Novo za naše klijente – pomoć u obavljanju godišnjeg popisa

revizijaPopis je ne samo jako značajan poduhvat pri sačinjavanju godišnjeg računa, već i veoma složen posao. Treba sve snimiti, i što imamo i što dugujemo, i šta nam je imovina i šta je izgubilo status imovine, i šta su nam sve obaveze i koliko su narasle i koliko su splasle. Popisuje se ne samo materijalna imovina, nego i sve što imamo nematerijalno. Za izvršenje popisa, zbog njegovog značaja angažuju se ozbiljni ljudski potencijal i materijalni resursi. Znati tačno na čemu smo, kritično je značajna prva informacija u svim razmišljanjima. A to možemo tek sa odgovarajuće organizovanim i izvedenim godišnjim popisom.

Znajući da našim klijentima možemo biti podrška sa mnogim pomagalima, odlučili smo se da na sajt stavimo na raspolaganja glavne odrednice o popisu, uputstva o popisu i niz odluka koje prate popis. Ovakva podrška je postavljenja u meniju revizija, podmeniju godišnji popis.

Da biste otvorili odgovarajuće stranice na kojima se nalaze uputstva za sprovođenje godišnjeg popisa, ali i odgovarajuća dokumenta kliknite na godišnji popis, a odatle tražite ono što Vam nudimo.

Obuka za službenika za javne nabavke

DSCN4452-300x225Institut za ekonomiku i finansije prvi je dobio saglasnost Ministarstva finansija za organizovanje obuke za službenika za javne nabavke. Program obuke u potpunosti je usaglašen sa Jedinstvenim programom obuke za službenika za javne nabavke koji je propisalo Ministarsvo finansija Republike Srbije. Obuku će vršiti ovlašćeni predavači iz oblasti javnih nabavki. Obuka će trajati 15 školskih časova.

Preuzmite prijavu za obuku

IEF član POLARIS international

polaris igaf fidunion (1)Od 30. jula o.g. IEF je stao na mapu članica globalne asocijacije revizorskih i konsultantskih firmi. On je prihvaćen za punopravnog člana Polaris International, globalne mreže revizora. Odluka o prihvatanju je usledila nakon prethodno obavljenog due diligence, a potom i posete ispitivača Polarisa. Na osnovu izveštaja doneta je odluka o prijemu u punopravno članstvo. IEF se svrstava u grupu za Evropu, Bliski Istok i Afriku (EMEA).

Novi status IEF-a podrazumeva nove okolnosti u kojima će se naći IEF, profesionalci IEF-a i klijenti IEF-a.

NOVE MOGUĆNOSTI IEF-A

Biti u asocijaciji globalnih revizora daje revizorskoj firmi značajne mogućnosti, od čega su najznačajnije:

• Internacionalizacija poslovanja podrazumeva uvođenje nove orijentacije, čvršću spregu sa drugim globalnim firmama, mogućnost angažmana na internacionalnim projektima.
• Jačanje svih dimenzija organizacionog kapitala: izazov za jačanje svih infrastrukturnih uslova, dizanje nivoa organizacije, metodološko jačanje i pridržavanje svih standarda koji važe u Polarisu.
• Globalna referenca. Sa članstvom u Polarisu IEF prerasta dimenziju lokalnog i upućuje se u širu komunikaciju.

NOVE MOGUĆNOSTI PROFESIONALACA IEF-A

Biti član globalne mreže podrazumeva nove momente statusa svakog profesionalca IEF-a. Ti novi momenti su:

• Komunikacija sa kolegama širom globusa, uključenje u grupe koje se posvećuju rešavanju specijalnih problema, brza razmena informacija i dokumenata, uzajamno podsticanje na traženje efektnijih rešenja.

• Učešće u internacionalnim timovima i rad na projektima od šireg značaja, te sticanje dragocenog iskustva u radu na takvim projektima.
• Razmena profesionalaca, poseban program razmene između firmi.
• Učešće na treninzima o specijalnim temama gde se i širi i produbljuje znanje.
• Opšte dizanje standarda profesionalnog rada je posledica koja nastaje na osnovama prethodnog.

NOVE MOGUĆNOSTI ZA NAŠE KLIJENTE

Doprineti jačanju kvaliteta finansijskih izveštaja naših klijenata je centralna tačka u našim orijentacijama. Oni su smisao našeg postojanja. Oni su izazov za naša neprekidna usavršavanja. Članstvo IEF-a u Polarisu, za naše klijente donosi sledeće beneficije:

• Jačanje kvaliteta finansijskih izveštaja. Sva naša usavršavanja moraju se slivati u jednom smeru: jačanje kvaliteta finansijskih izveštaja. Te beneficije ubira čitava ekonomija, a specijalno svaki naš klijet.
• Jačanje kvaliteta naših usluga klijentima. Više sposobnosti revizora podrazumevaju i šire i dublje poglede revizora, a time i višu sposobnost da se kvalitetnije vodi revizija i da da više korisnih instrukcija. Savremena revizija je sve više usmerena na kontinualno delovanje, na rad sa sistemima i načinima njihovog funkcionisanja kako bi ovi bili potpora kvalitetnog finansijskog izveštavanja.
• Obezbeđenje usluga izvan granica Srbije. Naše firme su pod jakom potrebom da svoje poslovanje internacionalizuju, što znači da moraju sve više biti okrenute evropskom tržištu. Biće im potrebne revizorske i konsultantske usluge u drugim državama članicama Evropske Unije i šire. Za takve imamo preporuke za usluge od drugih firmi članica naše asocijacije.
• Prihvatanje naših izveštaja za korisnike van Srbije. Globalne reference znače i globalno prihvatanje naših finansijskih izveštaja, pa se oni mogu komunicirati globalno. Time je olakšan izlaz firmi, koje su naši klijenti, na svetsku finansijsku pozornicu.

PRVI POSAO S POLARISOM – REVIZIJA PROJEKATA EU

Pre nego što smo postali punopravni član POLARIS ITERNATIONAL asocijacije dobili smo angažman u okviru konzorcijuma Polaris. Angažman se odnosi na reviziju projekata Evropske Unije koji se izvode u 27 zemalja članica i 9 zemalja kandidata. Vrednost projekata je 17,5 mlrd €. Polaris je dobio ovaj posao u konkurenciji sa najvećim globalnim revizorskim kućama. Vrednost ovog projekta za Polaris konzorcijum iznosi 16 mil. € i realizovaće se u naredne tri godine.

Polaris konzorcijum će delovati pod vođstvom holandske firme Blömer Accountants en Adviseurs BV iz Holandije, a šef projekta je direktor firme Hans Odijak.

David Frame, predsednik Polaris Internationala, je tim povodom izjavio: “Neprekidni razvoj firmi asociranih u Polarisu u saradnji sa Evropskom komisijom u ovom i drugim poslovima demonstrira nivo kvaliteta, sposobnosti i iskustva u Asocijaciji. To dokazuje da možemo uspešno nastupati u konkurenciji sa svim takmacima, nudeći kvalitet koje klijenti cene, sa dometima koji su veoma visoki. Mi smo mnogo više nego prosta suma pojedinačnih organizacija.”

Operativni rad na ovom angažmanu očekujemo već krajem ove godine.

Pripreme za reviziju za 2010 godinu u punom zamahu

Ulazimo u poslednji kvartal ove izveštajne godine, i preduzeća uveliko ugovaraju reviziju. Kao revizori preduzimamo sve mere kako bismo kod svojih klijenata podigli pažnju koja garantuje kvalitetne finansijske izveštaje. U tom smislu sačinjavamo plan aktivnosti sa svakim klijentom, prikupljamo prethodne informacije o svim bitnim činiocima finansijskih izveštaja klijenata, određujemo kritično važne tačke za kontrolu, dajemo smernice za dobru organizaciju godišnjeg popisa.

Svest o značaju ispravnih finansijskih izveštaja u Srbiji, sudeći po mnogim znacima, je formirana i deluje. Svest odgovornih u privrednim društvima je jasno orijentisana na dizanje kvaliteta finansijskih izveštaja.

Jedna od mera povećane pažnje prema finansijskim izveštajima je činjenica da privredna društva u toku izveštajne godine puno ranije sklapaju ugovore sa revizorom. Što ranije sklopljen ugovor, to ranije angažovan revizor i komunikacija u povodu pripreme i prezentacije finansijskih izveštaja.

Ovde dajemo neke naglaske o pridavanju povećane pažnje prema kvalitetu finansijskih izveštaja u Srbiji.

Kriza osnov za probleme u finansijskim izveštajima

Prethodna godina je bila godina krize. A kriza podrazumeva i odgovarajuće teškoće u sačinjavanju i prezentaciji finansijskih izveštaja. Problemi bazično potiču iz dveju činjenica:

  • Stav korisnika finansijskih izveštaja. Banke i drugi korisnici finansijskih izveštaja drže do toga da ovi budu „istiniti i objektivni“, što znači da je u njima iskazana istina o finansijskom stanju i finansijskoj uspešnost izveštajnog entiteta. Uz to, gubici iskazani u finansijskim izveštajima zatvaraju vrata kod kreditora a u mnogim slučajevima i na konkursima.
  • Potreba prezentatora da se u svet izađe sa prihvatljivim izveštajima. Kriza je udar na mogućnost ostvarivanja održivih rezultata. Izveštaji mogu imati atest revizora po kome su „istiniti i objektivni“, međutim njihovu kredibilnost ruše loše iskazani rezultati. A ko ne ostvaruje dobre rezultate, slabi poverenje onih sa kojima treba sarađivati. Strah od nekredibilnih izveštaja goni one koji ih prezentiraju na „doterivanja“ kako bi se iskazali izveštaji sa kojima se može ići u svet. I, to je često uvod u „kreativno knjigovodstvo“.

Odgovor na krizu

Odgovor na ovu situaciju je radno podizanje pažnje prema kvalitetu finansijskih izveštaja. A ova pažnja podrazumeva:

  • Dizanje kvaliteta upravljanja, što znači da se firme moraju voditi ka boljim rezultatima putem efektnijeg i efikasnijeg angažovanja resursa.
  • Dizanjem kvaliteta svih faktora koji doprinose kvalitetu samih izveštaja, što podrazumeva zdravu orijentaciju uprave, solidnu organizaciju računovodstva i jačanje internih kontrola i revizije.
  • Aktiviranje svih kontrola nad finansijskim izveštajima. Kontrole su kako interne tako i eksterne, pa je potrebno sve organizovati i koordinisati rad nad ukupnim kontrolama.

Revizori takođe pod pojačanim kontrolama

Revizija u Srbiji je prepoznata kao značajan faktor jačanja kvaliteta finansijskih izveštaja. Zvanično deluje već preko deceniju i u stalnom je napredovanju. Trenutno su na spisku Komore ovlašćenih revizora 42 revizorske firme, a u njenom registru je 150 licenciranih ovlašćenih revizora. Broj uposlenih u revizorskim firmama u Srbiji je preko 1000. To je značajan potencijal.

Izmenama Zakona o računovodstvu i reviziji na samom kraju prethodne godine donete su značajne mere zatezanja discipline revizorskih firmi. Na osnovu tih izmena usledilo je:

  • Formiranja organa nadgledanja nad radom revizorskih firmi. Organi tog nadgledanja su u Ministarstvu finansija i Komori ovlašćenih revizora
  • Intenziviranje regulativnih mera. Već je u punom jeku sačinjavanje i donošenje novih podzakonskih akta radi operacionalizacije funkcije nadzora nad radom revizorskih firmi.

Kao rezultat toga, uskoro se očekuje aktiviranje nadzorne funkcije i prvi nalazi, a potom i oglašavanje nalaza i mera. U pozadini svega je i činjenica da su pooštrene mere za svaki prekršaj odredbi Zakona o računovodstvu i reviziji.

Reakcija revizorskih firmi je ubrzani proces usaglašavanja sa oštrijim zahtevima. Reč je o merama dizanja kvaliteta rada od čega će svi imati koristi.

Ako želite da dobijete ponudu za reviziju finansijskih izveštaja, popunite i pošaljite nam Upitnik za ocenu obima i kompleksnosti revizije finansijskih izveštaja za 2010. godinu, a mi ćemo Vam odgovoriti ponudom.

Izašao novi broj REVIZOR-a

Broj 49/10 je upravo izašao iz štampe.
U časopisu su prezentirani radovi od interesa za vrednovanje, reviziju i računovodstvo, uz niz drugih kratkih napisa.

Prilozi:

REČ UREDNIKA, Svako u krizi trpi na svoj način, finansijski izveštaji takođe

Mirko M. Milojević, FER VREDNOST – PRIVLAČNA I PROBLEMATIČNA

Bojana Vuković, KONTROLA KVALITETA PROCESA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Mile Stanišić, TESTIRANJE U INTERNOJ REVIZIJI BAZIRANOJ NA RIZIKU

Miloš Petronijević, PROCENA RIZIKA U DOKAZNIM TESTOVIMA INTERNOG REVIZORA

Kristina Mijić, Dejan Jakšić, PRIMENA KOMPJUTERSKIH ALATA I TEHNIKA PREMA FAZAMA PROCESA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Svetislav Stanković, IZAZOVI DRŽAVNE REVIZIJE U SRBIJI

Dragutin Dragojević, PRVI REVIZORSKI IZVEŠTAJ DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE

Ostali prilozi:

Kako biti finansijski odgovoran

Finansijski aforizmi

Bonusi, porezi i finansisti: moja mašta smišlja svašta

Razumevanje računovodstvene etike (M. Šefers, M. Pakaluk) prikaz

Poreske utaje u policijskoj i sudskoj praksi (M. Vuković) prikaz

Procena vrednosti kapitala (J. Rodić, M. Filipović) prikaz

Pojmovnik računovodstva i revizije

Pretplatite se na časopis za 2010.