnjih finansijskih izveštaja teritorijalnih jedinca obavezna je prema Zakonu o državnoj reviziji (“Službeni glasnik RS”, br. 46/2006).

Reviziju konsolidovanih izveštaja opštinske uprave već drugu godinu za redom obavljaju nezavisni eksterni revizori. Kako Državna revizorska institucija, koja je po Zakonu nadležno telo za obavljanje revizije državnih i lokalnih organa samouprave, nije još uvek kapacitirana da pokrije potrebe revizije, tu ulogu obavljaju nezavisni revizori.

Angažman nezavisnih revizora je proces kojem slobodno pristupaju organi javne nabavke u opštinama. Prošlogodišnje iskustvo u angažovanju nezavisnih revizora je značajni usmerivač za aktivnosti u ovoj godini.

Korisna saznanja o reviziji budžeta: