Priprema za godišnje finansijske izveštaje

Kraj poslovne godine je skoro tu!

izvestajUbrzano otkucava sat za podizanje pozornosti svih onih koji učestvuju u pripremi godišnjih izveštaja. Veliki je posao pretresti sve događaje tokom godine, oceniti uticaje transakcija i drugih okolnosti na stavke bilansa, vrednovati svaku veličinu, izmeriti ih i fizički i monetarno, izvrštii usaglašavanja stanja u međusobnim odnosima sa masama drugih transaktora, vremenski razgraničiti mnoge veličine, pravilno prezentirati stavke bilansa i pravilno iz obrazložiti.

Računovođe su pod sve većim pritiskom ne samo da izmere pojedine stavke i da ih ispravno prikažu, nego i da ih odgovarajuće obrazlože. Drugim rečima javnost ne traži samo vrednosno izmerene stavke – cifre – već sve češće i pravu priču o tome zašto su te cifre takve. Zbog tog zahteva na sve većoj ceni je poseban finansijski izveštaj – Napomene uz finansijske izveštaje.

Tradicionalno računovođe nisu pisci, oni ne izveštavaju rečima već brojkama. Za njih je jak pritisak da pišu i obrazlažu.

U nameri da pomognemo računovođama, finansistima i upravi organizujemo seminar koji posvećujemo Napomenama uz finansijske izveštaje. Seminar je zakazan za 26. i 27. novembar u Beogradu. Na njemu očekujemo da se sretnemo sa oko 200 naših klijenata u reviziji, da im prezentiramo način kako da lakše sastave Napomene i kako da u njima na najefektniji način prezentiraju sve ono što se očekuje. Program seminara se odvija u dva dana i na njemu će se diskutovati sva pitanja od značaja za sastavljanje i prezentiranje godišnjih finansijskih izveštaja.

Postanite deo uspešnog tima

Naš rast i naše potrebe

Mi smo dinamična firma mladih ljudi. U nepredikdnom smo usponu. Širi se aranžman naših usluga, raste baza klijenata, jačamo standarde našeg profesionalnog ponašanja, dižemo kvalitet naših usluga. Otvaramo nove prostore za rast koji postavlja nove zahteve. Tako smo u neprekidnim pretragama za novim rešenjima i poboljšanjima kvaliteta. Ljudi su prvi faktor kvaliteta i oni su u centru naših misli o kvalitetu.

Trebamo profesionalce

Firma smo sa kompleksnim uslugama i stalno širećim programima. Otuda su nam potrebni raznovrsni profili profesionalaca. Ko uđe na naša vrata, taj je profesionalac, sve jedno jeli taj neko sa dugim profesionalnim iskustvom ili samo sa namerom da započne profesionalni život.

Vaša prilika

Naš razvoj – Vaša prilika! A prilika je da se pridružite onima koji se razvijaju, koji imaju uzajamno poverenje, stvaralačku klimu profesionalnog ponašanja i neprekinog uzajamnog podsticanja. U našoj sredini dobijate priliku da se profesionalno razvijate, sarađujete na značajnih projektima i dajete doprinos rešavanju zahteva značajnih klijenata u značajnim poslovima.

Kandidat ste za nas ako imate ove osobine

Završene univeritetske studije; profesionalno usmerenje, stalnu težnju sa usavršavanjem, potencijal doprinosa razvoju pozitivnih odnosa.

Kako da postanete član našeg tima?

U svako doba se možete javiti sa svojim podacima na: office@ief. rs
Po raspisu poziva za popunu odgovarajućih radnih mesta

Izdavačka delatnost IEF-a

knjigaKomunikacija sa korisnicima naših usluga odvija se na sve moderne načine, uključujući publikacije različitih sadržaja i namene. Do svojih klijenata stižemo živom reči, diskutujući složene probleme i predlažući odgovarajuća rešenja. Pisana reč je, takođe, veoma značajan način našeg komuniciranja sa širokom publikom.

Naš izdavački program je integrisan u naš glavni tok delovanja, u konsultantstvo u oblasti upravljanja. On afirmiše našu programsku orijentaciju i pojačava naše dejstvo prema klijentima doprinoseći njihovom boljem informisanju o osnovama za zdravo razumevanje okolnosti ekonomskog života, a potom i za zdravo odlučivanje.

Naše izdavaštvo ide kroz dva vida: časopisi i izdavanje knjiga.

Usvojeni računovodstveni standardi za mala i srednja preduzeća

iasbIASB (Odbor za me?unartodne ra?unovodstvene standarde) je 9. jula ove godine objavio Me?unarodne standarde finansijskog izvetavanja za mala i srednja preduze?a. Projekt je trajao est godina tokom kojih su diskutovana reenja u njemu, a podrale su ga sve zna?ajne me?unarodne organizacije. Standardi su testirani u 126 preduze?a iz 20 zemalja, a odrano je preko sto prezentacija sa ciljem ireg upoznavanja javnosti.

Pun naziv standarda glasi Me?unarodni standardi finansijskog izvetavanja za mala i srednja preduze?a. Termin mala i srednja preduze?a definisan je u odeljku 1 i on obuhvata preduze?a koja:

  1. nemaju javnu odgovornost (njihovim duni?kim i vlasni?kim instrumentima se ne trguje na tritu; ne dri imovinu iroke grupe spoljnih korisnika kao to su banke, kredine unije, osiguravaju?a drutva, brokerske ku?e; zajedni?ki fondovi ili investicioni bankari);
  2. objavljuju finansijske izvetaje opte namene za eksterne korisnike (vlasnici koji nisu uklju?eni u upravljanje preduze?em, postoje?i i potencijalni kreditori i agencije za kreditni rejting).

Usvajanje ovih standarda donosi olakanje kod srednjih preduze?a u onim nacionalnim ekonomijama koje su usvojile Me?unarodne standarde finansijskog izvetavanja, (koji se odnose na listirane kompanije) a propisivale njihovu primenu i na srednja preduze?a. Postoje?i standardi su narasli na 2885 strana a standardi za mala preduze?a imaju svega 230 strana. Ovi standardi su daleko od toga da su tekstualno saimanje postoje?ih, ve? temeljito pretresanje i isklju?enje mnogih nepotrebnih odredbi.

Po nekim ra?unicama mala i srednja preduze?a ?ine populaciju od preko 95% ukupnog broja preduze?a na planeti. Smatra se da su ovi standardi priblieni njihovim kapacitetima i potrebama.

Ostaje pitanje primene koje ?e se tek reavati. Srbija svojim Zakonom o reviziji i ra?unovodstvu usvaja Me?unarodne standarde finansijskog izvetavanja, s napomenom da oni postaju zvani?ni onog trenutka kad se objavi zvani?ni prevod.